Gränsöverskridande stöd – språk, kultur och etnicitet i brottsofferstödet

advertisement
GRÄNSÖVERSKRIDANDE
STÖD
Språk, kultur och etnicitet i
brottsofferstödet?
www.boj.se
Presentation av projekt ”Stöd på eget språk”
• Brottsofferjourernas Riksförbund 2006-2009
• Brottsofferjourernas Telefoncentral
• Projektmedel från Brottsofferfonden
Presenteras av:
Generalsekreterare Eva Larsson
Projektledare Göran Thornadtsson
Internationella Brottsofferdagen 2010-02-22
www.boj.se
Människor hatar varandra ofta
för att de fruktar varandra.
De fruktar varandra ofta
för att de inte känner varandra.
De känner inte varandra
för att de inte har kontakt med varandra.
De har inte kontakt med varandra
för att de lever åtskilda.
Martin Luther King
www.boj.se
Alla har samma rättigheter
Enligt FN-deklaration från 1985 finns en rad rättigheter för brottsoffer.
Det handlar om: Rätten att få tillgång till rättvisa och rättvis
behandling, rätten till ekonomisk ersättning och kompensation samt
rätt till stöd och vård av ideella eller samhälleliga instanser.
Den rätten ska gälla alla!
I FN-deklarationen står att den ska gälla:
”utan åtskillnad, såsom ras, hudfärg, kön, ålder,
språk, religion, nationalitet, politisk eller annan åsikt,
kulturbetingad tro eller sedvänjor, egendom,
härkomst eller familjeställning, etniskt eller
socialt ursprung, och handikapp.”
www.boj.se
Brottsofferjourernas målsättning:
Erbjuda stöd åt ALLA!
Oavsett brottstyp, kön, ålder,
etnisk bakgrund!
www.boj.se
Stöd på eget språk - bakgrund
• Språkliga och kulturella svårigheter
• Myndigheternas ”kanslisvenska”
• Viktigt samtala om svåra upplevelser på sitt modersmål,
beskriva känslor och reaktioner
• Tidigare traumatiska upplevelser
• Bristande tolkservice
• Inte bra att familjemedlemmar ”tolkar”
• Negativ särbehandling inom rättsväsendet?
• Behov hos lokala brottsofferjourer
www.boj.se
Stöd på eget språk - projektet
• Projektstart hösten 2006
• Rekrytering av ”språkvolontärer”
• Utbildning av volontärerna
Brottsofferkunskap, rättsprocessen,
kommunikation, organisationskunskap m.m.
• Prioriterade språk: Arabiska, ryska, spanska,
”kurdiska”, persiska, turkiska, bosniska, kroatiska,
serbiska, finska, somali ……
• Stöd via telefon åt brottsdrabbade, vittnen och
anhöriga på deras eget språk
www.boj.se
Stöd på eget språk – verksamhet
• Språkvolontärer – F.n. 20 språk
Arabiska, persiska, dari, sorani, turkiska, somali, tigrinja, thai, ryska,
polska, bosniska, serbiska, kroatiska, ungerska, spanska, franska, tyska,
finska, romanés/romani, nordsamiska.
• Informationsblad på de aktuella språken
• Tel.nr. 08-642 00 44! Telesvar på 19 språk.
• E-post: [email protected]
• Information på hemsidan www.boj.se – 14 språk
www.boj.se
Stöd på eget språk – statistik
Kontakt med 630 personer. C:a 800 samtalstillfällen
Språk: Arabiska 34%, persiska 11 %, spanska 8%, ryska,
sorani (sydkurdiska), somali…
Brottstyper:
Misshandel 27%, Olaga hot 12%, Grov kvinnofridskränkning 6%,
Rån 6%, Ofredande, Våldtäkt …
Könsfördelning: Kvinnor 56%,män 44 %
www.boj.se
Stöd på eget språk - erfarenheter
• Många frågor angående rättsprocessen.
”Vad händer hos polisen”?
• Missnöje med långsamheten inom rättsprocessen.
”Varför gör inte Polisen någonting?”
Skilda kulturer inom rättsväsendet i olika länder?
• Vanligt med missförstånd i kommunikation med Polisen.
• Många frågar efter juridisk hjälp. ”Hur får jag tag på en advokat?”.
Bristande information ang målsägandebiträde?
Samverkan Juristjouren i Sverige.
www.boj.se
Erfarenheter
(forts)
• Vanligt att hjälpsökande känner sig missförstådda/negativt
behandlade/diskriminerade på grund av sin etniska bakgrund.
• Våld och hot från närstående vanligt bland kvinnliga hjälpsökande.
Information angående Terrafem.
• Asylfrågor vanliga.
• Inte ovanligt att brottsplatsen är tillfälligt boende för asylsökande.
• Hot/våld från den egna etniska gruppen förekommer.
Även hot/våld från andra etniska grupper.
www.boj.se
Erfarenheter (forts)
• Frågor angående personskydd inte ovanliga.
• Lågt förtroende för myndigheter.
Förvåning/glädje över kontakt med ideell organisation.
”Medmänskligt stöd” uppskattas.
• Telefonkontakt på distans upplevs av många som en fördel
framför kontakt på egna orten.
• Språkvolontärerna = Stödperson via telefon!
www.boj.se
Stöd på eget språk - framtiden
• Information till de som behöver brottsofferstöd på eget
språk. Via Polisen, Hälso- och sjukvården,
Medborgarkontor, Invandrarorganisationer m.fl.
• Kompetensutveckling/fortbildning av språkvolontärerna.
T.ex. frågor ang särbehandling/diskriminering
• Rekrytera/utbilda fler språkvolontärer för befintliga språk.
• Utöka antalet språk. T.ex. afrikanska språk.
• Möjligheter få stöd via E-post direkt med språkvolontär.
• Ekonomiska resurser för verksamheten?
www.boj.se
GRÄNSÖVERSKRIDANDE
BROTTSOFFERSTÖD
Möjligheter – svårigheter?
Visioner?
Stöd åt svenskar utsatta för brott utomlands?
Kontakt: [email protected], [email protected]
www.boj.se
GRÄNSÖVERSKRIDANDE
BROTTSOFFERSTÖD
• Vilken är er erfarenhet angående behovet av särskilt
stöd åt människor med annan etnisk bakgrund än svensk?
• Hur kan en sådan verksamhet utvecklas?
• Vilka erfarenheter finns angående svenskar utsatta för
brott utomlands?
• Samverkan med Polisen, Hälso-och Sjukvården, andra
verksamheter och organisationer?
Kontakt: [email protected], [email protected]
www.boj.se
Download