Enkät om globala frågor till riksdagspartierna inför EU- och
riksdagsvalen 2014
Hej!
Vi är ett antal organisationer inom miljö- och solidaritetsrörelsen och folkhögskolor som har
gått samman i kampanjen ”Välj Rättvisa Nu!”. Vi vill lyfta framtidsfrågor om miljö och
rättvisa inför EU- och riksdagsvalen 2014. Världssamfundet står inför en väv av kriser; med
klimathot, växande sociala klyftor, arbetslöshet, finansiella kriser, överexploatering av
naturtillgångar och hot mot den biologiska mångfalden. Vi tycker att det är viktigt att dessa
frågor synliggörs i debatten inför valet och inte kommer i skymundan för plånboksfrågorna.
Eftersom vi vet att många av våra medlemmar och elever vill veta de olika partiernas åsikter i
dessa frågor har vi tillsammans utarbetat en enkät, som vi hoppas att alla partierna kommer att
besvara. Tematiskt handlar det om utvecklingssamarbetet, handelsavtal, miljö och klimat,
rättvisa och mänskliga rättigheter. Enkäten består av 42 snabba kryssfrågor. Att antalet frågor
är stort beror på att vi är många organisationer som engagerat oss i arbetet och valt att gå
samman i en enkät istället för att var och en ställer frågor. Eftersom enkäten har två
svarsalternativ får ni välja det som bäst speglar ert partis åsikt. Det finns sedan en möjlighet
att motivera eller kommentera ert svar i rutan bredvid.
Svaren på enkäten kommer att presenteras i interaktiv form på en hemsida och på Facebook
och spridas brett genom våra föreningar, butiker, folkhögskolor, medlemmar och elever.
Ambitionen är att den som besöker hemsidan själv ska kunna svara på enkätfrågor och sen
jämföra sina åsikter med partiernas. Den är alltså en möjlighet för er att sprida kunskap om
var ert parti står i de globala ödesfrågorna.
Vi hoppas få in ert svar senast 4 december. Vänligen bekräfta att ni mottagit enkäten.
Har du frågor kontakta Ann Hansson, Latinamerikagrupperna, genom
[email protected] eller tel. 08-556 975 38.
Bästa hälsningar,
Glokala Folkhögskolan, Svensk-Kubanska föreningen, Jordens Vänner,
Latinamerikagrupperna, Attac Sverige, Klimataktion, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola,
Svalorna Indien/Bangladesh, Via Campesina Stödgrupp Sverige, MST Stödgrupp,
Latinamerikakommittén i Luleå
Mer information om kampanjen ”Välj Rättvisa Nu!”, se: www.globalrattvisa.nu.
2013-11-15 Frågor till partierna och deras kandidater inför EU och riksdagsvalen 2014
1
Utvecklingssamarbete
Frågor
Ja
Nej
Motiveringar,
kommentarer
1. Ska Sverige bidra med 1 % av BNI till utvecklingsbistånd?
2. Ska fattigdomsbekämpning vara det övergripande målet för all
verksamhet som finansieras med biståndsmedel?
3. Om ja, ska insatser som gagnar svenska företags investeringar
och export, t.ex. genom Swedfund och Exportkreditrådet, fortsatt
finansieras med biståndsmedel?
4. Ska biståndsbudgeten användas för att finansiera militära insatser
i utvecklingsländer?
5. Ska biståndsbudgeten användas till flyktingmottagning?
6. Ska stödet till svenska folkrörelsers informationsverksamhet
kunna användas för att granska och bedriva opinion där andra
politikområden står i konflikt med biståndets fattigdomsmål?
7. Ska Sveriges klimatinsatser i utvecklingsländer finansieras inom
ramen för det befintliga biståndet?
8. Bör ägardirektivet för Swedfund innehålla krav på att fonderna
och företagen som man investerar i inte finns registrerade i
skatteparadis, för att säkerställa att bistånd inte går till skatteflykt?
Handelsavtal
Frågor
Ja
Nej
Motiveringar,
kommentarer
1. Ska mekanismer för att utkräva respekt för miljö och mänskliga
rättigheter, inklusive arbetsrätt, finnas med i internationella
handelsavtal?
2. Bör Sverige stödja internationella handelsavtal som TISA som
medför krav på avregleringar av samhällsservice inom områden,
som utbildning, vatten- och energiförsörjning samt hälsovård?
3. Ska Sverige ratificera handels- och samarbetsavtal, t ex TTIP som
begränsar länders handlingsutrymme att föra en självständig politik
för fattigdomsbekämpning, välfärd och skydd av naturresurser?
4. Ska Sverige ratificera handels- och samarbetsavtal med stater som
ockuperar andra länder (Israel och Marocko)?
5. Bör respekten, skyddet och uppfyllandet av allas rätt till hälsa gå
före läkemedelsindustrins patentintressen?
6. Ska fattiga länder kunna använda exportrestriktioner för att gynna
förädling av varor inom landet?
7. Ska Sverige ratificera handels- och samarbetsavtal där
ursprungsfolks rätt – enligt ILO 169 – att höras om frågor som rör
deras territorier har negligerats?
2013-11-15 Frågor till partierna och deras kandidater inför EU och riksdagsvalen 2014
2
Klimat och miljö
Frågor
Ja
Nej
Motiveringar,
kommentarer
Ja
Nej
Motiveringar,
kommentarer
1. Ska Sveriges och EU:s mål vara att hålla den globala
uppvärmningen under + 1,5ºC i jämförelse med förindustriell tid?
2. Bör Sverige och EU minska sina egna utsläpp av växthusgaser
med minst 50 % till år 2020 (i jämförelse med år 1990)?
3. Bör Sverige vidta åtgärder för att minska transportbehovet,
minska bilismen och minska flyget?
4. Bör det införas en global skatt på koldioxidutsläpp för att
minska utsläppen och finansiera hållbar utveckling i
utvecklingsländer?
5. Ska rika länder få tillgodoräkna sig klimatinvesteringar i andra
länder när man mäter uppfyllelsen av klimatmålen?
6. Bör Sverige och EU sälja av tillgångar som baseras på
förbränning av fossila bränslen och kraftigt minska beroendet av
dessa?
7. Bör minerallagen ändras och avgiften höjas för att minska
risken för kortsiktiga gruvexploateringar?
8. Bör Sverige vidta politiska åtgärder för att minska
konsumtionen av kött?
9. Bör AP-fonderna aktivt investera i omställning för att skapa
hållbara och klimatneutrala samhällen?
10. Är ni beredd att ge statliga subventioner för
energieffektivisering och renovering i miljonprogramområden?
11. Står ni bakom målet om en helt förnybar energiproduktion i
Sverige år 2030?
Globala rättvisefrågor
Frågor
1. Bör en internationell skatt införas på valutatransaktioner för att
finansiera klimatinsatser och fattigdomsbekämpning?
2. Bör det finnas bindande regelverk för multinationella företag
gällande mänskliga rättigheter och miljö?
3. Bör Sverige verka för att minska sina egna och omvärldens
militära utgifter till förmån för satsningar på
fattigdomsbekämpning och miljö?
4. Bör Sverige verka för offentlighetsprincipen i beslutsprocesser
inom internationella institutioner som FN, WTO, IMF,
Världsbanken och EU?
5. Bör Sverige verka för demokratiska reformer som ger
utvecklingsländer ett större inflytande i IMF och Världsbanken?
2013-11-15 Frågor till partierna och deras kandidater inför EU och riksdagsvalen 2014
3
6. Bör Sverige verka för att förhindra storskaliga
jordbruksinvesteringar i fattiga länder, s.k. landgrabbing?
7. Bör det finansiella regelverket i Europa ändras så att företag
och banker måste rapportera sina transaktioner och
balansräkningar land för land i alla länder de är verksamma i, även
utanför EU? (så kallad land-för-land rapportering)
8. Bör Sverige verka för att miljö och sociala hänsyn kan
prioriteras vid offentlig upphandling?
Mänskliga rättigheter
Frågor
Ja
Nej
Motiveringar,
kommentarer
1. Bör Sverige arbeta för att främja sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter, inklusive rätten till säker abort, även i länder där
abort enligt lag är förbjudet?
2. Bör man kräva att alla länder som Sverige ger bilateralt
utvecklingsstöd (bistånd) till har en handlingsplan för hur
mödradödlighet ska bekämpas, där tillhandahållande av mödravård,
preventivmedel och säkra aborter inkluderas?
3. Ska respekten för mänskliga rättigheter och miljö vara överordnat
målet om hög avkastning för AP-fonderna?
4. Ska man i de fall där AP-fonderna saknar resurser att göra ett
aktivt förändringsarbete, undvika investeringar i företag som
kränker mänskliga rättigheter och miljö?
5. Ska Sverige ta initiativ till att sanktionera länder som svar på brott
mot mänskliga fri- och rättigheter och underlåtelse att utreda
misstankar om folkrättsbrott?
6. Bör Sverige ratificera tilläggsprotokollet (individuell klagorätt)
till FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter?
7. Bör Sverige ratificera ILO 169?
8. Ska Sverige anta en mer human flyktingpolitik och sluta avvisa
människor till konfliktområden?
2013-11-15 Frågor till partierna och deras kandidater inför EU och riksdagsvalen 2014
4