Dricksvatten från Vättern

advertisement
Dricksvatten från Vättern
- Till åtta kommuner i Örebro län
2017-03-01 Peder Eriksson
Syfte och mål med projektet
• Syftet med projektet
Utreda att ta dricksvatten från
Vättern för kommuner i Örebro
län, för att sedan kunna gå vidare
med vattenuttag.
• Målet är att uppnå en långsiktig,
gemensam och säker helhetslösning för den kommunala
vattenförsörjningen.
Varför ett Vätternvattenprojekt?
• Vattenkvalitet och -kvantitet – För
dagens ytvattentäkter finns påtaglig
risk för problem med vattenkvaliteten
och vattenbrist.
• Reservvatten - Idag saknar de
flesta av kommunerna reservvatten.
Vätternvatten skulle kunna bli
ordinarie och nuvarande reserv.
• Gemensamma driftsformer.
Ekonomiskt och ur andra aspekter
fördelaktigt. Det gäller särskilt för de
mindre kommunerna.
Svartån vattentäkt för Örebro.
Riskinventering genomförd i
tre etapper
Varför välja Vättern?
• Vättern har stor vattenvolym.
• Klart, näringsfattigt, ofärgat vatten.
• Liten påverkan från klimatförändring
• Mycket låga, knappt detekterbara,
halter miljögifter i vattnet.
• Vättern skulle bli huvudvattentäkt
och nuvarande ytvattentäkter
fungera som reservvattentäkter.
Sjön Vättern
•
•
•
•
•
Maxdjup: 128 meter
Medeldjup: 40 meter
Siktdjup: 7,5–17,5 meter
Sjöyta: 1 910 km2
Omsättningstid 60–70 år
Dagens projektorganisation
• Åtta kommuner i projektet: Askersund, Hallsberg,
Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro.
• Länsstyrelsen samordnar.
• En styrgrupp med kommunalråd samt länsrådet
• En arbetsgrupp med kommunala tjänstemän samt
samordnare från Länsstyrelsen.
• Kommunerna finansierar projektet fördelat efter
invånarantal, dock inte länsstyrelsens administrativa
arbete i projektet.
Varför Länsstyrelsen som samordnare?
En önskan från kommunerna av följande skäl:
• Projektet underlättas om det administrativt hanteras av
en part.
• Neutralitet – deltagande kommuner är lika, ingen är
mer dominerande genom att vara ordförande.
• Projektet är kommunövergripande och av stor regional
(och ev. nationell) betydelse.
Arbetsprocessen
• Projektstart 2008
• Förstudie 2009–2012
• Fördjupade utredningar 2012–2014
• Utredning av bergtunnel 2015–2016
• Bolagsbildning 2017-2018
• Tillståndsansökan
• Tunnel, ledningar och vattenverk
• Driftsättning och leverans av dricksvatten från Vättern
Bergtunnel
Bergtunnel, vattenledningar och vattenverk
• Bergtunnel från Vättern till
Hallsberg
• 37 kilometer lång
• 3,5–4 meter i diameter
• Genom hård berggrund
med få sprickzoner
• Nytt vattenverk i Hallsberg
• Vattenledningar vidare i länet
Metodval bergtunnel - tunnelborrning
• Tunnelborrning (TBM) och sprängning
likvärdiga med hänsyn till tider och
kostnader .
• Ur livscykelperspektiv TBM att föredra.
• Skonsammare mot omgivande berg
• ger minskad risk för blockutfall.
• Med hänsyn till miljön TBM att föredra.
• (Arbetstunnlar samt vissa tunneldelar
behöver ändå utförs med konventionell
tunneldrivning.)
Vättern ligger högt, högre
än Örebro och även mälardalen
meter över havet
Gemensamma anläggningskostnader
Beräknas till ca 3 miljarder kr. Det omfattar både
tunnel och nytt vattenverk.
(Avskrivningstiden är dock väldigt lång för tunneln, så
som står för merparten av kostnaden.)
Kostnadsökning för ett hushåll i Örebro
• En normalvilla i Örebro med vattenförbrukning om
150m3 /år (ett så kallat typhus A i våra jämförelser) får
en beräknad ökad kostnad för vatten om
• Ökad kostnad för dricksvatten om ca 100:-/mån
Vad händer nu?
Bildning av ett gemensamt kommunalt bolag!
Målsättning skicka ut handlingar om detta under mars
• Styrgruppen träffas den 6 mars för att ta beslut om detta
Kommunerna får till 30 sept att fatta beslut om att delta
Bolagets arbete delas in i tre faser
1. Tillstånd och förprojektering (ca 270 miljoner)
2. Projektering och byggande
3. Drift
Ett långsiktigt arbete
Att faktiskt kunna ta drickvatten från Vättern kan bli verklighet
om cirka 15 år.
Vatten från Vättern beräknades försörja 250 000 personer år
2050.
Projektstart
2008
Underlag
Bolagsbildni
ning
Tillståndsansökan
Byggfas
2025-2030
Peder Eriksson
Länsstyrelsen i Örebro län
Enhetschef, Vatten och naturmiljö
[email protected]
010-22 48 770
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/orebro
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards