Ordlista

advertisement
Ordlista
Biogas
Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen
bestående av metan och koldioxid. Biogas kan användas för energiproduktion
eller, efter uppgradering (rening), som fordonsbränsle.
BOD7
(Biochemical
Oxygen Demand)
Den biokemiska syrgasförbrukningen i vatten som är inneslutet i en stängd
behållare under en mätperiod på 7 dygn. BOD7 ger ett indirekt mått på mängden
organiska substanser i vattnet. Personekvivalent definieras i Sverige som en
BOD7 belastning av 70 gram per dygn
Bräddning
Dispergerare
Avloppsvattnet går rakt ut i recipienten utan att först ha behandlats i
reningsverket.
Utrustning som dispergerar, dvs finfördelar, partiklar i vätska.
Duplikatsystem
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.
Fordonsgas
Fordonsgas består av uppgraderad biogas, naturgas eller kombinationer av dessa
och är ett betydligt renare bränsle än bensin och diesel med avseende på bl.a.
mängden luftföroreningar vid förbränning. Ska innehålla en metanhalt på minst
95 volymprocent enligt den svenska standarden SS155438 Biogas som bränsle för
snabbgående ottomotorer.
Förbehandling
(biogasprocess)
Vissa substrat, t.ex. matavfall, kräver förbehandling för att mottagningssystem,
pumpning, omrörning och nedbrytning i biogasreaktorerna ska fungera optimalt
och för att bli av med föroreningar som kan störa processen.
Hydraulisk
belastning
Tillförd vattenmängd per tidsenhet (m3/h). Volymsbelastning.
Hygienisering
Värmebehandling/pastörisering för att reducera antalet smittsamma
organismer i substraten. Ett exempel på hygieniseringsmetod är att värma
substraten till 70 °C i en timme innan själva biogasprocessen.
Interna strömmar
Vattenströmmar som uppkommer i den egna verksamheten och som behöver
renas. Exempelvis vatten från slamavvattning, från sandtvätt och gasrening.
Kombinerat system
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning. Vanlig i
äldre områden.
Mesofil temperatur
Temperaturer inom området 25-40 °C. Mesofila biogasprocesser körs vanligen
vid en temperatur på cirka 35-37 °C.
Naturgas
En blandning av gaser som finns i jordskorpan. Kan användas som fossilt (icke
förnybart) drivmedel och består till cirka 90 % av metan. Resten består bl.a. av
propan och butan. Förbränningen av naturgas ger 20 % mindre koldioxidutsläpp
jämfört med bensin.
Nm3
Normalkubikmeter, motsvarar den gas som upptar en m3 vid atmosfärstryck och
0°C.
Nödvändning anordning som avloppsanläggningen måste förses med, i
exempelvis pumpstationer, för att förhindra översvämningsskador vid pumphaveri
eller elavbrott. Orsak till utsläpp är driftstörningar.
Nödutlopp
Personekvivalenter
(pe)
Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger
upphov till per dag. Den mängd organiska substanser som en person ger upphov
till per dag är proportionerlig till övriga föroreningar som fosfor och kväve.
Därför mäts mängden organiska substanser i vatten för att ge ett mått på antalet
personekvivalenter.
Polymer
Kemikalie som används för slamförtjockning i processen.
P-tot
Total mängd fosfor.
Q-dim
Dimensionerande flöde
Q-max
Maximalt flöde
Recipient
Grundvatten eller ytvatten ex. vattendrag eller liknande dit det renade
avloppsvattnet leds.
Rejektvatten
Vatten som avskilts från exempelvis avloppsslam och som återförs till
reningsprocessen för spillvatten.
Rågas
Obehandlad biogas. Den gas som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt
material. Består av 45-85 % metan och 15-45 % av koldioxid beroende på
produktionsförutsättningar.
Scrubber
Reningsutrustning där oönskade ämnen i en gas tvättas ut med hjälp av en vätska
(på Tuvan används vatten).
Termofil
temperatur
Temperaturer över 40 °C. Termofila biogasprocesser körs vanligen
vid temperaturer kring 50-60 °C.
TS (Torrsubstans)
Det som återstår när vattnet torkats bort från ett material. Anges vanligen som
procent av våtvikt. Låg TS-halt innebär att substratet innehåller mycket vatten.
Ytvatten
Bäckar, åar, älvar sjöar och fjärdar.
Download