Beslut att inte inleda förundersökning

advertisement
Tredje kammaren i Stockholm
Chefsåklagare Kent Madstedt
tel. 08-762 01 36
BESLUT
Sida 1 (4)
Datum
Dnr
2006-11-16
C3-1-151-06
Ert Datum
Er beteckning
Beslut att inte inleda förundersökning
Bakgrund
I massmedia har förekommit uppgifter av innebörd att Anders Borg under senare
delen av 90-talet och fram till någon gång under 2001, mot ersättning skulle ha
anlitat dels någon person för barnpassning, dels en person för städning ungefär en
gång i månaden, utan att ersättningarna deklarerats med avseende på
arbetsgivaravgifter och utan att kontrolluppgifter lämnats. Den person, som anlitades
för städarbete, skulle ha varit medborgare i Polen och skulle ha saknat arbetstillstånd.
Andes Borg skulle ha fått kontakt med personen via andra som också anlitat
städtjänster.
I tidningsartiklar och andra massmediainslag har nämnts att ersättningarna per år
skulle ha kunnat vara något större än 10 000 kr. Det har också nämnts att ersättningar
skulle ha betalats ut också senare än 2001. Källorna till dessa uppgifter har uppgivits
vara andra och för mig okända personer än Anders Borg.
Ärendet hos Ekobrottsmyndigheten har successivt tillförts anmälningar som har
gjorts av personer som genomgående har hänvisat till uppgifter i massmedia.
Ytterligare information, av betydelse för frågan om förundersökning skall inledas
eller inte, utöver vad som redan framgått i massmedia har inte tillförts ärendet genom
dessa anmälningar.
Aktuella skatte- och straffbestämmelser
Grundregeln är att en arbetsgivare som betalar ut lön skall betala arbetsgivaravgifter.
Sådan ersättning skall redovisas i en skattedeklaration som skall lämnas under
månaden efter den under vilken lönen betalats ut.
En fysisk person som inte är näringsidkare behöver dock inte deklarera och betala
arbetsgivaravgifter om ersättningarna per år kan antas komma att understiga 10 000
kr. Då behöver inte heller något skatteavdrag göras. I stället skall mottagaren av
lönen själv deklarera, inte bara inkomsten utan också s.k. egenavgifter.
En arbetsgivare som har betalat ut lön skall som huvudregel lämna en kontrolluppgift
senast den 31 januari året efter löneutbetalningen. Även en fysisk person som har
betalat ut ersättning för tillfälligt arbete med 1 000 kr eller mer under året skall lämna
kontrolluppgift.
Av kontrolluppgiften skall framgå vilken lön som har betalats och om mottagaren av
lönen skall betala egenavgifter eller om arbetsgivaren i stället har debiterats för
arbetsgivaravgifter.
Postadress
Gatuadress
Telefon
Telefax
Box 820
101 36 STOCKHOLM
Hantverkargatan 15
08-762 00 00
08-762 01 02
Tredje kammaren i Stockholm
Chefsåklagare Kent Madstedt
BESLUT
Sida 2 (4)
Datum
Dnr
2006-11-16
C3-1-151-06
Genom att kontrolluppgifter lämnas får Skatteverket besked om den sammanlagda
lön en viss person har fått från olika arbetsgivare som var och en kan ha betalat ut
mindre belopp.
Den som underlåter att deklarera arbetsgivaravgifter, när sådan skyldighet föreligger,
kan göra sig skyldig till skattebrott. Det förutsätter dock att underlåtenheten sker med
uppsåt och inte endast av oaktsamhet och normalt, då det inte finns anledning att
fästa avseende vid andra omständigheter än skattebeloppet, att de avgifter som inte
har deklarerats uppgår till minst ett prisbasbelopp (2001 var prisbasbeloppet 36 900
kr).
Om faran för skatteundandragande uppgår till lägre belopp kan det ändå medföra
ansvar för skatteförseelse. För åtal krävs emellertid att det är påkallat av särskilda
skäl.
Ett skattebrott som inte är grovt eller en skatteförseelse preskriberas efter fem år
räknat från den tidpunkt då deklarationen senast skulle ha lämnats.
Den som underlåter att avge kontrolluppgift kan också göra sig skyldig till
skattebrott i situationer då en utebliven kontrolluppgift medför fara för att
debiteringen av arbetstagarens skatter och egenavgifter inte skall bli riktig. Det är
också tänkbart att den som underlåter att lämna kontrolluppgift gör sig skyldig till
medhjälp till löntagarens eget skattebrott om han eller hon inte har deklarerat för
inkomsten. Även här är det av betydelse hur stor skatteeffekten kunde ha blivit.
En underlåtenhet att lämna kontrolluppgift, som sker med uppsåt eller av grov
oaktsamhet, kan föranleda ansvar för skatteredovisningsbrott. Ringa fall är dock
straffria d.v.s. utgör inte brott. Vid bedömning av om gärningen skall anses som
ringa eller inte bör, enligt förarbetena till bestämmelserna, konsekvenserna av
förfarandet tillmätas betydelse. Kriminaliseringen skall närmast ta sikte på de fall då
skattemyndighetens problem och svårigheter vid kontrollen missbrukas mera
systematiskt av skatt- och uppgiftsskyldiga. De konsekvenser som skall beaktas skall
vara sådana som har betydelse för skyldigheten att betala skatt. Även om
bestämmelserna inte förutsätter att någon fara för skatteundandragande uppstår är det
ändå vid den praktiska tillämpningen av betydelse hur stor den skatt kan vara som
berörs av de uppgifter som borde ha influtit i kontrolluppgiften. Här torde
konsekvenserna (i fall som rör löntagare berörs främst inkomstskatt och
egenavgifter) beloppsmässigt behöva vara avsevärt högre än den gräns som i
praktiken gäller för gränsen mellan skattebrott och skatteförseelse.
Skatteredovisningsbrott och vårdslös skatteredovisning preskriberas efter fem år
räknat från den tidpunkt då kontrolluppgiften senast borde ha lämnats.
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att göra skatteavdrag när
detta skall ske kan göra sig skyldig till skatteavdragsbrott. Ringa fall utgör dock inte
brott. Även här tillämpas normalt en beloppsgräns som är cirka två prisbasbelopp.
Tredje kammaren i Stockholm
Chefsåklagare Kent Madstedt
BESLUT
Sida 3 (4)
Datum
Dnr
2006-11-16
C3-1-151-06
Skatteavdragsbrott preskriberas efter fem år räknat från tidpunkten då avdraget skulle
ha gjorts (löneutbetalningen).
Före maj 2004 behövde en medborgare i Polen arbetstillstånd.
Den som har en utlänning anställd som inte har arbetstillstånd kan göra sig skyldig
till brott mot utlänningslagen. Ett sådant brott preskriberas efter två år.
Överväganden
Preskriptionsreglerna avseende skattebrott m.m. medför att löneutbetalningar som
eventuellt skulle ha föranlett skatteavdrag, redovisning i skattedeklaration, eller
avgivande av kontrolluppgift tidigare än 16 november 2001 inte kan medföra ansvar.
Efter maj 2004 behöver en medborgare i Polen inte ha arbetstillstånd (men väl
uppehållstillstånd). Eventuella brott dessförinnan är preskriberade.
Källorna till uppgifterna att lön skulle ha utbetalats senare än 2001 har uppgivits vara
personer som massmedia haft kontakter med men som är okända för mig. Deras
uppgifter har dessutom återgivits via massmedia. Sådana uppgifter måste bedömas
med mycket stor försiktighet vid en straffrättslig prövning och utgör normalt inte en
tillräcklig grund för att inleda förundersökning. Jag har inte funnit skäl att här göra
en annorlunda bedömning. Det kan också tilläggas att det framstår som uppenbart att
det saknas praktiska förutsättningar att genom utredningsåtgärder bringa ytterligare
klarhet rörande dessa påståenden.
Bedömningen i det följande utgår därför från vad som eventuellt skulle ha kunnat
skett under 2001.
Även om det skulle förhålla sig så att löner har utbetalats till personer med belopp
som för var och en något överstigit 10 000 kr under året saknas det anledning att anta
att löneutbetalningarna sammanlagt varit så stora att arbetsgivaravgifterna skulle ha
uppgått till minst motsvarande ett prisbasbelopp. Det är dessutom endast
utbetalningar som skulle ha föranlett skattedeklarationer i december 2001 och januari
2002 som kunde medföra att ett skattebrott eller en skatteförseelse ännu inte hunnit
preskriberas. Det finns inte heller anledning att anta att sådana särskilda skäl som
skulle kunna föranleda ansvar för skatteförseelse föreligger.
Det saknas därför anledning att utreda om utbetalningar över huvud taget har skett
under sådan tid och med sådana belopp som skulle ha medfört skyldighet att avge
skattedeklarationer. Av motsvarande skäl saknas anledning att närmare utreda om
och i så fall i vilken omfattning skatteavdrag borde ha skett.
Kontrolluppgift för 2001 skulle ha lämnats om utbetalning till viss arbetstagare skett
med sammanlagt minst 1 000 kr under året. När det särskilt gäller ersättning för
städtjänster finns det anledning att beakta möjligheten att fler än ett hushåll utnyttjat
tjänsten under året. Det framstår som viktigare att kontrolluppgifter lämnas
beträffande en sådan persons inkomster än när det rör sig om en person som utför
Tredje kammaren i Stockholm
Chefsåklagare Kent Madstedt
BESLUT
Sida 4 (4)
Datum
Dnr
2006-11-16
C3-1-151-06
tillfälligt arbete för någon enstaka person. Värt att beakta är också om fler än en
kontrolluppgift försummats.
Det saknas anledning till annat antagande än att det som mest skulle ha kunnat
handla om ersättning för viss barnpassning samt städning och att den person som
städat också kan har städat för någon annan persons räkning i ungefär samma
omfattning. Det kan även här tilläggas att det framstår som uppenbart att det saknas
praktiska förutsättningar att genom utredningsåtgärder klarlägga om den person som
eventuellt under året utfört städarbete åt Anders Borg också har utfört sådant arbete
för andra och i så fall hur stora inkomsterna varit.
Det saknas vidare anledning att anta att fara för skatteundandragande med anledning
av att kontrolluppgift(-er) inte lämnats skulle uppgå till eller överstiga ett
prisbasbelopp. Det finns inte heller anledning att anta att sådana särskilda skäl som
skulle kunna föranleda ansvar för skatteförseelse föreligger.
De konsekvenser som bör beaktas med avseende på skatteredovisningsbrott eller
vårdslös skatteredovisning innefattar mer än enbart den direkta faran för
skatteundandragande som underlåtenheten att avge kontrolluppgift kan ge upphov
till.
Sammantaget gör jag emellertid bedömningen att konsekvenserna, även om det
antagande som angivits ovan skulle visa sig överensstämma med de verkliga
förhållandena, inte är mer omfattande än att underlåtenheten skall bedömas som
ringa. Underlåtenheten utgör därför inte brott.
Beslut
Förundersökning skall inte inledas då
•
•
•
•
•
Kent Madstedt
förhållanden som eventuellt skulle ha kunnat föranleda
skatteavdrag, redovisning i skattedeklaration eller avgivande
av kontrolluppgift före den 16 november 2001 inte kan
föranleda ansvar för skattebrott m.m. på grund av
preskription
eventuellt brott mot utlänningslagen är preskriberat
det saknas anledning att anta att löneutbetalningar under
november och december 2001 skett i en omfattning som kan
medföra ansvar för skattebrott
underlåtenhet att avge kontrolluppgift för 2001 i vart fall
inte kan bedömas som mer än ringa och därför inte skall
medföra ansvar för skatteredovisningsbrott eller vårdslös
skatteredovisning
även i övrigt saknas anledning att anta att brott förövats
Download