KFS - Assistanskoll

advertisement
PERSONLIG ASSISTANS
2016-11-01 – 2017-10-31
Kommunala Företagens Samorganisation, KFS
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal
PERSONLIG ASSISTANS
2016-11-01 – 2017-10-31
INNEHÅLL
Förkortningar i avtalstexten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Förhandlingsprotokoll fört vid förhandling rörande
löner och allmänna anställningsvilkor med mera för personliga
assistenter, KFS-PASS 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lön och anställningsvillkor för personliga assistenter,
KFS-PASS 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 1 Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 2 Anställningens form, upphörande med mera . . . . . . . . . . . . . 9
Mom 1 Anställningens form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mom 2 Anställningens upphörande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 3 Anställningsbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 4 Tjänstbarhetsintyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 5 Intyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 6 Tystnadsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 7 Bisyssla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 8 Arbetstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 9 Skriftlig varning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
§ 10 Lönebestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
§ 11 Övertidsarbete och övertidsersättning. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
§ 12 Obekväm arbetstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§ 13 Jour- och beredskapsersättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 14 Semesterlön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§ 15 Sjuklön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§ 16 Pension och avtalsförsäkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§ 17 Resor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 18 Fredsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 19 Förhandlingsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Löneavtal 2016– 2017 för personliga assistenter . . . . . . . . . . . . . . . 18
Förhandlingsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4
FÖRKORTNINGAR I AVTALSTEXTEN
AGB
Avgångsbidrag
AGS
Avtalsgruppsjukförsäkring
AML
Arbetsmiljölag
LAS
Lag om anställningsskydd
LSS
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
TFA
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
TGL
Tjänstegrupplivförsäkring
5
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
DATUM
2016-10-28
ÄRENDE
Förhandling angående löner och allmänna anställningsvillkor
m.m. för personliga assistenter, KFS-PASS 16
PLATS
KFS, World Trade Center, Stockholm
TID
2016-10-28
PARTER
Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)
NÄRVARANDE
För KFS
Anna Steen
Oskar Pettersson
Per Sjödin
§1
Parterna konstaterar
att enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) bör den enskilde ha ett avgörande eller mycket stort
inflytande på vem som anställs som personlig assistent,
att den enskilde ska ha ett stort inflytande över när och hur
hjälpen ska ges,
att med assistansersättningen kan den enskilde själv anställa en
eller flera assistenter eller mot ersättning anlita företag eller
annat organ som arbetsgivare för dessa,
att ovanstående lagstiftning och ersättningsform försvårar att
överenskomma om ett sedvanligt kollektivavtal och
att denna överenskommelse avlöser tidigare gällande
överenskommelse.
§2
Parterna är överens om att prolongera bilaga 1 om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter med följande ändringar i
§§ 2, 12, och 13.
För Kommunal
Margaretha Johansson
Marie Boström
§ 2 Moment 2 punkt 2 ”Särskilda skäl”
Arbetsgivaren ska undersöka och ange orsaken som ligger till
grund för sitt beslut att anställningen ska upphöra.
Avslut av anställningen får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan beslut
om att avsluta anställningen.
Arbetsgivaren ska, innan besked om visstidsanställnings upphörande överlämnas, efterhöra samt dokumentera arbetstagarens
6
uppfattning av det som är orsaken till arbetsgivarens beslut om
att anställningen ska upphöra. Om möjligt ska arbetsgivaren söka
undanröja orsaken till problemet.
§ 12 Obekväm arbetstid
Ob-ersättningarna höjs med 2,2 % från och med 2017-01-01.
§ 13 Jour- och beredskapsersättning
Jour- och beredskapsersättningarna höjs med 2,2 % från och med
2017-01-01.
§3
Parterna träffar överenskommelse ”Löneavtal för personliga
assistenter”, enligt bilaga 2, att gälla för perioden 2016-11-01
t o m 2017-10-31 om annat inte anges.
§4
Parterna är överens om att avtalet ska anpassas till eventuella
ändringar i tillämpliga lagar under avtalsperioden.
§5
Arbetstagare, anställda enligt KFS-PASS, omfattas inte av
Trygghetsavtalet-KFS.
§6
Denna överenskommelse avlöser tidigare gällande överenskommelse och gäller för perioden 2016-11-01 – 2017-10-31,
om annat inte anges, med en ömsesidig uppsägningstid av tre
månader före avtalsperiodens utgång.
Har överenskommelsen inte sagts upp inom föreskriven tid,
förlängs den för en tid av ett år i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader.
Uppsägningen ska vara skriftlig och åtföljas av förslag till nytt
kollektivavtal.
§7
Förhandlingar enligt denna överenskommelse ska ske under
fredsplikt.
§8
Förhandlingarna avslutades 2016-10-28 sedan Anna Steen och
Margaretha Johansson dessförinnan utsetts att justera protokollet.
VID PROTOKOLLET
Per Sjödin
JUSTERAS
Anna Steen
Margaretha Johansson
7
BILAGA 1A TILL FÖRHANDLING PROTOKOLL
Ob-ersättningar
Vardag kväll
Fr o m 2017-01-01 20:76 kr/tim
Vardag natt
Fr o m 2017-01-01 41:54 kr/tim
Helg
Fr o m 2017-01-01 50:63 kr/tim
Storhelg
Fr o m 2017-01-01 101:21 kr/tim
Jourersättning
Vardag
Fr o m 2017-01-01 31:17 kr/tim
Helg
Fr o m 2017-01-01 62:30 kr/tim
Beredskapsersättning
8
Vardag
Fr o m 2017-01-01 15:59 kr/tim
Helg
Fr o m 2017-01-01 31:17 kr/tim
BILAGA 1 TILL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
2016-10-28
Lön och anställningsvillkor för personliga assistenter,
KFS-PASS 16
§ 1 TILLÄMPNINGS OMRÅDE
§ 2 ANSTÄLL NINGENS
FORM, UPPHÖRANDE
MED MERA
Avtalet gäller för personliga assistenter – om annat inte har överenskommits eller i den mån lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift föranleder annat – som anställts på anmodan av
enskild funktionshindrad, enligt gällande sociallagstiftning, vid
företag anslutna till KFS inom avtalsområdet eller i verksamheter
som via fullmakt till företag är anslutna i KFS.
Moment 1 Anställningens form
Arbetstagaren anställs för begränsad tid enligt 5 § Lagen om
anställningsskydd (LAS) allmän visstidsanställning.
Moment 2 Anställningens upphörande
Anställningen upphör då assistansuppdraget upphör eller då
arbetsgivaren har särskilda skäl att bringa anställningen att
upphöra.
Anmärkning
1. Med ”då assistansuppdraget upphör” avses
att den funktionshindrade inte längre har behov av eller har rätt
till personlig assistans
Vid uppsägningar som beror på att assistansuppdraget upphör
enligt anmärkning 1 gäller följande:
Arbetsgivaren ska undersöka möjligheterna till återanställning av
uppsagd arbetstagare när omständigheterna förändras så att det
åter finns möjligheter till nyanställningar. Exempel på sådana
situationer när det kan vara aktuellt med återanställning är då
brukaren återkommer efter en sjukhusvistelse, då brukaren efter
nedskrivning av assistanstimmar åter får fler timmar beviljade
eller då brukaren återkommer efter vistelse på annan ort.
2. Med ”särskilda skäl” avses
att arbetsgivaren inte längre kan garantera assistansens kvalitet
och säkerhet
att arbetstagaren och den funktionshindrade inte längre fungerar
tillsammans
Arbetsgivaren ska innan eventuell uppsägning sker undersöka
möjligheterna till omplacering.
Arbetsgivaren ska undersöka och ange orsaken som ligger till
grund för sitt beslut att anställningen ska upphöra.
9
Avslut av anställningen får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan beslut
om att avsluta anställningen.
Arbetsgivaren ska, innan besked om visstidsanställnings upphörande överlämnas, efterhöra samt dokumentera arbetstagarens
uppfattning av det som är orsaken till arbetsgivarens beslut om
att anställningen ska upphöra. Om möjligt ska arbetsgivaren söka
undanröja orsaken till problemet.
Arbetstagare, som lämnar sin anställning utan att iaktta stadgad
uppsägningstid, mister innestående avlöningsförmåner, högst
med belopp motsvarande lönen för 14 arbetsdagar.
Uppsägningstid
Följande ömsesidiga uppsägningstider gäller:
• Anställd hos arbetsgivaren upp till och med två månader:
14 dagar
• Anställd hos arbetsgivaren längre än två månader: 1 månad
Arbetsgivare och arbetstagare kan skriftligen överenskomma att
annan uppsägningstid ska gälla.
Samtidigt som skriftligt besked ges till arbetstagaren att anställningen upphör på grund av att assistansuppdraget upphör, att
arbetsgivaren har särskilda skäl att bringa anställningen att upphöra eller att anställningen upphör av andra skäl ska skriftlig
information om detta ges till den lokala arbetstagarorganisation
som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren
om beskedet.
Begäran om överläggning ska ske inom en vecka från det att arbetstagaren/arbetstagarorganisationen fått del av informationen.
Även från arbetstagarens sida ska uppsägning ske skriftligt.
Anställningstid enligt detta avtal ger inte och tillgodoräknas inte
heller tidsmässigt för företrädesrätt till ny anställning (återanställning) som avses i 25 § LAS.
Bestämmelserna i 5 sista stycket, 6b, 11, 15, 22, 25a, 26, 27, 28,
30, 30a §§ LAS gäller inte. Av detta följer bland annat att den så
kallade konverteringsregeln vid vikariatsanställning och allmän
visstidsanställning, uppsägningstider, besked, underrättelse och
varsel för anställning enligt detta avtal inte behöver lämnas, samt
att turordningsreglerna vid arbetsbrist inte gäller.
I samband med uppsägning ska arbetsgivaren enligt 47 § Lagen
om arbetslöshetsförsäkring på begäran utfärda så kallat arbetsgivarintyg.
10
§ 3 ANSTÄLLNINGS BEVIS
Skriftlig information enligt 6c § LAS utfärdas av arbetsgivaren
och undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren, i
anslutning till att anställningsavtalet träffas. Om arbetet till sin
natur är oregelbundet bör detta anges i schema.
I anställningsavtal som träffas efter 2012-10-01 ska anges
arbetstid i procent av heltid eller timmar/vecka.
Arbetsgivaren har rätt att kräva utdrag ur belastningsregistret i
samband med anställning av arbetstagare som ska arbeta hos
minderårig.
§ 4 TJÄNST BARHETSINTYG
§ 5 INTYG
§ 6 TYSTNADSPLIKT
§ 7 BISYSSLA
Om arbetsgivaren så påfordrar, är arbetstagare i samband med
anställandet eller eljest skyldig att avlämna av läkare utfärdat
intyg om tjänstbarhet. Kostnaden för sådant intyg ersätts av
arbetsgivaren. Tjänstbarhetsintyg ska vara avfattat enligt fastställt formulär och, om så påfordras, utfärdat av anvisad läkare.
Behov av ledighet på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada utöver sju kalenderdagar ska styrkas genom intyg av läkare
eller tandläkare. Arbetsgivaren får kräva sådant intyg även vid
kortare ledighet.
Arbetsgivaren kan kräva, att intyget ska vara utfärdat av anvisad
läkare eller tandläkare. Arbetstagarens kostnad i sådant fall
ersätts av arbetsgivaren till den del av kostnaden som inte ersätts
eller borde ha ersatts av allmän försäkringskassa eller av försäkring som arbetsgivaren bekostar.
Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på
ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende.
Arbetstagare ska under sin anställning, likväl som efter anställningens upphörande, iaktta diskretion rörande verksamheten/
brukarens angelägenheter samt iaktta tystnadsplikt beträffande
uppgifter om enskilda personer som den anställde till följd av sin
anställning erhållit kännedom om och vars yppande kan vålla
skada för enskild person eller närstående.
Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs, för att bedöma bisysslan.
Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren bedömer
att bisysslan antingen hindrar eller påverkar arbetstagarens sätt
att utföra sitt arbete eller om arbetstagaren utövar verksamhet
som kan rubba förtroendet till arbetstagarens opartiskhet i
arbetet eller skada arbetsgivarens/brukarens anseende.
För deltidsanställd arbetstagare är deltidsanställning hos annan
arbetsgivare, för att öka sysselsättningsgraden upp till totalt en
heltid, inte att betrakta som bisyssla.
11
§ 8 ARBETSTID
12
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla.
Arbetstidens förläggning
Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får
uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en begränsningsperiod om sex månader.
Ordinarie arbetstid
Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd arbetstagare får
uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av 16 veckor.
Arbetstidsschema upprättas efter samråd mellan arbetsgivare/
arbetsledaren/brukaren och arbetstagaren med angivande av
arbetstidens början och slut samt eventuella rasters förläggning.
Rast – måltidsuppehåll
Oavsett vad som anges i Arbetstidslagen får rast bytas ut mot
måltidsuppehåll.
Nytt arbetstidsschema bör fastställas 14 dagar innan det träder i
kraft om annat inte överenskommes mellan arbetsgivaren/arbetsledaren/brukaren och arbetstagaren.
Dygnvila
Oavsett vad som anges i Arbetstidslagen
– kan arbetstagarens sammanhängande dygnsvila uppgå till
minst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid under
förutsättning att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av
11 timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden som är högst 6 månader
– kan arbetstagarens dygnsvila vid tillfälliga avvikelser understiga
den planerade dygnsvilan under förutsättning att den inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje 24-timmarsperiod under begränsningsperioden som är högst 6 månader.
Arbetstagare som inte kan erhålla sin dygnsvila på grund av brukarens resa erhåller kompensation för motsvarande timmar som
den uteblivna dygnsvilan direkt efter avslutad resa.
Veckovila
Avvikelse från veckovilereglerna får göras tillfälligtvis, om det
föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges
motsvarande kompensationsledighet. Avvikelse från veckovilan
får dessutom göras då brukaren befinner sig på resa.
Om arbetstagaren inte erhållit veckovila kompenseras det med
ledighet motsvarande antal timmar som veckovilan brutits med.
Ledigheten ska normalt förläggas i anslutning till nästkommande
veckovila/veckoslut. Vid längre resor förläggs veckovilan i direkt
anslutning till avslutad resa.
§ 9 SKRIFTLIG VARNING
Arbetstagare som i anställningen gjort sig skyldig till fel eller
försummelse kan tilldelas skriftlig varning.
Innan varning meddelas ska den anställdes lokala fackliga organisation varslas och den anställde underrättas om den tilltänkta
åtgärden. Organisationen har rätt till överläggning, som ska påkallas senast sju kalenderdagar efter underrättelsens mottagande.
Beslut om skriftlig varning ska meddelas på ett sådant sätt att
tvekan inte kan uppstå om anledning till och innebörden av
åtgärden.
§ 10 LÖNE BESTÄMMELSER
Arbetstagare erhåller lön per timme enligt överenskommelse
mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Anmärkning
1. Ersättning utges endast för faktiskt fullgjord tid.
2. Överenskommen lön per timme avser arbetstidsuttag upp
till och med ordinarie arbetstid vid heltidsanställning.
För arbetstagare som anställts före 2014-01-01 kan överenskommelse skriftligt träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare
om att timlönen även inkluderar ersättning för arbete på obekväm
tid och/eller arbete på övertid samt även jour- och beredskapstjänstgöring. Sådant avtal gäller även efter 2014-01-01.
Sådan överenskommelse kan omförhandlas, om förutsättningarna
för överenskommelsen väsentligt förändrats, med iakttagande av
en ömsesidig uppsägningstid av 2 månader. Uppsägningen ska
vara skriftlig.
För arbetstagare som anställs 2014-01-01 eller senare kan inte timlönen inkludera ersättning för arbete på obekväm tid och/eller arbete
på övertid och vid arbete under jour- och beredskapstjänstgöring.
§ 11 ÖVERTIDS ARBETE
OCH ÖVERTIDS ERSÄTTNING
Då arbetsgivaren så anser erforderligt är arbetstagaren skyldig att
arbeta på övertid i den omfattning gällande lag och avtal medger.
Ersättning för övertid utges inte i de fall överenskommelse om
undantag från rätt därtill skriftligt har träffats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
Med övertidsarbete som medför rätt till övertidsersättning avses
arbete som arbetstagaren utfört utöver 40 timmar eller i schema
fastställd längre arbetstid per vecka om övertidsarbetet har beordrats på förhand eller i efterhand har godkänts av arbetsgivaren.
Övertidsarbete ersätts med kontanter (kontant ersättning) eller
efter skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren i form av ledig tid (kompensationsledighet).
13
KONTANT ERSÄTTNING
KOMPENSATIONSLEDIGHET
§ 12 OBEKVÄM ARBETSTID
Kontant ersättning per arbetad timme inklusive semesterlön
utges enligt följande:
a) för övertidsarbete under de två första timmarna utöver i § 8
ovan angiven ordinarie arbetstid,
månadslönen
94
b) för övertidsarbete på annan tid,
månadslönen
72
Med månadslön i detta avseende menas timlönen inklusive
semesterlön x 153 alternativt timlönen exklusive semesterlön x 172 (semesterlön/-ersättning tillkommer då med 12 %
av timlönen)
Anmärkning
Vid annan ordinarie arbetstid än i § 8 ovan sker en proportionering vid beräkning av månadslönen.
Kompensationsledighet för övertidsarbete som avses under a)
ovan utges med 1,5 timmar för varje övertidstimme.
Kompensationsledighet för övertidsarbete som avses under b)
ovan utges med 2 timmar för varje övertidstimme.
Arbetstagare som fullgör effektiv ordinarie tjänstgöring på
obekväm arbetstid erhåller ob-tillägg enligt nedan:
Ob-ersättningar
Vardagar från 19.00 till 22.00
14
Fr o m 2017-01-01 20:76 kr/tim
Vardagar från 22.00 tilll 06.00
Fr o m 2017-01-01 41:54 kr/tim
Fredag och dag före helgdag
från 19.00 till 24.00
Fr o m 2017-01-01 50:63 kr/tim
Lör- och söndag, annan helgdag än
nedan från 00.00 till 24.00
Fr o m 2017-01-01 50:63 kr/tim
Måndag och dag efter helgdag från
00.00 till 07.00
Fr o m 2017-01-01 50:63 kr/tim
Vardag närmast före trettondag jul,
första maj, kristi himmelsfärdsdag och
alla helgons dag från 18.00 till 24.00
Fr o m 2017-01-01 50:63 kr/tim
Tid från kl 18.00 på dag före
långfredagen till kl 07.00 på dag efter
annandag påsk
Fr o m 2017-01-01 101:21 kr/tim
Tid från kl 18.00 på dag före pingst-,
midsommar-, jul- eller nyårsafton till
kl 07.00 på vardag utom lördag
närmast efter helgdagsafton
Fr o m 2017-01-01 101:21 kr/tim
Anmärkning
Med vardag avses ”svart” dag i almanackan.
Tillägget utges inte vid övertid eller vid arbete under jour och
beredskap.
Ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning.
§ 13 JOUR- OCH
BEREDSKAPS ERSÄTTNING
Beredskap
Med beredskap avses arbetstagarens skyldighet att vara anträffbar
på annan tid än arbetstid för att i situationer då ingripande krävs
kunna träda i arbete. Under beredskap är arbetstagaren skyldig
att vara anträffbar på sådant sätt att han kan nå den plats där
arbete ska utföras inom rimlig tid.
Beredskap bör förläggas så att enskild arbetstagare högst har att
utföra sju dagars beredskap åt gången och att arbetstagaren erhåller
minst två beredskapsfria veckor mellan varje beredskapsperiod om
annat inte överenskommes mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
Beredskapsersättning
Ersättning för beredskap utges från och med 2017-01-01
15:59 kr/tim.
För beredskap eller del därav som infaller mellan kl 22.00 dag
före lördag/helgdagsafton och kl 06.00 dag efter sön- och helgdag
utges från och med 2017-01-01 31:17 kr/tim.
Jour
Med jour avses att arbetstagaren utöver fastställd ordinarie arbetstid
står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov
utföra arbete. Beräkning av jourtid kan göras per kalendermånad.
Begränsningsperioden för jourtid 50 timmar/kalendermånad
utökas till 6 månader.
Anhörigassistent som lever tillsammans med och är skriven på
samma adress som brukare bedöms ha anhörigberedskap vid
beräkning av den sammanlagda arbetstiden. Anhörigberedskap får
uppgå till max 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar
per kalendermånad. Ersättningen för anhörigberedskap är densamma som för jour enligt nedan.
Jourersättning
Ersättning för jour/anhörigberedskap utges från och med
2017-01-01 31:17 kr/tim.
För jour/anhörigberedskap eller del därav som infaller mellan
kl 22.00 dag före lördag/helgdagsafton eller dag för helgdag och
kl 06.00 dag efter sön- och helgdag utges från och med
2017-01-01 62:30 kr/tim.
15
Ersättningarna för beredskap och jour/anhörigberedskap
inkluderar semesterlön och semesterersättning.
Vid arbete under beredskap och jour/anhörigberedskap får rast
bytas ut mot måltidsuppehåll.
Ersättningarna utges inte under tid då övertidsersättning utges.
§ 14 SEMESTERLÖN
Enligt semesterlagen, för närvarande 12 % av semesterunderlaget,
som för hela semesteråret utbetalas vid junilönen om annat inte
överenskommes med arbetstagaren.
§ 15 SJUKLÖN
Enligt sjuklönelagen.
Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller fr o m den första dagen av
anställningstiden.
Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder
dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Dag
då arbetstagare varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte.
Om en arbetstagare anställts på nytt av samma arbetsgivare inom
14 kalenderdagar från det att den föregående anställningen upphörde, ska detta oavsett avbrottet medräknas vid beräkning av
kvalifikationstid i förra stycket andra meningen.
Löneavdraget för karensdagen vid sjukdom ska utgöra maximalt
8 timmar.
§ 16 PENSION OCH
Arbetsgivaren ska teckna försäkringsavtal om följande arbetsmarknadsförsäkringar för arbetare hos AFA genom Fora
Försäkringscentral AB eller hos annan försäkringsgivare med
motsvarande innehåll:
AVTALS FÖRSÄKRINGAR
1. Avgångsbidrag, AGB
2. Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS
3. Trygghetsförsäkring, TFA. Arbetstagare äger ej rätt att föra
talan mot arbetsgivare eller hos denne anställd om skadestånd
i anledning av personskada som utgör arbetsskada.
4. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Avlider arbetstagare och
utges inte försäkringsbelopp enligt gällande bestämmelser om
riskskydd vid dödsfall ska till dödsboet utges begravningshjälp med belopp motsvarande hälften av gällande basbelopp.
5. Avtalspension, SAF-LO
Parterna förbinder sig att anta det av Svenskt Näringsliv och LO
framförhandlade avtalet om föräldraförsäkring samt ändringar i
försäkringsvillkoren för TFA.
16
§ 17 RESOR
§ 18 FREDSPLIKT
§ 19 FÖRHAND LINGS-
Vid resor, såväl inom som utom Sverige, ska särskild skriftlig
överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren
om vilka villkor som ska gälla under hela resan, alternativt regleras
i särskilt resereglemente som upprättas av arbetsgivaren.
Arbetsgivaren/arbetsledaren/brukaren och arbetstagaren ska i förväg göra upp om på vilka grunder och vilken lön/ersättning samt
övriga förmåner som ska utges för hela resan. Överenskommen
lön/ersättning inkluderar traktamente, semesterlön och semesterersättning, övertidsersättning samt eventuell ob-ersättning och
ersättning för jour och beredskap med mera.
För användandet av egen bil vid tjänsteresor ska särskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om
vilken ersättning som ska utges.
Arbetstagaren ska under utlandsresa omfattas av motsvarande försäkringsskydd som han eller hon erhållit om arbetet utförts i
Sverige. Arbetsgivaren ska teckna och bekosta reseförsäkring för
arbetstagaren samt eventuella kostnader för vaccinationer som
måste ske på grund av utlandsarbetet.
Enligt AML 3 kap 3 § är arbetsgivaren skyldig att informera
arbetstagaren om de förhållanden under vilka arbetet kommer att
bedrivas, risker med mera.
Förhandlingar under avtalsperioden ska föras under fredsplikt.
Enligt Förhandlingsordning, bilaga 3.
ORDNING
17
BILAGA 2 TILL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
2016-10-28
Löneavtal 2016-2017 för personliga assistenter
GRUND LÄGGANDE
PRINCIPER FÖR
LÖNESÄTTNINGEN
LÖNEHÖJNINGAR
LÄGSTLÖNER
LÖNEFÖRHANDLINGSPROCESSEN
18
Löneavtalet gäller samtliga medlemsföretag inom branschen
Personlig Assistans som är medlemmar i KFS den 1 november
2016. Om ett nytt medlemsföretag tidigare haft lönerevision
under 2016 p.g.a. medlemskap i annan arbetsgivarorganisation
gäller inte lönerevisionen enligt detta avtal.
Lönesättning och lönebildning ska bidra till att företagen når
uppsatta mål för verksamheten och ska bygga på företagets lönepolitik och de kriterier för lönesättning som gäller vid företaget.
Lönesättningen ska stimulera till förbättringar av effektivitet och
kvalitet.
Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller
andra grunder. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och
svårighetsgraden i respektive befattning och den enskilde arbetstagarens sätt att uppfylla dessa krav. Lönen bör öka med stigande
ansvar och svårighetsgrad och med arbetstagarens prestation och
duglighet.
Faktorer som omdöme, innovationskraft, samarbetsförmåga, idérikedom, social kompetens, mångsidighet och utbildning är av
särskild betydelse vid lönesättningen.
Samma principer för lönesättningen skall gälla för kvinnor och
män liksom yngre och äldre arbetstagare samt långtidssjukskrivna och föräldralediga.
Fr.o.m. 2016-11-01 finns ett utrymme för de lokala parterna vid
företaget om lägst 2,83 kronor /timme att fördelas individuellt.
Om arbetsgivaren i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett
generella och/eller individuella lönepåslag skall detta avräknas
tillgängligt utrymme för år 2016.
Där nyanställd arbetstagare inte omfattas av löneavtalet ska detta
framgå av anställningsavtalet.
Lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst 106:97
kronor/tim från och med 2016-11-01.
Parterna är överens om att genomförda samtal med varje arbetstagare avseende måluppfyllelse och graden av samstämmighet
med lönekriterierna är en grundförutsättning för en väl genomförd löneförhandlingsprocess.
Syftet med samtalen är bl.a. att tillsammans med arbetstagaren
klarlägga vilka behov och förväntningar som ska vara uppfyllda
för att resultera i löneökningar för den enskilde.
För att skapa förutsättningar för att lönen ska uppfattas som rättvis är det viktigt att göra de lönebildande kriterierna väl kända
för arbetstagaren innan samtal genomförs.
Arbetsgivaren kallar till lokal förhandling angående fördelning
av löneutrymme i enlighet med ovan angivna Grundläggande
principer för lönesättning.
I de fall de lokala parterna inte kan träffa överenskommelse angående fördelning av löneutrymme, ska respektive central part ha
medverkat, innan de lokala förhandlingarna avslutas. Part kan
därefter föra frågan till central förhandling.
Begäran om central förhandling ska ske skriftligen till motparten
senast en månad efter det att den lokala förhandlingen är avslutad.
Kan inte heller de centrala parterna träffa överenskommelse i
ärendet har central part rätt att, inom en månad sedan den centrala
förhandlingen avslutades, föra frågan till slutligt avgörande i
Lönenämnden. Lönenämnden består av sex representanter, tre
från KFS och tre från Kommunal. En av representanterna från
KFS ska vara ordförande och en från Kommunal ska vara vice ordförande.
Parterna är överens om att förhandlingsfrågor efter angivna tidsfrister inte kan aktualiseras.
Anmärkning
De lokala parterna kan träffa överenskommelse om att hantera
lönesättningsfrågorna på annat sätt än beskrivet ovan.
19
BILAGA 3 TILL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
Förhandlingsordning
MOMENT 1
Tvister
I sådana fall, som ej är förutsedda i detta avtal, för klarar sig parterna beredda att uppta förhandlingar.
MOMENT 2
Det förutsätts, att arbetsgivaren och den anställde genom ömsesidigt
hänsynstagande i samförstånd söker ordna sina gemensamma
angelägenheter. Uppstår rättstvist ska densamma göras till föremål för behandling i den ordning som anges nedan. Berörda
parter ska undvika varje åtgärd som kan vara ägnad att försvåra
eller försena tvistens biläggande.
MOMENT 3
Uppkommer tvist mellan arbetsgivaren och den anställde angående tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal liksom
tvist om innebörd av lag, enskilt avtal eller annan rättstvist, och
kan densamma inte lösas genom överläggning direkt mellan dem
eller deras representanter, ska frågan på enderas begäran hänskjutas till förhandling.
Lokal förhandling förs mellan arbetsgivare och arbetstagarnas
lokala, fackliga organisation. Med lokal organisation avses lokalavdelning.
Kan uppgörelse ej uppnås vid lokal förhandling, kan part hänskjuta tvisten till central förhandling. Begäran om dylikt hänskjutande ska ha inkommit till motpartens organisation inom
2 månader efter det att den lokala förhandlingen har avslutats.
Förhandlingar mellan organisationerna ska upptas inom 30 dagar
efter det begäran kommit vederbörande organisation tillhanda.
Part kan efter KFS/Kommunals centrala förhandling hänskjuta
tvisten till KFS/Kommunals skiljenämnd inom en månad från
det att den centrala förhandlingen förklarats avslutad.
Tvist på grund av verkliga eller förmenta felaktigheter mot detta
avtal, vilka inte påtalats hos motpartens organisation inom två år
från den dag, då den förmenta felaktigheten skett, kan inte bli
föremål för prövning eller behandling.
MOMENT 4
20
Tvist mellan företag och arbetstagare som inte är organiserad i
Kommunal ska slutligt avgöras av skiljenämnd enligt lag om
skiljeförfarande.
MOMENT 1
MOMENT 2
KFS/Kommunals skiljenämnd
KFS/Kommunals skiljenämnd avgör slutligt rättstvist som rör
innebörden av lag, enskilt avtal, kollektivavtal eller gällande rätt
i övrigt (rättstvist).
Skiljenämnden består av tre ledamöter, varav en utses av KFS och
en av Kommunal samt en opartisk ordförande som utses av KFS
och Kommunal.
Skiljedom ska meddelas senast sex månader efter att tvisten
hänskjutits till skiljenämnden.
De kostnader som uppkommer till följd av ledamöternas deltagande i nämnden ska bäras av part som utsett ledamoten. Kostnader som uppkommer för ordförandens deltagande samt för
skiljenämndens verksamhet i övrigt ska bäras gemensamt av KFS
och Kommunal. För skiljenämndens verksamhet i övrigt gäller
lag om skiljeförfarande.
Vid rättstvist mellan företag och anställd som inte är organiserad i
Kommunal tillsätter KFS och den anställde en skiljenämnd som
ska handlägga och avgöra tvisten i enlighet med 1 kap 3 § Lag om
rättegång i arbetstvister samt lag om skiljeförfarande.
Skiljenämnden består av opartisk ordförande samt från vardera
parten en ledamot. Ordföranden utses av KFS och den anställde
eller om parterna inte kan enas av Medlingsinstitutet.
Giltighetstid
Detta avtal gäller fr o m den 8 september 2004 och tills vidare
med en uppsägningstid av tre månader.
För KFS
Erik Ackebo
För Kommunal
Lena Retzius
21
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards