Biogas Centre of Excellence!

advertisement
Att de fintrådiga algerna trivs så bra utanför Trelleborgs kommun är inte konstigt. De grunda vidsträckta
bottnarna ger stora arealer där algerna kan växa till
eftersom solljuset når bottnen. Hög näringstillförsel
från land via åar och avlopp ger algerna den näring de
behöver för att växa.
Den fintrådiga algmattan ställer till besvär inte bara
på stränderna där de sköljer in under sommarhalvåret. Då algerna breder ut sig över bottnen skuggar
och kväver de också tångskogar, ålgräsängar och
andra viktiga uppväxtområden för fiskar.
Tångskogarna och ålgräsängarna försvinner då helt på
djupare områden och lämnar efter sig ett monotont
undervattenslandskap.
Alger blir biogas i Smyge
De fintrådiga algerna utgör en stor biomassa men
den är inte helt enkel att använda för att göra
biogas. Den är saltare än vanligt material och när
de plockas upp på stranden kan mycket sand följa
med. Därför har inom WAB-projektet (Wetlands,
Algae and Biogas) en torrötningsmetod testats för
att röta algerna.
Hittills har denna metod visat sig fungera bra.
Totalt har ca 100 ton alger rötats under perioden
augusti 2011 till december 2012. Algförsöken har
nu skalats upp till en större anläggning på Smyge
reningsverk. Arbetet fortsätter inom projektet
Bucefalos.
Denna folder ingår i en faktaserie från
Biogas Centre of Excellence
Besöksadress: Östergatan 58, Trelleborg
Öppet för besök: tisdag-torsdag 9-12.
Övriga besök bokas via tfn 0410-73 34 57.
Verksamhetsledare: Anitha Ljung,
[email protected]
Hemsida: www.biogassys.se
Biogasens Östersjöns resurser slutversion 14_8_13.indd 1
Biogas Centre of Excellence!
Life09 ENV/SE/000348 BIOGASSYS. 2013, Produktion Trelleborg Kommun, Emma Bengtsson, Anitha Ljung, Stefan Lindberg. Foto: Stefan Lindberg.
Trivs här
4. Östersjöns resurser
I en serie av 7 foldrar behandlas ämnet biogas utifrån
olika aspekter. Foldrarna är numrerade 1-7.
Varje enskild folder är tänkt som en kunskapskälla
från vilken det ska vara lätt att ta till sig fakta om
biogas. Texterna är skriva med utgångpunkt från
det skånska biogasarbetets perspektiv.
Med foldrarna vill vi ge dig en djupare insikt i biogasens roll och fördelar för samhället. Det ska gå
lätt att läsa varje enskild folder utifrån intressen
och behov. De behöver inte läsas i nummerföljd.
Har du frågor eller synpunkter, tveka inte att kontakta de ansvariga i projektet för ytterligare information och vägledning till den skånska biogasen.
2013-08-14 14:04
Havet lider
Biogas kan utvinnas ur algerna i havet. Här är det inte
energimängderna som är den främsta drivkraften,
utan miljömålet att skapa ett rent och friskt Östersjön ett hav i balans.
Med biogasen som motor i Trelleborgs kommun
arbetar vi med Kretsloppsvisionen. Vi vill sluta
kretsloppet av näringsämnen - från jordbruksmarken,
via åar, våtmarker och havet, tillbaka till jordbruksmarken med biogasen som motor.
Fintrådiga alger
Från 1980-talet har det marina vegetationssamhället utanför Trelleborgs kommun förändrats.
Nu dominerar fintrådiga, snabbväxande alger den
biomassa som varje sommarhalvår sköljer upp på
stränderna. Danskarna kallar det “fettmög”.
De fintrådiga algerna kan ta upp näringen i havet
och växa till sig mycket snabbt. Deras livscykel är
kort men effektiv och stora mängder växer till.
Östersjön är ett ansträngt innanhav. 85 milj människor borstar sina tänder i Östersjöns avrinningsområde varje dag. Men det som framför allt påverkar
Östersjön negativt är utsläpp av giftiga kemikalier
och näringsämnen.
Övergödning orsakar kraftiga algblomningar och
gynnar tillväxten av fintrådiga alger längs Skånes
kuster. När algerna ligger kvar på stranden och
ruttnar avger de metangas, en stark växthusgas.
Genom att göra biogas av vass från våtmarker och
alger från havet kan övergödningens effekter minskas.
Vi får ett friskare hav och renare och mindre illaluktande badstränder samtidigt som vi producerar
förnyelsebar energi och återvinner näringsämnen.
Biogasens Östersjöns resurser slutversion 14_8_13.indd 2
Vid Smygehamns reningsverk rötas idag alger från
Trelleborgs badstränder till biogas. Målet är att
arbeta vidare för att till sist nå full skala i hela kommunen. Trelleborgs kommun har under lång tid
haft stora mängder alger på stränderna.
Under 1800- och 1900-talen var dessa alger i huvudsak blåstång, sågtång och ålgräs.
2013-08-14 14:04
Download