Smittskyddsmatris för mag-tarmsmittor Gotland

Smittskyddsmatris för mag-tarmsmittor Gotland
Uppdaterad 2016-09-14
Klinisk bild1
Lab. diagnostik
Feber, diarré (ibland blodig, slemmig) och
buksmärtor
Odling feces, pinne
Inkub. tid
dygn
2-7
Feber, diarré. Symtom kan likna appendicit
(ont höger fossa)
Odling feces, pinne
3–6
Odling feces, pinne
1-5
Zoonos. Livsmedel (kött och grönsaker). Djurkontakt (spillning).
Person till personsmitta. 8-20 fall/år. Utlandssmitta dominerar
Shigella
Uttalad vattentunn diarré, feber. Blod i
avföringen förekommer.
Sepsis inte ovanligt
Feber, ofta blodig diarré och uttalad
buksmärta
Odling feces, pinne
1-5
Livsmedelssmitta. Person till personsmitta. 1-5 fall/år.
Utlandssmitta dominerar kraftigt
Som vid shigella
PCR feces,
rör med sked
2-7
EHEC
Clostridium
difficile
Diarré, illaluktande. Varierande grad av
kolit
Snabbt insjuknande, kaskadkräkningar,
diarré, ibland feber, buksmärta. Snabbt
tillfrisknande
Feces i rör med sked
(odling, toxinpåv.)
Feces i rör med sked.
Ta prov vid misstänkt
utbrott.
Ej
relevant
1-2
Cryptosporidium
2-7
Buksmärta, vattnig diarré
Parasitundersökning2
Feces i rör med sked
utan tillsats.
Zoonos. Spillning från nöt och får: direkt djurkontakt, livsmedel
främst nötkött, men även grönsaker och opastöriserad mjölk. Även
person till personsmitta. 0-8 fall/år.
Riskfaktorer: 1. Antibiotikabehandling – CD får chansen när andra
tarmbakterier är borta. 2. Inneliggande sjukhusvård
Person till personsmitta. Sprids framför allt vintertid i samhället och
även på sjukhus och institutioner
Dessutom vanligaste orsaken till livsmedelsutbrott i Sverige
Vattenburna utbrott ex. bassängbad, parasit som tål klorering.
Dricksvattensutbrott, kan drabba tusentals. Ibland djursmitta.
Sannolikt underdiagnostiserad.
Parasitundersökning2
Feces i rör med sked
utan tillsats.
7-10
Giardia
Uppspänd buk, illaluktande flatulens (ruttet
ägg). Ibland (grötig) diarré. Symtomfritt
bärarskap vanligt
Sida 1 av 2
Campylobacter
Yersinia
Salmonella
Calicivirus
1
Smittvägar/Epidemiologi
Zoonos. Livsmedel: främst kött. Förorenat dricksvatten. Person till
personsmitta är mindre vanligt. 50-60 gotländska fall/år. Mellan 15–
20 fall är utlandssmittade.
Zoonos. Kött – framför allt svin. Person till personsmitta mindre
vanligt. Hög andel små barn. Ofta inhemsk under grillsäsongen. 1–4
fall/år.
Vattenburen – globalt kontaminerat dricksvatten (bristfälliga
avloppssystem). 2-8 fall/år. Utlandssmitta vanligast.
I Sverige familje- och förskoleutbrott
Det är svårt (ofta omöjligt) att ställa artdiagnos utifrån den kliniska bilden. Symtomen varierar kraftigt inom varje diagnos.
2
Parasitundersökning av feces: Cryptosporidium, Giardia samt Amöba diagnostiseras numera genom DNA-påvisning (PCR) som är känsligare än
mikroskopi, feces ska då skickas i burk utan tillsats. Diagnostik av andra parasiter görs med mikroskopi på samma prov.
Förlaga: Smittskyddsenheten Region Skåne
Smittskyddsmatris för mag-tarmsmittor Gotland
Uppdaterad 2016-09-14
Smittskyddsanmälan3
Smittskyddsåtgärder3
Följdsjukdomar/
komplikationer
Att tänka på
Man ska stanna hemma från
arbete/skola/förskola vid symtom (gäller
samtliga diagnoser nedan!)
Reaktiv artrit 2-3%
Korskontamination via
kniv/skärbräda. Behöver oftast
inte antibiotikabehandlas
Yersinia
Ange misstänkt smittland,
insjuknandedatum, yrke samt
misstänkt livsmedel (enligt
inkubationstid)
Som ovan
Som vid Campylobacter
Reaktiv artrit 10-30%
Salmonella
Som ovan
Infektion i olika organ;
ledproteser, gallvägar mm
förekommer. Reaktiv artrit
2-3%
Shigella
Som ovan
EHEC
Som ovan. Ange även ev.
djurkontakt
Ej anmälningspliktig
Vid riskyrke4 minst en negativ odling innan
återgång till arbete, om möjligt bör omplacering
ske. Barn kan som regel återgå till förskolan om
de är stabilt symtomfria.
Vid riskyrke4/förskolebarn minst en negativ
odling innan återgång till arbete/förskola,
förutsatt att antibiotika-behandling fullföljts,
annars 3 neg odlingar
Vid riskyrke4/förskolebarn minst ett negativt
fecesprov innan återgång till arbete/förskola
Barriärvård vid sjukhusvård.
Minskad antibiotikaanvändning
Ring Livsmedelsteamet Region Gotland,
0498-26 32 10 och Smittskydd Gotland vid större
utbrott
Som vid Calicivirus. Främst vattenburna utbrott
Oftast inte i behov av
antibiotikabehandling.
Behöver oftast inte
antibiotikabehandlas frånsett vid
svår enterit/sepsis. Undantag:
Salmonella Typhi
Ska nästan alltid antibiotikabehandlas eftersom
smittsamheten är hög och
behandling oftast effektiv
Antibiotikabehandlas ej
Personer med riskyrke4: Avstängning tills
behandlad och symtomfri.
Förskolebarn: Kan återgå om
behandlad/symtomfri.
Kan vara långvarig och
leda till avmagring
Sida 2 av 2
Campylobacter
Clostridium
Difficile
Calicivirus
Cryptosporidium
Giardia
Ej anmälningspliktig
Ange misstänkt smittland,
eventuell resa i Sverige, bad,
insjuknandedatum
Som vid Cryptosporidium. Ange
namn på förskola om relevant
samt ev. sjuka i familjen.
Hemolytiskt uremiskt
syndrom (HUS) 5-10%
Pseudomembranös kolit
Långvarig infektion
förekommer vid nedsatt
infektionsförsvar
Behöver oftast
antibiotikabehandlas
Mycket hög smittsamhet. Ingen
antibiotikabehandling
Underdiagnosticerad parasit på
frammarsch. Ingen
antibiotikabehandling
Antibiotikabehandlas
(tinidazol/metronidazol)
3 För utförlig information,
se smittskyddsblad för respektive diagnos samt ”hygienråd vid tarmsmitta”. Alla med mag-tarmsmitta ska stanna hemma från
arbete/skola/förskola tills man är symtomfri. Kontrollprov efter antibiotikabehandling tas minst en vecka efter avslutad behandling.
4
Riskyrke: Yrkesmässig hantering av oförpackade livsmedel samt yrkesmässig vård av spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar.
Förlaga: Smittskyddsenheten Region Skåne