Samordna rehabiliteringen aktuell, 66 kB

advertisement
I november 2010 uppbar 24 000 personer
ersättningen. År 2007 var det
6 700 personer.
Psykisk funktionsnedsättning är den
vanligaste orsaken till att unga har
aktivitetsersättning.
 Ökningen störst för män med
neuropsykiatriska diagnoser och för kvinnor
med ångest och depressioner.
 Brister i regelverk och i ansvarstagandet för
unga med funktionsnedsättning(SOU 2008:102).

Aktivitetsersättningen

Stöd till utveckling av arbetsinriktad
rehabilitering för personer med psykisk
sjukdom eller funktionsnedsättning, vt2011.
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelsen,
Sveriges kommuner och landsting

Gemensam uppfattning att det behövs en mer
samordnad och arbetsinriktad rehabilitering för
personer med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning som syftar till att
öka deltagandet i arbetslivet.
Samordna rehabiliteringen

En lokal arena. Avgörande att politiker och
chefer hos de olika huvudmännen ställer sig
bakom arbetet och ser värdet av att utveckla
samverkan.

Gemensam värdegrund. Vilka mål ska
finnas för samverkan och kring vilka
målgrupper.

Ökade kunskaper hos aktörerna. Om
målgruppens behov och vad de andra
aktörerna kan erbjuda.
Förutsättningar för det lokala
arbetet

En trygg bas för målgruppen. Basalt
socialt stöd, social färdighetsträning m m.

Trygg försörjning under
rehabiliteringen.

Den enskildes delaktighet i
rehabiliteringen.

Bredare utbud av
rehabiliteringsalternativ.

Stöd och samordning av insatser
över lång tid.

Fokus på rehabiliteringsprocessen.
En samordnad rehabilitering måste
fungera i alla led, ex väntetider.

Att samtliga har helhetssyn på den
enskilde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Besluta gemensam värdegrund.
Besluta målgruppen för samarbetet.
Gör gemensam kartläggning av behoven
av rehabilitering/habilitering.
Gör gemensam kartläggning av
tillgängliga resurser och insatser.
Diskutera hinder och framgångsfaktorer.
Besluta form och innehåll i samverkan,
ev. gemensam pott, sekretessen m m.
Utvecklingsarbetet steg för steg…

Utvidga och använda de personliga
ombuden mer som lotsar för personer
med npf gentemot verksamheterna. Hjälp
att hitta rätt, passa bokade tider m m.

Tidigt och nära samarbete mellan
gymnasieskola och arbetsförmedling, från
årskurs 1-2.

Behov av en centralpott.
Förslag på konkreta åtgärder från
referensgruppen vt-2011
Vad kan vi göra??
Download