SBB i Norden AB (publ) noterar obligation vid Nasdaq
Stockholm
Som tidigare har kommunicerats av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
(”Samhällsbyggnadsbolaget”) har styrelsen iSBB i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller
”SBB i Norden”) fattat beslut om notering av ett icke säkerställt obligationslån om 600
miljoner kronor (”Obligationen”) på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq
Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Bolagets ansökan om upptagande till
handel och första dag för handel i Obligationen är idag, den 20 juni 2017. Obligationen
har handelsbeteckning SBBIN 001.
Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt, som godkändes av
Finansinspektionen den 14 juni 2017. Prospektet finns tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida
(www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39
67, [email protected]
Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl.
08.00 CET.
Om SBB i Norden AB (publ)
SBB i Nordens obligation handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq
Stockholm (symbol SBBIN 001). Bolaget är ett helägt dotterbolag till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och
samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets
affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i
Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska
också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och
långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett
aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns
på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.