Klorhexidin desinfektionsmedel

advertisement
Klorhexidin desinfektionsmedel
– egenskaper och användning
ATC-kod D08AC02
© Författarna och Fresenius Kabi AB 2011
Formgivning Carola Eriksson, Fresenius Kabi
Tryck Wikströms Uppsala
Innehåll
Desinfektionslösningar för humant bruk
2
Produkthygien och sterilkontroll
2
Garantiförslutning2
Användningstid för bruten förpackning
3
Hållbarhet3
Förvaring i värme
3
Isotona lösningar
3
Styrkor och beteckningar
3
Egenskaper hos klorhexidin
5
Kemi5
Toxicitet5
Verkningsmekanism5
Effekt av klorhexidin
6
Antimikrobiellt spektrum
6
Koncentration6
Inverkningstidens betydelse
7
Inaktivering7
Enstaka applikation
8
Kvardröjande effekt
8
Ackumulerad effekt
8
Mikrobiologisk effekt av etylalkohol
10
Användningsområden11
Huddesinfektion vid injektion, punktion och provtagning
Preoperativ huddesinfektion
Desinfektion av känslig hud, slemhinnor och sår
Urologiskt bruk
Desinfektion av ytor och utensilier
11
12
13
14
15
Monografier16
Några begrepp
19
Referenser20
Vilken Klorhexidinberedning?
21
Desinfektionslösningar för humant bruk
Ett komplett sortiment från Fresenius Kabi
Klorhexidin har sedan länge använts rutinmässigt som huddesinfektionsmedel för patienter
och personal inom sjukvården. För alla kategorier är det av största vikt att ha tillgång till ett
desinfektionsmedel som är vävnadsvänligt och har låg toxicitet, brett spektrum och snabb
effekt. Klorhexidin uppfyller dessa krav och i Fresenius Kabis sortiment finns samlat de beredningar och styrkor som visat sig nödvändiga för olika indikationer och användingsområden.
För preparat som används av vårdpersonal för behandling av patienter finns krav om registrering som läkemedel. För preparat enbart för hand- eller ytdesinfektion finns inga sådana
officiella krav.
Produkthygien och sterilkontroll
Rapporter finns om att bristfälligt tillverkade desinfektionslösningar varit smittkälla vid sjukhusinfektioner. Eftersom merparten desinfektionslösningar för humant bruk används i mycket kvalificerade sammanhang där man ställer höga krav på preparat, material och utrustning
så tillverkas Fresenius Kabis klorhexidinlösningar sedan lång tid aseptiskt. Tillverkningen
kontrolleras också av Socialstyrelsens läkemedelsavdelning.
Lösningarna är sterilkontrollerade och varje sats hålls i karantänlager tills sterilprover är
klara och satsen i övrigt godkänd.
En hög kvalitet kan dock inte kontrolleras fram utan det viktigaste är att tillverkningen sker
på ett aseptiskt invändingsfritt sätt. Detta ställer höga krav på utgångsmaterial, lokaler, personal och tillverkningsprocesser. Beredning sker med destillerat vatten av samma kvalitet som
för infusionslösningar, fyllning sker i rum av högsta renhetsklass som står under övertryck av
sterilfiltrerad luft. Personalen byter om till steril klädsel och slussas in i produktionslokaler etc.
Garantiförslutning
Genom en långt driven aseptisk teknik och en satsvis sterilkontroll kan Fresenius Kabi garantera en steril lösning till dess förpackningen öppnats. En hel garantiförslutning i locket indikerar att flaskan är obruten. Vid öppnandet bör varje flaska markeras med brytningsdatum.
2
Användningstid för bruten förpackning
En öppnad förpackning som används inom sluten eller öppen vård bör förses med ett brytningsdatum. Efter öppnandet rekommenderas av hygieniska skäl en användning på 1 dygn för
Klorhexidin 0,2 mg/ml spolvätska, 1 dygn – 1 vecka för övriga Klorhexidinlösningar och 1–3
månader för Klorhexidinsprit. Exakta regler om detta utfärdas lokalt av hygienkommitén eller motsvarande. Man bör också tänka på att inte använda onödigt stora förpackningar, utan
anpassa förpackningsstorleken efter den förbrukning som avdelningen har. I Fresenius Kabis
sortiment finns förpackningar från 30 ml till 1000 ml. Användaren bör lära sig en aseptisk
teknik vid hanteringen och återförsluta öppnade flaskor så snabbt som möjligt.
För enklare sårvård i hemmet gäller inte samma regler. I hemmet finns inte samma typ av
svårbekämpad bakterieflora som på sjukhus och om en lösning eventuellt ändå blir kraftigt
kontaminerad så får det inte samma konsekvenser som då man behandlar flera patienter med
lösning från en och samma flaska. I hemmet kan en öppnad flaska normalt sparas tills innehållet är slut, eller upp till ett år.
