sammanfattning av Global Rättvisa Nu

advertisement
Valkompassen
7 riksdagspartier och F! har svarat.
5 teman:

Utvecklingssamarbete / bistånd

Handelsavtal

Klimat och miljö

Globala rättvisefrågor

Mänskliga rättigheter
Valkompassen
Är partierna överens om någonting?




Sverige bör arbeta för att främja sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter, inklusive rätten till abort.
Sverige bör verka för demokratiska reformer som ger
utvecklignsländer ett större inflytande i IMF och
Världsbanken
Sverige bör verka för offentlighetsprincipen i
beslutsprocesser som i FN, WTO, IMF, Världsbanken, EU
Sverige ska bidra med 1% av BNI till utvecklingsbistånd,
och fattigdomsbekämpning ska vara det övergripande
målet för all biståndsverksamhet.
Valkompassen
Är partierna överens om någonting, del 2



Biståndsbudgeten ska inte användas för att finansiera
militära insatser
AP fonderna bör aktivt investera i omställning för att
skapa hållbara och klimatneutrala samhällen
Ägardirektivet till Swedfund bör innehålla krav på att
fonder och företag inte finns registrerade i
skatteparadis.
Bör AP-fonderna aktivt investera i omställning
för att skapa hållbara och klimatneutrala
samhällen?
Ja!
Valkompassen
Ibland är det bara moderaterna som svarar nej



Sverige bör verka för att miljö och sociala hänsyn kan
prioriteras vid offentlig upphandling - nej
Mekanismer för skydd av miljö och mänskliga
rättigheter och arbetsrätt ska inkluderas i
internationella handelsavtal - nej
Stödet till svenska folkrörelsers informationsverksamhet
ska kunna användas för att granska och bedriva opinion
där andra politikområden står i konflikt med biståndets
fattigdomsmål - nej
Ska mekanismer för skydd av miljö och mänskliga
rättigheter inklusive arbetsrätt finnas med I
internationella handelsavtal?
Ja!
Nej!
Valkompassen
Finns det vattendelare mellan alliansen och de
rödgröna?




Sverige bör verka för att minska sina egna och
omvärldens militära utgifter till förmån för
fattigdomsbekämpning och miljö - alliansen nej, de
rödgröna ja.
Sverige bör ge statliga subventioner för
enegieffektivisering och renovering i
miljonprogramsområden - alliansen nej, de rödgröna ja.
Rika länder ska kunna tillgodoräkna sig
klimatinvesteringar i andra länder när man uppfyller
sina klimatmål: alliansen ja, de rödgröna nej.
Sverige bör ratificera ILO 169, om ursprungsfolkens
rättigheter: alliansen nej, de rödgröna ja.
Ska rika länder få tillgodoräkna sig
klimatinvesteringar i andra länder
när man mäter uppfyllelsen av klimatmålen?
Nej!
Ja!
Valkompassen
Annat intressant?




Det bör finnas bindande regelverk för multinationella
företag gällande mänskliga rättigheter och miljö: nej
säger (c), (kd).
Det bör införas en internationell skatt på
valutatransaktioner: ja säger (mp), (v).
Minerallagen bör ändras och avgiften höjas: (fp), (mp)
och (v) säger ja.
Sverige ska anta en mer human flyktingpolitik och sluta
avvisa människor till konfliktområden: (v), (mp), (fp) och
(c) säger ja, (s) och (kd) obestämda, (m) säger nej.
Valkompassen
Annat intressant, del 2





- Sverige ska ha en helt förnyelsebar energiproduktion
2030: (mp) och (c) säger ja.
- Det bör införas en global koldioxidskatt: nej säger (m),
(c), (kd). (c) lägger till att de vill ha mer handelssystem
(utsläppsrätter) istället.
- Sverige och EU bör ha en 1,5 graders
temperaturökning maximalt istället för 2 grader: (fp),
(c), (mp) och (v) säger ja.
- Sverige och EU bör minska sina egna utsläpp av
växthusgaser med minst 50% till 2020: Endast (v) säger
ja.
- Sverige bör vidta åtgärder för att minska
köttkonsumtionen: ja säger (v) och (mp).
Bör det införas en global skatt på
koldioxidutsläpp för att minska
utsläppen och finansiera hållbar utveckling i
utvecklingsländer?
Ja!
Nej!
Valkompassen
Annat intressant, del 3



- Biståndsbudgeten ska även användas till
flyktingmottagning: (kd), (mp) och (v) säger nej.
- Sveriges klimatinsatser i utvecklingsländer ska
finansieras inom ramen för biståndsbudgeten: (c), (v)
och (mp) säger nej.
- Respekt för mänskliga rättigheter och miljö ska vara
överordnat målet om hög avkastning för AP fonderna,
och investeringar i företag som kränker mänskliga
rättigheter och miljö ska undvikas: (m) och (c) säger
nej.
Valkompassen
Annat intressant, del 4


Sverige ska ratificera handels- och samarbetsavtal med
stater som ockuperar andra länder: endast (fi), (v) och
(mp) säger tydligt nej.
Sverige ska ratificera handels- och samarbetsavtal som
TTIP och TISA: endast (fi), (v) och (mp) säger nej.
Valkompassen
www.globalrattvisa.nu/valkompassen
Download