Biogas Centre of Excellence!

advertisement
I Sverige finns idag ett certifieringssystem där en
biogasanläggning kan kvalitetssäkra och få sin biogödsel stämplad som certifierad. Certifieringen är
frivillig och reglerna (SPCR 120) har sammanställts
av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i samarbete med bland andra Avfall Sverige.
Hela kedjan från råvara till slutprodukt granskas,
och halterna av till exempel metaller och sjukdomsframkallande bakterier kontrolleras regelbundet. I praktiken
Innehållet i biogödslet kan variera en del beroende
på sammansättningen av de substrat som används.
Gödseln har utvärderats i flera fältförsök och resultaten från försöken visar på en kväveeffekt på
mellan 90-100 %.
I praktisk odling har man noterat en snabbare
kväveverkan av biogödsel jämfört med stallgödsel.
Biogödsel gynnar också markens bördighet och
markens mikroliv. Biogödseln sprids vanligen från
sådd fram till att grödan blivit ca 20 cm hög.
Gödslet transporteras med lastbil till lantbrukarna
men på vissa ställen pumpas gödslet genom pipelines direkt ut till lantbrukarna. På detta sätt blir
miljö- och klimatpåverkan ännu mindre.
Denna folder ingår i en faktaserie från
Biogas Centre of Excellence
Besöksadress: Östergatan 58, Trelleborg
Öppet för besök: tisdag-torsdag 9-12.
Övriga besök bokas via tfn 0410-73 34 57.
Tack vare de rena substraten ligger halten av olika
föroreningar mycket lågt i biogödsel och är garanterat fritt från bakterier som Salmonella och EHEC.
Biogödseln kan dessutom KRAV-godkännas för
spridning på ekologiska odlingar.
Då krävs det bland annat att rötningen baserats på
grönsaksrester och andra icke-animaliska restprodukter från livsmedelsindustrin.
Biogödsel slutversion 14_8_13.indd 1
Verksamhetsledare: Anitha Ljung,
[email protected]
Hemsida: www.biogassys.se
Biogas Centre of Excellence!
Life09 ENV/SE/000348 BIOGASSYS. 2013, Produktion Trelleborg Kommun, Emma Bengtsson, Anitha Ljung, Stefan Lindberg. Foto: Stefan Lindberg och Biogas Syd.
Certifiering för kvalitet och säkerhet
5. Biogödsel
I en serie av 7 foldrar behandlas ämnet biogas utifrån
olika aspekter. Foldrarna är numrerade 1-7.
Varje enskild folder är tänkt som en kunskapskälla
från vilken det ska vara lätt att ta till sig fakta om
biogas. Texterna är skriva med utgångpunkt från
det skånska biogasarbetets perspektiv.
Med foldrarna vill vi ge dig en djupare insikt i biogasens roll och fördelar för samhället. Det ska gå
lätt att läsa varje enskild folder utifrån intressen
och behov. De behöver inte läsas i nummerföljd.
Har du frågor eller synpunkter, tveka inte att kontakta de ansvariga i projektet för ytterligare information och vägledning till den skånska biogasen.
2013-08-14 15:07
För den goda luktens skull
Vid produktion av biogas bildas det också en rötrest.
Om substraten kommer från reningsverk och industri
kallas denna rest rötslam. Rötas substrat som har
sitt ursprung i foder- eller livsmedelskedjan blir
resten istället biogödsel. Substraten har då bestått
av källsorterat matavfall, stallgödsel, slakteriavfall
och grödor.
Istället för mineralgödsel
Biogödsel som är flytande kan med fördel spridas
på åkermark och ersätta mineralgödsel, som också
kallas konstgödsel eller handelsgödsel.
Mineralgödsel innehåller ofta fosfor, som är en
ändlig resurs, och kväve, som är mycket energikrävande att framställa. Används istället biogödsel
minskas därför bidraget till växthuseffekten.
Biogödsel är alltså det klimatsmarta valet!
Vid rötningen minskar också andelen illaluktande
komponenter i gödseln. Att biogödsel luktar betydligt mindre än stallgödsel underlättar exempelvis
gödsling vid bebyggda områden.
Att röta gödsel – till gödsel
Det kan tyckas märkligt att röta gödsel istället för
att använda det på åkrarna direkt. Det finns dock
flera vinster med att ta vägen om biogasanläggningen. I stallgödsel är näringsämnena mycket mer
svårtillgängliga för grödorna och mycket lakas
därför ur och hamnar i våra vatten och orsakar
övergödning.
Biogödsel används i lantbruket till gödning tack
vare att gödslet har ett högt näringsvärde och bra
sammansättning av det grödorna behöver såsom
nyttiga mikroorganismer. På detta sätt tas rester
tillvara istället för att gå till spillo.
Lantbrukare som använder biogödsel har övervägande mycket goda erfarenheter och gödslet är
generellt bättre än exempelvis stallgödsel, också
kallat naturgödsel, när det gäller egenskaper som
lukt, smittämnen och spridbarhet. Biogödslets luktfördelar varierar dock beroende på vilka substrat
som rötats.
Biogödsel slutversion 14_8_13.indd 2
Näringsrikt
På grund av att biogasprocessen sker i slutna rötkammare stannar växtnäringen kvar och komprimeras i biogödslet. Kväve, fosfor, kalium, kalcium
och magnesium blir kvar i löslig och lättillgänglig
form. På biogasanläggningen kan gödslet separeras
och gödseln levereras dels som fast och dels som
flytande. I Sverige är det vanliga att gödslet levereras som flytande. Flytande biogödsel innehåller
mer näringsämnen per kg torrsubstans (TS) än det
fasta. Det fasta biogödslet innehåller å andra sidan
mycket mullbildande ämnen.
2013-08-14 15:07
Download