Hållbarhet
Klorhexidinlösning är hållbar i tre år från tillverkningsdatum. Klorhexidinsprit är hållbar i
två år. Utgångsdatum och batchnummer finns på varje etikett.
Förvaring i värme
Normalt ska Klorhexidinlösning/sprit förvaras i rumstemperatur.
I vissa sammanhang är det önskvärt att använda kroppsvarma lösningar. Det går då bra att
förvara Klorhexidinlösningarna i värmeskåp (+40°C) upp till en vecka utan att förpackning
eller innehåll påverkas negativt. På grund av brandrisken bör Klorhexidinsprit inte förvaras
i värmeskåp. Ett snabbare sätt att värma lösningar till kroppstemperatur kan vara att lägga
flaskan i ett bad med varmvatten.
Isotona lösningar
Fresenius Kabis desinfektionslösningar för slemhinnor och känslig hud är isotona, vilket ökar
lösningens vävnadsvänlighet. Även pH justeras till ett område där klorhexidin har maximal
antibakteriell effekt (ca pH 8).
Styrkor och beteckningar
Fresenius Kabi använder s.k. generiska namn på sina produkter. Ett generiskt namn beskriver
produktens aktiva substans med en vedertagen beteckning.
Styrkan av ett medicinskt preparat anges numera i milligram per milliliter (mg/ml). Tidigare var %-angivelser vanliga och förekommer fortfarande i viss utsträckning.
3
Klorhexidinhalt
mg/ml
Beredningsform
%
Klorhexidin
Fresenius Kabi
0,2
0,02
Spolvätska, isoton
Klorhexidin
Fresenius Kabi
0,5
0,05
Desinfektionslösning,
isoton
Klorhexidin
Fresenius Kabi
1
0,1
Desinfektionslösning,
isoton
Klorhexidin
Fresenius Kabi 1
2
0,2
Desinfektionslösning,
isoton
Klorhexidinsprit
Fresenius Kabi 1,2
5
0,5
Desinfektionsprit
Klorhexidinsprit
Fresenius Kabi 1,2
5
0,5
Desinfektionsprit, färgad
Descutan 2
40
4
Impregnerad svamp för
huddesinfektion
Produktnamn
1
2
4
Förmån
Rx
Egenskaper hos klorhexidin
Kemi
Klorhexidin har nedanstående kemiska formel och struktur:
Fig. 1
1,1’ Hexametylenbis-[5 – (4-klorfenyl) biguanid]
Klorhexidin är en färglös, luktfri starkt basisk och i vatten svårlöslig förening med besk smak.
Kemiskt är klorhexidin en biguanid.
I egenskap av bas kan klorhexidin bilda salter med syror och blir därmed vattenlöslig. De
klorhexidinsalter som används i Fresenius Kabis Klorhexidinlösningar är acetat och glukonat.
Ur bakteriell synvinkel finns inga skillnader mellan salterna.
Toxicitet
Klorhexidin är en substans med mycket låg toxicitet. Efter intag per os sker praktiskt taget
ingen absorbtion i mag-tarmkanalen och mer än 99% av substansen återfinnes i faeces. Klorhexidin får därför användas som konserveringsmedel i t.ex. perorala läkemedel. LD 50 för
råttor är större än 3000 mg klorhexidinglukonat per kg kroppsvikt vid prövning av akut oral
toxicitet.
Överkänslighet mot klorhexidin är mycket sällsynt. Försök har också gjorts att mäta eventuell resorbtion genom hud. Resultaten har i samtliga fall visat att absorbtion av klorhexidin
är praktiskt taget obefintlig och inget toxicitetproblem. Man kan också förvänta sig att klorhexidin, som kemiskt är en biguanid och en stark bas, skiljer sig i detta avseende mot t.ex.
hexaklorofen, som är en sur förening av fenolkaraktär. Klorhexidin har inte heller hexaklorofens toxiska biverkningar.
Klorhexidin är dock i likhet med de flesta antiseptika starkt toxiskt vid lokal applikation
i mellanörat. Därför är Klorhexidin kontraindicerat vid öronoperationer och ska inte heller
appliceras på hjärnan eller meningerna. Klorhexidin kan trots det användas för huddesinfektion före neurokirurgiska ingrepp eller lumbalpunktioner.
Djurexperimentella försök har inte kunnat påvisa teratogena verkningar.
Verkningsmekanism
Klorhexidin absorberas till bakteriens cellmembran. Därmed åstadkommer klorhexidinmolekylen en permeabilitetsförändring i cellväggen som då inte längre kan fungera som osmotisk
barriär och cytoplasmainnehållet läcker ut. Skillnaden i koncentration mellan bakteriostatisk
och baktericid effekt är mycket liten och baktericid effekt uppnås redan vid mycket låga koncentrationer, lägre än de styrkor som används i bruksfärdiga lösningar.
5
Effekt av klorhexidin
Antimikrobiellt spektrum
Klorhexidin har kraftig effekt i första hand mot grampositiva bakterier som t.ex. stafylokocker och streptokocker. Klorhexidin har också god effekt mot flertalet gramnegativa bakterier
som t.ex. Pseudomonas, E. coli och Salmonella, liksom mot många svampar, t.ex. Candida.
Klorhexidin har dock begränsad effekt mot virus och bakteriesporer, men har god effekt mot
sporbildande bakterier i det vegetativa stadiet. Klorhexidin i kombination med etylalkohol
har baktericid effekt även mot M. tuberculosis, medan vattenlösningar endast har bakteriostatisk effekt.
Koncentration
Liksom för alla desinfektionsmedel ökar den baktericida effekten med ökande koncentration.
Resultaten i tabell 1 visar att klorhexidin har god bakteriedödande förmåga redan i låga
koncentrationer. Reduktion av bakterier kan uttryckas i % eller i inaktiveringsfaktor.
Inaktiveringsfaktorn (I) är kvoten mellan antalet bakterier före och efter behandling. Om
log (I) är 3 betyder det att på en viss tid så reducerar behandlingen antalet bakterier med 3
tiopotenser, t.ex. från 105 till 102, d.v.s. med 99,9%.
Tabell 1
Koncentrationens betydelse för den antibakteriella effekten
log inaktiveringsfaktor
Klorhexidinglukonat
0,025 mg/ml
0,05 mg/ml
0,1 mg/ml
0,2 mg/ml* 0,4 mg/ml
1 mg/ml*
Staphylococcus
aureus
3,3
>5
>5
>5
>5
>5
Escherichia
coli
4,1
>5
>5
>5
>5
>5
Proteus
vulgaris
**
3
4,3
>5
>5
>5
Pseudomonas
aeruginosa
**
**
2,7
3,3
4,3
>5
108 bakterier/ml har inokulerats i dest. vatten. Inverkningstid 10 min vid 22°C.
* Finns i Fresenius Kabis sortiment som spolvätska (0,2 mg/ml) respektive desinfektionslösning
(1mg/ml).
** Ingen uppgift.
6
Inverkningstidens betydelse
Ett desinfektionsmedels effekt är alltid tidsberoende. Klorhexidin i brukslösning verkar momentant och har snabbt insättande effekt. Effekten ökar med ökande inverkningstid och
därför är det önskvärt att få så lång inverkningstid som är praktiskt möjligt. Vid t.ex. blåssköljning bör Klorhexidin spolvätska hållas kvar i urinblåsan ca 10–15 minuter, för maximal
baktericid effekt, innan den tappas ur.
Tabell 2
Inverkningstidens betydelse för effekten av Klorhexidinlösning 0,2 mg/ml
log inaktiveringsfaktor
1 min
10 min
30 min
Staphylococcus aureus
2,4
>5
>5
Pseudomonas aeruginosa
2,4
3,8
>5
Shigella sonnei
2,1
3,8
>5
Enterobacter aerogenes
2,8
4,2
>5
Protectus morgani
1,3
2,1
2,9
10 bakterier inokulerade i dest. vatten vid 25°C.
9
Tabell 2 visar att klorhexidin i den svagaste bruksfärdiga vattenlösningen (spolvätska 0,2 mg/
ml) i regel avdödar mer än 99% av bakterierna redan efter 1 minut och att effekten ökar med
inverkningstidens längd.
Tabell 3
Procentuell minskning av antalet bakterier på händernas normalflora efter
desinfektion med Klorhexidinsprit 5 mg/ml
30 sek
60 sek
90 sek
120 sek
85%
95%
98%
99%
Efter Lowbury et. Al 1964
21
Klorhexidinsprit har en mycket snabb avdödning av bakterier på hudytan (tabell 3). Klorhexidinsprit får normalt inverka tills alkoholen torkat, vilket tar en halv till en minut. (Skillnaderna mellan tabell 2 och tabell 3 beror på skillnaden mellan in vivo- och in vitroförsök).
Inaktivering
Blod, var och annat organiskt material, liksom tvål, reducerar effekten av klorhexidin.
Vid de koncentrationer man använder i praktiken kvarstår dock en bakericid effekt i närvaro av blod som är bättre än för de flesta andra huddesinfektionsmedel. Större mängder tvål
inaktiverar klorhexidin men de mängder tvål som kan återstå efter t.ex. en normal handtvätt
med avsköljning (rinnande vatten) saknar betydelse.
7
Tabell 4
Inaktivering av Klorhexidinlösning 0,2 mg/ml i närvaro av serum.
Inverkningstid 10 min.
Staphylococcus aureus
Medium
log inaktiveringsfaktor
vatten
10% serum
20% serum
>5
>5
2,2
109 bakterier inokulerade i dest. vatten vid 25°C.
Fig. 2
Reducering av bakteriefloran efter enstaka handdesinfektion (Lowbury & Lilly, 22)
Enstaka applikation
Klorhexidinsprit ger en mycket snabb
avdödning av bakterier och ger redan vid
en första applikation praktiskt taget fullständig reduktion av hudens eller händernas normalflora av bakterier. (Fig 2.)
Kvardröjande effekt
Klorhexidin uppvisar en kvardröjande baktericid effekt på hudfloran redan efter en applikation. Det innebär att de desinfekterade händerna eller hudområdet är rent under lång tid.
Forfarande efter tre timmar med gummihandskar är antalet bakterier på händerna lika lågt
som omedelbart efter desinfektionsmomentet. Denna kvardröjande effekt har betydelse, t.ex.
vid långa operationspass då djupt liggande bakterier med tiden tränger upp från hårsäckar och
follikar mot hudytan.
Ackumulerad effekt
Klorhexidin har god effekt redan vid enstaka applikationer.
Flera på varandra följande desinfektionsmoment reducerar dock ytterligare bakterienivån
under den nivå som åstadkommes med en applikation. (Tabell 5).
8
Tabell 5
Procentuell reduktion av antalet överlevande bakterier
% avdödade bakterier
Efter 1:a appl.
Efter 6:e appl.
1) 0,5% klorhexidinsprit
97,9 ± 1,09
99,7 ± 0,09
2) 0,5% klorhexidin i vatten
65,1 ± 8,66
91,8 ± 2,37
86,7 ± 3
99,2 ± 0,2
3) 4% klorhexidintvål
Genom att behandla med Klorhexidinsprit som får självtorka kan man också sänka bakterietalet
ytterligare under den nivå som erhålles med enbart upprepade tvättar med 4% klorhexidintvål (Descutan). Denna kombinationsbehandling kan utnyttjas vid preoperativ handtvätt och preoperativ
huddesinfektion på patient. (Fig 3).
Fig. 3
Kombinationsbehandling
Steg 1.
Nio på varandra
­följande tvättar med
4% klorhexidintvål
(Descutan).
Steg 2.
En behandling med
Klorhexidinsprit,
eller ytterligare
­behandling med
4% klorhexidintvål
(Descutan).
9
Mikrobiologisk effekt av etylalkohol
Etylalkohol är ett av våra mest effektiva desinfektionsmedel med snabb effekt och brett spektrum. Mest effektivt är etylalkohol vid koncentrationer mellan 58–89% v/v. (Fig 4). Vid lägre
koncentration, men även vid högre, avtar den bakteriedödande förmågan. Fresenius Kabis
Klorhexidinsprit innehåller 70% (v/v) etylalkohol, vilket ligger inom det intervall där den
baktericida effekten är störst. Vid halter över 70% (v/v) ökar brandrisken markant.
Etylalkohol har effekt mot alla grampositiva och gramnegativa bakterier, tuberkelbakterier,
svampar och mot vissa virus, dock ej hepatitvirus eller bakteriesporer. Enbart etylalkohol i
kombination med Klorhexidin 5 mg/ml är våra mest använda desinfektionsmedel för oskadad hud.
Fig. 4
Samband mellan volymprocent (v/v)
och viktprocent (w/w).
Inom det färgade intervallet har etylalkohol maximal baktericid effekt.
10
Användningsområden
Huddesinfektion vid injektion, punktion och provtagning
Den akutella hudytan desinficeras med Klorhexidinsprit som får torka före ingreppet. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid punktion av särskilt infektionskänsliga organ, t.ex. ledpunktion, leverpunktion och lumbalpunktion. Desinfektionsmedlet bör inverka under en
halv till två minuter.
Färgad Klorhexidinsprit är tydligt röd och minskar därmed risken för förväxlingar med
andra preparat.
På grund av interaktion med insulin ska flergångssprutor inte förvaras i Klorhexidinsprit.
Rekommenderade produkter
• Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml
• Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, färgad 5 mg/ml
11
Preoperativ huddesinfektion
Den sista åtgärden för att reducera hudfloran görs på operationsbordet. Hela operationsområdet desinfekteras rikligt med Klorhexidinsprit under två minuter. Använd tvättork eller
massera in Klorhexidinspriten med gummihandskar på händerna.
Om patienten tidigare genomgått helkroppstvätt med tvål innehållande 4% klorhexidin
(Descutan), så förstärks effekten med Klorhexidinsprit och antalet mikroorganismer reduceras ytterligare.
Klorhexidinsprit finns både färglös och rödfärgad. Den färgade varianten är säkrare. Risken
för förväxling med t.ex. spolvätskor eller injektionsvätskor reduceras till ett minimum. Speciellt gäller detta om lösningarna hällts upp i sterila koppar eller dylikt.
Färgad Klorhexidinsprit indikerar också vilket område som desinfekterats. Detta kan vara
av betydelse om operationsområdet behöver utvidgas under pågående operation. Färgen kan
lätt avlägsnas från huden om så önskas med M-sprit, men försvinner annars spontant på ett
par dagar.
