Verksamhetsplan för Köpings Bowlingallians 2005-2006

advertisement
”Bowling en mötesplats för alla”
Verksamhetsplan för Köpings Bowlingallians 2016
Köpings Bowlingallians bildades som förening år 2005 för att främja bowlingen inom kommunen
genom att arbeta för att öka och stödja bowlingspelandet i olika former inom kommunen, framför allt för
ungdomar. Alliansen skall fortsätta att arbeta med det inom kommunen genom ett fortsatt aktivt
samarbete mellan alliansen och Bowlinghallen Palace Bowl i Köping. Detta samarbete sker i ett
”vinn-vinn” förhållande där alliansens arbete gynnar såväl föreningslivet, Köpings kommun och dess
invånare samt Palace Bowl.
Köpings kommun Kultur och Fritid är med och stöttar bowlingen i kommunen genom ett aktivt
deltagande samt med ett årligt ekonomiskt stöd till alliansen varpå alliansen fördelar det ekonomiska
stödet till olika verksamheter inom alliansen.
Det ekonomiska stödet från Köpings kommun kommer fördelas:

Ungdomar
75%

Nyrekryteringar
25%
(50 % till aktiva, resterande 25 % till samtliga)
Det ekonomiska stödet till ungdomarna kommer även fortsättningsvis att utgöras av ex. subventionerat
spel, anordnande av utbildningar och stöd till träningsläger m.m. Stödet till nyrekryteringar kommer att
utgöras av olika aktiviteter under året öppna för allmänheten.
Bland ungdomar är stödet för knatte-, ungdom- och junior-bowlingen inom kommunen viktig.
En annan stor målgrupp för alliansen är att öka antalet nyrekryteringar. Alliansen ska jobba för att de
olika föreningarna kan öka antalet medlemmar. Då gäller det att det finns en mötesplats för kommunens
invånare både aktiva bowlare och även de som väljer att bowla utan att vara föreningsanslutna.
Alla ska känna sig välkomna. Det gäller alla kategorier av invånare, unga och gamla, pojkar och flickor,
kvinnor och män, friska och handikappade. Föreningen bedriver under säsongen både en aktivitet
"Bowlinglek" för de yngre knattarna och en "Bowlingskola" för ungdomar.
Genom att göra bowling ännu mera känd, attraktiv och prisvärd finns chansen att locka nya medlemmar
till föreningarna. Detta leder till en ökning av bowlandet i Köpings bowlinghall som i sin tur ger bättre
förutsättningar för föreningarna att få nya medlemmar. Bowlinghallen som företag gynnas med en högre
omsättning som i sin tur leder till att prisnivån kan hållas nere.
Alliansen ska arbeta aktivt för att bowlingen ska vara attraktiv, prisvärd och en mötesplats för alla.
”Bowling är roligt och ett bra sätt att hitta formen”
Köping 2016-02-09
För styrelsen i Köpings Bowlingallians
_________________________________
Curt Lillquist, ordförande och sekreterare
__________________________________
Bengt Malmqvist, vice ordförande
Download