Ekonomiskt årsmöte 18.30 – 19.30

advertisement
PROTOKOLL·
Ekonomiskt årsmöte
2008-02-06
1 (2)
18.30 – 19.30
Närvarande:
Bengt-Rune Nilsson
Lars Anderson
Roger Jönsson
Leif Lindgren
Patrik Lundberg
Bengt Nilsson
Christer Nilsson
Christian Nilsson
Mathias Nilsson
Jan-Erik Persson
Rickard Strandberg
Per Strid
Hans-Göran Åkesson
1. Välkommen
Föreningens ordförande, Bengt-Rune Nilsson, hälsar de närvarande välkomna
till 2008 års ekonomiska årsmöte. Årsmötet ska behandla 2007 års
ekonomiska verksamhet inom LIF. Bengt-Rune presenterar förslaget till
dagordning, vilket godkänns.
2. Val av justeringspersoner
Mathias Nilsson och Roger Jönsson utses till justeringspersoner.
3. Val av mötesordförande.
Bengt-Rune Nilsson utses till mötesordförande.
4. Ekonomisk årsredovisning
Den ekonomiska årsredovisningen - som har funnits tillgänglig före
mötet – föreligger, och cirkulerar bland mötesdeltagarna.
Beslut: Det ekonomiska årsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska
årsredovisningen
5. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föreligger och läses upp.
Beslut: Det ekonomiska årsmötet beslutar att godkänna
revisionsberättelsen.
6. Ansvarsfrihet
Beslut: Det ekonomiska årsmötet beslutar att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
7. Budgetförslag.
Bengt-Rune Nilsson presenterar förslaget till budget för verksamhetsåret
2008. Budgetförslaget innebär ett 0-resultat.
1
Beslut: Det ekonomiska årsmötet beslutar att anta förslaget till budget
för verksamhetsåret 2008.
8. Övriga frågor.
a) Leif Lindgren berättar att det i år, 2008, är 40 år sedan LIF:s första
loppmarknad genomfördes och likaså är det 40 år sedan supporterklubben
bildades. Leif tycker att styrelsen på något sätt bör uppmärksamma jubileerna,
och att texten på infartsskylten ska anpassas så att även den
uppmärksammar detta. Leif har till årets LIF-blad skrivit två texter som han
ombeds att läsa upp.
Lars Anderson lämnar som en idé att supporterklubben under hela året också
ska sälja en särskild jubileumslott á 100 kronor, för att sedan ha en
jubileumsdragning på den med extra fina priser i december.
Beslut: Det ekonomiska årsmötet beslutar att styrelsen bör arbeta vidare
med Leifs idéer och att överlåta till supporterklubbssektionen
om den vill använda Lars idé.
b) Christian Nilsson tar upp körersättningar i samband med ungdomsmatcher
på bortaplan – ska de vara kvar?
Beslut: Det ekonomiska årsmötet beslutar att körersättningar i samband
med ungdomsmatcher skall vara kvar och att beslutat
regelsystem ska tillämpas.
c) Leif Lindgren lyfter på nytt frågan om en konstgräsplan (se protokoll från
verksamhetsårsmötet i november 2007, pkt 19). Om det är föreningens avsikt
att genomföra ett sådant projekt kan det vara en lämplig tidpunkt att nu söka
EU-medel inom ramen för det s k Liederprojektet. Även om medel därifrån
ställs till förfogande krävs en egen insats, vilken kan bestå i en
arbetskraftsinsats (”vi får göra jobbet själva”).
Efter diskussion enas mötet om att styrelsen får arbeta vidare med förslaget.
Leif Lindgren och Christer Nilsson åtar sig att i Liedersammanhanget
representera LIF. Lars Anderson åtar sig att prata med Philip, som är
projektansvarig, för att höra med honom om förutsättningarna att få ett
ekonomiskt EU-bidrag till detta ändamål.
9. Avslutning.
Eftersom inga ytterligare frågor finns att behandla tackar Bengt-Rune Nilsson
de närvarande för att de kommit, och för deras bidrag till mötet. Därefter
avslutar Bengt-Rune mötet.
Vid protokollet
Justeras
Lars Anderson
Mathias Nilsson
ekårsmöte-08
2
Roger Jönsson
Download