produktresumé - Läkemedelsverket

advertisement
Läkemedelsverket 2010-05-03
PRODUKTRESUMÉ
1
LÄKEMEDLETS NAMN
Glukos Fresenius Kabi 300 mg/ml injektionsvätska, lösning
2
KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
1 ml innehåller:
Glukosmonohydrat motsv vattenfri glukos 300 mg
Osmolalitet: ca 1800 mosm/kg vatten
pH: ca 4
Beträffande hjälpämnen se 6.1.
3
LÄKEMEDELSFORM
Injektionsvätska, lösning
4
KLINISKA UPPGIFTER
4.1
Terapeutiska indikationer
Hypoglykemi (insulinkoma).
4.2
Dosering och administreringssätt
Individuell dosering.
Ca 1-1,5 ml Glukos Fresenius Kabi 300 mg/ml injektionsvätska/kg kroppsvikt. Vid behov ges
ytterligare glukos (efter blodsockerkontroll).
Administrering skall ske långsamt intravenöst i central ven. Vid kortvarig akuttillförsel kan
lösningen ges i perifer ven. Extravasal injektion kan orsaka vävnadsskador.
4.3
Kontraindikationer
4.4
Varningar och försiktighetsmått
4.5
Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
4.6
Graviditet och amning
Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.
Läkemedelsverket 2010-05-03
4.7
Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Inga kända.
4.8
Biverkningar
Tromboflebit (frekvens >1/100).
4.9
Överdosering
5
FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
5.1
Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: kolhydrater,ATC-kod: B05BA03
Hyperton glukoslösning.
Lösning för höjande av blodsockerhalten vid hypoglukemi (insulinkoma) där peroral tillförsel
ej är möjlig. Hypertona lösningar (300 mg/ml) ökar blodvolymen genom osmos och ökar
diuresen.
5.2
Farmakokinetiska uppgifter
5.3
Prekliniska säkerhetsuppgifter
6
FARMACEUTISKA UPPGIFTER
6.1
Förteckning över hjälpämnen
Saltsyra för pH-justering.
Vatten för injektionsvätskor.
6.2
Inkompatibiliteter
6.3
Hållbarhet
3 år i obruten förpackning.
6.4
Särskilda förvaringsanvisningar
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
6.5
Förpackningstyp och innehåll
Plastampull; 20 x 10 ml
Läkemedelsverket 2010-05-03
6.6
Anvisningar för användning och hantering samt destruktion
7
INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
Fresenius Kabi AB
751 74 Uppsala
8
GODKÄNNANDENUMMER
8815
9
DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE
1973-08-31 / 2010-01-01
10
DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN
2010-05-03
Download