Risk för smitta vid stickskada

advertisement
Smittskyddsdag 2014
Stick-, skärskador och blodstänk
Agneta Midendal
Smittskydd
Blodburen smitta
Definition – överföring av smittämnen via
blodkontakter som leder till infektion
• Hepatit B
• Hepatit C
• HIV
Smittrisker
• stick- eller skärskador från blodigt föremål
• blodstänk i ögon eller mun
• blod på slemhinna, eksem eller sårig hud
(blod på hel hud utgör ingen risk)
Risk för smitta vid stickskada
• Hepatit B
30%
• Hepatit C
3%
• HIV
0,3%
Risk i relation till mängd
•
•
•
•
•
Infusion av blod/blodprodukter i blodkärl
Injektion av blod
Stick/skärskada från blodigt föremål
Blod på slemhinna eller skadad hud
Blod från omgivning till skadad hud
Blodsmittetillbud Gävleborg,
2014 t.o.m 24/3
350
320
300
271
250
229
233
200
150
100
60
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
Förebyggande arbete
• Betrakta allt blod som smittsamt
• Använd alltid handskar och visir/glasögon
vid risk för stänk i ögon och mun.
• Rätt teknik
• Avveckla avfall säkert
• Vaccination
Skyddshandskar
Ska användas vid risk för kontakt med
kroppsvätskor och annat biologiskt material
Skydd vid stickskada:
• 46% minskad risk för smitta från kanyl
• 86% minskad risk för smitta från suturnål
Blod på kanylens utsida stryks av mekaniskt
på handsken. (J Infect Dis 1993:168;1589-92)
Stänkskydd
• Arbetssituationer med stänk mot ögon
och mun:
• uttagning av PVK och CVK
• extubation
• artärgas
• rensugning luftvägar
Rätt teknik
•
•
•
•
Lugnt och metodiskt
Sitt bekvämt, bra belysning
Material nära dig
Använd säkerhetsprodukter (ta reda på hur
utrustningen fungerar)
• Sätt aldrig tillbaka skyddshylsa på använd
kanyl
• Avfallshantering nära dig
Punktdesinfektion
• Omhänderta/torka bort spill.
• Desinficera sedan med ytdesinfektionsmedel
tensid ( rengörande effekt)
• Riklig mängd och mekanisk bearbetning
AFS 2012:7
Arbetsmiljöverket har gett ut en kompletterande
föreskrift till AFS 2005:1 om mikrobiologiska
arbetsmiljörisker.
Denna nya AFS tar upp riskerna för överföring av
blodburen smitta
Föreskriver
• användning av sticksäkerhetsprodukter
• aldrig sätta på skyddshylsan på vassa
kanyler/instrument
• basala hygienrutiner förs in i
arbetsmiljöföreskrifterna
Åtgärder vid risk för blodsmitta
Vid stick- och skärskada:
• tvätta med rikliga mängder tvål och vatten.
• desinficera med handsprit eller
klorhexidinsprit.
Blod i ögon, mun, på slemhinna, eksem
eller sårig hud:
• Skölj med rikliga mängder vatten eller isoton
koksalt
Kontakta närmaste chef
• Informera närmaste chef omedelbart
• Om chef ej närvarande kontakta jourhavande
läkare på din vårdenhet eller
• Ring infektionsmott /avd 120/ infektionsjour
Kontakta infektion
•
•
•
•
Chef eller läkare kontaktar infektion.
Riskbedömning görs i samråd med infektion
Bedömning av vilka åtgärder som skall vidtas
Stickjournal upprättas
Vid risk för smitta
• Ta ”nollprov” för frysning på den
stickskadade.
• Ta prov på smittkällan. Samtycke krävs för
HIV.
• Ta hand om den stickskadade som kan vara
chockad.
Profylax vid känd smitta
• HIV
Medicinskt ställningstagande till behov av insättning av
profylax inom 2 tim (kan ges inom 36).
• Hepatit B
Profylax ges inom 48 tim.
• Hepatit C
Finns ingen.
Profylax vid okänd smittkälla
• Vid stick från stickande/skärande kärl.
• Vid stick från okänd källa.
• Blod eller kroppsvätska från person som ej
går att provta.
• Ge profylax mot hep B
Uppföljning
Kontroll efter
• 3 mån
• 6 mån.
Hitta information
• Dokumentet ”Stick,- skärskador och
blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram”
hittar Ni på vår webbsida
www.lg.se/smittskydd
Download