Verksamhetsåret snart slut Ska väghållarna deklarera?

Verksamhetsåret snart slut
JURIDIK
Ska väghållarna deklarera?
De flesta medlemmarna i REV har sannolikt kalenderår som verksamhetsår. Men, även de föreningar som har ett annat verksamhetsår har vissa saker som skall hanteras när kalenderåret avslutas. Här nedan ges några tips om sådant som skall göras.
Kontrolluppgift De föreningar som under kalenderåret
betalat ut ersättning till förtroendevalda eller lön till någon
som utfört arbete för föreningen och som saknar F-skattsedel, skall senast den 31 januari 2011 till skatteverket inge
redovisning, kontrolluppgift för ersättningen och avdragen
källskatt.
Momsintyg Vid bokslut är det enkelt att överblicka hur
mycket av föreningens utgifter under året som avser mervärdesskatt. Om det bland de i väghållningen deltagande
fastigheterna finns jordbruksfastigheter eller skogsfastigheter, skall dessa medlemmar få besked om hur mycket
mervärdesskatt som betalats, och hur stor andel av denna
som belöper på medlemsfastigheten. Lämpligen görs detta
genom att kassören utfärdar ett intyg med erforderliga uppgifter. Tips om utformning av momsintyg finns på www.
revriks.se medlemssidor.
Obetalda medlemsavgifter Om det finns medlemmar som släpar med avgiften vid verksamhetsårets slut, är
det hög tid för styrelsen att agera. Den förmånsrätt som föreningen har i medlemsfastighet för uttaxerat belopp gäller
bara ett år från förfallodagen, vilket gör att styrelsen senast
vid verksamhetsårets slut bör ansöka om verkställighet hos
kronofogdemyndigheten för att inte förmånsrätten skall
försvinna.
Ränteinkomster/ränteutgifter För det fall för-
privatbostadsfastighet, vilket gör det synnerligen ovanligt
med skattekonsekvenser för medlemmar i en samfällighetsförening vid dagens låga räntenivåer. Vad gäller föreningens ränteutgifter, kan dessa fördelas på andelsägarna, som
har rätt att göra avdrag i sina egna deklarationer. I båda
fallen åligger det styrelsen att i god tid innan deklarationsdags ge erforderligt underlag till föreningens medlemmar
(för ränteinkomst skall också kontrolluppgift inges till skatteverket).
Det finns i detta sammanhang skäl att också ta upp frågan
om föreningens egen eventuella inkomstdeklaration. Som
skrivits om flera gånger i REV-Bulletinen är de flesta av
REV:s medlemmar (samfällighetsföreningar inklusive vägsamfälligheter och vägföreningar bildade enligt lagen om
enskilda vägar) inga egna skattesubjekt och skall därmed
ej heller inge inkomstdeklaration eller betala skatt. Tyvärr
får en del av dessa föreningar trots denna uttryckliga regel
i inkomstskattelagen förelägganden/påminnelser från skatteverket att deklaration skall upprättas och inges. Kommer
ett sådant föreläggande kan deklarationen returneras med
texten ”ej skattesubjekt” på deklarationshandlingen. Därtill
kan hänvisas till skatteverkets egen informationsbroschyr
(SKV 293 utgåva 3), som klargör regelverket. Enskilda
väghållare som är organiserade som ideella föreningar eller
ekonomiska föreningar är dock i regel skattesubjekt och
skall således avge inkomstdeklaration.
Uno Jakobsson
eningen har ränteinkomster skall beskattning göras hos
delägarna. Emellertid finns ett fribelopp om 600 kr för en
Foto: Michael Stavbäck
Bulletinen Nr 4 • 2010
1