Område av riksintresse för naturvård i Västernorrlands län

advertisement
REGISTERBLAD
Namn och datum: H Öhrling (990217)
Område av riksintresse för naturvård i Västernorrlands län
Områdesnummer: 11. Y 83 201
Områdesnamn: Stensjö-Gideåbergs rikkärrsområde
Kommun: Sollefteå kommun
Kartblad: 19 G SO
Läge: 19G3H 3C5E
Area: ca 10 000 ha
Naturgeografisk region: 30a. Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala
skogsområden.
Kust/havsregion:
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng
Riksvärde
Granskog-naturskog
Flora
Mosskomplex
Topogent kärr
Flora
Fauna
Strandkärr
Sumpskog
Flora
Värdeomdöme: Stort och mångformigt, kalkrikt område med ett stort antal rikkärr och
extremrikkärr innehållande ett flertal exklusiva växter. I området förekommer även mycket artrika
gransumpskogar och naturskogsartade granskogar med ett flertal rödlistade arter. Stensjöflon är en
av länets förnämsta fågelmyrar.
Huvudkriterier:
A. Områden med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper eller kombinationer av
naturtyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling samt processer och naturlig utveckling i
olika ekologiska system såväl på land som i vatten
B. Väsentligt opåverkade naturområden
C. Områden med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och arter
D. Områden med mycket rik flora/fauna
Stödkriterier: storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet, raritet, funktionbetydelse för flora och fauna
Förutsättningar för bevarande:
Inom reservaten ska befintliga ekosystem utvecklas fritt av naturligt förekommande processer,
inga skogbruksåtgärder får vidtas. Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot t ex dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras (utanför reservaten).
Särskild hänsyn måste tas även på värdefulla växtlokaler. En del myrar är gamla slåttermyrar som
håller på att växa igen varför vissa röjningsåtgärder kan behövas.
Säkerställande:
Naturreservatsbildning (MB 7 kap 4) för Gideåbergsmyrarna 1968, Prästflon 1986, Stensjöflon
(delvis) 1998. För Stensjöflon pågår förhandlingar om utvidgning av reservatet. Även Djupdalen
bör skyddas som naturreservat.
Natura 2000:
Stensjöflon (pSCI 0710149), Prästflon (pSCI 0710060), Djupdalen (Psci 0710150),
Gideåbergsmyrarna (pSCI 0710065), Storkälen (pSCI 0710062).
Områdets huvuddrag:
Stora delar av Ramsele, Edsele och norra Helgums socknar väster om Faxälven är starkt
påverkade av den jämtländska kambro-silurberggrunden. Särskilt intressant är ett område mellan
Stensjö och Gideåberg. Ett stort antal av myrarna här är rikkärr med exklusiva rikkärrsarter. Bland
annat förekommer arter som myrbräcka, glansvide, blocknycklar, tagelstarr, kärrbräken och
guckusko. Exempel på värdefulla myrar i området är Prästflon, Runflon, Stor-Runmyran,
Stensjöflon, Gideåbergsmyrarna, Bodflon-Långmyran, Nils-Eriksmyran, DjupdalsmyranBjörkmyran och Åmyran.
Även områdets sumpskogar är av intresse. Här växer sällsynta arter som t ex lappranunkel,
finbräken, storgröe och spädstarr.
Stensjöflon är ornitologiskt intressant genom en mycket rik häckfågelfauna. Här häckar arter som
dvärgbeckasin, smalnäbbad simsnäppa och småspov.
Anmärkningar: Vmi-id: 19G3H01, 19G3I01, 19G3G01-05, 19G4H01, 19G2H02
Referenser: Dahlen, B. 1983. Resultat av Ångermanlands Ornitologiska Förenings
myrfågelinventering på Stensjöflon. Gråspetten Årg 3:3.
Bergström, L och Sohlin, L. 1980. Björkmyren-Stordjupdalen - en botanisk inventering.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1980:9.
Ohlson, M. 1982. Prästflon - en botanisk inventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1982:6.
Muhr, M och Kustås, K. 1982. Myrar i Stensjö-Bergområdet - en botanisk inventering.
Opublicerad. Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Simonsson, P och Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län. 1980:13.
Viotti, A. 1981. Ådalen - Växter och djur. Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Naturvårdsverket, 1994: Myrskydsplan för Sverige. Solna.
Länsstyrelsen i Västernorrland, 1994: Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län. Härnösand.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards