modiga barn är en del av

advertisement
Ett Arvsfondsprojekt i Åre kommun 2012-2013
Målgrupp är alla barn1-9 år + deras personal
Arvsfonden – stöder
samhällsutveckling!
Verksamheter som en gång
började som
Arvsfondsprojekt:
Barnbidraget
Färdtjänst
BRIS
Personlig Assistans
Cirkus Cirkör
Friends
Lugna Gatan
Sjukhusclowner….
Och KRUMSPRÅNG i Åre !
• För att få stöd skall projekten vara:
• Nyskapande
• Utvecklande
• Utanför ordinarie
verksamhet
• Förhoppningen är att projekten blir
ordinarie verksamhet
Ett samarbete mellan
Studieförbundet Vuxenskolan Åre
Åre kommun
Kulturföreningen Nysnö &
Fria kulturskapare
MODIGA BARN ÄR EN DEL AV
En långsiktig satsning i Åre kommun som syftar till att öka livskvaliteten
för alla boende i kommunen, bl a genom mer kultur och skapande inom
kommunal verksamhet .
Mål för modiga barn:
Att utöka barnens kulturskapande på
förskolor och skolor i kommunen
• Projektet avser ge förskole- och skolpersonal
en kompetens som inte återfinns i de
ordinarie utbildningsprogrammen för lärare,
och inte heller ingår i de individuella
kompetenshöjande insatser som förväntas
från arbetsgivaren.
Kan Modiga Barn
vara ett verktyg
att jobba med läroplanen…?
Några av Målen i Förskolans Läroplan:
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika
uttrycksformer såsom
bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och
rörelse
liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör
både innehåll och metod i förskolans
strävan
•
Barn söker och erövrar kunskap
genom lek, socialt samspel,
utforskande och skapande, men också
genom att iaktta, samtala och
reflektera.
•
Barnet kan i den skapande och
gestaltande leken få möjligheter att
uttrycka och bearbeta upplevelser,
känslor och erfarenheter.
•
I det egna skapandet uttrycker man
sig utan att det man gör bli värderat.
att främja barns utveckling och lärande.
”Skolans uppgift är att låta varje
enskild elev finna sin unika egenart”
•
Läroplanen:
•
Modiga Barn:
•
Skapande arbete och lek är
väsentliga delar i det aktiva lärandet
•
Kulturaktiviteter som bygger på eget
skapande men i grupp
Om man vill bygga ett samhälle där
människor upplever sig delaktiga och
har inflytande, så måste det
grundläggas i tidig ålder.
Sedan urminnes tider har våra
ursprungliga konstnärliga uttryck
såsom musik, dans, berättelser och
bild bidragit till att forma grupper och
samhällen. Att skapa i grupp ger ett
sammanhang och är ett sätt att
grundlägga delaktighet och
demokrati. Det är en betydelsefull
pusselbit i människors välmående.
•
•
Eleverna ska få pröva och utveckla
olika uttrycksformer och uppleva
känslor och stämningar
•
Förmåga till eget skapande hör till
det som eleverna skall tillägna sig
•
Drama, rytmik, dans, musicerande
och skapande i bild, text och form ska
vara inslag i skolans läroplan
•
Modiga Barn – vad menar vi?
Mod att delta
Mod att ta plats
Mod att uttrycka
Lokes syn på vad mod är…
klass 3 Järpen
Projektet avser inte att personalen
skall uppträda för barnen eller få
dem att kopiera de vuxnas musik
eller danssteg - de får lära sig att
hålla i ramverket i vilket barnen själva
skapar danssteg, musik, historier etc.
Det är kulturpedagogernas uppgift
att lära ut det
Projektet anlitar artister/kulturskapare som handleder personal
och barn i deras vardagliga miljö.
Aktiviteter kommer vara
Berättande Musiklek Instrumentbygge Dansimprovisation Cirkus Teater
Modellen bygger på ca 5 tillfällen tillsammans med barn,
utöver en prova-på-dag, en inledande och uppföljningsträff med personal.
Handledning sker i barnens vardagliga miljö. Personalen lär sig att hålla i
ramverket medan barnen själva styr över innehållet.
Genom att handledningen till största del sker tillsammans med barnen, så lär
sig alla hur det går till och blir trygga med formen, innan
kulturskaparna/pedagogerna lämnar gruppen.
Inspirationsdag för pedagogisk
personal som jobbar med barn 1-9 år
29 och 30 mars i Järpen
Med projektpresentation
föredrag med Ulf Jederlund och Lena Sjöberg
Prova-på-workshops
i de uttryck projektet kommer tillhandahålla och lära ut.
Berättande
Musiklek
Instrumentbygge
Dansimprovisation
Cirkus
Teater
Alla får delta i 2 w/s.
Inbjudan och anmälningsförfarande finns hos förskolechefer och
rektorer.
Projektledning
•
•
•
•
•
•
•
Styrgruppen består av:
SV Peter Jansson 070-6113117
Nysnö/ Daniel Oja
Förskolan/Krumsprång Lena Sjöberg
Skolan Helene Ottergård
Kultur och Fritid Berit Lindh 070-567 66 24
projektledare Clara Kempff 070-788 61 18
Download