Skålen

advertisement
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN
Skålen
Bilden närmast till vänster visar dofttaggsvamp. Foto: Emil Pagstedt Andersson
I naturreservatet Skålen skyddas värdefull barrskog som växer på näringsrik,
kalkrik mark. Kalkbarrskogar är en av vårt lands skyddsvärda miljöer. Där är
artrikedomen stor, och en rad ovanliga växter och marksvampar växer i de
fuktiga och näringsrika markerna.
Svamprika marker
Ett signum för kalkbarrskoge är alla ovanliga marksvampar. Flera av dem, som rödgul trumpetsvamp, är
goda matsvampar, men här växer även arter som man
vanligen inte plockar. Det handlar om sällsyntheter
som svavelriska, smal svampklubba och krusbärskremla, liksom flera ovanliga taggsvampar som är
typiska för den här typen av skogar.
Vedsvampar och mossor
Reservatet är också en fristad för kräsna vedsvampar
och mossor. På omkullfallna trädstammar växer ullticka,
kötticka och brandticka. Bland mossorna finns sällsyntheter som grön sköldmossa, mörk husmossa och
vedtrappmossa. Dessa arter trivs bara i gammelskogar
med gott om döda träd och murken ved.
Växter som gillar kalk
Tack vare kalken i backen är skogen också rik på örter.
Orkidéerna knärot och tvåblad är typiska arter här.
Knäroten har vintergröna blad som syns året om. Det
gäller även grönpyrolans läderartade bladrosett, som
du med lite tur kan upptäcka i den mjuka mossmattan.
Om våren blommar även blåsippa, tibast och vårärt.
Skogens fåglar
I naturreservatet lever också några typiska vildmarksfåglar. Som en av våra mest sällsynta hackspettar –
tretåig hackspett. Dess säregna hackmärken kan ses
runtom i granens stam. I reservatet lever också vår
största hönsfågel – tjädern.
Vedtrapmossa i närbild.
Illustration: Lennart Molin
!
!
!
!
!
!
!
!
Storsand
!
!
!
!
Reservatsgräns
!
Skålsundet
!
!
!
!
!
!
!
!
Planerad stig
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Information
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Gruvområde
Skålsundet
Skålviken
Jogasfall
Långnäsviken
Hedmansstället
Skålen
Gruvhål
Gruvhål
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Kullen
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Sirsjöviken
Norrälgen
!
!
Sirsjöviken
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Piltåsen
Sandviken
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
§
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
±
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
0
100
200
400 meter
!
!
Norrälgsmarken
!
!
Länsstyrelsen i Örebro © Lantmäteriet och Naturvårdsverket
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Förutom övrig gällande lagstiftning
är det i reservatet inte tillåtet att:
Reservatsfakta
•
borra, hacka, rista, måla eller på annat
Areal: 22,4 hektar
•
sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra
sten.
Markägare: Privat
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
•
fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda
stående eller omkullfallna träd eller buskar,
Förvaltare: Länsstyrelsen, telefon 010-224 80 00
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat
•
plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor,
lavar eller svampar,
•
framföra motordrivet fordon eller cykla,
Vägbeskrivning
•
utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla,
skylt, affisch eller att snitsla spår,
•
utan länsstyrelsens använda området för organiserad
tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
•
medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt
förekommer vid bedrivandet av jakt
Bildat år: 2014
Naturreservatet Skålen ligger 8 km nordost om Hällefors. Från
Hällefors kör väg 63 mot nordost i 4,5 km och sväng av norrut
mot Skålen/Sävsjön. Efter knappt 3 km, ca 400 meter norr om
Piltåsen är du framme, därefter väntar en promenad på ca 100
meter fram till informationsskyltens plats.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards