USA Blue Chip 18

advertisement
Business area
USA Blue Chip 18
Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB
Sista teckningsdag 28 juni 2013
rbsbank.se/markets
Investeringen i korthet
Investera med exponering mot en aktiekorg bestående av 10 amerikanska
storföretag med globala varumärken.
Erbjuds som:
Aktieindexobligation – Låg risk
Genom att placera i USA Blue Chip 18
erbjuds du en möjlighet att exponera dig
mot tillväxten i världen genom aktier i 10
världsledande multinationella amerikanska
företag. I takt med att efterfrågan bland
konsumenter på både den amerikanska
och globala marknaden stärks, gynnas
också dessa globala varumärken i samma
utsträckning.
Aktieindexobligation
Produktinformation
Emittent
Löptid
Teckningskurs av
nominellt belopp (NB)
Kapitalskydd av NB vid
ordinarie återbetalningsdag
Deltagandegrad
Underliggande aktier
Avkastningen i placeringen är bero­ende
av utvecklingen för den underliggande
aktiekorgen som innehåller 10 ameri­kan­
ska storbolagsaktier med lika vikt.
The Royal Bank of Scotland plc
5 år
100%
100%
Indikativt 110% (lägst 70%)
Abbott Laboratories,
American Electric Power
AT&T, CenturyLink, Coca-Cola Co,
Exelon, Johnson & Johnson, Kellogg Co,
Southern Co, Verizon Communications
Om The Royal Bank of Scotland (RBS)
• The Royal Bank of Scotland är en av
världens äldsta banker och grundades
1727.
• RBS har sedan start huvudkontor i
Edinburgh, Skottland, men har blivit en
internationell bank med kontor över hela
världen för att serva sina drygt 30
miljoner kunder.
För mer information om RBS se
www.rbsbank.se/markets
RBS är medlem av Svenska Fondhandlare­
föreningen som antagit en branschkod för
vissa strukturerade placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i mark­
nadsföringsmaterialet, se vidare på www.
fondhandlarna.se/struktprod
Avsnittet ”Viktig information” med början på sidan 10 innehåller information om risker och annan viktig information. Där hittar du
också varningar och förklaringar beträffande information som markeras med *, ** respektive *** i broschyren.
2
Marknadskommentar
USA
Makroekonomi
• Den amerikanska ekonomin är fortsatt
motståndskraftig och fortsätter att
samla styrka. Ekonomin har nu
expanderat under 14 kvartal i rad.
Aktiemarknaden
Det välkända aktieindexet S&P 500 är ofta
vad som avses med den amerikanska
börsen. Indexet innehåller de 500 största
amerikanska börsbolagen.
• Arbetslösheten i landet fortsätter att
förbättras och privata arbetsgivare har
skapat nästan sex och en halv miljon
arbetstillfällen under de senaste 37
månaderna
• Enligt den senaste P/E-talsvärderingen
från den 29 april 2013 värderas en
dollar i årets vinst till 15,64 dollar i
aktiekurs, vilket är lägre än genomsnittet
över 26 år.
Fem största sektorerna:
Bank & finans 17,2%
Teknologi 15,3%
Konsumenttjänster13,2%
Hälsotjänster 12,0%
Industri11,3%
Källa: Bloomberg, maj 2013
• IMF uppskattar BNP-tillväxten för 2013
till 1,9 procent och för 2014 till 3,0
procent.
Källa: IMF World Economic Outlook, april 2013
Faktisk historisk utveckling*
140
120
100
80
60
40
20
0
April-08
April-09
April-10
■ Aktiekorg ■ OMX ■ MSCI World
April-11
April-12
April-13
Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg samt den
faktiska historiska utvecklingen för två referensindex under perioden 23 april 2008 - 23 april 2013. I
diagrammet antas en oförändrad valutakurs USD/SEK. Vänligen se beskrivningen på sid 7 om hur
valutakursen kan påverka investeringen.
Källa: RBS/Bloomberg.
3
”In the major advanced economies, activity
is expected to gradually
accelerate during 2013, with the United
States in the lead.”
