Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

advertisement
Bruksanvisning i original
Speglar för ljusbommar
Orion Mirror Kxxx
Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,
frånsäger sig ABB Jokab Safety ansvar för fel eller försummelser och förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar utan föregående
meddelande. Det åligger användaren att säkerställa att utrustningen är korrekt konstruerad, specificerad, installerad, skött och hanterad för att
uppfylla alla tillämpliga lokala, nationella och internationella regler och föreskrifter Tekniska data i denna manual är korrekta enligt
ABB Jokab Safetys testprocedurer som är kontrollerade av olika internationella godkända organ. Annan information (t.ex. applikationsexempel,
kopplingsscheman, drift eller användning) är endast avsedd att illustrera de olika användningsområdena för våra produkter. ABB Jokab Safety
utfärdar ingen garanti för att produkten uppfyller specifika säkerhetskrav om den används i de fall som anges ovan och tar inget ansvar för faktisk
användning av produkten utifrån de givna exemplen.
ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sverige
www.abb.com/jokabsafety
Översikt
Allmän beskrivning
Speglarna Orion Mirror Kxxx är monterade i pelare av strängpressad aluminium med bas av stål. Basen består av två
plattor. Plattornas lutning kan justeras med hjälp av tre pinnbultar, och plattornas vinkel kan justeras via 3 skåror för
grovjustering och 3 skåror för finjustering. Speglarna i pelaren är redan monterade och redo för justering. Speglarna
justeras en i taget, oberoende av varandra.
Egenskaper
•
Skyddar speglarna på insidan från oavsiktliga kollisioner och vibrationer.
•
En sektion i målad, strängpressad aluminium i olika längder, passar alla höjder.
•
Stadig bas bestående av 2 stålplattor med markerade vinklar, pinnbultar för den vertikala axeln och skåror för
vinkeljustering.
•
Vattenpass som underlättar justering av den vertikala axeln.
Bild 1 – Spegel Orion Mirror K050, med Orion Stand Plate till höger
2TLC172306M3401 Rev A
2015-05-08
2
www.abb.com/jokabsafety
Mekanisk montering
Speglarna Orion Mirror Kxxx levereras med förmonterade speglar och kräver ingen mekanisk montering.
Orion Stand Plate, tillgänglig som tillbehör, är en platta med avlastningsfjädrar som kan monteras på en annan platta.
Den kan användas för att kompensera för kollisioner, vibrationer och ojämna golvytor.
Montering av Orion Stand Plate
Fäst plattan i golvet med skruvarna och för in de 3 lastbärande fjädrarna på distanserna på plattan. Placera pelaren
på fjädrarna så att de är i linje med spåren i bottenplattan. Montera M10 UNI 5931-skruvarna och brickorna som
medföljer Orion Stand Plate i motsvarande hål och dra åt dem samtidigt som du gradvis pressar ned de 3 lastbärande
fjädrarna. Under det här momentet kan även den vertikala axeln justeras.
Använd vattenpasset som referens och välj en ungefärlig vinkel med hjälp av skårorna och markeringarna på
bottenplattan. Den optimala arbetshöjden för de lastbärande fjädrarna (vilket motsvarar avståndet mellan den fasta
plattan och bottenplattan) är cirka 42 mm. När plattan vilar på en jämn yta och maxvinkeln har hittats går det att
finjustera vinkeln med hjälp av pinnbultarna och låsmuttrarna på den gjutna plattan. (Bild 2).
Bild 2 – Montering av Orion Stand Plate
2TLC172306M3401 Rev A
2015-05-08
3
www.abb.com/jokabsafety
Justering
Justering av speglar
Höjd och lutning hos varje spegel kan justeras för att kompensera för eventuell felinriktning.
För att justera höjden: lossa något på M8x12 UNI 5931-skruvarna, skjut sedan spegeln längs pelarens axel och dra åt
skruvarna när önskad position har nåtts. Om pelaren är i vertikal position, se till att spegeln inte glider nedåt av
misstag.
För att justera lutningen för varje enskild spegel, använd 3 M4x20 UNI 5931-skruvarna (Bild 3).
Bild 3 – Justering av speglar
Ha följande värden i åtanke när du räknar ut den minskade arbetsräckvidden utifrån antalet reflektioner i speglarna:
•
1 reflektion: 15 % minskning  arbetsräckvidden är 85 % av AOPD:ens nominella arbetsräckvidd
•
2 reflektioner: 35 % minskning  arbetsräckvidden är 65 % av AOPD:ens nominella arbetsräckvidd
•
3 reflektioner: 50 % minskning  arbetsräckvidden är 50 % av AOPD:ens nominella arbetsräckvidd
2TLC172306M3401 Rev A
2015-05-08
4
www.abb.com/jokabsafety
Justering av den vertikala axen och plattornas vinkel
Fäst plattan i golvet i en ungefärlig vinkel. Utgå från positionerna som visas av de markerade spåren (huvudsakliga
vinklar: 0° - 45° - 90° för varje kvadrant); Ta M10-skruvarna och fäst dem i de 3 hålen på bottenplattan. Dra inte åt
M10-skruvarna helt. Lossa låsmuttrarna på pinnbultarna och använd sedan pinnbultarna för att justera lutningen.
Använd vattenpasset som referens under detta moment. När du nått önskad vinkel, dra åt skruvarna som fäster
plattan i golvet. Utför ytterligare justeringar vid behov genom att rotera den gjutna plattan till önskad position och dra
sedan åt låsmuttrarna på pinnbultarna (Bild 4).
Vattenpass
Hål för golvskruvar
Bild 4 – Justering av plattornas vertikala axel och vinkel
2TLC172306M3401 Rev A
2015-05-08
5
www.abb.com/jokabsafety
Installation
Varning! Min. installationsavstånd måste följas. För mer information om beräkning av min. installationsavstånd, se
avsnittet ”Användande av speglar” i AOPD:ens bruksanvisning eller SS-EN ISO 13855:2010.
Orion Stand med
sändare
Orion Stand med
mottagare
Orion Mirror K090
Orion Mirror K090
Bild 5 - Ett system för områdesskydd bestående av en AOPD, en sändare och en mottagare och två speglar.
•
Definiera området som ska skyddas och de exakta positionerna där speglarna och sändaren och mottagaren
ska installeras.
•
Placera golvstativen i de önskade positionerna. Fäst dem (eller Orion Stand Plates) i golvet och se till att
delarnas axlar är vinkelräta mot golvet. Använd det medföljande vattenpasset för att finjustera lutningen vid
behov.
•
Rikta in speglarna till ca 45° med hänsyn till den optiska banan. Orion Mirror Kxxx garanterar ett
justeringsintervall runt den vertikala axeln på omkring ±5° när speglarna fästs i golvet.
•
För in Orion Laser i sändarens övre del och rikta sändaren så att laserstrålen träffar den första spegelns yta i
en central punkt på den vertikala axeln, i samma höjd som laserpekaren är monterad.
•
Upprepa samma procedur när du för in laserpekaren i sändarens nedre del. Vid behov, upprepa dessa
moment tills du når önskat resultat.
•
Rikta in den första spegeln i enlighet med anvisningarna i avsnittet ”Justering av speglar” så att laserstrålen
träffar den andra spegeln enligt beskrivningen ovan.
•
För att justera vinkeln
- om Orion Stand Plate inte används, se avsnittet ”Justering av plattornas vertikala axel och vinkel”.
- om Orion Stand Plate används, se avsnittet ”Montering av Orion Stand Plate”.
OBS! Det kan vara nödvändigt att justera inriktningen för AOPD:ens två enheter något. För att göra detta ska du följa
anvisningarna i avsnittet ”Inriktning” i AOPD:ens bruksanvisning. Vi rekommenderar INTE att speglarnas positioner
justeras ytterligare eftersom laserstrålen garanterar att de riktats in helt perfekt.
2TLC172306M3401 Rev A
2015-05-08
6
www.abb.com/jokabsafety
Modellöversikt
Orion Protective Stand med speglar
Typ
Artikelnummer
Beskrivning
Orion Mirror K050
2TLA022312R1000
Orion spegel med skyddsstativ,
2 speglar H = 500 mm
Orion Mirror K080
2TLA022312R1100
Orion spegel med skyddsstativ,
3 speglar H = 800 mm
Orion Mirror K090
2TLA022312R1200
Orion spegel med skyddsstativ,
4 speglar H = 900 mm
Orion Mirror K120
2TLA022312R1300
Orion spegel med skyddsstativ,
4 speglar H = 1 200 mm
Tillbehör
Typ
Artikelnummer
Beskrivning
Orion Stand Plate
2TLA022312R5000
Orion Plate-kit för skyddsstativ
Passande AOPD-modeller
Typ
Passande AOPD:er
Orion2-4-K2-050-B
Orion Mirror K050
Orion2-4-K2-050-E
Orion3-4-K1C-050-B
Orion3-4-K1C-050-E
Orion2-4-K3-080-B
Orion Mirror K080
Orion2-4-K3-080-E
Orion3-4-K2C-080-B
Orion3-4-K2C-080-E
Orion2-4-K4-090-B
Orion Mirror K090
Orion2-4-K4-090-E
Orion3-4-K2C-090-B
Orion3-4-K2C-090-E
Orion2-4-K4-120-B
Orion Mirror K120
Orion2-4-K4-120-E
Orion3-4-K2C-120-B
Orion3-4-K2C-120-E
2TLC172306M3401 Rev A
2015-05-08
7
www.abb.com/jokabsafety
Mått
OBS! Alla mått i millimeter.
Orion Mirror K050
Orion Mirror K080
2TLC172306M3401 Rev A
2015-05-08
8
www.abb.com/jokabsafety
Orion Mirror K090
Orion Mirror K120
OBS! Alla mått i millimeter.
2TLC172306M3401 Rev A
2015-05-08
9
www.abb.com/jokabsafety
Download