Biogas - Göteborg Energi

advertisement
Biogas
Allmänna avtalsvillkor
för försäljning av Biogas till konsument
Gäller från och med 2013-10-31 och tills vidare.
Göteborg Energi allmänna avtalsvillkor
för försäljning av Biogas till konsument
1 Inledande bestämmelser
1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor avser försäljning av biogas
till konsument och kompletterar tecknat avtal om försäljning av naturgas mellan Göteborg Energi och kunden.
För för-säljning av biogas till den som bedriver näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet tillämpas
­andra villkor.
2 Biogas
2.1 Biogas är ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som
framställts av biomassa och vars energiinnehåll till
­övervägande del härrör från metan.
2.4Kunden erinras att skattereduktion för biogas endast kan
erhållas om gasen är avsedd för uppvärmning. Om Biogasen
skall användas för annat ändamål ska Kunden omgående
meddela Leverantören detta.
2.5Biogaspriset innebär ett biogaspris enligt bekräftade
­v illkor och avtalsperiod.
2.6Uppsägning ska ske senast en månad före avtals­periodens
utgång. Vid utebliven uppsägning eller utebliven beställning
av ett annat avtalsalternativ med Göteborg Energi förlängs
avtalet med ett (1) år i sänder.
2.2Leverantören ska till kunden leverera biogas för upp­
värmning. Biogasen ska uppfylla vid var tid gällande
krav på biogas som är uppställda för att erhålla skatte­
reduktion för energi- och koldioxidskatt i Sverige enligt
Lag (1994:1776) om skatt på energi.
2.3Leverantören eftersträvar att leverera svenskproducerad
biogas. I de fall Leverantören inte kan leverera svensk­
producerad biogas skall Leverantören eftersträva att ­istället
leverera importerad biogas. Kan Leverantören inte leverera
biogas och beror det på hinder utanför Leveran­törens
kontroll, har Leverantören rätt så länge hindret ­består att
istället leverera naturgas. Leverantören ska i ­sådant fall
anpassa priset för levererad naturgas så att det pris kunden
ska betala – inklusive energiskatter – inte över­stiger det pris
kunden skulle ha betalat för motsvarande mängd biogas.
Vill du veta mer?
Har du några frågor kring detta avtal eller någon av
Göteborg Energis tjänster är du alltid välkommen att
kontakta kundservice 020-62 62 62.
Göteborg Energi AB • Box 53 • 401 20 Göteborg • Telefon 020-62 62 62 • www.goteborgenergi.se
Download