Spelförståelse i anfallsspel

advertisement
Elitprojektet
Värmland
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Elitprojektet
2007
Uppdrag
”Se över distriktslagsverksamheten”
Behålla & utveckla ”talangträningar”
SU-träningar topp 4 + mv 93-94
Flickor och pojkar tillsammans
December – Mars
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Elitprojektet
Analys & åtgärder
2008
2007
Organisation
Otydlig
Strukturera kansli
2009
2010
Utvärdera
Utvärdera
Utvärdera
Utvärdera
Utvärdera
Utvärdera
Utvärdera
Utvärdera
Start Mål1
Utvärdera
Utvärdera
5 träffar
Mål1 10 träffar
Bokning + material
Planering
Egen
Central
Fast planering
Utbildningsplan
Svag
Gemensam 13-16
Styrdokument
Stöd till DFK
Svagt
DFK-träffar & SU stöd
Styrdokument
Spelarmiljö
(förening)
Bristfällig
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Innehåll och studieordning
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande
styrke- och
rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Bakgrund
Jonas Gradin
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Bakgrund
Gjorda iakttagelser
Slutsats
Varje år arrangeras SvFF:s elitläger i Halmstad
för flickor och pojkar året då dom fyller 15 år.
Iakttagelser gjorda vid dessa läger visar att
övervägande delen av deltagande spelare inte
varit förberedda på ett önskvärt sätt (miljö,
nivå, belastningsproblematik o s v).
Om inte dessa spelare (som skall vara de mest lovande) är
ordentligt förberedda så är sannolikheten stor att övrig
ungdomsverksamhet i distriktet inte är tillfredsställande.
Följdeffekter som visat sig :
 Spelare har sänkt ambitionsnivån
 Spelare har tappat självförtroendet
 Spelare har slutat med fotboll
- i samarbete med
Effekter på fotbollsverksamheten i distriktet:
 Ingen eller undermålig påfyllning till junior- och seniorlag
 Topplagen i distrikten tvingas rekrytera spelare externt. Resultatet
blir ofta en ansträngd ekonomi och viktiga ingredienser för utveckling
och fortlevnad som t ex utbildning får stå åt sidan.
 Distriktet har ingen förening som kan erbjuda elitverksamhet (2009)
 De mest intressanta spelarna tvingas flytta från distriktet för att finna
en miljö som utmanar deras kunnande
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Syfte & målsättning
Syfte
Målsättning
Syftet är att utbilda tränare och spelare
tillsammans. Strävan i utbildningen är att ge
ledarna kunskap och förståelse för det
processarbete som krävs när ett positivt och
beständigt utbildningsklimat skall formas.
Målet med spelarnas deltagande är att stärka
deras personlighet, fotbollskunskaper och att, i
takt med att kunskaperna ökar, själva ta ett
större ansvar för sin utveckling.
Att under 2009 utbilda ledare och spelare från 20 föreningar i
utbildningsblock som innehåller:
- i samarbete med
1. Introduktion Mål1 och spelarens miljö
2. Spelaren i centrum
3. Skadebehandling
4. Förberedande styrke- och rörelseträning
5. Spelförståelse i anfallsspel
6. Teknik i anfallsspel
7. Spelförståelse i försvarsspel
8. Teknik i försvarsspel
9. Prestationspsykologi
10. Kost/Näringslära
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande styrkeoch rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Studiematerial
Deltagares ansvar
och
spelarens miljö
Jonas Gradin
Din tränarfilosofi
Ulf Järphag och Peter Johansson
Källor internationella jämförelser:
Hans Lindbom RI/FK (pojk) SvFF
Calle Barrling RI/FK (flick) SvFF
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagarens ansvar & spelarmiljö
Efter träffen skall deltagaren

Veta vad projektet Mål1 är och hur utbildningen kommer att fortgå.

Ha förståelse för hur man i den egna regionen kan tillgodose individens utbildningsbehov.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagarens ansvar
Arbetsmetod och deltagande
föreningars ansvar









20 föreningar delas in i 4 geografiska närliggande zoner.
Merparten av fortbildningen sker ute i de indelade zonerna (vissa träffar arrangeras centralt).
Varje förening ansvarar för minst en träff (se lathund) vid sin eller annan anläggning som är anpassad för
ändamålet.
Deltagande ledare ansvarar för att de uttagna spelarna kan närvara vid fortbildningarna.
Ledaren ansvarar också för att antalet spelare från föreningen är intakt om någon spelare får förhinder.
Inbjudan att delta i projektet går till de föreningar vars spelare (20 flickor + 20 pojkar) har utmärkt sig vid
VFF:s 14-årsläger.
Föreningen utser själva den/de ledare samt eventuellt extraspelare de vill ska få ta del av fortbildningen.
Ledare och spelare (flickor och pojkar) fortbildas tillsammans med sina tränare.
VFF engagerar externa och interna kompetenser som instruktörer i aktuellt ämne.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelarens miljö
Utveckling av spelare
Konstaterande
”För att kunna bli frisk så bör man för det första erkänna att man är sjuk.
Efter avlagd bekännelse är det en stor fördel om man vet vilken slags behandling som är lämplig.”
Svenska spelare är svagare i vissa färdigheter än sina motståndare om man jämför med de bästa
länderna.
När man studerar de internationella jämförelserna (flickor & pojkar), ser man att det skiljer på hur de
bästa ländernas spelare tränar och spelar, mot vad vi i Sverige gör.
Diskutera
1. Vad anser du att vi bör bli bättre på när vi utvecklar våra fotbollsspelare?
2. Hur bör vi gå tillväga?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelarens miljö
Internationella jämförelser
(teknik i anfallsspel)
Flickor




