SkolresatillÖsby
måndag15maj2017
DåärdetsnartdagsförförskoleklassenattåkamedLenaoch
CorinnetillÖsbynaturbruksgymnasiumsomliggerutanför
Sala.Viåkerdirektvidskolstartkl8:30.Vikommerattfå
träffaMaria,somarbetarpåÖsby.Honkommerattvisaoss
runtpådennagigantiskagårddärdetfinnsmångaolikasorts
djur.Vikommerattfåträffakossor,grisar,getter,hästar,
åsnor,ormar,ödlor,spindlar,råttor,kaninerochandramer
ellermindrevanligadjur.Vikommerattfåprovsitta
traktorer,skogsmaskinerochannatsomhörjordbruktill.
Nuharjag,Corinne,varitdärettantalgångerochvetattdet
blireninnehållsrikdagförbådebarnochvuxna.
Barnenbehöverhamedsigenegen”matsäck”somskaräcka
heladennalångadag.Någonannanmatserverasinte.
Manfårhavalfrimatsäckmengodislämnashemma.
EfterbesöketiÖsbyåkervitillSalalekparkförenlekstund
ochavslutarsedandagenmedattätaglasspåtorgetiSala.
Dessabjuderskolanpå.Någrapengarbehöverbarneninteha
medsigdennadag.Viärtillbakapåskolantillkl16:00med,
averfarenhet,ganskatröttabarnsomviöverlämnartiller
föräldrar.