Stiftelsen Assesorskan Volrathine Kalls donationsfond

advertisement
Stiftelsen Assessorskan Volrathine Kalls donationsfond
Ansökan om bidrag för år 2014
Stiftelsens ändamål är att främja lantbrukare i Sverige och deras familjer, som under det
löpande året mist sin egendom genom sådana olyckshändelser som orkaner, vattenflöden,
hagel, missväxt eller andra omständigheter som de inte kunnat råda över. Stiftelsen främjar
även lantbrukares familj då man eller far omkommit genom vådlig händelse.
SÖKANDE
Namn:
Adress:
Personnummer:
Postnummer:
Telefonnummer (bostad, arbete, mobil):
E-post:
SOCIAL SITUATION (Bostads- och familjeförhållande)
SÖKER BIDRAG TILL
Ort:
ATT BIFOGA ANSÖKAN
1.
2.
3.
4.
Dokumentation om skadan via foton och/eller artikel i dagspress
Skadevärdering
Kopia av skadeanmälan till försäkringsbolaget
Intyg från försäkringsbolaget huruvida ersättning har utgått eller ej. Om ersättning
utgått ange belopp som har betalats ut.
5. Familjebevis (personbevis som visar familjesituationen) Får inte vara äldre än 4
månader.
>>> Tänk på att beställa ett separat personbevis för sambo och bifoga det med
ansökan!
6. Kopia av inkomstdeklaration 2013 och 2014 med samtliga bilagor, även för rörelse
samt sammanboende/hemmavarande barn om det finns.
7. Kopia av specifikation till inkomstdeklaration 2013 och 2014, även för rörelse samt
sammanboende/hemmavarande barn om det finns.
8. Årsredovisning samt balans- och resultatrapport
9. Taxeringsbevis där det framgår vilka byggnader och arealer som finns.
10. Sammanställning över sökandes och familjemedlemmars förmögenhetstillgångar
och skulder vid ansökningstillfället
11. Uppgift om eventuellt erhållna bidrag från andra stiftelser, organisationer eller
myndigheter
12. Vid dödsfall även kopia av bouppteckning
OBS!
Ansökan måste vara komplett för att bli behandlad samt att bidrag inte utgår för skada som
ersätts på annat sätt.
Vi kan komma att begära in ytterligare underlag för att kunna behandla din ansökan.
Kontakta oss gärna vid frågor. 0521-72 55 00 eller vas[email protected]
Ansökan för 2014 ska vara inkommen senast den 31 mars 2015.
Beviljat bidrag utbetalas 2015-06-30
SÄND ANSÖKAN TILL:
Hushållningssällskapet
Box 17
462 21 VÄNERSBORG
Härmed ger jag mitt medgivande till databehandling av mina personuppgifter
enligt PUL (personuppgiftslagen) och försäkrar på heder och samvete att lämnade
uppgifter är riktiga
Datum och ort
Namnteckning
Download