Om läsningar av energikroppen
Inledning
Vi är alla väl medvetna om vår fysiska kropp i det nuvarande livet. Många anser att något
därutöver inte finns och att var och en av oss är en ”isolerad ö” som inte kan kommunicera
med andra varelser annat än genom ord och uppenbara handlingar. Dock börjar allt fler av
oss att ana att finns ”något mer” som:
•
•
•
telepatisk kommunikation med andra varelser
en ”energikropp” förutom den fysiska kroppen
flera liv och en möjlighet för var och en av oss att studera tidigare liv, något som
dessutom kan ge oss viktiga kunskaper om förutsättningarna för det nuvarande livet.
”Läsning” av energikroppen handlar om använda clairvoyans (klarsyn) och synliggöra mycket
av det som normalt inte kan ses och på så vis få fram kunskap som kan vara nyttig i det
nuvarande livet.
Förutsättningar
Vi har alla en energikropp förutom den fysiska kroppen
Vi är alla väl medvetna om vår fysiska kropp. Många av oss är mindre medvetna om att vi
också har en energikropp. Lite kan man ana t. ex. när man måste vara alltför nära främmande
människor i en buss eller tunnelbanevagn eftersom detta innebär att vår aura kan konflikta
med främmande auror.
Energikroppen innefattar mycket som auran omkring oss och chakrorna som är energicentra i
kroppen. Energikroppen är viktig för vårt fysiska och mentala välbefinnande. Det är också en
del av energikroppen som lever vidare efter den fysiska döden och med tiden övergår i vårt
nästa liv.
För att vår fysiska kropp skall må bra, måste energikroppen må bra. Således förekommer det
att det kan vara möjligt att inleda behandlingen av fysiska sjukdomar genom att ”läsa”
energikroppen. Vi har alla möjligheten att se vår egen och andras energikroppar, men sådan
”läsning” kräver en hel del övning.
Akasha-arkivet finns och det går att hämta information därifrån
”Akasha” är sanskrit och står för ett arkiv (livets bok) där allt som hänt sedan tidernas
begynnelse finns lagrat. Hur det går till och formen för lagringen vet vi inget om. Däremot
anses varje person ha utrymme i arkivet där information om det nuvarande livet och alla
tidigare liv finns samlat. Det finns olika sätt att hämta information om sin egen och andras
historia som:
•
•
•
regressionsterapi där en hypnotisör leder en person tillbaka till hans eller hennes
tidigare liv
meditativ egenregression där man genom meditation går tillbaka och kan se egna
tidigare liv
”läsning” av en persons energikropp inklusive glimtar av några tidigare liv.
Det är den sista metoden som ingår i en ”läsning av energikroppen”. Energiläsning görs med
”tredje ögat” och det man ser har inga fysiska begränsningar varför den som läser inte
behöver vara fysiskt nära den som skall läsas. Det kan till och med vara bättre att läsa på
distans eftersom intryck av den fysiska kroppens närvaro kan påverka läsningen.
Rosen symboliserar energikroppen i sin livssituation
Man kan ”läsa” en persons energikropp i sitt sammanhang, symboliserad som en ros. De
olika delarna i läsningen har olika betydelse:
Solen
Representerar den livgivande kraften. Storleken och placering, etc. indikerar
förbindelsen med den livgivande kraften.
Rosen
Rosen symboliserar själva livet och kan säga en del om livssituationen. Den
representerar också den del av oss som tar in den kosmiska kraften från den livgivande
solen.
Stjälken
Stjälken representerar vägen genom livet och inte bara detta liv utan även tidigare liv.
Den representerar även förbindelse mellan roten (som tar upp jordkrafter) och livet.
Bladen
Bladen på stjälken representerar vårt förhållande till andra människor och kanske även
djur. Storlek och färg på bladen kan säga en del om dessa förhållanden.
Knölar på stjälken
Knölar på stjälken representerar tidigare liv. Här brukar synas episoder ur tidigare liv,
som kan intressanta i den nuvarande livssituationen. Vid en ”läsning” kommer bara
episoder upp, men de är ofta relevanta för aktuella problem. Det är nämligen så att en
hel del problem i nuvarande livet kan ha koppling till tidigare liv.
Den som vill gå in djupare i tidigare liv för att få en mera fullständig bild av sin
bakgrund kan enkelt göra detta med en teknik som innebär att man går in i trancendent
medvetande genom meditation och sedan söker kunskap om sina tidigare liv.
Det är dock viktigt att inte överdriva sådana studier eftersom tidigare liv är passerade
och nu bara är intressanta för att bygga kunskap om bakgrunden till nu aktuella
problem
Roten
Roten representerar förankring och förmåga att ta upp jordkrafter, liksom en planta tar
upp näring ur jorden.
Färger har betydelse
Under en läsning kommer färger fram i olika sammanhang. De kan tolkas på olika sätt och
den viktigaste tolkningen är den känslomässiga tolkning, som den som blivit ”läst” kan göra.
Som en vägledning för tolkning kan man använda tabellen nedan över färgernas innebörd.
Färgerna växlar för olika personer och för samma person vid olika tider. De färger som visas
i läsningen är de som jag ser vid just den läsningen. Hur de skall tolkas måste personen som
blir läst avgöra.