IMF World Economic Outlook, april 2013
Bolag i placeringen
Placeringen följer utvecklingen för en aktiekorg som består av tio
amerikanska aktier. Korgen har även en US dollarexponering.
Varje aktie ges lika vikt i korgen:
Abbot Laboratories utvecklar, tillverkar
och säljer ett brett sortiment av hälso- och
sjukvårds­produkter. Produkterna inkluderar
läkemedel, näringsersättning, diagnos­
verktyg och vaskulära produkter.
American Electric Power är en av de
största amerikanska leverantörerna av
elektricitet och äger det största kraftnätet i
USA. Bolaget har ca. 18 700 anställda och
har ca. 5,3 miljoner kunder över hela USA.
AT&T tillhandahåller telefoni, video-, dataoch Internet-tjänster till företag, myndig­
heter och privatpersoner. Bolaget har
under sin långa historia periodvis varit
världens största teleoperatör samt världens
största kabeltvbolag.
CenturyLink tillhandahåller och utvecklar
tele-, Internet- och bredbandstjänster till
såväl privatpersoner som företag över
hela USA. Företaget räknas som det
tredje största telecom-bolaget i USA och
är inkluderat i Fortune 500s lista över de
största bolagen i Amerika.
Exelon Corp är ett av de största bolagen
inom den amerikanska energisektorn med
ca. 27 000 anställda och 6,6 miljoner
kunder i 47 olika stater. Bolaget är rankat
som nr 1 bland de amerikanska energibolagen enligt Forbes lista över världens
2 000 största och mäktigaste bolag.
Coca-Cola Co tillverkar, distribuerar,
säljer och marknadsför drycker med
några av världens starkaste varumärken.
Försäljningen sker till företagskunder
såsom dagligvaruhandeln, hotell,
restauranger och kaféer, samt genom
uthyrning av och försäljning genom
dryckesautomater.
Johnson & Johnson tillverkar och
distribuerar läkemedel och
medicintekniska produkter samt
utrustning för diagnostik.
Southern Co. är ett publikt holdingbolag
som genom sina dotterbolag distribuerar
elektricitet i sydöstra USA. Företaget
erbjuder också trådlös telekom­munikation,
internetlösningar och fiberoptik till företag.
Analytikers rekommendationer för underliggande aktiekorg
Abbott Laboratories
42%
54%
American Electric Power
39%
61%
AT&T Inc
26%
Centurylink Inc
Coca-Cola Co
Exelon Corp
Kellogg Co
Southern Co
Verizon Communications
4%
44%
19%
Johnson & Johnson
23%
41%
52%
4%
15%
59%
36%
8%
73%
54%
35%
24%
22%
61%
46%
12%
12%
64%
17%
51%
3%
■ Köp ■ Behåll ■ Sälj
Tabellen ovan visar analytiker rekommendationer för de underliggande aktierna sammanfattade av
Bloomberg. De underliggande aktiernas Bloomberg-koder är följande: ABT UN Equity, AEP UN Equity,
T UN Equity, CTL UN Equity, KO UN Equity, EXC UN Equity, JNJ UN Equity, K UN Equity, SO UN Equity
och VZ UN Equity.
Källa: Bloomberg 30 april 2013
6
Kellog Co tillverkar och marknadsför
förädlade livsmedel som färdig­mat, kakor
och flingor, t.ex. Corn Flakes.
Verizon Communications är en global
leverantör av kommunikations-, infor­ma­
tions- och underhållningstjänster via fasta
såväl som trådlösa nätverk. Företaget är
ett av världens största telekommunika­
tions­bolag och har genom åren växt
kraftigt genom samman­slagningar med
ett flertal redan etablerade telekombolag.
Produktinformation
Valutaexponering kan påverka
avkastningen
Alla aktier räknas i lokal valuta men en
eventuell tillväxt är valutaexponerad. Den
avkastning som en investerare erhåller på
slutdagen kan vara högre såväl som lägre
än en placering med en fast växelkurs. I
gengäld så erhåller investeraren en högre
indikerad deltagandegrad än vid en fast
växelkurs som till stor del kan motverka en
eventuell negativ utveckling för US dollar.
Så påverkas avkastningen av
valutakursutvecklingen
– Förutsatt att aktiekorgens slutnivå är
högre än dess nivå på startdagen innebär
en stärkt US dollar att avkastningen på
placeringen ökar i förhållande till att
använda en fast växelkurs.
– Förutsatt att aktiekorgens slutnivå är
högre än dess nivå på startdagen innebär
en försvagad US dollar att avkastningen
på placeringen minskar i förhållande till att
använda fast växelkurs.
Så beräknas avkastningen
Avkastningen för USA Blue Chip 18 beror
på tre faktorer:
1. Utvecklingen för den underliggande
aktiekorgen. Utvecklingen beräknas
som skillnaden mellan startkurs och
slutkurs. Slutkursen för aktieobligationen
beräknas som ett genomsnitt av
löptidens 12 sista månaders utveckling
(13 mättillfällen). Detta är en metod för
att stabilisera utvecklingen i slutet av
löptiden.
och slutkurs justeras i steg två för
växelkursförändringen mellan USD/SEK
mellan start och slut för mätperioden.
3.Slutligen multipliceras utvecklingen med
deltagandegraden. Deltagandegraden
är indikativt 110 procent. Om den
summerade aktiekorgsutvecklingen
skulle vara negativ eller noll återbetalar
emittenten 100 procent av det nominella
beloppet, vilket är lägre än investerat
belopp.
2.Utvecklingen för växelkursen USD/SEK.
Skillnaden mellan aktiekorgens start-
Kapitalskyddad placering (Aktieindexobligation) räkneexempel***
Teckningskurs
inklusive
courtage
Nominellt
belopp
Totalt
investeringsbelopp¹
102% SEK 100 000
SEK 102 000
30,00%
0%
30,00%
110%
SEK 133 000
30,39%
5,45%
102% SEK 100 000
SEK 102 000
30,00%
+10%
33,00%
110%
SEK 136 300
33,63%
5,97%
102%
102%
102%
102%
102%
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 102 000
30,00%
1,82%2
1,82%
1,82%
-30,00%
-10%
0%
+10%
-10%
0%
27,00%
1,82%2
2,00%
1,64%
-30,00%
110%
110%
110%
110%
110%
SEK 129 700
SEK 102 000
SEK 102 202
SEK 101 802
SEK 100 000
27,16%
0,00%
0,20%
-0,19%
-1,96%
4,92%
0,00%
0,04%
-0,04%
-0,40%
SEK 100 000
SEK 100 000
SEK 100 000
SEK 100 000
SEK 100 000
Korgens
Valutautveckling exponering
(USD) (USD/SEK)
Korgens
Indikativ Återbetalningsutveckling deltagandebelopp
(inkl. valutagrad
exponering)
ProduktÅrsavkastning1 avkastning1
Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som USA Blue Chip 18.
1
Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning.
7
Avkastning aktieindexobligation***
220 000
200 000
Utbetalt belopp
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
-0%
-15%
0%
15%
30%
45%
Korgutveckling
60%
75%
90%
Diagrammet illustrerar återbetalningens storlek för en aktuell aktieindexobligation i förhållande till
utvecklingen för den valutajusterade underliggande aktiekorgen, baserat på indikativ 110 procents
deltagandegrad.
8
Vad är en aktieindexobligation?
En aktieindexobligation är en kapital­
skyddad placering, dvs emittenten har
åtagit sig att återbetala som lägst
nominellt belopp vid ordinarie åter­
betalnings­dag som består av en
obligations­del och en optionsdel.
Obligationen är en så kallad nollkupongare, en obligation som köps till
rabatt istället för att en årlig ränta faller
ut. Rabat­ten används till att köpa en
optionsdel kopplad till den marknad
som investeringen görs i. Om optionen
förfaller utan värde på slutdagen
kommer investeraren att erhålla
obligationens nominella belopp.
