Närståendetransaktioner

advertisement
Närståendetransaktioner
14 maj 2013
Björn Kristiansson
Definitioner
• Vad är en närståendetransaktion?
• Närstående?
• Varför regler?
Befogenhet och behörighet
• Styrelse och VD företräder bolaget
• Bolagsstämman kan inte företräda bolaget
• Jäv - 8 kap. 23 § ABL
”En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om 1. avtal mellan
styrelseledamoten och bolaget, 2. avtal mellan bolaget och en
tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse
som kan strida mot bolagets, eller 3. avtal mellan bolaget och en
juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans
med någon annan får företräda.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte om styrelseledamoten,
direkt eller indirekt genom en juridisk person, äger samtliga aktier i
bolaget. Bestämmelsen i första stycket 3 gäller inte heller om
bolagets motpart är ett företag i samma koncern eller i en
företagsgrupp av motsvarande slag.
Med avtal som avses i första stycket jämställs rättegång eller annan
talan.”
”Leolagen”
• 16 kap. ABL
1 § - ”Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas när publika aktiebolag
och dotterbolag till sådana bolag beslutar om
1. nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller
konvertibler,
2. överlåtelse av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som har
getts ut av ett bolag inom samma koncern, eller
3. lån som avses i 11 kap 11 §.
• 9/10 majoritet
• Beslut i emitterande/överlåtande bolaget och publika
moderbolaget
• Inget bemyndigande till styrelsen
• Information i förvaltningsberättelsen
Närståendekretsen enligt Leo-lagen
a. styrelseledamöter i det emitterande bolaget eller ett annat
företag inom samma koncern,
b. den verkställande direktören i det emitterande bolaget eller
ett annat företag inom samma koncern,
c. andra anställda hos det emitterande bolaget eller ett annat
företag inom samma koncern,
d. en make eller en sambo till någon som avses i a-c,
e. den som står under vårdnad av någon som avses i a-c, eller
f. en juridisk person över vilken någon som avses i a-e, ensam
eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett
bestämmande inflytande.
AMN 2012:05
• Börsbolag eller dotterbolag till detta
• Överlåter eller förvärvar
–
–
aktier eller andelar i dotterföretag
rörelse eller andra tillgångar
• Inte oväsentlig betydelse för börsbolaget
–
AMN 2002:13 (Scania – Din Bil)
• Stämmogodkännande (enkel majoritet, med bortseende från
befattningshavarens innehav)
• Redogörelse från styrelsen
• Värderingsutlåtande
• Leokretsen
–
–
Den som nyligen tillhört kretsen
Större ägare (<10%) med närstående
Regelverk för emittenter
3.3.7 Transaktioner med närstående
Beslut om transaktion mellan bolaget och en närstående ska offentliggöras om inte transaktionen
utgör en del av bolagets normala verksamhet eller är av mindre betydelse för de inblandade
parterna.
Med ”närstående” avses verkställande direktören, styrelseledamöter samt andra personer i
ledningen för moderbolaget eller betydelsefulla dotterbolag och som kontrollerar eller utövar ett
väsentligt inflytande över finansiella och operativa beslut i moder- eller dotterbolaget. Detsamma
gäller juridiska personer som kontrolleras av dessa personer samt aktieägare som kontrollerar
mer än tio procent av aktierna eller rösterna i bolaget.
För att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden ska alla transaktioner med närstående personer
offentliggöras om de inte är av mindre betydelse.
Ett exempel på offentliggörande enligt denna regel är när en ”närstående”, i enlighet med definitionen i
regeln, köper ut ett dotterbolag från det noterade bolaget. Även om dotterbolaget är litet i förhållande till
koncernen och utköpet inte kan förväntas bli kurspåverkande, måste offentliggörande ändå ske i enlighet
med denna regel. Det föreligger dock inte något krav på offentliggörande om transaktionen är av mindre
betydelse i förhållande till de inblandade parterna. I exemplet med ett utköp av ett dotterbolag ska
utvärderingen från det noterade bolagets sida göras i förhållande till hela koncernen och inte bara
storleken på det aktuella dotterbolaget. Ett utköp är ofta av betydelse för den närstående parten och
måste således offentliggöras om inte transaktionen är en normal del av bolagets verksamhet.
Offentliggörande i enlighet med denna regel ska endast ske då transaktionen inte utgör en normal del av
bolagets verksamhet. Det innebär att ett offentliggörande inte är nödvändigt för ärenden som inte är av
specifik karaktär, dvs. sådana ärenden som tillgängliga för många anställda på likartade villkor.
Årsredovisningslagen
5 kap. 12 a § Större företag ska lämna upplysningar om betydande transaktioner som på andra än marknadsmässiga villkor har genomförts
med
1.
ett företag i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag,
2.
en juridisk person över vilken företaget utövar ett bestämmande inflytande eller som utövar ett bestämmande inflytande över företaget
utan att det är fråga om en koncern eller en företagsgrupp av motsvarande slag,
3.
ett intresseföretag till företaget eller en juridisk person som företaget är ett intresseföretag till,
4.
en juridisk person över vilken företaget utövar ett betydande inflytande när det gäller den driftsmässiga och finansiella styrningen eller
som utövar ett sådant inflytande över företaget utan att den juridiska personen eller företaget är intresseföretag till den andra,
5.
en juridisk person som verkar i enlighet med en överenskommelse mellan företaget och en eller flera andra parter om att gemensamt
bedriva ekonomisk verksamhet och att gemensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna verksamhet,
6.
en fysisk person som utövar ett betydande inflytande över företaget,
7.
en styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan ledande befattningshavare i företaget eller dess moderföretag eller i ett
motsvarande utländskt rättssubjekt,
8.
den som är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till en person som avses i 6 eller 7,
9.
annan person som ingår i samma familj som en person som avses i 6 eller 7 och som kan förväntas påverka den senare personen i
hans eller hennes kontakter med företaget eller som kan förväntas påverkas av en person som avses i 6 eller 7 i sina egna kontakter
med företaget,
10.
en person som är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av en person som avses i 6 eller 7 eller dennes make eller sambo,
11.
en juridisk person över vilken en person som avses i 6, 7, 8, 9 eller 10 har ett betydande inflytande, eller
12.
en juridisk person vars huvudsakliga verksamhet är att förvalta tillgångar som företaget har avsatt för ersättningar till personer som
avslutat sin anställning i företaget eller i en sådan juridisk person som avses i 1, 2, 3, 4, 5 eller 11.
Publika aktiebolag som är mindre företag ska lämna upplysningar om sådana transaktioner som avses i första stycket, om transaktionen har
ingåtts med
1.
en aktieägare med ett betydande aktieinnehav i bolaget, eller
2.
en styrelseledamot i bolaget.
Upplysningar enligt denna paragraf behöver inte lämnas om transaktioner som har ingåtts
1.
mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller
2.
mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs av andra företag inom samma koncern.
ÅRL, forts.
5 kap. 12 b § Upplysningar enligt 12 a § ska omfatta
1. uppgift om transaktionernas art och det totala belopp
som transaktionerna omfattar,
2. uppgift om vilket slags närståendeförhållande som
föreligger, och
3. andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga
för att bedöma företagets ställning.
Uppgifter om flera transaktioner får lämnas i samlad form,
om de avser samma typ av transaktioner och uppgift om
de enskilda transaktionerna inte är nödvändig för att
bedöma vilken inverkan de har på företagets ställning.
MBO - Takeoverreglerna
III.1 Om styrelseledamot eller styrelsesuppleant i målbolaget eller dess dotterföretag
lämnar eller deltar i ett offentligt erbjudande ska bestämmelserna i detta avsnitt (III)
tillämpas. Detsamma gäller om ledande befattningshavare i målbolaget eller med
sådan befattningshavare jämställd person lämnar eller deltar i ett sådant erbjudande.
Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang:
a)
verkställande direktör eller vice verkställande direktör i målbolaget eller dess
dotterföretag, samt
b) innehavare av annan ledande befattning i målbolaget eller dess dotterföretag.
Bestämmelserna i detta avsnitt ska också tillämpas på:
a)
make eller sambo till någon som avses i första och andra styckena,
b) barn till någon som avses i första och andra styckena och som står under dennes
vårdnad,
c)
person som nyligen haft sådan ställning som avses i första och andra styckena,
samt
d) juridisk person över vilken någon som avses i förevarande stycke, ensam eller
tillsammans med annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.
Takeoverreglerna, forts.
III.2 Tiden för accept av erbjudandet ska omfatta minst fyra veckor.
I övrigt gäller i fråga om acceptfristen vad som föreskrivs i
punkten II.7.
III.3 Målbolaget ska inhämta och senast två veckor före
acceptfristens utgång offentliggöra ett värderingsutlåtande
avseende aktierna i målbolaget från oberoende expertis. Om
det erbjudna vederlaget utgörs av annat än kontanter, ska
utlåtandet även innefatta en värdering av det erbjudna
vederlaget.
Lämnar även någon annan ett offentligt uppköpserbjudande
avseende aktierna i målbolaget, och deltar inte någon
styrelseledamot eller ledande befattningshavare i målbolaget i
det erbjudandet, bortfaller skyldigheten enligt första stycket att
inhämta ett värderingsutlåtande.
Sandvik - Edmeston
• Överlåtelse av dotterbolaget Edmeston
– AMN 2008:06 kringgående i strid med god sed
– AMN 2008:15 Ratos - inkråmsöverlåtelse
• NASDAQ OMX Stockholms disciplinnämndsbeslut
2008:8 (en årsavgift, 3 miljoner kr)
• Ds 2011:21 Vissa lagändringar i fråga om riktade
emissioner av aktier
– 2/3 majoritet
– Undantag dotterbolag av begränsat värde
• Edmeston kommer tillbaka
EU-kommissionens handlingsplan
• COM(2012) 740 Final
• Bättre aktieägartillsyn över transaktioner med
närstående parter
• Eventuellt ändring i direktivet om aktieägares rättigheter
• Förslag under 2013
Download