Verksamhetshandboken

advertisement
Verksamhetshandbok
Kapitel
Avsnitt
Kap.nr:
Sidnr:
Antagning
Övriga stödprocessor
19.01
1(2)
Dokumentansvarig (namn och funktion)
Fastställd av (namn och funktion)
Fastställd datum
Reviderad datum
Mariette Andersson, Rektor
Mariette Andersson, Rektor
2017-02-20
Dokumentnamn
Enhet
JNGY Bilaga till rutin ang. färdighetsprov för sökande till Estetiska programmet Jenny Nyströmsskolan
Färdighetsprover för sökande till Estetiska programmet - bilaga
Estetiska programmet bild
Färdighetsprovet sker i form av ett samtal med någon av bildlärarna. I samband med inbjudan får de
sökande tre bilduppgifter som ska ge prov på deras olika färdigheter inom bildområdet.



I en teckning eller målning visa sina färdigheter i ett tvådimensionellt arbete.
Visa ett eget skapat verk som kan vara i helt valfri teknik - stickat, sytt modellerat fotograferat,
filmat osv.
Textbaserad uppgift. Här ska den sökande formulera sig kring en bild de själva väljer - vad
berättar den och varför är bilden speciell för dig?
Bildläraren har också ett samtal med eleven om vad eleven har för mål med sin skolgång och vad bildinriktningen på Jenny Nyströmsskolan kan erbjuda dem.
Estetiska programmet dans


Samtal med den sökanden om dansbakgrund
Deltagande i danslektion. Under lektionen får den sökande pröva olika dansgenrer och lära sig en
kortare koreografi som den sökande sedan får visa upp i grupp. Under lektionen kommer den
sökande att lära sig en kortare koreografi som de sedan visar upp i grupp.
Den sökande ska vara ombytt i samband med lektionen.
Färdighetsprov för sökande till Estetiska programmet teater


Samtal med den sökanden om teaterbakgrund
Deltagande i en workshop där följande moment testas: Koncentration, samarbete, improvisation
och framförande av en text
Estetiska programmet musik



Samtal med den sökande om musikalisk bakgrund. Här får den sökande även information om det
Estetiska programmet/musik.
Uppspel av eget valt och väl förberett musikstycke på valfritt instrument/sång.
Här väljer den sökande att utgå från noter, ackordanalys eller helt gehörsbaserat.
Önskas ackompanjemang måste noter/ackordanalys skickas in i förväg.
Gehörstest
o enkel “härmningsövning” - melodi och rytm.
o Vi sjunger före och den sökande upprepar melodi och rytm.
2(2)
Estetiska programmet estetik och media


samtal med den sökande om intresset för estetik och media och vilka erfarenheter den sökande
har inom området.
genomförande av uppgift inom något av områdena fotografering och grafisk design eller en film
och filmredigeringsuppgift.
o
uppgift fotografering + grafisk design - eleven tar bilder i fotostudion med handledning
av lärare. Eleven redigerar sedan denna bilden i Photoshop och uppgiften kan t ex vara att
göra ett kollage med markeringar och lager i Photoshop.
Det kan också vara att applicera lite olika effekter i olika lager i Photoshop. Uppgiften
görs med handledare. Skolan tillhandahåller utrustningen dvs fotostudio och dator med
Adobe programvaror.
o
uppgift i film och filmredigering - eleven planerar ett enkelt manus med handledning av
lärare. Eleven gör sedan ett enkelt bildmanus (storyboard) som blir grund för bilderna som
skall filmas. Inspelning sker med hjälp av skolans videokameror och annan utrustning
exempelvis belysning eller greenscreen.
Det inspelade materialet redigeras och efterbearbetas i Adobe Premiere med handledning
av lärare. Resultatet blir en film på 30-60 sekunder.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards