SKL Kommentus

advertisement
SKLKommentus
Inköpscentralensnyaroller
ÅsaEdman
ChefsjuristpåSKLKommentus
Innehåll
1.  Vadäreninköpscentral?
2.  Inköpscentralensomgrossist
3.  Inköpscentralansvararfördynamiskainköpssystem
4.  Inköpscentralenimellanhandsrollen
5.  Stödverksamhetförinköp
Vadäreninköpscentral?
Inköpscentralenstraditionellaroll
InköpscentralerfickenligtÄLOU
1.tecknaramavtaliegetnamnförandraUM/UE;eller
2.ageraombudförfleraUM/UE.
Nydefinitionavinköpscentral
EninköpscentralärenUM/UEsomstadigvarandetillhandahåller
centraliseradinköpsverksamhetiformav
1.anskaffningavvarorellertjänstersom
äravseddaförUM/UE,eller
2.tilldelningavkontraktelleringåendeavramavtal
omvaror,tjänsterellerbyggentreprenadersomäravseddaförUM/UE.
FörtydligandeiNLOUomavropsberättigadepåICsramavtal
›  KontraktsomgrundaspåramavtalfåringåsmellanUMsomtydligt
identifieratsianbudsinfordranochleverantörsomärpartiramavtal
UMA
UMB
Inköpscentral
UMC
UMC
Kontrakt
Ramavtal
LEV
LEV
Inköpscentralsomgrossist
Vadinnebärgrossistrollen?
• 
Inköpscentralenanskaffariegetnamnvarorochtjänsterefter
upphandlingenligtLOU/LUF
• 
Inköpscentralenbärdetupphandlings-ochavtalsrättsligaansvaret
gentemotleverantören
• 
UM/UEköpervarorochtjänsterdirektfråninköpscentralen-
privaträttsligavtalsrelationmellandem
• 
DetföreliggersåledesingetavtalsförhållandemellanUM/UEoch
leverantörenellerinköpscentralenärleverantören
Fördelningavansvargentemotleverantörvidramavtaliegetnamnresp.
grossistverksamhet
ICANSVARARFÖRRAMAVTALIEGETNAMN
UM/UEANSVARARför
KONTRAKTINOM
RAMAVTAL
GROSSIST:ICANSVARARFÖRUPPHANDLINGOCHAVTALMED
LEVERANTÖRmenävenförAVTALMEDUM/UE
AVTALmLeverantör
KONTRAKT
Inköpscentralersomgrossister FördelarförUM/UEresp.leverantörer
UM/UE
Leverantör
Snabbtochenkelt
Ökadvalfrihet
Ingakravpåattingåi
avropsberättigadkrets
Ingaöverprövningar
Inköpscentralenblirenda
motpart/kontaktpunkt
Inköpscentralensperspektiv
›  Risktagande?
›  GårSME-perspektivetförlorat?
›  Vill/kanmanvaraenaktörpåbefintligagrossistmarknader?
›  ICmåsteutvecklanyaaffärsuppläggocharbetssätt–liknarinte
ramavtalsverksamheten
InköpscentralenbedriverdynamiskaInköpssystem
Dynamiskainköpssystemsanvändningsområde
”varor,tjänsterellerbyggentreprenadersom
ärallmänttillgängligapåmarknadenochhar
egenskapersomtillgodoserden
upphandlandemyndighetensbehov.”
Tvåstegsförfarande–selektivupphandling
Steg1
Systemet
inrättas–
kvalificering
Systemetidrift
-löpande
annonsering,
kvalificeringoch
bedömning
InköpscentralensrolliDIS
Steg2
Kontrakt
tilldelas
+
ICellerUM
Dynamiskt inköpssystem
- Öppet för nya leverantörer
under DIS hela giltighetstid
- Stängt för nya leverantörer
under ramavtalsperioden
- Antal leverantörer får inte
begränsas
- Antal leverantörer får/är
begränsat u ramavtalstiden
- Upphandlingsförfarandet är
styrt - selektivt
- Giltighetstiden är inte begränsad
enligt lag
- Avropsberättigade behöver inte
anges
- Nya avropsberättigade UM får
tillkomma under giltighetstiden i
IC:s DIS
- Kontrakt tilldelas enligt
”vanliga” tilldelningskriterier
-Olika upphandlingsförfar.
kan väljas
- Giltighetstid maximalt fyra
år enligt lag om ej särskilda
skäl finns
- Avropsberättigade ska anges
- Nya avropsberättigade UM
kan inte tillkomma
-Kontrakt tilldelas genom
fördelningsnyckel/FKU
Ramavtal
Inköpscentralensolikaroller
”Market-
maker”
IC:sroll
Tilldelande
UM
Dynamiska
inköpssystem
Ramavtalfleraleverantörerochförnyad
konkurrensutsättning
Ramavtalmeden
(1)leverantöreller
rangordning
StörrefrihetförUM
Inköpscentralensommellanhand
Inköpscentralenirollensommellanhand
1.Osjälvständigmellanhand–ombudsrollen–somidag
2.Självständigmellanhand–ingåramavtaliegetnamn–somidag
3.Självständigmellanhand–tilldelakontraktiegetnamn-Nyhet
Dentredjevariantenkantillämpasinom
inköpscentralensramavtal,dynamisktinköpssystem
ellerienheltfriståendeupphandlingavettenskiltkontrakt
InköpscentralensrespektiveUM/UEsansvarnärICär
självständigmellanhandvidupphandlingavkontrakt
INKÖPSCENTRALENSANSVAR
UPPHANDLA TILLDELA
KONTRAKT
KONTRAKT
ANSVARAFÖR
ÖVERPRÖVNING
UM/UEs ANSVAR
TECKNAOCH
FÖRVALTAKONTRAKT
Stödverksamhetförinköp
Stödverksamhetförinköp
NärenUM/UEanväntIC:scentraliseradeinköpsverksamhetfårdenäven
nyttjaIC:sstödverksamhetförinköp,t.ex.
›  Tekniskinfrastruktur
›  Rådgivning
›  Förberedandeavupphandlingsförfaranden
förUM/UE
›  Administrationavupphandlingsförfaranden
förUM/UE
Tack!
www.sklkommentus.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards