fp1266 - Riksdagens öppna data

2008/09
mnr: So234
pnr: fp1266
Motion till riksdagen
2008/09:So234
av Tina Acketoft (fp)
Garanterad mammografi för kvinnor
äldre än 40 år
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om garanterad mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år.
Motivering
Statistik från Socialstyrelsen för 2006 anger följande:




Cirka 6 800 kvinnor fick under året en bröstcancerdiagnos.
18 kvinnor varje dag får bröstcancer (en kvinna var 77:e minut).
Bröstcancer utgör 29 % av all cancer som drabbar kvinnor.
82 088 kvinnor lever idag med en bröstcancerdiagnos (diagnostiserade
1958–2006).
 Ökningstakten är 1,2 % per år under de senaste tio åren.
 Cirka 1 500 kvinnor dör årligen i bröstcancer (4 kvinnor varje dag).
 Bröstcancer är den främsta dödsorsaken bland kvinnor i åldern 35–59 år.
Tidig
diagnos
och
behandling
är
livsviktig.
Trots
att
mammografiundersökningar inte är hundraprocentigt tillförlitliga har man
genom undersökningen en större möjlighet att upptäcka tumören i ett tidigare
stadium än med någon annan undersökningsmetod. Överlevnaden förbättras
avsevärt om tumören upptäcks tidigt, vilket också har visats i en mängd
studier.
Som ett led i att tidigt upptäcka brösttumörer rekommenderar
Socialstyrelsen, enligt EU:s riktlinjer för kvalitetssäkring avseende screening
och diagnostik av bröstcancer, generella hälsoundersökningar med
mammografi för alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Enligt
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) är det trots det idag bara
drygt hälften av Sveriges landsting som erbjuder mammografi enligt
1
2008/09:So234
Socialstyrelsens rekommendationer för kvinnor i åldern 40–74 och i de
rekommenderade intervallen (18 månader för kvinnor under 55 år och 24
månader för kvinnor över 55 år).
Stockholm den 29 september 2008
Tina Acketoft (fp)
2