ALLMÄN MARKNADSFÖRING För att marknadsföra bridgeklubben

advertisement
ALLMÄN MARKNADSFÖRING
För att marknadsföra bridgeklubben måste man göra en långsiktig planering och den är i
stora stycken en policyfråga. Om klubben har en informationskommitté eller
informationsansvarig vilar det på denna eller denne att dra upp riktlinjerna för ett
långsiktigt marknadsföringsarbete, självklart förankrat i styrelsen. Det gäller att på ett
seriöst sätt synas och höras ofta i så många olika sammanhang som möjligt. Vad som är
viktigt i all aktiviteter som man ska genomföra är att de är välplanerade in i minsta detalj
och inte minst att det finns resurser och en plan på hur aktiviteterna skall följas upp. Om
inte det senare finns är det bortkastad tid och pengar.
Det är ni själva i klubben som bestämmer vilken profil ni har. Bara ni kan påverka er
vardag och gör det genom era egna handlanden. Börja inte med att göra allt som nämns
här nedan, försök istället att långsamt försöka få marknadsföringen att bli en del av ert
normala handlande. Handlar man på det sättet blir detta ingen belastning utan ett helt
normalt agerande för att lösa olika situationer.
Kommunen
Att ha goda kontakter i kommunhuset är en stor fördel. Det är framförallt
medborgarkontoret och kultur- och fritidsförvaltningarna klubben kan ha nytta av. De
känner på ett tidigt stadium till olika arrangemang i kommunen som klubben kan nyttja
för sin marknadsföring. Många kommuner trycker varje månad upp ”Arrangemangtips i
kommunen” vilket är lämpligt för klubben att vara med i med sitt spelprogram.
Lokalpress
Förutom resultat från klubbens tävlingar kan reportage från olika arrangemang som
Bridgens Dag, inbjudningstävlingar, nybörjarkursstarter, aktiviteter under
marknadsdagar och andra i kommunen förekommande evenemang göras. Håll
reportrarna för lokaltidningarna varma med klubbens aktiviteter och visa att ni är
kreativa och aktiva.
Lokalradion
För lokalradion gäller samma aktiviteter som för lokaltidningarna, visa att bridge är en
sport som är på ”bettet” och att klubben gör något för att öka intresset och
populariteten.
Affischering
Affischera och sprid flygblad till hushållen, skolor, bibliotek, offentliga platser m fl ställen
i god tid rekryteringstillfällen och kursstarter.
Live
Visa praktiskt vad bridge är på välfrekventerade platser som bibliotek, köpcentra,
galleria, torg, marknader, kulturarrangemang, långlördag mm. Ställ upp ett bord eller två
och låt medlemmar spela. Ge möjlighet för intresserade att spela provbridge och dela ut
informationsmaterial om bridge och bridgeklubben. Ta upp intresseanmälan med namn
och telefonnummer för nybörjarkurs. Mer om detta finns under rekrytering.
Företag
Be att få komma till företag och informera om bridge under låt oss säga fem minuter
under den gemensamma frukosten eller lunchen i personalmatsalen. Här finns
skräddarsytt informationsmaterial från Förbundet att tillgå. Likaså finns ett entimmes
föredrag där de också får prova på att spela s.k. provbridge. Dvs. fyrmanswhist (bara
spel) med träkarl.
Organisationer
Företagarföreningen, Lions, Rotary m fl organisationer vill ofta ha föredragshållare vid
sina möten. Erbjud dem att hålla ett informationsanförande om bridge.
Bibliotek
Förutom att biblioteken är en utmärkt plats att bedriva marknadsföring på, är det viktigt
att övertyga bibliotekschefen om att det skall finnas såväl Svensk Bridge som
Bridgetidningen i tidningshörnan och ett rikt utbud av bridgelitteratur bland böckerna.
Bridgens Dag
Förbundet arrangerar årligen Bridgens Dag, normalt en lördag i slutet av augusti, då
bridgen ska marknadsföras med utåtriktade aktiviteter över hela landet av
bridgeklubbarna. För detta ändamål har det tagits fram en mängd material, affischer,
foldrar, dekaler, T-shirt mm. Även en idébank är framtagen som kan användas i många
andra sammanhang då en aktivitet skall genomföras. Tyvärr är det så att massor av
klubbar inte ens vid detta tillfälle gör ett dugg för att marknadsföra sig trots det stora
stöd man får från såväl förbund som distriktsförbund.
SISU
Kontakta SISU och se på vilket sätt de är intresserade av att samarbeta angående er
verksamhet.
Skolor
Skolorna borde vara de bästa rekryteringsområdena för att få ungdomar till
bridgeborden. Om klubben har en bridgespelande lärare eller det finns någon annan
personlig kontakt på en skola är det ofta lättare att få ”tillträde” till skolan. Mer om
kontakterna med skolorna finns under rubriken Juniorbridge.
Vid nästan alla former av marknadsförande aktiviteter är det en fördel om man har
tillgång till trycksaksinformation såväl om den lokala bridgeklubben som bridgen i stort.
Förbundet har tagit fram många bra trycksaker som kan användas i dessa sammanhang.
Trycksakerna kan gratis rekvireras från Svenska Bridgeförlaget 020- 52 13 13.
Download