Färg
Svart
Nyans
Svart
Mörkgrå
Brun
Röd
Grå
Silver
Mörk brun
Brun
Ljus brun
Koppar
Vinröd
Röd
Rosa röd
Orange
Gul
Rosa
Brandgult
Orange
Ljus orange
Persika
Senapsgul
Mörkt gul
Gul
Grön
Blå
Purpur
(rödviolett)
Violett
Vit
Guld
Ljus gul
Mörk grön
Skogsgrön
Ljusgrön
Turkos
Mörkblå
Kungsblå
Himmelsblå
Silverblå
Mörk purpur
Indigo
Purpur
Ljus purpur
Lavendel
Violett
Ljus violett
Ljus
ultraviolett
Vit
Vit guld
Gul guld
Rosa guld
Kännetecken
Extrem negativ,
frusen energi
depression, apati,
förlust
förvirring
makt
negativ, uppsåtlig
jordning
jordisk
harmoni med
planeten
negativa känslor, hat,
vrede
passion,
stimulerande
hopp, optimistisk,
glädje
Kärlek
Hysterisk, känslig,
okynnig
kreativitet
vitalitet, healing
närande kärlek
manipulerande, feg
intellektuell,
rationaliserande
intelligens,
kvicktänkt
visdom, ljus
girig, avundsjuk
trygghet, utveckling
lugn, tyst, fridfull
humor, lekfull
fanatisk, allvarlig
hängiven, kunglig
klarhet
säkerhet
bestämd,
formbunden
religiös, visdom
medkänsla
medkänsla
Självhögaktning
entusiasm
hög eftersträvan
spiritualitet
renhet
Högsta kraften
högsta intelligensen
högsta kärlek,
villkorslös kärlek
Skikten i auran är inifrån och ut:
1) Fysisk kropp
2) Känslor
3) Personlig kraft
4) Kärlek till sig själv och andra
5) Personligt uttryck, kommunikation,
kreativitet
6) Hur Du upplever världen utanför
7) Hur upplever omvärlden Dig
Vi har alla en aura
Runt kroppen har vi en ”kroppszon” eller
”aura. Detta kan man ofta känna, kanske
som ett obehag när främmande människor
kommer för nära så att auror blandas eller
som en behaglig känsla när vi kramar vår
älskade och aurorna sammanfaller. Auran
innehåller flera skikt som står för olika
saker och som har olika färger. Figuren
ovan ger ett exempel på hur man kan rita ut
en aura.
Chakror är energicentra i kroppen
”Chakror” är energicentra i kroppen. Vid
en ”läsning” går man igenom de sju mest
väsentliga chakrorna, även om det finns
åtskilliga mindre chakror, som kan vara
intressant att titta närmare på när det finns
specifika problem. För placering och
innebörd av de olika chakrorna, se bilden.
Chakrorna 1 och 7 är riktade nedåt,
respektive uppåt och ger förbindelse med
jordkrafter respektive kosmiska krafter
(andliga krafter som kommer nedifrån,
respektive uppifrån).
Chakrorna 2-6 är horisontella och har en
öppning framåt och en bakåt där den
framåt står för känsla och den bakåt står
för vilja.
Det är viktigt att chakrorna är i balans.
Vid en läsning försöker man se eventuella
obalanser och rätta till dem.
Innehåll och innebörd i en
”läsning”
En läsning innehåller:
•
•
•
En läsning av energikroppen med
episoder ur två tidigare liv,
symboliserad som en ros.
Läsning av auran med färger för de
olika skikten
Läsning av de sju huvudchakrorna
med färger och vad som syns av
känsla och vilja.
Att använda en läsning
När man gör en läsning är det mycket
viktigt att bara ta med man ser och den
som läser inte drar några slutsatser av
vad man sett. Detta eftersom det är den
som blir läst som vet mest om sin
livssituation och som alltså har bäst
7. Kronchakrat
Spontan vetskap
Transmediummottagning kropp
Transmediummottagning varelse
Andlig/inre kunskap, klarvetande
Spontan vetskapAha-upplevelser
Högre kunskap
6. Pannchakrat
Klarseende
(claivoyance) Förmåga
att se genom alla
illusioner ”tredje ögat”
5. Halschakrat
Inre hörsen (clairaudiens)
Uttryck, tal,
kommunikation, kreativitet
Telepati, Saklig/pragmatisk
intuition
4. Hjärtchakrat
Samstämmighet
Kärlek till sig själv och
andra
3. Solar Plexuschakrat
Energifördelning
Vilja, det som skiljer
dig från andra
Kroppens driftcentral
Utanför-kroppenupplevelser
Utanför-kroppen-minne
Dröm-minne
2. Mjältchakrat
Klarförnimmande ,
förmåga att känna vad andra
kännerÄven kallat
sakralchakrat
Känslor och sexualitet.
1. Rotchakrat.
Överlevnadskunskap
Trygghet, dina rötter
möjligheter att dra slutsatser om vad de
olika delarna av läsningen betyder.
Alltså när Du får en läsning gör så här:
1) Gå igenom det hela och övertyga
Dig om att Du förstår. Om något
verkar alltför obegripligt, återkom
gärna på mail eller telefon för ett
förtydligande.
2) Se om Du kan dra några
omedelbara slutsatser, som kan
vara till nytta i Ditt nuvarande liv.
3) Meditera gärna några vändor. Det
kan ge ytterligare insikter om hur
Du kan dra nytta av läsningen
Viktigt
En del som framkommer i en läsning kan
vara helt fel. Ta bara till Dig sådant som
känns relevant och betydelsefullt i Din
livssituation.
Solen
Läsning på
de
av Ingmar Ögren
Rosen
Stjälken
Tidigare liv 1
Bladen
Tidigare liv 2
Roten
Fysiska kroppen
Aura
Kärleksskiktet
Känsloskiktet
Skiktet för personligt
uttryck och kommunikation
Personlig kraft
Skiktet för upplevelse
av världen
Skiktet för hur världen
upplever Dig
Kronchakrat syntes
Chakror
Pannchakrat
.
Halschakrat
Hjärtchakrat
.
.
Solar plexus chakrat
Mjältchakrat
Baschakrat
Känsla
Vilja