Styrelseprotokoll, Skephults Byalag 2015-04

advertisement
Styrelseprotokoll, Skephults Byalag
2015-04-22
Närvarande: Maria Svenningsson, ordförande. Annika Åkerlund; Susanna Mellquist; Isabell
Johansson, Stig Andreasson, Bengt Henriksson, Joakim Wahlgren.
Frånvarande: Per Johansson
1. Inledning
1. Mötet förklaras öppnat
2. Dagordningen godkänns
3. Föregående mötesprotokoll gås igenom utan invädningar eller vidare frågor.
2. Övertagande av hemsida
1. Svenningson Resurs lägger ner. Byalaget rekommenderas öppna upp ett nytt
webbhotellskonto för byalagets hemsida. Kostnaden för detta blir 1250 kr per år ink moms.
Byalagets styrelse beslutar enhälligt att följa rekommendationen.
3. SMS-Listan – vilket företag ska användas
1. Styrlesen diskuterar vilket alternativ som passar bäst. Nätbaserad lösning jämförs med Telia
refil på en telefon. Styrelsen beslutar enhälligt att välja telia refil pga lägst kostnad.
Ordförande skänker en telefon till Byalaget och tar på sig uppggiften att skicka ut framtida
sms.
4. Genomgång och beslut om vilken bank och banktjänster byalaget ska använda
1. Styrelsen beslutar att ansluta sig till Mjöbäcks sparbank där årskostnaden uppgår till 250 kr
per(under förutsättning att protokoll från årstämman lämnas in). Om Mjöbäcks sparbank inte
tar emot oss som kunder ger styrelsen kassören fullmakt att ansluta byalaget till Swedbank
sjuhärad där årrskostnaden uppgår till 600 kr per år.
5. Övriga frågor
1. Informationsblad: Ett samlat blad med info om vad som händelser i byn. Styrelsen tar på sig
var sin punkt att kolla upp till nästa gång. Se nedanstående punktlista för uppdelning.
2. Glassbil(Sanna)
3. Fiskbil (Joakim)
4. Grovsoper(finns på hemsidan)
5. Bokbuss(måndagar udda veckor 14:45-15-30),
6. Närtrafik(Bengt).
7. Isabell tar på sig att hålla anslagstavlan uppdaterad. Ordförande ger Isabelln tillgång till
nyckel
8. Öppna förskolan (Maria).
9. Byalaget ser till att information kommer i brevlådorna. Byalaget kör två och två och lämnar
ut infobladet enligt ett schema/karta som Stig sätter upp.
10. Samtliga mailar Joakim senast 19 maj sina punkter. Joakim sammanställer ett utkast till nästa
möte
6. Nästa möte
20e maj onsdag kl 19.00 hos Isabelle.
7. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.
Vid Protokollet:
__________________
Joakim Wahlgren, Sekreterare
Justeras:
___________________
Susanna Mellquist
___________________
Maria Svenningsson, Ordförande
Download