gotlands kommun - Sveriges Radio

advertisement
GOTLANDS KOMMUN
2009-06-10
Barn och utbildningsförvaltningen
BUN
BUN
2009/96:63
Skolinspektionen 2009:1352-31
Yttrande över ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola,
Sundsskolan i Gotlands Kommun
Gotlands IdrottsCenter AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av och
bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola, Sundsskolan i
Gotlands kommun med placering i Fårösund med start läsåret 2010/2011.
Gotlands Kommun har beretts möjligheten att yttra sig över ansökan i enlighet med
1 kap. 2 §, 1a kap. 2 § och 2 kap. 2§ förordningen (1996:1206) om fristående skolor.
Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 15 september 2009.
Ansökan
Ansökan avser förskoleklass och grundskola år 1-9 från och med läsår 2010/2011.
Skolan avser att starta alla årskurser från verksamhetsstart. De tre första
verksamhetsåren planeras för 193 – 153 elever, vilket exakt motsvarar de
elevprognoser som finns för den kommunala skolans upptagningsområde. Fullt
utbyggd år 2014 planeras för 159 elever vilket också exakt motsvarar elevprognosen
inom upptagningsområdet.
Av ansökan framgår att skolan behöver 120 elever för att kunna starta och bära sig
ekonomiskt.
Ansökan innehåller ingen framställan om drift av fritidshem och av ansökan framgår
inte hur skolbarnsomsorgen skall ordnas för eleverna.
Skolans verksamhet och pedagogik
Av ansökan framgår att skolan planerar att ha en allmän inriktning med profil hälsa
samt matematik. Man kommer att arbeta likartat den verksamhet som bedrivs i
kommunens skolverksamhet i övrigt utifrån mål i läroplan Lpo 94 och kursplaner.
En skola har möjlighet att utnyttja 600 timmar av den garanterade
undervisningstiden 6665 timmar till skolans val. Av ansökan framgår att sökande
planerar att skolans val skall omfatta 280 timmar.
Lokaler och utrustning
En första kontakt har enligt sökanden tagits med fastighetsägare som är positiv till en
skoletablering. Ombyggnad av lokalen kommer att vara nödvändig.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen i Gotlands kommun har ålagt Barn och utbildningsnämnden
(BUN) ett effektivitetskrav på 21 mkr med anledning av vikande elevtal under
perioden 2008-2010. Besparingen har varit möjlig att genomföra genom kommunens
år 2007 beslutade omstrukturering av grundskoleorganisationen. Beslutet är fullt ut
genomfört till HT 2009. Då har 8 skolenheter upphört genom sammanslagning med
andra skolor. Denna omstrukturering har berört skolor på Gotlands landsbygd.
Ekonomiska effekter kommer att uppstå om antalet skolenheter ökar mer än vad den
tidigare beslutade grundskoleorganisationen medger. Diskussioner förs redan idag
omkring det låga elevtalet på två 7-9 skolor på norra Gotland, belägna i Fårösund och
Slite . Elevprognoserna på de aktuella skolornas årskurs 7-9 framöver ser ut enligt
följande:
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Fårösund 112
90
73
68
78
Slite
132
132
133
133
141
Med alternativet, att nuvarande Fårösundsskolans samtliga elever (193 st lå 2010/11)
i samtliga årskurser väljer att gå i Sundsskolan uppstår ekonomiska konsekvenser för
kommunen i form av avveckling av lokaler och personal. Uppsägningstiden för
lokaler är i normalfallet nio månader och beräknad ledtid för uppsägning av personal
ca ett år. Avvecklingskostnaden beräknas då till ca 2 mkr för lokalhyra 2010 och
ca 2 mkr från 2011 och framåt för kapitalkostnader och uppehållande drift av
nuvarande skola i den händelse den inte går att avveckla (sälja). Kostnaden för
avveckling av personal beräknas till ca 4,3 mkr för 2010 och 7,3 mkr 2011. I den
händelse den fristående skolan övertar personal minskar avvecklingskostnaden.
Ett annat alternativ kan bli, att Sundsskolans elevunderlag vid start och även
fortsättningsvis kommer att omfatta del av Fårösundsområdets hela elevunderlag.
Under förutsättning att valfrihet skall finnas att gå i kommunal skola, utan att
avståndet till närmaste kommunala skola avsevärt ökar, skulle det innebära att två
F-9 skolor måste driftas i Fårösund med ett elevunderlag under åren 2010 till 2014 på
190 till 150 elever. I detta alternativ kommer ekonomiska konsekvenser att uppstå till
följd av två icke ekonomiskt bärkraftiga enheter i Fårösund.
För att en skolenhet skall vara ekonomiskt bärkraftig krävs ett visst antal elever för
att det ekonomiska bidraget (elevbidraget) skall räcka till finansiering av den
garanterade timplanen. Brytpunkterna, för det minsta antal elever som krävs, ligger
på 7 elever i förskoleklass, 60 elever i år 1-6, 26 elever i år 1-3, 30 elever i år 4-6 och
179 elever i år 7-9. Skolenheter med ett elevantal understigande brytpunkterna måste
kompenseras med ytterligare ekonomiska medel för att tillgodose den garanterade
undervisningstiden för eleverna.
Med två skolenheter i Fårösund, med vardera hälften av elevunderlaget och samtliga
årskurser, blir den ekonomiska fördyringen första året ca 1,5 mkr enbart till följd av
utebliven egen bärkraft, därtill kommer högre lokalkostnader per elev. Med ett
vikande elevunderlag till 159 st år 2014 kommer den ekonomiska bärkraften att
minska ytterligare och kostnaden per elev att öka.
Med två F-6 skolor i Fårösundsområdet kommer också lokalkostnaden per elev att
öka till följd av överkapacitet i lokalytor och ett ineffektivt lokalutnyttjande beroende
på att det inte är möjligt att avhända delar av lokalytor i en skolenhet.
Organisatoriska konsekvenser
Enligt elevframskrivningen kommer antalet elever i det aktuella upptagningsområdet
att fortsätta minska med ca 40 elever under perioden 2009/10 till 2014/15.
Tillkomsten av ytterligare en skolenhet i området innebär att en översyn av den
kommunala skolorganisationen på norra Gotland blir nödvändig både ur
verksamhetsperspektiv och när det gäller tillgång till lokaler.
Pedagogiska konsekvenser
Av ansökan framgår att skolan planerar att ha en allmän inriktning med profil hälsa
samt matematik. Man kommer att arbeta likartat den verksamhet som bedrivs i
kommunens skolverksamhet i övrigt utifrån mål i läroplan Lpo 94 och kursplaner.
Även profileringen förekommer idag i den kommunala skolverksamheten. Gotlands
Kommuns inriktning är att alla arbetsplatser skall ha ett hälsofrämjande (salutogent)
arbetssätt. Sundsskolan kommer därför inte att tillföra kommunen någon ytterligare
dimension i utbudet av utbildning. En skola har möjlighet att utnyttja 600 timmar av
den garanterade undervisningstiden 6665 timmar till skolans val. Av ansökan
framgår att sökande planerar att skolans val dvs. profileringen skall omfatta 280
timmar av de möjliga 600. Den naturliga frågeställningen blir då hur profileringen
kommer att prägla Sundsskolans totala verksamhet?
Tillkomsten av ytterligare en skolenhet kommer att påverka möjligheten till att med
tilldelade resurser upprätthålla en god pedagogisk och elevsocial nivå i den
kommunala och den enskilda skolverksamheten.
När det gäller tillgång till behöriga lärare är det redan idag svårigheter att få behöriga
lärare till små 7-9-skolor utanför tätort.
Utifrån ovanstående samt rätten för elever till en likvärdig utbildning förs
diskussioner om olika former för samarbete utifrån låga elevtal i åk 7-9 på norra
Gotland, vilket är viktigt att påpeka i bedömningen av konsekvenser.
Sammanfattande konsekvenser
Påtagliga negativa konsekvenser bedöms uppstå om nya skolenheter öppnas med
hänvisning till vikande elevunderlag. Om sökande beviljas godkännande och bidrag
uppstår en överkapacitet i förhållande till elevunderlaget. Det kan i sin tur leda till att
skolverksamheten i kommunen kommer att bedrivas med lågt kapacitetsutnyttjande
och därmed mindre effektivt. Om skolenheterna bli fler uppstår ett ökat behov av
ytterligare ekonomiska medel. Resurser som idag tas ifrån andra skolenheter för att
ge stöd till de minsta enheterna. I praktiken kommer i så fall elevbidraget att fortsätta
tunnas ut då det i stället i allt högre grad kommer att gå till lokalkostnader och drift
av mindre enheter.
Konsekvensen blir att en eller flera närliggande kommunala skolor kommer att
påverkas negativt alternativt behöva upphöra. Om elevtalet minskar drastiskt på den
kommunala skolan i Fårösund kan den komma att upphöra både som F- 6 och 7-9
enhet. För de yngre eleverna ökar då avståndet till närmaste kommunala F-6 skola
med 2 mil enkel resa för de elever som har längst restid. Restiden för de eleverna är
idag 2 mil enkel resa. För elever i åk 7-9 ökar avståndet till närmaste kommunala
7-9 skola i Slite med drygt 3 mil enkel resa. Idag är längsta avståndet för de aktuella
eleverna 2 mil enkel resa. Om skolan får tillstånd att starta kommer även skolan i
Slite åk 7-9 påverkas så att den kan behöva upphöra i ett 5-årsperspektiv.
Valfriheten för föräldrar begränsas och en god geografisk spridning av skolenheterna
i kommunen försvåras. Av förarbetena till lagen om fristående skolor framgår att
valfriheten för vissa elever inte får inskränka andra elevers frihet att gå i en skola
nära hemmet t.ex. kan tillkomsten av en fristående skola medföra att en
landsortskommun tvingas att lägga ned en redan befintlig skola vilket kan medföra
att avståndet till närmaste kommunala skola avsevärt ökar i någon del av kommunen.
Konsekvenserna är av så bestående karaktär och så påtagliga att vår bedömning är att
tillstånd och bidrag inte skall ges.
Förslag till beslut
Alternativ 1.
BUN avstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag till Gotlands
IdrottsCenter AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola,
Skolinspektionens dnr2009:1352-31 . Förvaltningens underlag till BUN delges
Skolinspektionen.
Alternativ 2.
BUN tillstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag till Gotlands
IdrottsCenter AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola,
Skolinspektionens dnr2009:1352-31 . Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en
översyn av den kommunala skolorganisationen på norra Gotland.
Förvaltningens underlag till BUN delges Skolinspektionen.
Peter Molin
Skoldirektör
Bisse Carlsson
För- och grundskolechef
Bilagor
Bilaga 1. redovisning av elevunderlag innevarande läsår med elevframskrivning och
prognos sammantaget för kommunen samt för det aktuella skolområdet
Bilaga 2 . redovisning och geografisk karta av befintliga kommunala och fristående
skolor i kommunen
Download