Pojkar
Spelare internationellt har en bättre och mer
specialiserad teknik för sin position
Tillslagen hos de bästa har utvecklats enormt på
senare tid
Skott-, passnings- och inläggsfinter vanligare än
hos oss
Fler utvecklar kombinationen
spelförståelse/teknik
- i samarbete med

De bästa ländernas spelare har utvecklat en
imponerande funktionell teknik.
T ex situationsanpassade mottagningar för att:
 bibehålla fart
 skapa riktningsförändringar
 tempoväxla


De kan hantera bollen i mycket högt tempo
Drivning i hög hastighet, tempoväxling och
riktningsförändringar har börjat ersätta fint och
dribbling vid offensiva
1 mot 1-situationer
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelarens miljö
Styrkor i svensk fotboll
Flickor





Pojkar
Allmänt en bra isolerad teknik
Tekniskt (inte alltid taktiskt) en bra första touch
Vi har fått fram många offensiva spelare som är
duktiga på att finta och dribbla
Tekniken i det korta passningsspelet
Skott på liggande boll och i låg fart
- i samarbete med



Den isolerade tekniska skickligheten har ökat
Vi har fått fram många offensiva spelare som är
duktiga på att finta och dribbla
Tillslaget har blivit bättre
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelarens miljö
Förbättringsområden
Flickor




Pojkar
Allmänt att öka farten i teknikmomenten
Avslutningar i rörelse
Huvudspelet (def. som off.)
Tillslag, precision i den längre passningen
- i samarbete med



Vi behöver en mera matchlik teknik – vi har stannat
kvar vid att utveckla vår isolerade teknik (i jämförelse
med de bästa länderna)
Avslutningsteknik
1 mot 1 – offensivt och defensivt
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelarens miljö
Åtgärder
Flickor





Pojkar
Betona vikten av kunskap i teknisk
instruktion
Ge spelaren en bättre självbild
Träna mer på det vi är bra på
Positionsanpassa/specialisera när spelarna är
mogna…
Träna och spela matcher varje vecka i ett
tempo som utmanar kunnandet
- i samarbete med




Träna mer matchlikt, testa och sätta in våra tekniska
färdigheter i matchlika moment
Skaffa sig en bra teknisk bas att stå på och utveckla
den med spelmoment och spelträning i ett tempo
som utmanar spelarens kunnande
Organisera spelet (på träning) så att spelarna hamnar i
offensiva och defensiva 1 mot 1-situationer
Träna och spela matcher varje vecka i ett tempo som
utmanar kunnandet
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelarens miljö
Målkontroll

Jag vet vad syftet med Mål1 är och vad som förväntas av mig som deltagande ledare i Mål1.

Jag har tagit del av de internationella jämförelserna gällande teknik i anfallsspel och
betydelsen av att den aktive är i en miljö som utmanar kunnandet.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelarens miljö
Hemläxa
1. Presentera den miljö de uttagna spelarna i Mål1 kommer att träna & spela i under
vårsäsongen 2009. Lösningen skall vara dynamisk, d v s att den skall kunna justeras under
säsong (skador, utveckling, annan idrott eller annat).
Utmaning!
Arrangera en träning tillsammans med någon eller några av de andra föreningarna i er zon.
Hemuppgift
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande styrkeoch rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Studiematerial
Johan Fallby
Spelarutveckling ett helhetsperspektiv
Johan Fallby
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Efter träffen skall deltagaren

Ha en ökad vetskap om betydelsen ”spelaren i centrum”.

Känna till modellen ”växthuset”.

Aktivt jobbat med ett studiefall.

