Lärande - Pedagog Dalarna

advertisement
kultursyn
kunskapssyn
elevsyn
2009 UW
Pedagogik –
förmågan att inte ingripa?
Kultursyn
Inlärning
perception
produktion
Lärande
perception
produktion
reflektion
reception
produktion
reflektion
perception
Lärande
perception
produktion
Kunskapssyn
reception
produktion
perception
reflektion
”Erfarenheter utan reflektion
är bara händelser.”
Ingela Josefsson
yttre
inre
Estetik –
gestaltad erfarenhet
Ur propostionen om ny lärarutbildning:
De estetiska uttryckssätten har ett egenvärde
men är också vägar till kunskap i olika
ämnen.
…….
Regeringen bedömer därför att kunskaper
och kompetenser inom de estetiska
områdena är viktiga för de blivande lärarna.
Skolans kulturuppdrag
Styrdokumenten:
Läroplanen Lgr 11, del 1 och 2
Kursplanerna – varje ämne
även de estetiska
Estetiska perspektiv i alla ämnen
Estetiska lärprocesser
Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet: kapitel 1 och 2:
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I
skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska
uppmärksammas.
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form
ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta
olika kunskaper och erfarenheter.
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.
Fem kunskapsområden i
Lgr 11:
Naturvetenskap
Teknik
Samhällsvetenskap
Humanism
Estetik
Del ur Lgr 11:
Kursplan i svenska i grundskolan
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och
skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla
kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika
slags texter och genom skilda medier.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att
skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika
estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att
eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar
information från olika källor.
Del ur Lgr 11:
Kursplan i matematik i grundskolan
Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att
eleverna utvecklar kunskaper om matematik och
matematikens användning i vardagen och inom olika
ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att
eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till
sin förmåga att använda matematik i olika
sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet
att uppleva estetiska värden i möten med
matematiska mönster, former och samband.
Del ur Lgr 11:
Kursplaner i naturvetenskap i grundskolan
…Vidare ska undervisningen bidra till att
eleverna utvecklar förmågan att samtala om,
tolka och framställa texter och olika estetiska
uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Estetiska lärprocesser
kan vara ett sätt att arbeta på i skolan
som gynnar en kunskapsutveckling
där eleven får knyta samman
känslor,
upplevelser, kunskaper, erfarenheter
och analys till en helhet.
Alla språk, alla delar av språkutvecklingen
används för att
formulera och gestalta sitt lärande.
Hur utvecklas kunskap?
Känner du igen en process när du ser den?
Action without reflection
Reflection after action
Reflection before action
Reflection in action
Donald Schöön
The Reflective Practioner
ballongen
trattarna
ballongen
Från en uppgiftsbaserad kultur
till lärprocesser
trattarna
Förtanke
Nutanke
Eftertanke
Kunskapsutveckling
Förtanke
Nutanke
Eftertanke
Lärdom
Den öppna frågans stängda dörr
Vilken fråga ställer jag?
Är jag intresserad av att alla barn i klassen
får tid att tänka efter,
eller tror jag att
om någon av barnen svarar
så lär sig de andra barnen av det?
Leken VEM SKA FÅ FRÅGAN utbryter:
Jag låter några barn svara.
Annars hinner vi inte.
Först tar jag någon som propsar,
Sen någon som uttrycker sig väl,
Och till slut någon som inte räcker upp handen….
De andra då?
Hur får alla barn möjlighet att utveckla sitt språk i alla ämnen?
Parsamtalens koppling till
styrdokumentet, Lgr 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elevernas delaktighet
Pröva, utforska, tillägna sig
Språkutveckling, talutrymme
Elevens språkförmåga i fokus
I alla ämnen
Ett estetiskt förhållningssätt
Bygga på elevernas erfarenheter
Estetiska perspektiv i skolans alla ämnen
Lärande/Elever lär elever
Återkoppling för läraren
Utvärdering
Lärprocesser
Att undervisa med mindmap som grund
1. Finn ett nycklord för det
eleven berättar
2. Hoppa mellan paren för
att undvika monotoni
3. Kommentera kort, då
och då för att bekräfta
4. Läs igenom hela mapen
och gör samtidigt en
analys. Vad behöver vi
fördjupa?
XXXXX
XXXXX
XXXX
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XXXX
X
DEMOKRATI
XXXXX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
XX
XXX
XX
X
X
X
X
X
XXX
XX
XXX
XX
XXXXX
XXX
XX XXX
XXX
XX
XX
Reflektionsnivåer under ett moment i lektionen
De sju nivåerna för kunskapsutveckling under en lektion
7. Lärarens analys av fortsatt undervisningen på basis av mapens innehåll
6. Lärarens genomgång och återkoppling av mindmapen
5. Lärarens nyckelord i mindmapen
4. Parsamtalets sammanfattning
3. Paret
2. Individen
1. Läraren
Föra
tanken
vidare
Tre år i Burlövs kommun:
Ett steg till i skolutvecklingen
Från en uppgiftsbaserad kultur
till process och kunskapsutveckling
Föra
tanken
vidare
Ett reflekterande arbetssätt:
Parsamtal/pararbete
Mindmap
Föra tanken vidare
Parallellprocesser:
Styrgrupp/förvaltningen
Rektorsgrupp. arbetslagsledare
Rektor, enskild handledning
Lärargrupp, reflektioner i arbetslag, kommentarer,
gemensam läsning
Lektionsbesök, undervisningsutveckling
Föra
tanken
vidare
Undervisningsutveckling:
Ett reflekterande arbetssätt
Elevens delaktighet
Synliggöra lärandet
Återkoppling
Läraren lär mer om lärande
Elever lär varandra
Elever lär att lärare lär sig
Utvärdera sin insats
Metakognition
…är de tankeprocesser som handlar om ens egna
tankeprocesser.
Det innebär att man är medveten om en del av sina egna
tankar.
Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna
tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går
och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett
ofruktbart spår.
Wikipedia
Exempel på process
5. Nytt utgångsläge
2. Känning
1. Utgångsläge
4. Språng!
3. Känsla av kompetensförlust
Erfarenhet är inte vad som händer oss,
utan vad vi gör av det som händer oss.
Aldous Huxley
Språk
Meningsskapande system
Ordna
Förståelse och begriplighet
De estetiska språken
Musikens språk
Bildens språk
Dansens språk
Rörelsens språk
Formens språk
Tecknets språk
Teaterns språk
Talets språk
Skriftens språk
Höra
Skapa
Tänka
Skriva
Tala
Röra
Sjunga
Läsa
Känna
Multi-modaliteter
Spela
Elevens frågor:
•
•
•
•
Vad ska jag lära?
Hur ska jag utveckla det?
Var befinner jag mig nu?
Vart kan jag komma?
[email protected]
www.ullawiklund.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards