synintyg - Dagens Medicin

advertisement
SYNINTYG
utfärdat av specialist i ögonsjukdomar
(sänds till länsstyrelsen)
B. Personuppgifter
A.
Innehar
Grupp I
A A1
Grupp II
B BE Traktor
C CE
Grupp III
D
DE Taxi
Personnr:
Namn:
Adress:
Ansöker om
Grupp I
Grupp II
Grupp III
Telefon:
A A1
B BE Traktor
C CE
D
DE Taxi
A=tung motorcykel, A1=lätt motorcykel, B=personbil,
C=tung lastbil, D=buss, E=tungt släp, Traktor=traktorkort,
Taxi=taxiförarlegitimation
Identiteten styrkt genom:
Personlig kännedom
ID-kort
Körkort
C. Visus (varvid samtliga bokstäver skall kunna tydas på den rad som anger synskärpa)
Utan korrektion*
Med korrektion**
Korrektionsglas**
Kontaktlinser
Höger öga
____________________________ ______________________________
Vänster öga
____________________________ ______________________________
Binokulärt
____________________________
*) Uppgiften obligatorisk
**) Uppgiften obligatorisk om föreskriven synskärpa endast uppnås med korrektion
OBS! Uppgifterna om visus och korrektion kan grundas på intyg från legitimerad optiker.
Förekommer nystagmus? Ja
Separat intyg, där resultat av synskärpeprövning i olika blickriktningar framgår, bifogas.
(jämför VVFS 1996:200, ändrade genom VVFS 1998:89, 2 kap 2, 7 §§).
D. Synfält
Är synfältsprövning enligt Donders u a?
Ja
Nej
Om det framkommer anamnestiska uppgifter eller fynd som föranleder en noggrannare undersökning (t ex Goldmanneller datorperimetri) skall resultatet av denna bifogas separat.
E. Rörlighet
VV 97453 2004-11 H-TRYCK, Mrakaryd 016871
Är rörligheten, prövad i de åtta huvudmeridianerna, normal i vardera ögat?
Ja
Nej
Utgör hinder för körkortsinnehav i grupp II och III.
F. Dubbelseende
Framkommer dubbelseende vid prövning av ögats rörlighet?
Ja
Nej
Utgör hinder för innehav i grupp II och III.
För grupp I kan dubbelseende utanför 30˚ godtas.
G. Mörkerseende
Framkommer anamnestiska uppgifter om sämre syn
i mörker?
Ja
Nej
Om ja bör bifogas ett särskilt utlåtande om mörkeradaptation.
H. Förekomst av progressiv ögonsjukdom
Har patienten progressiv ögonsjukdom?
Ja
Nej
Diagnos: _____________________________________________________________________________
Uppgift om prognos (avser något av förhållandena under C-G):
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I. Bedömning
Patienten uppfyller kraven enligt VVFS 1996:200 (ändrade genom VVFS 1998:89)
2 kap för:
Grupp I
Grupp II
Grupp III
Kan ej ta ställning
A A1
B BE Traktor
C CE
D
DE Taxi
Omprövning bör ske om _____ månader/_____ år
………………………………………………………..
………………………………………………..
Ort och datum
Läkarens underskrift
……………………………………………………………………..
Adress och telefon
…………………………………………………………….
Namnförtydligande, specialitet
Utdrag ur Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av
körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation m m (VVFS 1996:200,
ändrade genom VVFS 1998:89)
2 kap Om trafiksynen
Innehav i grupp I
1 § Den binokulära synskärpan skall uppgå till minst 0,5 med eller utan korrektion. Vid
enögdhet skall dock synskärpan uppgå till minst 0,6 med eller utan korrektion. Om
synskärpan på ett öga är mindre än 0,3 och synnedsättningen har inträtt plötsligt skall
synnedsättningen ha varat i minst sex månader.
2 § Vid nystagmus skall synskärpan enligt 1 § uppnås i blickriktningar upp till 30˚ från den
rakt fram.
3 § Det binokulära synfältet skall minst motsvara ett normalt ögat synfält. Sammanfallande
synfältsdefekter med perifer placering samt begränsad utbredning och begränsat djup, utgör
dock inte hinder för innehav.
Allmänt råd
I tveksamma fall bör yttrande inhämtas från Vägverket.
4 § Dubbelseende får inte förekomma i någon blickriktning upp till 30˚ från den rakt fram.
5 § Total nattblindhet eller annan allvarlig begränsning av seendet vid nedsatt belysning,
utgör hinder för innehav.
Innehav i grupp II och III
6 § Synskärpan skall, med eller utan korrektion, uppgå till minst 0,8 i det bästa ögat och till
minst 0,5 i det sämre ögat.
7 § Vid nystagmus skall synskärpan enligt 6 § uppnås i blickriktningar upp till 30˚ från den
rakt fram.
8 § Synfältet skall vara normalt på vardera ögat. Synfältsdefekt i endast ett öga utgör dock
inte hinder för innehav om defekten är begränsad till storlek och djup och om bortfallet helt
kompenseras av det andra ögat.
Allmänt råd
I tveksamma fall bör yttrande inhämtas från Vägverket.
9 § Ögonens rörlighet skall vara normal.
10 § Dubbelseende får inte förekomma i någon blickriktning.
11 § Om föreskriven synskärpa inte kan uppnås utan korrektionsglas, får inget av glasen
överstiga åtta dioptrier i styrka i den mest brytande meridianen. Detta gäller dock inte om
korrektion sker med kontaktlinser som fördras väl.
12 § Enögdhet utgör hinder för innehav.
13 § Total nattblindhet eller annan allvarlig begränsning av seendet vid nedsatt belysning,
utgör hinder för innehav.
Omprövning
14 § Vid förekomst av progressiv ögonsjukdom skall omprövning ske med intervall som
bedöms lämpligt i varje enskilt fall.
16 kap Om synprövning
Läkarundersökning
3 § Synprövningen skall omfatta:
a) Synskärpeprov och vid behov bestämning av ögonens refraktion. Undersökning skall ske i
ordinärt ljust rum utan bländande ljuskällor i synfältet med väl och jämnt belysta
synprövningstavlor på fyra eller fem meters avstånd (eventuellt med hjälp av speglar). Alla
bokstäver skall kunna tydas på den rad som anger synskärpan. Vid nystagmus skall den
binokulära synskärpan bestämmas i blickriktningar upp till 30˚ från den rakt fram.
b) Synfältsundersökning, i regel enligt Donders konfrontationsmetod, utförd på vardera ögat
för sig med prövning minst ett par gånger i varje synfältskvadrant.
c) Kontroll av ögats rörlighet. Rörligheten skall prövas i de åtta huvudmeridianerna varvid
även förekomst av dubbelseende uppmärksammas.
4 § Om anamnesen eller undersökningen ger misstanke om begränsning av seendet vid
nedsatt belysning eller sjukdom som kan befaras försämra synförmågan avsevärt, skall detta
anges.
Övergångsregel till 1996:200
Beträffande den som vid ikraftträdandet (1996-07-01) innehar körkort, körkortstillstånd eller
traktorkort gäller följande. Ett medicinskt förhållande som skall bedömas enligt 2 kap.
(trafiksyn) och som förelegat före ikraftträdandet skall, i den mån dessa föreskrifter ställer
högre krav för innehav, bedömas med tillämpning av de äldre föreskrifterna (SOSFS 1984:31).
Övergångsregel till 1996:200 ändrade genom 1998:89
Beträffande den som vid ikraftträdandet (1999-01-01) innehar giltig taxiförarlegitimation
gäller följande. Ett medicinskt förhållande som skall bedömas enligt 2 kap. och som förelegat
före den 1 juli 1996 skall, i den mån dessa föreskrifter ställer högre krav för innehav,
bedömas med tillämpning av de föreskrifter som gällde innan den 1 juli 1996 (SOSFS 1984:31).
Download