Gjort en analys på en spelares karriärfas.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Spelarutveckling
-växthuset
Johan Fallby
idrottspsykologisk rådgivare
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Stereotyper
Flickor är mer sociala än pojkar
Båda könen är lika intresserade av sociala relationer, svarar på sociala förstärkningar på samma sätt
och lär lika bra från sociala situationer. I vissa åldrar tillbringar till och med pojkar mer tid med
kamrater än flickor.
Flickor har lägre självkänsla än pojkar
Könen är mycket likvärdiga i deras bedömning av egen tillfredsställelse och självförtroende genom
hela barn- och ungdomen. Fler pojkar förbättrar sin självkänsla under tidiga tonåren, troligtvis för
att de blir mer uppmuntrade av omgivningen.
Flickor är mindre tävlingsinriktade än pojkar
Här finns det inga skillnader. Kanske existerar den här myten fortfarande för att flickor och pojkar
kanaliserar sina mål på olika sätt.
Flickor är mindre analytiska än pojkar
Med undantag för små skillnader skiljer sig könen inte åt i logiskt eller analytiskt tänkande.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Stereotyper
Karaktären hos ungdomar stärks av idrott.
Framgång i idrott är medfött.
Det är bra att “härdas” för att bli bra i idrott.
Hjärnan kan inte uppfatta ordet “inte”.
Mm, mm…
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
”snabbkuren”
mental
träning
Växthuset
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
föreningens/idrottens kultur
kommunikation familj/skola/förening
socialt stöd/trygghet
Långsiktigt angreppssätt
(Fallby, 2006)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Nätverk
familj
skola
 känslomässigt stöd
 lagom utmaning
 konkret hjälp
 “markservice”
 ge kompletterande
perspektiv till idrotten
 goda förebilder
spelare
kamrater
förening
 utbilda i färdigheter för
elitidrott
 tydlig kommunikation,
flexibla lösningar och stöd
 se till hela människan
 skapa en god kultur för
etik och moral
 utveckla egenskaper
utanför idrotten
 allmänbildning
 yrkesutbildning
 öka möjligheten för
spelaren att verka i samhället
 tydlig kommunikation,
flexibla, lösningar och stöd
förbund
(Fallby, 2006; baserad på Fallby &
Brusvik, 2002; Fallby & Waldner, 2002)
- i samarbete med
 stärka
utvecklingsmöjligheter
 riktlinjer för etik och
moral
 verka för tillämpning,
utbildning, och forskning
 tydlig kommunikation,
flexibla lösningar och stöd
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
”snabbkuren”
mental
träning
Växthuset
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
föreningens/idrottens kultur
kommunikation familj/skola/förening
socialt stöd/trygghet
Långsiktigt angreppssätt
(Fallby, 2006)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Samtal
Begåvning
Intresse
Vana
Kunskap
Idé – Syfte – Mål
Medvetenhet
Vilja
Empati
Förstår den du pratar med?
Vilka egenintressen finns?
Hur vana lyssnare är vi?
Vilken förkunskap deltar vi med?
Varför pratar vi?
Vilken uppmärksamhet deltar vi med?
Vill vi agera?
Hur väl förstår vi varandra?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
”snabbkuren”
mental
träning
Växthuset
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
föreningens/idrottens kultur
kommunikation familj/skola/förening
socialt stöd/trygghet
Långsiktigt angreppssätt
(Fallby, 2006)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Kultur
Samhället
Idrotten
Familj & vänner
Föreningen
Laget
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Stress i organisationen
Uttagningar
(sena långdragna, oklara kriterier, orättvisa, olämpliga ansvariga)
Ekonomi
(orättvisa, skaderehabilitering, brist, differentiering, pengar som maktmedel)
Träningsmiljö
(monoton, tävlingsinriktad träning, för hård, differentierad behandling, spänningar i miljön)
(Woodman & Hardy, 2004)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Stress i organisationen
I idrottsmiljö
(uttagningar, ekonomi, träningsmiljö, boende)
Personlig situation
(mat, skador, mål och förväntningar)
Ledarskapet
(tränare, ledarstil, inlärningssätt)
Situation i laget
(kommunikation, stämning i laget, roller, nätverk)
(Woodman & Hardy, 2004)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
”snabbkuren”
mental
träning
Växthuset
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
föreningens/idrottens kultur
kommunikation familj/skola/förening
socialt stöd/trygghet
Långsiktigt angreppssätt
(Fallby, 2006)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Inlärningsmiljö
Fokus på…
 Medbestämmande för spelare
 “Learning by doing” ej för mycket instruktion
 Lärande kring beslutsfattande om tekniken, ej
tekniken i sig
 Helheten i stället för detaljerna
 Matchlik träning (men ej för mycket match)
 Förståelse för spelet genom erfarenhet
 Variation, variation, variation
 Att spelare skall hjälpa varandra
(Martens, 1987, 2004)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
”snabbkuren”
mental
träning
Växthuset
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
föreningens/idrottens kultur
kommunikation familj/skola/förening
socialt stöd/trygghet
Långsiktigt angreppssätt
(Fallby, 2006)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Hageskog/Söderberg 2005
 Optimistiska/positiva “beröm, beröm, beröm”
 Prestigelöst
 Ödmjukhet – omtanke – medmänsklighet – uppmärksamhet
 Känsla för individen
 Gilla utmaningar
 Dialog – kommunikation
 Långsiktigt arbete byggt på kunskap
 Organisation – förberedelser
 Kunskap
 Hela karriären “100-procents coachning”
 Klara mål
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
grundläggande filosofi
Spelaren i centrum
De ledare som förmedlar en miljö
där förbättrade prestationer ses som en väg att nå bra resultat,
snarare än att bra resultat leder till förbättrade prestationer,
har större chans att påverka spelare positivt.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Filosofi
Fokus på...
 Ha roligt
 Lära nytt
 Deltagande
 Inflytande
 Vinna
 Utklassa
 Toppa
“Athlete first”
“Winning second”
(Martens, 1987, 2004)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Situation
Prestationsorientering
Framgång ses som att man:
Förbättrat sig själv
Värde sätts på:
Ansträngning & inlärning
Tränaren lägger vikt på hur:
Spelarna utvecklas
Misstag ses som:
En del av inlärningen
Idrottare anstränger sig för att:
Lära sig något nytt
“Athlete first”
- i samarbete med
Resultatorientering
Presterat bra i förhållande till andra
Att vara bättre än andra
Hur spelarna presterar
Framkallande av oro/ångest
Vara bättre än andra
“Winning second”
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Resultatorientering
 Högre fokus på att idrottaren eller laget ska jämföra sig med andra genom att till exempel vinna
eller visa klart högre förmåga.
 Motivationen riskerar att kopplas ihop med resultaten (och synen på sig själv) och därmed
variera mer på både kort och lång sikt.
 Ökad prestationsångest eftersom resultat är svårare att påverka än prestation.
 Självkänslan riskerar att påverkas negativt eftersom synen på egen kompetens variera med hur
andra presterar.
 Självförtroendet påverkas negativt med osäkerhet och minskat eget inflytande.
 Ökad risk för sämre lagsammanhållning eftersom spelare jämför sig med varandra både i resultat
och prestationshänseende.
 Med ökad stress och osäkerhet i miljön ökar risken för både sämre livskvalitet och hälsa.
 Högre risk för utbrändhet hos ledare eftersom prestationsångest riskerar att öka och möjlighet
att påverka utveckling riskerar att minskas.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Prestationsorientering
 Fokus på att idrottare eller laget ska utveckla sin egen/lagets förmåga.
 Motivationen påverkas mindre av hur den egna kompetensen upplevs och det är enklare att påverka
målsättning.
 Minskad prestationsångest eftersom prestationen hos den enskilde och laget är lättare att påverka än
resultatet.
 Självkänslan har större potential att utvecklas positivt eftersom spelaren får en högre upplevelse av att kunna
påverka själv och spelaren kan utvecklas på den nivå där den befinner sig, inte där de bästa befinner sig.
 Mindre stress och bättre socialt stöd i miljön ökar sannolikheten för livskvalitet och bättre hälsa.
 Lättare att arbeta med lagsammanhållning och lagmålsättning eftersom prestationen är i fokus med mindre
social jämförelse mellan spelare.
 Minskad risk för överbelastning och utbrändhet eftersom eget inflytande och medbestämmande kan vara högre.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
”snabbkuren”
mental
träning
Växthuset
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
föreningens/idrottens kultur
kommunikation familj/skola/förening
socialt stöd/trygghet
Långsiktigt angreppssätt
(Fallby, 2006)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Praktik
Studiefall
Eget eller specifierat ”Petter”
Spelaranalys
Egen spelares karriärsfas markera spelarens nivå i de
olika faserna.
Arbetsdokument
Wyllemans modell
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Målkontroll

Jag har tagit del av forskningen gällande de myter & ”sanningar” vid jämförelser mellan
pojkars och flickors idrottande.

Jag har tagit del av problematiken kring en karriärövergång och jobbat med det.

Jag har fått en större förståelse för att föräldrar, tränare, kamrater samt skola har betydelse i
de olika karriärövergångar som spelaren tar sig igenom under sin utveckling.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelaren i centrum
Hemläxa
1. Utföra en analys av en egen spelares utvecklingsfas enligt arbetsmodellen.
Arbetsdokument
Wyllemans modell
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Skadebehandling
Studiematerial
Per Ingemarsson
Akut skadebehandling
SvFF
Idrotts- och motionsskador
Bodynfo
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Skadebehandling
Efter träffen skall deltagaren

Ha en större vetskap om rätt utförd träning och dess inverkan mot/på belastningsskador
(rygg- och knäproblematik).

Ha vetskap om vikten av vila kontra träning.

Känna till tillvägagångssätten för behandling vid:
 Stukad fotled
 Blödning i vad och lår
 Tejpning av fotled
 Befarad huvudskada
 Infektion/feber
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Förberedande
styrke- och rörelseträning
Studiematerial
Jonas Asplund
Muscle Action Quality (bok + dvd)
Pierre Johansson & Leif Larsson
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande styrkeoch rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Förberedande styrke- och rörelseträning
Efter träffen skall deltagaren

Ha fått en inblick i arbetsmodellen MAQ.

Ha vetskap om betydelsen av nyckelorden ”tålamod och strävan efter
perfektion”.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Förberedande styrke- och rörelseträning
Styrketräning
Fotbollspelarens fysik
En fotbollspelares rörelseschema är ytterst komplext
och fysiskt krävande.
Spelaren utför under en fotbollsmatch flertalet olika
fysiska prestationer som på begränsad tid kopplas till
unika situationer.
Diskutera
1. Vad tänker du på när du hör ordet
styrketräning?
2. Varför presterar många idrottare bättre
efter rehabilitering än innan de skadade sig?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Förberedande styrke- och rörelseträning
MAQ-metoden
Styrke- och rörelseträning
MAQ - Muscle Action Quality
Träningsmodell som är utformad med olika svårighetsgrader där det krävs att
den aktive på ett helt korrekt sätt klarar det program som denne befinner
sig i innan nästa steg kan tas. (Styrka, rörlighet, balans och kontroll.)
 Inledningen av utbildningen syftar till att ge den aktive en god
neuromuskulär kontroll (rätt teknik och koordination i rörelsen).
 Modellen låter sedan den aktive jobba sig genom de olika nivåerna (i egen
takt) för att slutligen helt behärska tekniken i explosiva och elastiska
övningar.
 Med rätt inledande instruktioner och vägledning kan den aktive med fördel
träna på egen hand (egenträning).
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Förberedande styrke- och rörelseträning
Nyckelord
Tålamod

Yttre och egen press är en faktor som påverkar idrottaren att
jaga snabba resultat. Dessvärre ser vi alltmer av detta långt ner i
åldrarna vilket i vissa fall kan få förödande konsekvenser.
Diskutera:

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att idrottare kan
jobba utan press?

Hur hanterar vi i vår förening de förväntningar/krav som eventuellt
finns?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Förberedande styrke- och rörelseträning
Nyckelord
Perfektion

Hjärnan registrerar alla rörelser som vi utför (”Detta är viktigt. Så skall jag
göra nästa gång”). Det innebär också att det registreras rörelser som kan
vara skadliga eller på annat sätt kan påverka kroppen negativt. Gör vi något
slarvigt så är det vad hjärnan kommer att komma ihåg till nästa gång. Ju fler
repetitioner desto snabbare kan hjärnan plocka fram informationen för just
den rörelsen. Översatt till fotbollsträning kan det vara att vi godkänner att
fem av sex straffsparkar missar mål.

Vi måste tillåta oss att vara noggranna i inlärningsfasen.
Sträva efter perfektion.
Diskutera

Vad är tränarens roll om man ser till strävan efter perfektion?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Förberedande styrke- och rörelseträning
Praktik
Inledande program
Instruktioner
 Styrka
 Rörlighet
 Balans
 Kontroll

- i samarbete med
Kroppskontroll
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Förberedande styrke- och rörelseträning
Målkontroll

Jag känner att jag har fått en ökad förståelse för hur man kan använda MAQ-modellen i
fotbollsträningen.

Jag förstår hur viktigt det är med tålamod i inlärningsfasen av ny teknik.

Jag har också förstått att strävan efter perfektion har en avgörande betydelse för vilken
kvalité slutprodukten kommer att ha.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Förberedande styrke- och rörelseträning
Hemläxa
1. Utföra funktionstestet enligt beskrivning på sidan 88-89 i studiematerialet, på hela truppen.
2. Sätta samman en uppvärmning på ca 10 minuter med stöd från de övningar som finns
beskrivna i studiematerialet (bok + dvd).
3. Göra ett ”spelarkort” per spelare.
Uppgifter som skall vara med är:
Personnummer, Namn, Mobil, E-post, Position, Förening
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande styrkeoch rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Anfallsspel
Jonas Gradin
Christer Swärd
Källor internationella jämförelser:
Hans Lindbom RI/FK (pojk) SvFF
Calle Barrling RI/FK (flick) SvFF
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse
i anfallsspel
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Efter träffen skall deltagaren

Veta skillnaden på spelförståelse och speluppfattning.

Veta vad sifferkombinationerna står för i organisationen.

Kunna redogöra för grundförutsättningarna i anfallsspel.

Veta vad anfallsvapen är.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Spelförståelse & speluppfattning
Vad är vad?
Spelförståelse

Att förstå spelet i teorin
 Organisation (spelsystem)
 Taktik
- i samarbete med
Speluppfattning

Att förstå spelet i praktiken
 Hur man löser uppkomna situationer på planen
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Organisation
Vad står siffrorna för?
4-4-2
 4 anger antalet backlinjespelare
 4 anger antalet mittfältsspelare
 2 anger antalet forwards
Enligt traditionen så beskriver detta ett lags
utgångspositioner i försvarsspelet. Det är dock lika
viktigt att klargöra hur organisationen skall se ut i
anfallsspelet. Här vill laget utnyttja sina yttermittfältare i
höga utgångslägen, hur formulerar man då
organisationen?
4-2-4
- i samarbete med
Målvakten sätts inte ut i
kombinationen eftersom det är
den enda positionen som är
förutbestämd enligt fotbollens
spelregler.
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Grundförutsättningar i anfallsspel
Vilka är dom?
Spelbredd

Speldjup
Att göra spelytan så bred som möjligt
Spelavstånd


Att göra spelytan så lång som möjligt
Spel barhet
Att hålla lämpligt avstånd till bollhållare
(situationsanpassat)
- i samarbete med

Att utifrån utgångsposition göra sig spelbar
(rörelse)
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Grundförutsättningar i anfallsspel
Hur ser det ut?
Spelbredd

Ger friare ytor även centralt i
planen då motståndaren måste
försvara över ett större
område.
Speldjup

Är inte enbart att ge alternativ
framåt. Det är lika viktigt att ge
alternativ till en bakåtpassning
(t ex för felvända spelare).
Spelavstånd

Anpassa avståndet till
bollhållaren efter situationen
(dock ej för kort).
Spelbarhet

Rörelsen utan boll för att
kunna vara spelbar är mycket
viktig. Man kan även vara
spelbar bakom spelare om ytan
finns.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Anfallsvapen
Vilka är dom?
Utmana
Finta och dribbla
Spel på markerad spelare
Tvingar motståndaren att agera
vilket ger möjlighet till att skapa
numerära överlägen (tillsammans
med medspelare)
Tekniker för att passera
motståndare med boll
Skapar bra förutsättningar för bollhållare
att ta sig förbi motståndare vid 2 mot 2
lägen, t ex med hjälp av väggspel
Väggspel
Överlappning
Avledande rörelse
Ett bra sätt att ta sig förbi
välorganiserade försvar
Att ge utmanande bollhållare alternativ
i djupled framåt, också det ett bra sätt
att ta sig förbi välorganiserade försvar
En rörelse åt en riktning (för att få
motståndaren med sig) för att sedan kvickt
löpa tillbaka in i ytan man lämnade
Korslöpning
Motrörelse
Överlämning
Samarbete mellan spelare för att skapa
nya spelbara ytor (t ex forwards vid
inlägg)
Samarbete mellan spelare för att skapa
nya spelbara ytor (t ex forward som
möter och mittfältare som löper i
djupled framåt)
En motrörelse med bollhållare inblandad
(tränas ofta i sidled men kan med fördel
användas även i djupled)
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Praktik
Tema passningsspel
Instruktioner - individuellt



Utmana (upp med blicken)
Distinkt passning (på rätt fot)
Anpassad mottagning (kroppsposition)
Instruktioner – kollektivt



Spelbredd
Speldjup
Spelbarhet
Träningsprogram
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Analysuppgifter - träning
1 Instruktion

3 Övningsval
Hur ges instruktion?

2 Analysera övning 2 & 3


Hur klarar spelarna av att uppfylla
grundförutsättningarna i anfallsspel?
Är det någon grundförutsättning som
uppfylls extra tydligt?
- i samarbete med
Fundera på alternativa övningar (utifrån tema).
4 Målvakten

På vilket sätt tillgodoses träning för Mv?
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Målkontroll

Jag vet att man skiljer på spelförståelse och speluppfattning och att det är viktigt att ha bra
kunskap i båda.

Jag vet vad sifferkombinationerna står för när man presenterar ett lags organisation.

Jag vet vilka grundförutsättningarna i anfallsspel är och kan redogöra för var och en.

Jag kan nämna minst två anfallsvapen och när det är lämpligt att använda dom.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i anfallsspel
Hemläxa
1. Merparten av den egna truppen (sträva mot 100%) skall kunna grundförutsättningarna i
anfallsspel och redogöra för var och en. Metod för inlärning är valfri förutsatt att
målkontroll genomförs.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande styrkeoch rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik
i anfallsspel
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Efter träffen skall deltagaren

Ökat kunskapen om de olika individuella tekniker som finns i anfallsspel.

Känna till vad kollektiva anfallstekniker är.

Tagit del av internationella jämförelser.

Veta hur man gör en spelaranalys.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Spelförståelse, speluppfattning & teknik
Teknik
Repetition
Kommer ni ihåg?
Spelförståelse

Att förstå spelet i teorin
 Organisation (spelsystem)
 Taktik
 Din verktygslåda som
används för att lösa de
uppgifter som uppstår i
spelsituationer
Speluppfattning

Att förstå spelet i praktiken
 Hur man löser uppkomna situationer på planen
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Teknik i anfallsspel
Vilka olika tekniker finns det?
Individuella








Kollektiva





Drivning
Fint
Dribbling
Passning
Mottagning
Vändning
Skott
Nick
- i samarbete med
Överlappning
Väggspel
Överlämning
Inlägg
Avslut
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Internationella jämförelser
Flickor




Pojkar
Spelare internationellt har en bättre och mer
specialiserad teknik för sin position
Tillslagen hos de bästa har utvecklats enormt på
senare tid
Skott-, passnings- och inläggsfinter vanligare än
hos oss
Fler utvecklar kombinationen
spelförståelse/teknik
- i samarbete med

De bästa ländernas spelare har utvecklat en
imponerande funktionell teknik.
T ex situationsanpassade mottagningar för att:
 bibehålla fart
 skapa riktningsförändringar
 tempoväxla


De kan hantera bollen i mycket högt tempo
Drivning i hög hastighet, tempoväxling och
riktningsförändringar har börjat ersätta fint och
dribbling vid offensiva
1 mot 1-situationer
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Styrkor i svensk fotboll
Flickor





Pojkar
Allmänt en bra isolerad teknik
Tekniskt (inte alltid taktiskt) en bra första touch
Vi har fått fram många offensiva spelare som är
duktiga på att finta och dribbla
Tekniken i det korta passningsspelet
Skott på liggande boll och i låg fart
- i samarbete med



Den isolerade tekniska skickligheten har ökat
Vi har fått fram många offensiva spelare som är
duktiga på att finta och dribbla
Tillslaget har blivit bättre
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Förbättringsområden
Flickor




Pojkar
Allmänt att öka farten i teknikmomenten
Avslutningar i rörelse
Huvudspelet (def. som off.)
Tillslag, precision i den längre passningen
- i samarbete med



Vi behöver en mera matchlik teknik – vi har stannat
kvar vid att utveckla vår isolerade teknik (i jämförelse
med de bästa länderna)
Avslutningsteknik
1 mot 1 – offensivt och defensivt
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Åtgärder
Flickor





Pojkar
Betona vikten av kunskap i teknisk
instruktion
Ge spelaren en bättre självbild
Träna mer på det vi är bra på
Positionsanpassa/specialisera när spelarna är
mogna…
Träna och spela matcher varje vecka i ett
tempo som utmanar kunnandet
- i samarbete med




Träna mer matchlikt, testa och sätta in våra tekniska
färdigheter i matchlika moment
Skaffa sig en bra teknisk bas att stå på och utveckla
den med spelmoment och spelträning i ett tempo
som utmanar spelarens kunnande
Organisera spelet (på träning) så att spelarna hamnar i
offensiva och defensiva 1 mot 1-situationer
Träna och spela matcher varje vecka i ett tempo som
utmanar kunnandet
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Målvaktsinstruktör
Vad kan vi som lagtränare?
Instruktioner
 Anfallsspel – position & passningsspel
 Tillbakaspel, spelvändning, uppspel
 Samarbetet med medspelarna
 Fysik
 Reaktions och accelerationssnabbhet
 Styrka
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Praktik
Anfallsvapen









Väggspel - instruktioner
Utmana
Finta och dribbla
Spel på markerad spelare
Väggspel
Överlappning
Avledande rörelse
Korslöpning
Motrörelse
Överlämning



Utmana
Passning
Tempoväxling
Träningsprogram
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Analysuppgifter - träning
1

Vilka var instruktionspunkterna och
var det någon som kändes extra
tydlig?
2

Hur är de grundläggande tekniska
färdigheterna gällande 1:a tillslag –
mottagning & passningskvalitét?
3

Hur väl följdes temat i
spelövningen?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Målkontroll

Jag har fått ett större kunnande om de olika individuella teknikerna som är bra att behärska i
anfallsspel.

Jag har fått en större förståelse för hur viktigt det är att samarbeta i anfallsspel.

Jag vet hur och varför man gör en spelaranalys.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i anfallsspel
Hemuppgift
Styrkor (att förstärka)
Svagheter (att förbättra)
1. -------------------------------------------
1. -------------------------------------------
2. -------------------------------------------
2. -------------------------------------------
3. -------------------------------------------
3. -------------------------------------------
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande styrkeoch rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Försvarsspel
Jonas Gradin
Christer Swärd
Källor internationella jämförelser:
Hans Lindbom RI/FK (pojk) SvFF
Calle Barrling RI/FK (flick) SvFF
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse
i försvarsspel
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Efter träffen skall deltagaren

Kunna redogöra för grundförutsättningarna i försvarsspel.

Känna till arbetssätten i försvarsspel och veta prioriteringarna i dessa.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Spelförståelse & speluppfattning
Vad är vad?
Spelförståelse
Speluppfattning
 Att förstå spelet i teorin
 Att förstå spelet i praktiken
 Organisation (spelsystem)
 Taktik
- i samarbete med
 Hur man löser uppkomna situationer på
planen
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Organisation
Vad står siffrorna för?
4-4-2
 4 anger antalet
backlinjespelare
 4 anger antalet
mittfältsspelare
 2 anger antalet forwards
Enligt traditionen så beskriver detta ett lags
utgångspositioner i försvarsspelet. Det är dock lika
viktigt att klargöra hur organisationen skall se ut i
anfallsspelet. Här vill laget utnyttja sina yttermittfältare i
höga utgångslägen, hur formulerar man då
organisationen?
4-2-4
- i samarbete med
Målvakten sätts inte ut i
kombinationen eftersom det är
den enda positionen som är
förutbestämd enligt fotbollens
spelregler.
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Grundförutsättningar i försvarsspel
Vilka är dom?
Press

Understöd
Skall alltid vara den spelare som är närmast
motståndarnas bollhållare och avser att:




vinna boll (modet att vinna boll)
förhindra passning framåt
vinna tid åt egna laget (för organisation)
styra åt, för det egna laget, fördelaktigt håll
Täckning

Är täckning till spelaren som pressar
motståndarnas bollhållare för att:
 man skall kunna ingripa om den pressande
spelaren blir överspelad
(det är svårt att ge ett effektivt understöd
om man är i numerärt underläge)
Markering
Innebär att man bevakar de ytor som är
attraktiva för motståndarna samt att man har
beredskap för:





att bryta passning
att ge understöd
att inleda press
att markera

Är att ta position mellan motståndaren och det
egna målet (bollen i synfältet) för att man skall
kunna:
 bryta passning framför motståndaren
 hålla motståndaren felvänd
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Grundförutsättningar i försvarsspel
Hur ser det ut?
Press

Det skall alltid vara den spelare
som befinner sig närmast
motståndarnas bollhållare som
inleder pressen.
Understöd

Att ge täckning till den spelare
som pressar.
Täckning

Att bevaka de ytor som kan
vara attraktiva för
motståndarna samt att ha
beredskap för att bryta
passning, pressa, ge
understöd och att markera.
Markering

Är att ta position mellan det
egna målet och motståndaren.
Viktigt att man ser bollen.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Arbetssätt försvarsspel
Markeringsförsvar
Positionsförsvar
Prioritering
Prioritering
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Markering
Press
Täckning
Understöd
- i samarbete med
Press
Täckning
Understöd
Markering
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Praktik
Grundförutsättningar
i försvarsspel
 Press
 Understöd
 Täckning
 Markering
Försvarsspel – instruktioner
Individuellt


Press
Täckning
Kollektivt


Zonmarkering (när- &
avståndsmarkering)
Överflyttning/centrering
Träningsprogram
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Analysuppgifter - träning
1

3
Hur sker instruktion?

2

Fundera på alternativa övningar.
(Utifrån den egna organisationen)
Vilken nivå befinner sig spelarna på
när det gäller försvarsarbete
kollektivt? Finns det några
skillnader i agerandet
flickor/pojkar?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Målkontroll

Jag vet vilka grundförutsättningarna i försvarsspel är och kan redogöra för var och
en.

Jag vet vad markeringsförsvar och positionsförsvar är och kan redogöra för de
generella prioriteringarna i båda arbetssätten.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Spelförståelse i försvarsspel
Hemläxa
1. Merparten av den egna truppen (sträva mot 100%) skall kunna grundförutsättningarna i
försvarsspel och redogöra för var och en. Metod för inlärning är valfri förutsatt att
målkontroll genomförs.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande styrkeoch rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik
i försvarsspel
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Efter träffen skall deltagaren

Känna till de individuella försvarsteknikerna.

Tagit del av internationella jämförelser.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Spelförståelse, speluppfattning & teknik
Teknik
Repetition
Kommer ni ihåg?
Spelförståelse

Att förstå spelet i teorin
 Organisation (spelsystem)
 Taktik
 Din verktygslåda som
används för att lösa de
uppgifter som uppstår i
spelsituationer
Speluppfattning

Att förstå spelet i praktiken
 Hur man löser uppkomna situationer på
planen
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Teknik i försvarsspel
Vilka olika tekniker finns det?
Individuella
Diskutera
Press
Mot rättvänd och felvänd 
Vinna bollen
Brytning
Bryta framför
Kroppskontakt – stå på benen
Tackling
Glidtackling – sista utvägen
Markering
När- och avståndsmarkering
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Målvaktsinstruktör
Vad kan vi som lagtränare?
Instruktioner
 Försvarsspel – position
 Vid skott och djupledspassning/friläge
 Samarbetet med medspelarna
 Fysik
 Reaktions och accelerationssnabbhet
 Styrka
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Internationella jämförelser
Flickor






Pojkar
Många länder använder positionsförsvar med

markeringsinslag
Spelarna jobbar ofta utan understöd i 1 mot 1

Markeringsinslaget betonas kraftigt i straffområdet 
Spelaren bryter ofta framför (ligger nära)

Tackla och glidtackla är en god teknik hos de bästa
spelarna

Spelaren använder ofta armarna för att vinna bollen
- i samarbete med
Många länder använder positionsförsvar med
markeringsinslag
Markeringsinslaget betonas kraftigt i straffområdet
Spelaren bryter ofta framför (ligger nära)
Tackla och glidtackla är en god teknik hos de bästa
spelarna
Spelaren använder ofta armarna för att vinna bollen
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Förbättringsområden
Flickor




Pojkar
1 – 1 defensivt, vinna bollen
Blockera skott och inlägg
Huvudspelet, försvarsnick
Bryta framför, starta kontring
- i samarbete med




1 – 1 defensivt, vinna bollen
Blockera skott och inlägg
Samarbete med mv
Försvarsnick, samarbete med mv
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Åtgärder
Flickor





Pojkar
Betona vikten av kunskap i teknisk
instruktion i försvarsspelet
Ge spelare modet att vinna bollen
Träna oftare på försvarstekniker
Positionsanpassa/specialisera när
spelarna är mogna…
Träna och spela matcher varje vecka i ett
tempo som utmanar kunnandet
- i samarbete med




Träna mer matchlikt, testa och sätta in våra tekniska
färdigheter defensivt i matchlika moment
Skaffa sig en bra teknisk bas att stå på och utveckla
den med spelmoment och spelträning
Träna och spela matcher varje vecka i ett tempo som
utmanar kunnandet
Organisera spelet (på träning) så att spelarna hamnar i
offensiva och defensiva 1 mot 1-situationer. Ibland
utsättas för man-man markering
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Praktik
Kollektiva försvarsmetoder



Överflyttning
Centrering
Uppflyttning
Individuellt försvarsspel
Press – instruktioner



Fotställning
Fotarbete
Pressavstånd
Tackling/brytning instruktioner



Fotarbete (låtsasbryta)
Använd kroppen
Vinn bollen, kontra
Träningsprogram
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Analysuppgifter - träning
1

3
Vilken/vilka instruktionsmetoder
används?

Fundera på alternativa övningar.
(Utifrån den egna organisationen)
2

Hur är de grundläggande tekniska
färdigheterna gällande individuell
försvarsteknik?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Teknik i försvarsspel
Hemuppgift
Styrkor (att förstärka)
Svagheter (att förbättra)
1. -------------------------------------------
1. -------------------------------------------
2. -------------------------------------------
2. -------------------------------------------
3. -------------------------------------------
3. -------------------------------------------
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande styrkeoch rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Prestationspsykologi
?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Prestationspsykologi
Efter träffen skall deltagaren

Känna till hur det undermedvetna styr handlingen.

Fått kännedom om hur prestationen påverkas av egna/andras krav i förhållande till potential.

Känna till hur attityd/inställning kan påverka det tekniska utförandet.
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Deltagares ansvar
och spelarens miljö
Spelaren i centrum
Skadebehandling
Förberedande styrkeoch rörelseträning
Spelförståelse
i anfallsspel
Teknik
i anfallsspel
Spelförståelse
i försvarsspel
Teknik
i försvarsspel
Prestationspsykologi
Kost
Avslutning
- i samarbete med
Bakgrund
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Kost & näringslära
?
- i samarbete med
EN DEL AV SVENSK FOTBOLL
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards