InternaAonell miljörä/ med fokus på klima*rågan

advertisement
Interna'onellmiljörä0med
fokuspåklima8rågan
JosefinGooch
2017-01-25
Föreläsningensupplägg
•  Vadärinterna'onellmiljörä0
•  SoHlawochdestoramiljödeklara'onerna
•  Klimaträ0
–  UnitedNa'onsFrameworkConven'on
onClimateChange,UNFCC
–  Kyotoprotokollet
–  Parisavtalet
–  NågotomsvenskochEU-rä0
Vadärinterna+onellmiljörä1?
Överenskommelseroch
sedvanerä0,föra0skydda
» naturresurseroch
» miljökvalitetidenglobalamiljön
– Ih.s.sektorsindelad
– Kompromisser
– Svårighetera0passainidentypiska
mellanstatligamallen
OrganinomIEL
•  Ingenenskildinterna'onellorganisa'onmed
övergripandeansvarförmiljön
•  Beslutsfa0andeiställetoHaav
partskonferenser
•  sekretariat
•  Specifikaexpertorgan,t.exIPCC
“So>law”
–  icke-bindanderekommenda'oner
•  avinterna'onellaorganisa'oner
•  ochpartskonferenser
•  MängdensoHlawärkarakteris'sktförIEL,ex.
•  Stockholm1972–Stockholmsdeklara+onen
•  Rio1992-Rio-deklara+onen
Hållbarutveckling
•  Brundtlandkommissionen
•  Riokonferensen1992
•  Tredelar:
–  Hållbarhet(miljöhänsyn)
–  Ekonomiskutveckling
–  Socialutveckling
Klima8rågan
•  1988
–  KlimatkonferensiToronto
–  resolu'onavUNGA–klimatetgemensam
mänskligangelägenhet
–  FN:sklimatpanel,IPCC
UnitedNa'onsFrameworkConven'on
onClimateChange
-UNFCCC
•  AntogsvidRiokonferensen1992
•  Ramkonven'on
•  194staterochEU
- Mål:a0Stabiliseramängdenväxthusgaseri
atmosfärenpåennivåsominnebära0farliga
klima8örändringarförhindras.
- UNClimateChangeSecretariate
- ConferencesofthePar'es,COP:svarjeårsedan
1995
Kyotoprotokollet
•  1997KyotoProtocol,IkraH2005
–  PreciserarmåleniUNCCCför2008-2012
–  måla0deårligaglobalautsläppenav
växthusgaserskulleminskamedminst
5,2procentfrånåret1990'llperioden
2008-2012.
•  2012DohaAmendment
–  FörlängerKyotoprotokollet'll2020
Parisavtalet
•  SkrevsunderIdecember2015
•  Kopplat'llUNCCC
•  TräddeIkraH4november2016
–  197ländersignerat
–  126parterra'ficerat
•  Börjargälla2020,närKyotoprotokolletlöper
ut
Parisavtalet
Vik'gaprinciper:
•  Commonconcernofhumankind(preambel)
•  Commonbutdifferen'atedresponsibility
(preambelochart2.2)
•  Intergenera'onalequity
Klima8örändringar–olika
angreppssä0
klimaQörändringar
Förhindra
•  Minskautsläpp
•  Utökaochskydda
skog
•  livss'lsförändringar
Anpassasig
•  Dambyggen
•  Skyddmot
översvämningar
•  Skyddmot
erosioner
•  beva0ningssystem
Parisavtalet-utsläppsminskningar
Art.2.1och2.1(a)
Mål:a0stärkadenglobalaresponsen'll
klima8örändringshotet,inomramenförhållbarutvecklingoch
ansträngningara0utrotafajgdomgenoma0:
•  Hålladenglobalatemperaturökningengo0ochvälunder2
grader,med
•  ansträngningara0hålladenunder1,5grader
•  HögstanivåavutsläppsåsnartsommöjligtochdäreHer
snabbminskning(art.4.1)
Parisavtalet-utsläppssänkor
Art4.1
•  "balansmellanantropogenautsläppav
växthusgaserochupptagavväxthusgaseri
sänkor”
Art.5.1
•  Parterskavidtaåtgärderföra0skyddaoch
ökautsläppssänkor,inklusiveskog
Parisavtalet–
Na'onellautsläppsplaner
Allaparter
•  Bindandekravpåuppdateradeplanerför
utsläppsminskningarvart5:eår,med
•  Successivthöjdambi'onsnivå
(art.4.2-3)
Industrialiseradestater
•  skataledningen(art.4.4)
Utvecklingsländer
•  Skafåstödmedimplementeringen(art.4.5,art
9-11)
Parisavtalet–Anpassning
Art7
•  Anpassningaförmåganskaöka
•  Resiliensenskastärkas
•  Sårbarheteninförklima8örändringarskaminska
•  Anpassningsåtgärderskabl.a.
–  genomförasmede0genusperspek'v
–  Genome0deltagandeperspek'v
–  Varatransparenta
•  Stöd'llutvecklingsländer
Parisavtalet-”LossandDamage”
•  Art8
•  Klimatrelateradskadaförsmåö-na'oneroch
minstutveckladestater
•  Kontroversiellt
Parisavtalet-Globalinventering
•  Art.14(GlobalStocktake)
•  BedömningavhurlångtmankommitI
utsläppsminskningarna
•  Var5:eåreHer2023
Parisavtalet-Finansiering
•  Art9
Utveckladeländerskabidramedfinansiering
'llutvecklingsländerför –  Utsläppsminskningar
–  anpassningsåtgärder, –  kapacitetsuppbyggnad
–  teknologiöverföring.
•  Bidragenkommunicerasvartannatår
Parisavtalet-Uppföljning
Art13
•  Transperens-ramverk
–  Föra0bygga'llitochförtroende
–  Inventeringavutsläppochsänkor
–  Informa'onomresultatavna'onellaplaner
–  Informa'onomanpassningsåtgärder
–  Informa'onombehovavekonomisk,teknisk,och
kapacitetsbyggandehjälp(utvecklingsländer)
Parisavtalet-Handelmed
utsläppsrä0er
•  Art.6
–  Möjliggör(frivillig)handelmedutsläppsrä0er
•  Ombidrar'llhållbarutvecklingoch
•  Följerredovisningsprincipersomsa0suppunder
avtalet
–  Encentralplanormskasä0asuppförhandeln
Svensklag-Klimat
•  Någon“Klimaträ0”finnsinteISverige(än)
–  SedockFörslag'llnyklimatlag-SOU2016:21
•  Klimatäriställete0avmångaallmänna
intressensomtasuppiolikasammanhang
•  Svensklags'Hningpåmiljöområdetryms'llstordeli
miljöbalken(lag) –  somsyHar'lla0främjaenhållbarutveckling.
• 
EU-rä0-Klimat
EU:sgemensamklimatpoli'k
–  somutgårfråna0begränsadenglobalauppvärmningen'll
undertvågrader.
•  EU:snuvarandemålärutsläppsminskningarmed
–  minst40procent'llår2030ochmed
–  80–95procent'll2050,
–  rela'vt1990.
•  DetEU-gemensammaklimat-ochenergiramverket'll2030
ärunderutveckling.
–  Arbetetförväntasresulteraivissaskärpningaravdeteuropeiska
systemet.
•  Underramverketfinnse0antalförordningarochdirek'v
–  t.ex.omhandelmedutsläppsrä0er
IPCCFi>hAssessmentReport2014
Warmingoftheclimatesystemisunequivocal,andsincethe1950s,manyofthe
observedchangesareunprecedentedoverdecadestomillennia.Theatmosphereand
oceanhavewarmed,theamountsofsnowandicehavediminished,sealevelhas
risen,andtheconcentra'onsofgreenhousegaseshaveincreased.
EachofthelastthreedecadeshasbeensuccessivelywarmerattheEarth’ssurface
thananyprecedingdecadesince1850(seeFigureSPM.1).Itisvirtuallycertainthat
globallythetropospherehaswarmedsincethemid-20thcentury.
Humaninfluenceontheclimatesystemisclear.Thisisevidentfromtheincreasing
greenhousegasconcentra'onsintheatmosphere,posi'veradia'veforcing,observed
warming,andunderstandingoftheclimatesystem.Itisextremelylikelythathuman
influencehasbeenthedominantcauseoftheobservedwarmingsincethemid-20th
century.
Con'nuedemissionsofgreenhousegaseswillcausefurtherwarmingandchangesin
allcomponentsoftheclimatesystem.Limi'ngclimatechangewillrequiresubstan'al
andsustainedreduc'onsofgreenhousegasemissions.
Globalsurfacetemperaturechangefortheendofthe21stcenturyislikelytoexceed
1.5°Crela'veto1850to1900forallRCPscenariosexceptRCP2.6.Itislikelytoexceed
2°CforRCP6.0andRCP8.5,andmorelikelythannottoexceed2°CforRCP4.5.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards