Nämndinitiativ från (M) – Redovisa kostnaderna för

advertisement
Sida
TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)
Datum
Diarienr
2017-02-02
FN 2017/00050- 1.2.3
Frederick Cederborg
Epost: [email protected]
Fastighetsnämnden
Nämndinitiativ från (M) – Redovisa kostnaderna för Fryxaffären
Förslag till beslut
1. Nämndinitiativet bifalls.
2. Redovisningen godkänns och ärendet avslutas.
Ärendebeskrivning
(M) inkom den 19 januari med nämndinitiativ med rubriken "Redovisa
kostnaderna för Fryxaffären".
I initiativet yrkar (M) att fastighetskontoret ges i uppdrag att redovisa
samtliga kostnader som man haft 2015 och 2016 för den planerade
försäljningen av de namngivna skolorna i nämndinitiativet.
Fastighetskontoret föreslår att nämndinitiativet ska bifallas och att
redovisning kan presenteras omgående utan att något uppdrag om detsamma
behöver lämnas till kontoret.
Redovisade externa kostnader (exkl. moms)
Beställda uppdrag för fastighetsvärdering och framtagande av förslag till
ramavtal sammanställs och redovisas nedan.




Värdering av skolbyggnader grunduppdrag
Uppdatering av grunduppdrag
Skepparbacksskolan kompl. Byggrätt
Arvode för uppdrag med ramavtal
Summa:
25 829 kr
6 435 kr
7 231 kr
70 400 kr
109 895 kr
Interna kostnader
Internt nedlagd arbetstid faktureras inte. Nedan redovisas en grov
uppskattning av antalet nedlagda arbetstimmar.

Ramavtal
40 timmar

Värderingar, plan och verksamhetsfrågor
40 timmar

Avtal gällande plan och byggrätter
12 timmar
Totalt:
92 timmar
VÄSTERÅS STAD
SYSADM
Datum
Diarienr
Sida
2017-02-08
2017/00050- 1.2.3
2 (2)
FASTIGHETSKONTORET
Hans Näslund
Fastighetsdirektör
Frederick Cederborg
Bitr. fastighetsdirektör
Download