Välkommen till Kristianstad “The Biogas City”

Välkommen till Kristianstad
“The Biogas City”
“Där vi samarbetar för att skapa en
mer lönsam biogasbransch”
VD Krinova Incubator & Science Park
Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson
Välkommen till Kristianstad
“The Biogas City”
För att bli affärsmässigt intressant måste biogassektorn ändra fokus så att
användarna sätts i första rummet. Kristianstad kommun, Krinova Science Park
samt Högskolan Kristianstad arbetar med att utveckla biogassektorn i nära
samverkan med det regionala näringslivet och olika biogasaktörer. Tillsammans
arbetar vi med hela värdekedjan - från råvaror från lantbruk, livsmedelsindustri
och hushåll till biogasproduktion och fordonsflottor som drivs med biogas. Det är
vi ganska ensamma om.
Vår plattform innebär en unik kraft när det gäller att korta sträckan från forskning
till praktisk implementering. Den tvärvetenskapliga profilen bäddar för utmanade
”utanför boxen tankar”. Därmed skapas grogrund för nya affärsidéer som kan
finslipas och testas med fokus på den kommersiella potentialen, ofta med hjälp
av våra professionella intressenter.
I vår öppna innovationsarena odlas och kultiveras också nya tankar till marknadsanpassade produkter och tjänster. Företagare och andra representanter från
hela värdekedjan deltar aktivt med råd och dåd för att göra resan snabb och
säker.
Program för tekniska besök, affärsutveckling i öppen innovation och utvecklingsprojekt på regional, nationell och internationell nivå är vår verksamhets grundpelare. Här finns också klimatutställningen SuperVisions som har särskilt fokus
på biogas.
I Kristianstad finns ett unikt helhetstänk kring biogasen.
Man arbetar med hela värdekedjan från vagga till vagga
i ett resurseffektivt biologiskt kretslopp.
Det biologiska biogaskretsloppet
G röda ›
Grödan skördas och blir till livsmedel, djurfoder eller råvara.
L ivsmedelsindustrin ›
Rent avfall från livsmedelsindustrin är ett viktigt
substrat i biogasanläggningen.
D jur ›
Kor, grisar och andra djur på gården producerar gödsel som är
utmärkt råvara till biogasproduktionen.
H ushållsavfall ›
Hushållens matavfall samlas in och blir till biogas.
B iogasanläggning ›
På biogasanläggningen utvinns biogas från en
slurry som består av gödsel, matavfall och restprodukter från
livsmedelsindustrin. Det utvinns även biogas från reningsverk och soptipp
U ppgradering ›
Biogas kan använda som drivmedel i fordon efter up-
pgradering.
D rivmedel ›
Den renade biogasen går till tankställen i Kristianstad där
man kan tanka sitt fordon med 100 % äkta biogas.
G ödselmedel ›
Från rötresten från biogasproduktion får du ett
näringsmässigt lättillgängligt gödselmedel, biogödsel, som går tillbaka till åkern
ochgrödan. Biogödseln kan ersätta konstgödning.
A vlopp › Från toalett och övrigt hushåll kommer avfall som avloppsvatten
till reningsverk, där man utvinner biogas. Slammet behandlas separat.
V ärme
och elenergi › Till villor, flerfamiljhus och kontor levereras värme
och elenergi producerad på bl a biogas.
RES-Chains
RES-Chains (Renewable Energy Sources) är ett EU-projekt inom South Baltic.
Syftet med projektet är att främja hållbara och förnybara
energiförsörjningskedjor. Fokus ligger på applikationer för biomassa, biogas, vatten-, vind- och solkraft. Här samarbetar Krinova med partners i Småland, Skåne,
Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.
Identifierade utmaningar
Biogassektorn har en stor utvecklingspotential och det krävs ett aktivt arbete
med utmaningar för biogasen. Vissa biogasutmaningar kan lösas separat,
men oftast är det lösningar i samverkan som är nyckeln till att sektorn tar stora
utvecklingskliv. Krinova har valt att fokusera på fyra utmaningar som är viktiga
faktorer för att skapa lönsamhet i branschen.
Substratförsörjning > Substratsidan är intressant och komplex, den
måste utvecklas. Konkurrens om avfallet/substratet är en stor utmaning.
Infrastruktur > Utmaningen
består i att kunna distribuera gas på ett effektivt sätt som bygger på en infrastruktur som utgår från både producent och
kund.
Småskalig teknik > Det behövs satsning på innovation för småskalig
produktion och småskaligt bruk av biogas för att stärka konkurrenskraften.
Tankstationer > De flesta av dagens tankstationer
utgår från produktionens villkor och inte kundernas. Vi behöver fler tankställen som är anpassade till
den moderne kundens villkor.
The Biogas City!
Kristianstad har arbetat med biogas i mer än 15 år och utvecklat ett unikt helhetsperspektiv där man använder både avfall från storskalig livsmedelsindustri, t ex slakteri och
matavfall för att producera biogas.
I Kristianstad finns Sveriges största koncentration av livsmedelsproduktion med ett
högt utvecklat och rationellt jordbruk som producerar råvaror av hög kvalitet. Att behålla goda förutsättningar för jordbruk och livsmedelsindustri är viktigt för kommunen.
1996 byggdes Karpalund som idag en av Sveriges största biogasanläggningar. Satsningen på biogas har förstärkt samverkan mellan stad och landsbygd och involverat en
mängd olika aktörer.
1999 beslutade kommunen att de skulle bli helt fossilbränslefri. Biogas är en viktig del
av det mål, eftersom koldioxidutsläppen från fordon står för mer än 50% av de totala
utsläppen av växthusgaser inom kommunen.
Kristianstad är idag mer än självförsörjande på biogas, och exportera gas till flera
närliggande kommuner som finns inom biogas kommuner. Vi ligger i framkanten när
det gäller de möjligheterna.
Krinova Incubator & Science Park är navet i utvecklingen av innovationer i kretsloppet
genom samverkan mellan stad och land, akademi och näringsliv. Vi utgår från människans och naturens förutsättningar. Här skapas morgondagens tvärvetenskapliga
och gränsöverskridande lösningar för näringsflöden, vattenresurser samt energi i ett
hållbart samhälle.
Högskolan Kristianstad www.hkr.se
Krinova Incubator & Science Park www.krinova.se
Kristianstad kommun www.kristianstad.se
Res-Chains www.res-chains.se