Villkor och produktbeskrivning i sammandrag
Vad är USA Blue Chip 18?
USA Blue Chip 18 är strukturerade
produkter (obligation) som emitteras av
The Royal Bank of Scotland plc som
förfaller till betalning i augusti 2018.
Obligationerna tecknas i poster om minst
tio stycken och därefter i poster om
minst en obligation. Varje obligation har
ett nominellt belopp om SEK 10 000 med
kapitalskydd, dvs. emittenten åtar sig att
återbetala som lägst nominellt belopp
vid ordinarie återbetalningsdag.
Obligationen emitteras till kursen 100
procent, dvs. SEK 10 000 per obligation
(minsta investering SEK 100 000).
Avkast­ningen på obliga­tionerna är
kopplad till utvecklingen för en aktie­korg
och förändringen i valutakursen USD/
SEK.
Underliggande aktiekorg
Underliggande aktier är: Abbott
Laboratories (Bloomberg Code: ABT UN
Equity), American Electric Power
(Bloomberg Code: AEP UN Equity), AT&T
(Bloomberg Code: T UN Equity),
CenturyLink (Bloomberg Code: CTL UN
Equity), Coca-Cola Co (Bloomberg Code:
KO UN Equity), Exelon Corp (Bloomberg
Code: EXC UN Equity), Johnson & Johnson
(Bloomberg Code: JNJ UN Equity), Kellogg
Company (Bloomberg Code: K UN Equity),
Southern Company (Bloomberg Code: SO
UN Equity) och Verizon Communications
Inc (Bloomberg Code: VZ UN Equity).
Mer information om Abbott Laboratories
hittar du på www.abbott.com, om
American Electric Power på www.aep.
com, om AT&T på www.att.com, om
CentryLink Inc på www.centrylink.com,
om Coca-Cola Co op www.thecocacolacompany.com, om Exelon Corp på
www.exeloncorp.com, om Johnson &
Johnson på www.jnj.com, om Kellogg
Company på www.kelloggs.com, om
Southern Company på www.
southerncompany.com och om Verizon
Communications Inc på www.verizon.com.
De tio aktierna ges en respektive vikt om
1/10 i aktiekorgen.
Hur beräknas avkastningen?
Korgutvecklingen beräknas som den
procentuella skillnaden mellan de
ingående aktiernas slutliga nivå och dess
nivå på startdagen (vilken förväntas bli den
25 juli 2013). Genomsnittsberäkning:
Aktiernas slutliga nivå mäts som dess
aritmetiska genom­snittsvärde av 13
månatliga mättillfällen under 12 månader
mot slutet av löptiden. Korgutvecklingen
kan således vara såväl positiv som negativ
och eftersom slut­värdet beräknas som ett
genomsnitt kan den slutliga nivån både bli
högre eller lägre än den faktiska nivån på
relevant slutdag. Om den slutliga korg­
utvecklingen blir positiv återbetalar USA
Blue Chip 18 en avkastning som beräknas
som deltagandegraden multiplicerad med
korgutvecklingen och förändringen av
valutakursen USD/SEK (positiv eller
negativ) mellan start och slut av mätperioden. Om däremot korgutvecklingen
är noll eller negativ kommer investerare i
obligationerna endast att erhålla nominellt
belopp, vilket är lägre än summan av
investerat belopp plus courtage.
Utöver de huvuddrag som beskrivs i denna
broschyr innehåller de bindande villkoren
detaljregleringar
av samtliga aspekter och även reserv­
bestämmelser för oförut­sedda händelse­
förlopp såsom olika former av störningar
avseende hela eller delar av den under­
liggande exponeringen (t.ex. börsavbrott,
indexförändringar, nationaliseringar, icke
bankdagar m.m.) och/eller relevanta
hedgnings-arrangemang, in­för­andet av
nya skatteregler eller annan lagstiftning
med inverkan på instrumenten eller
relevanta hedgningsarrangemang.
Vänligen se prospekt och de slutliga
villkoren för fullständig information.
Deltagandegrad
Deltagandegraden för obligationerna är
indikativt 110 procent (lägst 70 procent).
Deltagandegraden fastställs av emittenten
utifrån marknadsförutsättningarna omkring
den 11 juli 2013.
9
Viktig information
Denna sida samt efterföljande sammanfattar risker med investeringen samt
villkor och produktbeskrivning i sammandrag.
Nedan sammanfattas några av de mer framträdande risk­
faktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt,
vänligen se prospekt för mer information.
En investering i en strukturerad produkt är endast passande för
investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att
själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är
endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål
som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid
och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära
de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte
någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende
genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut
ska potentiella investerare därför konsultera sina egna profes­
sionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och
noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens
egna förhållanden och informationen i prospektet.
Emittentrisk – Såväl kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten
i obligationerna är beroende av emittentens finansiella förmåga
att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie återbetalningsdagen.
Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren
att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande
exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan
förändras i såväl positiv som negativ riktning.
produkterna kan ge en annan avkastning än en direkt­investering
i den underliggande expo­neringen.
Specifika risker avseende finansiering – Vid förekommande
finansiering av aktuella strukturerade produkter kommer risk­
profilen och avkastningspotentialen att förändras. Finansiering
kan öka förlusten eftersom investeraren måste betala fin­
ansieringskostnader om investeringen inte utvecklats på förväntat
sätt. Investerare ska inte förlita sig på att eventuella vinster från
denna produkt ska möjliggöra täckning av finansieringskostnader.
Valutarisk – Obligationerna tecknas och handlas i svenska kronor
(SEK) men beräkningen av de belopp som kan komma att betalas
ut under Obligationerna påverkas av förändringen (positiv eller
negativ) i valutakursen mellan USD och SEK, vilket även inverkar
på marknadsvärdet under löptiden.
Skatter – Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare
om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de
struktur­
erade produkterna utifrån sina egna förhållanden.
Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska,
kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa
konsekvenser för investerare.
Förtida avveckling – Om investeraren väljer att sälja den aktuella
produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande
marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen
en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på
den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen
investerade beloppet som det nominella beloppet. Under
onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden
vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer
lösa in obligationen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då
vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade
beloppet.
Andrahandsmarknad – SIP Nordic Fondkommission kommer,
under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andra­
handsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du
tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fond­
kommission normalt köpkursen avseende placeringen på andra­
handsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värde­
stegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till
marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. I före­
kommande fall kan courtage även tillkomma vid försäljning på
andrahandsmarknaden. Kontakta SIP Nordic Fondkommission
för detaljer och rådande prislista. Förtida försäljning kan således
ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens tecknings­
kurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i
marknaden vara starkt begränsad.
Exponeringsrisk – Utvecklingen för den underliggande expo­
neringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på de
strukturerade produkterna. Hur den underliggande expo­neringen
kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och
innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktie­
kursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valuta­
kurs­
risker och/eller politiska risker. För att investeraren ska få en
avkastning på obligationerna som motsvarar investerat belopp
inklusive courtage krävs en avkastning på 2 procent för Obliga­
tionen vilket motsvarar en underliggande utveckling om 1,82
procent för Obligationen. En investering i de struktur­
erade
Historisk/simulerad historisk information – Information
markerad med * avser historisk information och information
markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad
information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller,
data och antaganden och en person som använder andra
modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare
bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är
en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller
avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan
avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf
innehåller andra index än den aktuella underliggande expo­
10
neringen syftar detta till att underlätta förståelsen av aktuell
produkt och utgör inte en jämförelse mellan olika placerings­
alternativ.
Räkneexempel – Information markerad med *** utgör endast
exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade
produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat
på rent hypotetiska avkastningsnivåer.
Prospekt och villkor – Denna broschyr utgör endast mark­
nadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, skall investerare
därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på www.
rbsbank.se/markets. Prospektet innehåller viktig information om
produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för
produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission
samt i förekommande fall av andra.
Förbehåll – Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om
emissionsvolymen understiger SEK 25 000 000, om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra er­bjud­
andet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras
av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller
i utlandet.
Ersättningar och avgifter – SIP Nordic Fondkommission erhåller
arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till
externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions
bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet
tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens
kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som
kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att
tillvarata kundernas intressen.
Ersättningar till SIP Nordic Fondkommission
De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av
RBS. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från RBS för
försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en
procentsats på det nominella beloppet för obligationerna.
Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter till­
handa­
hållna av RBS. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett
arrangörsarvode, för obligationerna om maximalt 1 procent per år
av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord
med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie
återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca
två veckor innan emissionsdagen utifrån marknads­
förutsätt­
ningarna för de fin­
ans­
iella komponenter som ingår i den
strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en
engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala
ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella
produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic
Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av
RBS i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial,
vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt upp­
följande produktinformation.
SIP Nordic Fondkommission kan vidare i vissa fall ta ut avgifter vid
köp/försäljning av värdepapper på andrahandsmarknaden.
Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission
De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha
förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha
riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic
Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersätt­
ningen ingår i priset på produkten och beräknas som en
engångsersättning på nominell beloppet för obligationerna, som
förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av
ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett
förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens
nominella beloppet för obligationerna och löptid. Beräkningen är
gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den
ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fond­kommission ger
vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av
produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska
och administrativa stödtjänster samt uppföljande produkt­
infor­
mation.
Exempel vid ett investerat belopp på SEK 100 000 (dvs
10 obligationer) i USA Blue Chip 18 – Aktieindexobligation
med 5 års löptid:
Courtage:
2% = SEK 2 000 (betalas utöver investerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode:
1,0% x 5 år = SEK 5 000 (inkluderat i investerat belopp)
Totalt:
SEK 7 000
SIP Nordic Fondkommission är skyldigt att informera om arvoden
från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare
information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen
kontakta SIP Nordic Fondkommission.
Anmälan
Teckningsanmälan skickas till:
SIP Nordic Fondkommission AB
Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm
Tel 08-566 126 00, Fax 08-566 126 29
11
Aktieindexobligation
Indikativ tidsplan
Sista teckningsdag
Sista likviddag
Underliggande startdag
Emissionsdag3
Underliggande slutdag
Återbetalningsdag
Clearing
Börsregistrering
Indikativa villkor
Emittent
Emittentens kreditbetyg från S&P
Valuta
Nominellt belopp (NB)
Lägsta investeringsbelopp
Teckningskurs av NB
Deltagandegrad
Courtage
Kapitalskydd av NB vid ordinarie
återbetalningsdag
Underliggande aktier
3
28 juni 2013
5 juli 2013
25 juli 2013
25 juli 2013
25 juli 2018
8 augusti 2018
Euroclear Sweden
Nordic Derivatives Exchange
The Royal Bank of Scotland plc
A (per den 23 april 2013)
SEK
10 000
Nominellt 100 000
(10 obligationer)
100%
Indikativt 110%
(lägst 70%)
2%
100%
Abbott Laboratories,
American Electric Power
AT&T, CenturyLink, Coca-Cola Co,
Exelon, Johnson & Johnson, Kellogg Co,
Southern Co, Verizon Communications
Leverans av värdepapper sker påföljande dagar.
Viktig information
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte
fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de
bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att
ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt
på www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services
Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr 90312 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2
2YB. De finansiella instrumenten som beskrivs i denna broschyr står i överensstämmelse med ett undantag från registreringskrav
enligt US Secutities Act of 1933. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/ eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett
annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det
marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. © 2012 The Royal Bank of Scotland plc. Samtliga
rättigheter förbehålles. Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING TOMORROW and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är
varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och
innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något
ändamål.
Tryckt på Galerie Art Silk som är FSC-certifierad vilket innebär att produkten till minst
70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk.
rbsbank.se/markets
0394-1304
Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor
rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB,
Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm, Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29,
www.sipnordic.se
Download