Entreprenadavtal för rengöring (sotning) och

advertisement
2014-06-17
Bil 2
2014.0557.14.1.1.3-7
(Kan korrigeras beroende på uppdraget)
Uppdaterad 2014-07-15
Entreprenadavtal för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll enligt Lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor
Säljare (även benämnd entreprenören)
NN
Org.nr: xxxxxxx-xxxx
Adress
Postadress
Kontaktperson:
E-post:
Köpare (även benämnd kommunen)
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Org.nr: 222000-1255
Upphandlingsenheten/Räddningstjänsten
Adress: Box 117
Postadress: 37122 Karlskrona
Tel.nr. vxl: 0455-303980
Kontaktpersoner: Claes Nicklasson
Upphandlare: Claes Nicklasson
Räddningschef: Anders Engblom
1 Uppdraget
Avtalet omfattar lagstadgad brandskyddskontroll och rengöring (sotning) inom NN
kommun.
Entreprenören förbinder sig att utföra all brandskyddskontroll och rengöring (sotning)
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Förordning (2003:789) om skydd mot
olyckor. Undantaget de objekt där kommunen medgivit fastighetsägare att själv utföra
eller låta annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten.
Entreprenören skall följa kommunens föreskrifter om rengörings (sotnings) frister och
Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd avseende frister och genomförande
och i övrigt följa gällande lagar, förordningar och andra av myndigheter utfärdade
bestämmelser som äger tillämpning på entreprenörens verksamhet.
Uppdraget skall utföras enligt, Allmänna bestämmelser för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll (bilaga) och Arbetsordning för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll (bilaga).
1
2014-06-17
Bil 2
2 Kommunens kontroll av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Kommunen äger rätt att kontrollera verksamheten, såväl inom den tekniska som den
administrativa delen av verksamheten.
Entreprenören skall på begäran kunna lämna en löpande redovisning samt ekonomisk
redovisning för uppdraget.
Entreprenören skall efterkomma kommunens begäran om verksamhetsstatistik betingat
av krav från regional eller central tillsynsmyndighet enligt Lag om skydd mot olyckor.
3 Avtalsperiod
Avtalsperioden omfattar 2015-04-01- 2019-04-01, med möjlighet till två (2) års
förlängning från kommunens sida, med oförändrade villkor. Vid eventuell förlängning
skall kommunen skriftligen avisera detta till entreprenören senast nio (9) månader före
avtalsperiodens utgång.
4 Övriga åtaganden
Entreprenören förbinder sig vidare att:

rapportera beslut om förelägganden och förbud till ansvarig nämnd.

föra, av kommunen tillhandahållen, förteckning över samtliga objekt för rengöring
och brandskyddskontroll med uppgifter om tillämpliga rengörings- och
brandskyddskontrollsfrister och de tider då rengöring och brandskyddskontroll har
verkställts.

mot ersättning biträda kommunen vid soteld.

biträda kommunen i frågor inom kompetensområdet brandskyddskontroll och
rengöring (sotning).

inte bedriva sådan sidorörelse/verksamhet som kan anses oförenlig med
verksamheten.

inte använda engagemanget enligt detta avtal i marknadsföringssyfte.

när behov av utbildning för egen sotning uppstår medverka som kursledare mot
särskild ersättning.

hålla befintliga/tillkommande register uppdaterade.
5 Personal och utrustning
Entreprenören skall hålla personal för det föreskrivna arbetets utförande. Personal som
självständigt utför rengöringsarbete skall ha erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under
sakkunnig ledning.
Entreprenören skall se till att brandskyddskontroll utförs av personal med
skorstensfejarteknikerexamen eller annan godkänd kompetens enligt Förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor.
Entreprenören skall hålla erforderlig teknisk utrustning, fordon, lokaler och övriga
anordningar för fullgörande av detta avtal.
6 Försäkringar
Entreprenören skall ha en allmän ansvarsförsäkring inklusive produktansvar för all
verksamhet avtalet omfattar och som bedrivs under avtalstiden avseende person- och
sakskada. Försäkringen skall inkludera utökat skydd för omhändertagen egendom
inklusive nyckelansvar. Försäkringsbeloppet skall vara minst tio miljoner (10 000 000,-)
Sek per skada. Självrisken (bekostas av entreprenören) får vara högst ett (1)
prisbasbelopp.
2
2014-06-17
Bil 2
Entreprenören skall under hela avtalstiden, och eventuellt förekommande garantitid,
vidmakthålla överenskomna försäkringsvillkor och årligen under avtalstiden, utan
anmodan, tillställa kommunen gällande garantibevis.
7 Kvalitetsledning
Entreprenören ska ha

rutin som säkerställer att de upphandlande myndigheternas krav är
kommunicerade till berörda personer inom anbudsgivarens
organisation/underentreprenör.

rutin för hantering av avvikelser, reklamationer och andra klagomål.

rutin för att identifiera orsaker till avvikelser, reklamationer och andra klagomål.

rutin för korrigerande åtgärder.
8 Ersättning
För entreprenören utgår ersättning enligt följande:
Rengöring (sotning) xxx Sek/timma
Brandskyddskontroll xxx Sek/timma
Angivna timersättningar utgör grunden för ersättning enligt bilaga Taxa för rengöring
(sotning) respektive Taxa för brandskyddskontroll.
För biträde vid soteld eller annan räddningstjänst utgår timersättning och reseersättning
enligt taxan.
För medverkan som kursledning m.m. utgår timersättning enligt överenskommen taxa.
9 Indexering
Avtalad ersättning regleras årligen efter Sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och
Landsting.
Uppräkning årligen med start 2015.
Nytt pris januari 2015, 2016 osv.
10 Garanti och reklamation
Vid fel i arbetet skall detta, efter anmärkning (reklamation), avhjälpas utan onödigt
dröjsmål och utan extra kostnad för fastighetsägaren.
11 Ändringar under avtalstiden
Antalet objekt är ungefärliga och kan variera under avtalstiden. Entreprenören är skyldig
att, utan rätt till uppsägning av avtalet, godta normala förändringar av
brandskyddskontrollens/rengöringens omfattning. Vid väsentliga ändringar i åliggandet
enligt avtalet har entreprenören rätt att påkalla förhandlingar. Som väsentlig förändring
räknas exempelvis betydande minskning av volymen arbete för föreskriven
brandskyddskontroll på grund av strukturförändringar eller av annan orsak. Kommer
parterna inte överens vid sådana förhandlingar har entreprenören rätt att säga upp
avtalet att upphöra tidigast tolv månader efter uppsägningen. Uppsägningen ska vara
skriftlig.
Entreprenören är skyldig att under avtalstiden underkasta sig sådana ändringar i
åliggandena enligt avtalet som följer av lagstiftning eller av statlig myndighets
föreskrifter.
3
2014-06-17
Bil 2
12 Kommunens rätt att häva avtalet
Kommunen har rätt att häva avtalet

om entreprenören i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte
sker inom rimlig tid

om entreprenören inte följer lagar, förordningar och tecknat avtal

om entreprenören försätts i konkurs, likvidation eller eljest på sådant obestånd att
han inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden
Vid hävning av avtalet på ovan givna grunder har kommunen rätt till skadestånd för den
skada entreprenörens fel, försummelse och brister åsamkat kommunen.
Om underleverantörer anlitas för avtalets genomförande gäller ovanstående villkor och
skyldigheter även underleverantörens verksamhet.
Uppsägningstiden är 30 dagar.
13 Entreprenörens rätt att häva avtalet
Entreprenören har rätt att häva avtalet, då kommunen underlåter att i rätt tid fullgöra
sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, under
förutsättning att försummelsen är av väsentlig betydelse. Uppsägningstid är 12 månader.
14 Underentreprenörer
Entreprenören skall ha kommunens skriftliga godkännande för att anlita
underentreprenörer för utförande av hela eller del av entreprenörens åtagande enligt
detta avtal. Sådan underentreprenör omfattas av samma krav och villkor som
entreprenören.
Det åligger entreprenören, om denne har medgivits att anlita underentreprenör, att till
beställaren insända intyg angående LOU 10 kap för varje underentreprenör, samt att
fortlöpande gentemot myndigheterna kontrollera att anlitade underentreprenörer inte
finns registrerade hos kronofogden för skatteskulder, sociala avgifter m.m.
15 Överlåtelse av entreprenad
Entreprenören har inte rätt att utan kommunens godkännande överlåta sina rättigheter
och skyldigheter enligt detta avtal.
16 Handlingar om rörelsen
Entreprenören skall till kommunen lämna sådan information som allmänheten efterfrågar
enligt Kommunallag (1991:900) 3 kap. 19 a § och som skall göra det möjligt för
allmänheten att få insyn i hur entreprenörens angelägenheter utförs. Sådan framställan
skall riktas till kommunen. Entreprenören är inte skyldig att lämna information om
utlämnandet innebär väsentlig praktisk olägenhet för entreprenören, om utlämnandet
strider mot lag eller annan författning eller om uppgifter kommer att omfattas av
sekretess hos kommunen.
17 Avtalets upphörande
Vid avtalets upphörande skall entreprenören slutföra pågående uppdrag. Under
slutförandet gäller detta avtal i tillämpliga delar.
Uppdrag som sträcker sig efter avtalsperiodens slut ska avslutas senast 3 månader efter
att avtalsperioden enligt detta avtal upphört.
Entreprenören är skyldig att medverka till en eventuell övergång av verksamheten till ny
aktör.
4
2014-06-17
Bil 2
Vid tjänstens (avtalets) upphörande skall entreprenören, utan särskild ersättning, till
Kommunen överlämna handlingar/datamedia avseende kontrollbok, tillsynsprotokoll,
besiktningsbevis, anläggningsregister och likvärdiga handlingar.
Om riksdag, regering eller annan myndighet beslutar att kommunens ansvar för att
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska ske regelbundet upphör, slutar avtalet
att gälla vid den tidpunkt som parterna kommer överens om, dock senast när nu
gällande bestämmelser om monopolet upphör enligt övergångsbestämmelser.
18 Tvist
Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall lösas i svensk domstol på
kommunens hemort.
19 Uppgifter i kontrollbok
Bolaget skall vid detta avtalets upphörande, utan kostnad, överlämna kontrollbok på
datamedia jämte övriga handlingar för sotningen/brandskyddskontrollens genomförande.
Överlämnandet ska ske innan avtalstiden gått ut. Uppgifter som ska ingå i
överlämnandet är:
Fastighetens adress, beteckning och byggnadsbeskrivning.
Uppgift om ägare eller innehavare av fastigheten. Ägare eller innehavare som bedriver
verksamhet i fastigheten.
Uppgift om sotningsobjekt dess placering och dess frister.
Uppgift om utförda sotningar, brandskyddskontroller och installationsbesiktningar.
Information om förelägganden eller andra beslut.
20 Vite
Om förteckning enligt § 19 ej överlämnas innan avtalstiden gått ut eller är i fullt brukbart
skick så att det kan infogas i ett program, så att sotning och brandskyddskontroll kan
utföras ska ett vite falla ut på 400 000 kronor.
Om förteckning enligt § 19 kopieras och används efter avtalets upphörande ska ett vite
falla ut på 500 000 kronor.
21 Gällande handlingar
Avtalshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat.
Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra skall handlingarna
gälla i följande ordning om omständigheterna uppenbarligen inte föranleder annat:

Tillägg och ändringar till avtalet

Detta avtal inklusive bilagor

Förfrågningsunderlag

Anbud
Bilagor:

Allmänna bestämmelser

Arbetsordning

Taxa för rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll

Objeksförteckning
5
2014-06-17
Bil 2
22 Underskrift av behörig avtalstecknare
Detta avtal upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
Ort 201x-xx-xx
Ort 201x-xx-xx
Räddningstjänsten Östra Blekinge
NN Entreprenör
Anders Engblom
NN
Räddningschef
Befattning
6
Download