Rekommenderade produkter
• Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml
• Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, färgad 5 mg/ml
• Descutan® 4%
12
Desinfektion av känslig hud, slemhinnor och sår
På områden där Klorhexidinsprit inte kan användas på grund av att etylalkoholen orsakar sveda, väljs istället en isoton Klorhexidinlösning 0,5–2 mg/ml i vatten. Det gäller t.ex. perinealområdet, yttre genitalia e.t.c. Före insättning av kateter à demeúre eller annan instrumentering
av urinvägarna desinfekteras yttre genitalia och uretramynningen med Klorhexidinlösning
1 mg/ml efter tvåltvätt och avsköljning.
I samband med t.ex. förlossning eller insättning av intrauterint preventivmedel (spiral) utförs vaginalsköljning och tvätt av yttre genitalia med isoton Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml 2 mg/ml.
Vid pre- och postoperativ oral och parodontal kirurgi används Klorhexidin 2 mg/ml.
För behandling av öppna sårytor använder man isoton Natriumkloridlösning 9 mg/ml eller
isoton Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml.
Rekommenderade produkter
• Klorhexidin Fresenius Kabi 0,5 mg/ml
• Klorhexidin Fresenius Kabi 1 mg/ml
• Klorhexidin Fresenius Kabi 2 mg/ml
13
Urologiskt bruk
Klorhexidin spolvätska 0,2 mg/ml är en baktericid spolvätska, som har förmåga att reducera
antalet bakterier i urin hos patienter med urinvägsinfektion.
Använd Klorhexidin omväxlande med Natriumklorid som blåssköljningsvätska till patienter som visar tecken på bakteriuri. Spola t.ex. med ca 100 ml Klorhexidin tre gånger dagligen i
en vecka och gå sedan tillbaka till Natriumklorid. Upprepa behandlingen om så behövs.
Som förberedelse för diagnostiska eller operativa åtgärder kan ett par dagars behandling
med Klorhexidin i hög grad förbättra tillståndet för en patient med t.ex. varig cystit. Klorhexidin kan också användas för kontinuerligt spoldropp postoperativt, när eventuell risk för
resorption av spolvätska via från operation öppnade venvägar är utesluten.
Använd också Klorhexidin spolvätska rutinmässigt för att prova en nyinsatt urinvägskateter. Eventuella bakterier som förts in med katetern kan på så sätt avdödas. Likaså bör blåsan
fyllas med t.ex. Klorhexidin innan en kateter dras. Patienten får sedan strax efteråt kasta vatten på ett naturligt sätt vilket alltid upplevs positivt efter en period med KAD.
Klorhexidin spolvätska bör alltid ligga kvar 10–15 minuter i blåsan för att maximal baktericid effekt ska uppnås. Natriumklorid spolvätska är i dessa sammanhang endast en indifferent
spolvätska med mekaniskt renspolande effekt. (Fig. 5).
Fig. 5
Räkning av antalet bakteriekolonier i
urinprov tagna klockan 12 på dagen.
Under spolningsperioden spolades
blåsan 2 ggr dagligen och prover togs
3 timmar efter morgonspolningen.
Varje punkt anger medelvärdet av log
bakterietal från 8 eller 9 patienter.
ref. Bruun & Digranes (3).
14
Både Klorhexidin spolvätska och Natriumklorid spolvätska finns förutom i återförslutna flaskor också i Fresenius Kabi spolampull (Irriflex), som är en plastförpackning med pip, vilken
direkt kan anslutas till en urinvägskateter. Detta bidrar till förbättrad hygien samtidigt som
rutinen kan förenklas. Spolampullen innehåller lagom mängd vätska till en patient och ersätter den traditionella sköljsprutan och kostnaden för denna.
Rekommenderade produkter
• Klorhexidin Fresenius Kabi 0,2 mg/ml
spolampull Irriflex 120 ml
Desinfektion av ytor och utensilier
Klorhexidinsprit kan användas för avtorkning av ytor, t.ex. rostfritt, plast, gummi, galon e.t.c.
Plexiglas riskerar krackelera om den behandlas med 70%-ig sprit. I speciella fall kan Klorhexidinsprit användas för desinfektion av instrument. Inverkningstid 5 minuter.
Rekommenderade produkter
• Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml
15
Monografier
Klorhexidin Fresenius Kabi
spolvätska 0,2 mg/ml
Baktericid spolvätska för urologiskt bruk
Deklaration
1000 ml spolvätska innehåller:
Chlorhexidin. acet................................................................................. 200 mg
Natr acet. anhydric................................................................................ 12,7 g
Acid. acetic. 5M q.s. et aq. steril. q. s
Egenskaper
Klorhexidin är ett kraftigt, snabbverkande antiseptikum med baktericid effekt
mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Substansen utmärkes av
lokal vävnadsvänlighet och mycket låg toxicitet. Spolvätskan är steril och isoton.
pH ca 8. Osmolaliteten ca 295 mosm.
Användning
För urologiskt bruk, t.ex. blåssköljning. Spolvätskan kan, för maximal baktericid
effekt, hållas kvar i urinblåsan 10–15 minuter innan den avtappas. Spolampullen
är försedd med brytpip. Den anslutes efter öppnandet direkt till en urinvägskateter.
Observera
Skall ej användas vid elektroagulation eller elektroresektion. Klorhexidin får ej
användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor.
Förpackningar Irriflex spolampull 10 x 120 ml
För mer information se www.fass.se
Klorhexidin Fresenius Kabi
Isoton desinfektionslösning 0,5 mg/ml
Desinfektionsmedel för humant bruk
Deklaration
1000 ml lösning innehåller:
Chlorhexidin. acet................................................................................. 500 mg
Natr acet. anhydric................................................................................ 12,7 g
Acid. acetic. 5M ad pH 8 et aq. purzf. q. s
Egenskaper
Klorhexidin är ett kraftigt, snabbverkande antiseptikum med baktericid effekt
mot så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Substansen utmärkes av
lokal vävnadsvänlighet och mycket låg toxicitet. Lösningen är sterilkontrollerad
och isoton samt buffrad till ett pH med optimal baktericid effekt.
Användning
Sårdesinfektion och rengöring av sårkanter. Slemhinnedesinfektion, t.ex. i samband med förlossning.
Observera
Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor.
Övrigt
Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (±40°C) upp till en vecka
Förpackningar Plastflaska 125 ml, 250 ml, 1000 ml. Microspol (engångsförpackning) 18 x 30 ml.
För mer information se www.fass.se
16
Klorhexidin Fresenius Kabi
Isoton desinfektionslösning 1 mg/ml
Desinfektionsmedel för humant bruk
Deklaration
1000 ml isoton desinfektionslösning innehåller:
Chlorhexidin. acet.................................................................................
Natr acet. anhydric................................................................................
Acid. acetic. 5M ad pH ca 8 et aq. punf q.s
1g
12,7 g
Egenskaper
Se Klorhexidin Fresenius Kabi, Isoton desinfektionslösning 0,5 mg/ml
Användning
Slemhinnedesinfektion. Desinfektion av genitalia och vaginalslemhinna i samband med förlossning eller insättande av spiral. Desinfektion av uretamynningen
och angränsande slemhinnor före insättandet av kateter à demeure eller annan
instrumentering av urinvägarna. Desinfektion av munslemhinna. Huddesinfektion. Desinfektion av känslig hud, där Klorhexidinsprit inte tolereras.
Observera
Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor.
Övrigt
Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (±40°C) upp till en vecka
Förpackningar Plastflaska 250 ml, 1000 ml.
För mer information se www.fass.se
Descutan® 4% Fresenius Kabi
Lösning och impregnerad svamp 40 mg/ml
Antiseptiskt hudrengöringsmedel
Deklaration
100 ml lösning innehåller:
Chlorhexidin gluconat 4 g, polyoxyethylen. Polyoxyproylen. cond. fettsyreamidoalkyl-dimethylaminoxid., conservans (isopropanol), D-gluconalacton. et aq. Purif.
q.s.
Egenskaper
Descutan är ett antiseptikum innehållande Klorhexidin med baktericid effekt, mot
så väl grampositiva som gramnegativa bakterier. Bakteriesporer, tuberkler och
virus påverkas inte. Klorhexidin har en kvardröjande antibakteriell effekt. Klorhexidin har låg toxicitet.
Användning
Huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektion
och/eller kolonisation.
Observera
Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor.
Förpackningar Sjukhusförpackning 50 x 15 ml, hemtvättpack 4 x 15 ml + 4 x 25 ml schampo
För mer information se www.fass.se
17
Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
Desinfektionslösning 5 mg/ml
Desinfektionsmedel för humant bruk
Deklaration
1000 ml desinfektionslösning innehåller:
Chlorhexidin. glucon .........................................................................
5g
Spir fortis ..........................................................................................
600 g
Aq. purif q.s. ..................................................................................... ad 1000 ml
Egenskaper
70%-ig (v/v) etylalkohol har antimikrobiell effekt mot både grampositiva och
gramnegativa bakterier, tuberkelbakterier, svampar och mot vissa virus (ej hepatitvirus). Kombinerad med Klorhexidin förlängs effekten mot såväl grampositiva
som gramnegativa bakterier. Tack vare tillsatsen av Klorhexidin kvarstår också den
antibakteriella effekten under flera timmar. Klorhexidinsprit är vävnadsvänligt och
har låg toxicitet. Lösningarna filtreras. pH 6,5–8,5.
Indikationer
Huddesinfektion vid injektion, punktion, provtagning och operativt ingrepp. Hudrengöring vid diabetes. (F) kostnadsfrihet gäller endast den ofärgade klorhexidinspriten. Preoperativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål.
Förpackningar Plastflaska 250 ml (receptfritt) och 1000 ml.
För mer information se www.fass.se
Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi
Desinfektionslösning 5 mg/ml
Desinfektionsmedel för humant bruk
Deklaration
1000 ml desinfektionslösning innehåller:
Chlorhexidin. glucon .........................................................................
5g
Spir fortis ..........................................................................................
600 g
Color (fenolrött) et aq. purif q.s. ........................................................ ad 1000 ml
Egenskaper
Se Klorhexidinsprit Fresenius Kabi Desinfektionslösning 5 mg/ml. Den färgade
Klorhexidinspriten (röd) indikerar desinfekterat hudområde.
Indikationer
Huddesinfektion vid injektion, punktion, provtagning och operativt ingrepp. Hudrengöring vid diabetes. (F) kostnadsfrihet gäller endast den ofärgade klorhexidinspriten.
Förpackningar Plastflaska 250 ml (receptfritt) och 1000 ml.
För mer information se www.fass.se
18
Några begrepp
Baktericid:
Innebär att bakterierna avdödas.
Bakteriostatisk:
Innebär att bakteriernas tillväxt hämmas.
Cystoplasma:
Cellens innehåll utom cellorganellerna.
Desinfektion:
Innebär att man reducerar antalet patogena mikroorganismer
fullständigt eller under den nivå där de kan orsaka infektioner, den s.k.
infektionsdosen. För desinfektion använder man normal värmebehandling eller kemiska desinfektions metoder.
Faeces:
Exkrementer, avföring.
Gramnegativ:
Bakterier som med Gram’s färgmetod inte tar åt sig något färgämne.
Grampositiv: Bakterier som med Gram’s färgmetod färgas mörkt violetta.
LD:
Letal dos. LD50 den dos som är letal (dödlig) för 50% av försökspopulationen.
Meningerna:
Hjärn- och ryggmärgshinnorna.
Osmotisk barriär:
En halvgenomtränglig (semipermeabel) hinna genom vilken vätskor
och lösta ämnen kan passera.
Patogen:
Innebär att en bakterie kan vara sjukdomsframkallande om vi drabbas
av den i tillräcklig mängd.
Permeabilitet:Genomtränglighet.
Spor:
Fruktform hos sporbildande svampar och bakterier.
Teratogen:
Missbildningsframkallande på foster.
Vegetativ:
Växande. Om bakterier som inte är i sportillstånd.
I sammanhang som berör huddesinfektion används också begrepp såsom ”resident” repspektive ”transient” bakterieflora.
Med den ”residenta” floran avses därmed den permanenta, bofasta hudfloran vi alla ständigt
bär med oss och som är svår att bli av med. Den är normalt inte patogen för bäraren.
Den ”transienta” eller tillfälliga floran består av bakterier som ligger lösare fästade på hudytan och kan bestå av en rad patogener beroende på vad bäraren senast varit i kontakt med.
Den är också lättare att bli av med.
19
Referenser
1. Aly, R. & Maibach, H.I. Comparative Study on the Antimicrobial Effekt of 0.5% Chlorhexidine Gluconate and
70% Isopropyl Alcohol on the Normal Flora of Hands.
Applied and Environmental Microbiology 1979, 610–613
2. Bicknell, P. G. Sensorineural Deafness following Myringoplasty Operations. I. Laryngol. Otol. 1971, 85, 957–961
3. Bruun, I.N. and Digranes, A. Bladder Irrigation in Patients with Indwelling Catheters. Scand. I. Infect. Dis.
1978, 10, 71–74.
4. Buckle, R.C. & Seabridge, C.E. The Effect of Chlorhexidine
in the Peritoneal Cavity. Lancet 1963, vol. 1.
5. Calman, R.M. & Murray, J. Antiseptics in Midwifery.
B’ritish Medical Journal, 1956.
6. Case, D.E., McAinsh, J., Rushton. A. and Winrow, M.J.
”Chlorhexidine: Attempts to Detect Percutaneous Absorption in Man’ Imperial Chemical Industies Ltd, Pharmaceuticals Division, Alderley Park, P.O. Box 25, Macclesfield, Cheshire, U.K.
7. Chow, C.P., Buttar, H.S. and Downie R.H. Percutaneous
Absorption of Chiorhexidin in Rats. Toxicology Letters,
1978, 1, 213–216.
8. Cowen, J., Ellis, S.H. and McAinsh. J. Absorption of chlorhexidine from the intact skin of newborn infants. Archives
of Disease in Childhood, 1979. 54, 379–383.
9. Davies, G.E., Francis, J., Martin, A.R., Rose, F.L. &
Swain, G. 1:6 D:-4-Ch/orophenyldiguanidohexane (”Hibitane”*). LaboratoryInvestigation of a New Antibacteria/
Agent of High Potency. Brit. J. Pharmacol. 1954, 9, 192.
10. Dolby, J., Gunnarsson. B,. Kronberg, L. & Wihner, H.
Klorhexidin .... ett modernt desinfektionsmedel. Svensk
Farmaceutisk Tidskrift, 1972, nr1, 5–11.
11. Foulkes, D. M. Some toxicological observations on chlorhexidine. I. Periodont: 1973, Res. 8: Supp/. 12:55–57.
12. Gongwer, L.E., Hubben, K., Lenhiewicz, R.S., Hart, E.r.
and Cochrell B. Y The Effects of Daily Bathing of Neonatal Rhesus Monkeys with and Antimicrobial Shin Cleanser Containing Chlorhexidine Gluconate. Toxicology and
Applied Pharmacology 1980, 52, 255–261.
16. Lawrence, C.A. Antimicrobial Activity, In Vitro. of Chlorhexidine. J. Am. Pharm. Ass. 1960, 49, 731–734.
17. Lilly, H.A. & Lowbury, E.J.L. Disinfection of the Shin: An
Assesment of Some New preparations. Brit. Med. J. 1971,
3, 674–676.
18. Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Disinfection of
the Shin of Operation Sites. 1960, 2, 1039–1044.
19. Lowbury, E.J.L. & Lilly, H.A. disinfection of the Hands of
Surgeons and Nurses. Brit. Med. J. 1960, 1, 1445–1450.
20. Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Disinfection of
Hands: Removal of Transient Organisms. Brit. med. J.
1964, 2. 230–233.
21. Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Bull, J.P. Methods for
Disinfection of Hands and Operation Sites. Brit. med. J.
1964, 2, 531–536.
22. Lowbury E.J.L., Lilly, H.A. Use of 4% chlorhexidine Detergent Solution (Hibiscrub) and Other Methods of Shin
Disinfection. Brit. med. J. 1973, 1, 510–515.
23. Lowbury, E.J.L. Shin preparation for operation. Brit. J. of
Hosp. Med. 1973, 624–635.
24. Lowbury, E.J.L., Lilly, H.A. & Ayliff G.A.J. Preoperative
Disinfection of surgeons’ Hands: Use of Alcoholic Solutions
and Effects of Gloves on Skin Flora. Brit. med. J. 1974, 4,
369–372.
25. Lowbury, E.J.L. & Lilly, H.A. Gloved hand as Applicator
of Antiseptic to Operation Sites. Lancet, 1975, 2, 153–156.
26. Morizono, T, Johnstone, B.M. & Hadjar, E. The Ototoxicity of Antiseptics (Preliminary Report) J of the Oto-Laryngological Soc. of Australia, 1973, 4, 550–553.
27. Nielsen, M.L., Raahave, D., Stage, J.G. & Justesen. T
Anaerobic and Aerobic Skin Bacteria before and after Shindisinfection with Chlorhexidine: An Experimenta/Study
in Volunteers. J. Clin. Path. 1975, 28, 793–797.
28. Price. Philip. Ethyl alcohol as a germicide. Arch. Surg. 38,
528–542, 1939.
29. Desinfektionsmedel. Apoteks bolaget Jan 80.
13. Hall, R. Shin Germicides: How much more Effektive? J.
Soc. Cosmetic Chemists 1969, 20, 431–444.
30. Hibitane (Chlorhexidine), A Review of Biochemistry and
Toxicology. Imperial Chemical Industries Limited, Pharm.
Div. England.
14. Hugo. W B. & Longworht, A.R. Some Aspect of the Mode
of Action of chlorhexidine. J. Pharm. Pharmacol. 1964, 16.
655–662.
31. Socialstyrelsen anser 1980:5, Förebyggande av smittspridning hälso- och sjukvård.
15. Hugo, W.B. and Longworth A.r. Cytological aspects of the
mode of action of chlorhexidine diacetate. J. Pharm. Pharmacol., 1965, 17, 28–32.
20
21


Hud, vid inj.
och prov.
Hud,
pre-op
För mer information se www.fass.se.
 Rekommenderas i första hand
 Kan även användas

Händer,
pre-op


Klorhexidinsprit 5 mg/ml



Klorhexidin
isoton lösning
2 mg/ml
Händer,
rutinmässigt


Klorhexidin
isoton lösning
1 mg/ml


Klorhexidin
isoton lösning
0,5 mg/ml
Tekniskt
bruk,
materiel
Hud,
ömtålig
Slemhinnor
Sårvård
Blåssköljning
Klorhexidin
spolvätska
0,2 mg/ml
Användningsområde för Fresenius Kabis Klorhexidinlösningar
Vilken Klorhexidinberedning?


Klorhexidinsprit färgad
5 mg/ml

Descutan®
4%
FKS 010 08/11
Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala
Tel: 020-116 68 44
fax: 018-64 49 20
www.fresenius-kabi.se
Download