Vakuutusosakeyhtiö Garantia

advertisement
INTYG ÖVER BYGGSKEDET
För lyft av egnahemshuslån
Fastighetens ägare
Fastighetens näradress
Kommun / Stad
Fastighetens namn / Tomt
Fastighetens reg.nr / Kvarter
By / Stadsdel
Fastighetsbeteckning
I vilket skede är byggnadsarbetena just nu
PLANERINGSARBETEN OCH FÖRBEREDELSER
Planering, myndighetsavgifter (byggnadslov osv.), VVS-anslutningsavgifter
%
MARKARBETEN OCH DRÄNERING
Röjning och markarbeten, täckdiken och brunnar, utfyllnad och tätning, byggnadsområdets ytor,
planteringar
GRUND OCH YTTRE KONSTRUKTIONER
Grundplatta, grundmurar, bottenbjälklag, grunder för yttre konstruktioner
%
%
STOMKONSTRUKTION
Ytterväggar, bärande mellanväggar och pelare, plattor och balkar, trappor, terrasser och tak,
vindsbjälklag, vattentakskonstruktioner, takskägg
%
KOMPLETTERANDE KONSTRUKTIONER
Fönster, ytter- och innerdörrar, icke-bärande mellanväggar, takrännor, genomföringar, plåtbeslag,
luftkanaler, eldstäder och skorstenar
%
YTKONSTRUKTIONER
Vattentak, ytterväggarnas ytmaterial, ytmaterial inomhus
%
INREDNING, UTRUSTNING OCH APPARATUR
Köks- och grovköksinredning, övrig inredning, utrustning och apparatur
%
VVS-ARBETE
Värmeutveckling och -distribution, värme-, vatten- och avloppsanläggningar, luftkonditionering, el,
belysning
%
DRIFTSKOSTNADER OCH GEMENSAMMA KOSTNADER FÖR BYGGPLATSEN
Ansvarig arbetsledare, anskaffningsansvar, administration, arbetsredskap, energiförbrukning,
transporter, försäkringar
%
BYGGPROJEKTETS BYGGSKEDE TOTALT
Datum och ort
Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.
Underskrift och namnförtydligande av den som uppgjort
intyget.
Yrke/uppdrag och telefonnummer för den som uppgjort intyget
Bankens anteckningar
Svenska Handelsbanken AB
Bolagsform: publikt bankaktiebolag (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Registrerad i bankregistret fört av
Finansinspektionen i Sverige
Organisationsnr 502007-7862
Stadshypotek AB
Bolagsform: publikt bankaktiebolag (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Registrerad i bankregistret fört av
Finansinspektionen i Sverige
Organisationsnr 556459-6715
Svenska Handelsbanken AB (publ),
filialverksamheten i Finland
FO-nummer 0861597-4
Stadshypotek AB (publ),
filialverksamheten i Finland
Adress
Alexandersgatan 11
00100 Helsingfors
Telefon 010 444 11
Telefax 010 444 2299
SWIFT : HANDFIHH
FO-nummer 2386282-6
www.handelsbanken.fi
%
Download