Högskoleverkets rapportserie 2005:9 R

advertisement
Umeå universitets SAMS-projekt har
tillsammans med ett antal pilotkommuner, kommunalförbund och andra
lärosäten utvecklat modeller som
syftar till ett förbättrat SAMSpel
(därav namnet) mellan kommuner
och universitet/högskolor vid efterfrågestyrda utbildningar på distans.
Christina Skogberg
Elisabet Lassen
Sigge Pääjärvi
Projektet Programstödgrupper
vid Mittuniversitetet fokuserar på
programarbete via samverkan med
näringslivet. Gruppen består av studenter, lärare och näringslivsrepresentanter. Det övergripande målet är
att utbildningarna ska präglas av ett
nära samarbete med det regionala
näringslivet för att få fler studenter
anställda i regionen.
Projektet kommer förhoppningsvis
att innebära följande:
•
Feriearbetsstöd
•
•
•
Stödaktiviteter
Lars Wimmercranz
Utbildningsmoment förlagda i
näringslivet
MeNY är ett av KK-stiftelsens kompetensprogram som startade år 2000.
Uppdraget är att utveckla landets
små och medelstora livsmedels- och
bioteknikföretag. Deltagande lärosäten valdes efter en urvalsprocess där
aktuell ämneskompetens inom området livsmedel och bioteknik samt
förmågan att arbeta med kunskapsöverföring var prioriterade områden.
Margareta Stigson
Göteborgs universitet (handelshögskolan) startade 1999 projektet
Program för partnerskap. Projektet
fungerar som ett verktyg för att
bygga relationer med det omgivande
samhället. Nu finns en väl fungerande
verksamhet som omfattar Executive
Seminars, Senior Partner’s Day, Professional Updates, Career Service och
alumnirelationer.
Annelie Dagerklint
Claes Pollnow
Umeå universitet (tekniska högskolan)
har initierat ett samverkansprojekt
som går under namnet Närkontakt.
Idén är att utveckla samarbetet mellan den så kallade tekniska högskolans
utbildningar, och företagen i Västerbotten och norra Västernorrland, och
att få generella erfarenheter som kan
spridas till övriga högskolor i Sverige.
•
•
•
•
Martin Burman
•
Peder Hofmann
Samarbetet mellan innovationssystemen i Blekinge – Ronneby med sitt
Soft Center, Karlskrona med Telecom
City samt Karlshamn med Net Port
– har utmynnat i en gemensam regional kompetensprofil kallad trådlösa förbindelser. Syftet är utvecklingsverksamhet inom området mobil
kommunikation. Studenter från
Blekinge tekniska högskola (BTH)
utgör en stark kompetensresurs.
Klas Hallqvist
Anders Cronholm
Högskoleverket är en central myndighet
för frågor som rör universitet och högskolor. Verket arbetar med kvalitetsbedömningar, tillsyn, uppföljningar, utveckling av
högre utbildning, utredningar och analyser,
bedömning av utländsk utbildning och studieinformation.
Högskoleverkets rapportserie 2005:9 R
www.hsv.se
Download