Gemcitabin Fresenius Kabi®

advertisement
PATIENTINFORMATION OM LÄKEMEDEL
Din behandlande sjuksköterska:
Gemcitabin Fresenius Kabi®
Rx, EF, ATC-kod: L01BC05
........................................................................................................
Din behandlande läkare:
........................................................................................................
FKS 157 09/11
Informationssidor:
www.cancerfonden.se
www.fass.se
www.internetmedicin.se
Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala
tel: 020-116 68 44
[email protected]
www.fresenius-kabi.se
Om cytostatikabehandling
Biverkningar
Vid cancersjukdom uppstår en okontrollerad celltillväxt någonstans i kroppen och så småningom bildas en liten klump av
­celler som kallas tumör. För att behandla den ohämmade celltillväxten används en grupp läkemedel som kallas cytostatika.
Cytostatika ges för att bota cancer eller för att bromsa
upp sjukdomsförloppet och avsikten med behandlingen
är att hindra tumörcellerna från att dela sig, eller tillväxa. Förutom tumörceller kan vissa friska celler skadas, tex i slemhinnor och benmärg. De friska cellerna har dock större möjlighet att återhämta sig jämfört med tumörcellerna. Genom att
ge cytostatika upprepade gånger med jämna mellanrum kan de
friska cellerna återhämta sig medan t­ umörcellerna skadas och
dör.
För att få största möjliga effekt av behandlingen ges ofta
en kombination av olika cytostatika samtidigt. I många fall
ges cytostatika som ett komplement till kirurgi och/eller strålbehandling.
Liksom alla läkemedel kan Gemcitabin Fresenius Kabi® orsaka
biverkningar, men det betyder inte att alla användare behöver
drabbas. Mycket har förbättrats när det gäller att lindra biverkningar av cytostatika och en hel del besvär kan numera förebyggas. Tala alltid om för sjukvårdspersonalen hur du mår så
ger du dem bäst möjlighet att hjälpa dig. De kan ge mediciner
som lindrar, tips om lämplig mat med mera.
Gemcitabin Fresenius Kabi® är ett cytostatika som används för
att behandla följande typer av cancer:
• Lungcancer
• Cancer i bukspottkörteln
• Bröstcancer
• Äggstockscancer
• Blåscancer
Gemcitabin Fresenius Kabi® administreras som infusion (dropp)
i en av kroppens vener via en tunn kateter. Behandlingen ges
på en cytostatikamottagning på sjukhus men kan ges polykliniskt vilket innebär att man kan få lämna mottagningen mellan
behandlingarna. Varje behandling varar minst 30 minuter men
oftast inte längre än 90 minuter.
De vanligaste biverkningarna är:
• Minskat antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthet
och huvudvärk
• Minskat antal vita blodkroppar, vilket försämrar kroppens
immunförsvar och ökar risken för infektioner
• Minskat antal blodplättar, vilket medför ökad risk för blöd ningar och kan ge upphov till blåmärken, näsblod eller blod
i urinen
• Illamående och kräkningar
• Diarré eller förstoppning
• Håravfall (håret växer ut igen efter avslutad behandling)
• Hudutslag och klåda
• Smärta och sår i munnen
För mer information om Gemcitabin Fresenius Kabi®
se www.fass.se.
Download