BESTÄLLNING REGISTRERING VARUMÄRKE
Beställarens kontaktperson (tillställs alla handlingar och är betalningsansvarig)
Beställarens bolag
Gatuadress/Box e. dyl.
Aktiebolagstjänst - BildaBolag
Stockholm tel 08-24 83 40, [email protected]
Uppsala tel 018-69 28 70, [email protected]
Postnummer och postadress
E-post
Telefonnr dagtid
Mobilnr
VARUMÄRKESINNEHAVARE
Firmatecknare
Organisationsnummer
1
samma som beställarens bolag
Adress
2
3
2a
2b
2c
2d
Ordmärke
Figurmärke i svartvitt – skydd för alla färger
Figurmärke i färg
Utstyrsel
2e
2f
2g
Ordmärke: skriv in ordet i rutan nedan
Figurmärke: klistra in kopia av märket här eller bifoga kopia
Ljudmärke
Luktmärke
Färgmärke
4
För vilka varor/tjänster skall märket registreras:
Klass Varor/tjänster
Se bilaga
5
6
7
Ansökan om gemenskapsvarumärke (EU):
Ansökan skall ske genom en nationell ansökan i:
Sverige
Australien
Grekland
Japan
Lettland
Portugal
Spanien
Tyskland
Norge
BeNeLux
Irland
Kanada
Litauen
Ryssland
Storbritannien
USA
Danmark
Estland
Island
Kina
Polen
Schweiz
Tjeckien
Österrike
Finland
Frankrike
Italien
Annat land ……………………………………………………………..
Ansökan skall ske genom en internationell ansökan enligt Madridprotokollet i:
Sverige
Australien
Grekland
Japan
Litauen
Ryssland
Storbritannien
USA
Norge
BeNeLux
Irland
Kina
Polen
Schweiz
Tjeckien
Österrike
Danmark
Estland
Island
Lettland
Portugal
Spanien
Tyskland
Finland
Frankrike
Italien
Annat land ……………………………………………………………..
8
Har ansökan gjorts i annat land, vilket:
9
Skall vi bevaka sexmånadersfristen för eventuell kommande registrering i annat land?
10
Kollektivmärke?
11
Skall Aktiebolagstjänst bevaka ditt varumärke mot eventuellt varumärkesintrång?
Ja
Ansökningsnummer:
Ansökningsdag:
Ja
Nej
Reglerna för vårt kollektivmärke framgår av bifogade dokument
Ja
Nej
Ej fullföljt ärende debiteras
Stockholm
Uppsala
Aktiebolagstjänst Leif Malmborg
Drottninggatan 104, Box 45088, 104 30 Stockholm
Tel: 08-24 83 40, Fax: 08-20 39 63
E-post: [email protected]
BildaBolag - Aktiebolagstjänst
Bangårdsgatan 13, 753 20 Uppsala
Tel: 018-69 28 70, Fax: 018-14 50 20
E-post: [email protected]
2011-02
www.ab.se
Anvisningar för beställning av varumärke
1) Varumärkesinnehavare Om den som ansöker om ett varumärke
är en stiftelse eller en ideell förening måste stadgar, årsmötesprotokoll, registreringsbevis eller andra handlingar som utvisar vem som är
firmatecknare bifogas.
2) Varumärket Ett varumärke skall särskilja näringsidkarens varor
från andras. Det måste ha särskiljningsförmåga samt kunna återges
grafiskt, t.ex. med noter för ljudmärke.
2a) Ordmärke Ett ordmärke får inte ange varans beskaffenhet eller
beskriva varan, man kan t.ex. inte registrera ordet ”Ost” för varuslaget
ost. Däremot kan man få registrering för ord som normalt inte brukar
användas för den aktuella varan, t.ex. ”Sol” för choklad.
2b) Figurmärke med skydd i alla färger Om man vill att
varumärket skall skrivas på ett visst sätt, t.ex. med ett unikt typsnitt,
är det ett figurmärke. Ett figurmärke bör utmärka sig genom sin form
och/eller färgkombination. Märket kan bestå av ett säreget utformat
ord eller bokstavskombination eller en fantasibild. Även ett vanligt
ord i ett vanligt typsnitt som kombineras med en särartad figur/fantasibild kan registreras. Önskas skydd i alla färger skall märket registreras i svartvitt.
2c) Figurmärke med skydd enbart i vissa färger Ibland kan märket
ha så låg särskiljningsförmåga att det enbart går att registrera i en viss
färgkombination.
2d) Utstyrsel En varas förpackning och form kan erhålla skydd som
varumärke. Utstyrselmärket har ett tredimensionellt uttryck och kan
återges grafiskt i en avbildning. Kravet för att kunna registrera detta
som varumärke är dock att formen eller förpackningen är tänkt för att
särskilja varorna. Man kan inte skydda något som varumärke om det
ser ut på ett visst sätt enbart pga. att det ska uppfylla en viss funktion.
Nya tekniska lösningar som gör varan eller förpackningen mer funktionsduglig kan skyddas som patent. Design som inte uppfyller kravet
för att registreras som varumärke kan istället skyddas som mönster.
Kraven på egenart för att erhålla varumärkesskydd för en utstyrsel är
mycket höga, de flesta former finns ju redan på marknaden.
2e) Ljudmärke Ett ljud, som en jingel, kan skyddas som varumärke
om ljudet är så distinkt att det har särskiljningsförmåga.
2f) Luktmärke Ett varumärke kan, teoretiskt sett, utgöras av en doft
om doften har särskiljningsförmåga samt kan återges grafiskt.
2g) Färgmärke En enstaka färg eller kombinationer av färger kan registreras som varumärke. Ansökan granskas dock kritiskt och endast
en ovanlig färgnyans eller om den framstår så i det aktuella sammanhanget beviljas registrering.
3) Märket Beroende på vilket slags varumärke du söker, tänk på följande;
Ordmärke Texta ordmärkets lydelse i rutan.
Figurmärke Bifoga en reproduktionsduglig avbildning eller ett original som vi kan göra tydliga kopior av, alternativt skicka en pdf via
e-post. Skall märket skyddas i färg, skall en återgivning i färg och en
återgivning i svartvitt bifogas ansökan. Notera att ett figurmärke som
registreras i färg endast har skydd i denna/dessa färg/er, medan ett
märke som registreras i svartvitt har skydd i alla färgkombinationer.
Om varumärket skall vara i svartvitt skall en återgivning i svartvitt bifogas. Maxformat 8x8 cm.
Utstyrsel Samma regler gäller för utstyrselmärken som för figurmärken, se ovan.
Ljudmärke Bifoga en notbild av ljudet med ansökan.
Färgmärke Bifoga ett färgprov med ansökan.
ser och 11 st tjänsteklasser. Du kan registrera ditt märke i en eller flera klasser. Kostnaden för ansökan och registrering beror på hur många
klasser ansökan omfattar. Du behöver inte ange vilka klasser dina varor och tjänster tillhör. Det viktiga är att du anger de varor och tjänster
du vill ha skydd för. Skriv ned alla de områden, varor och tjänster, för
vilka du vill söka skydd, så kontaktar vi dig för att diskutera och slutligen bestämma vilken/vilka klasser din ansökan ska omfatta.
5) Ansökan om gemenskapsvarumärke Genom en enda ansökan
kan du erhålla registrering för ditt varumärke i EU:s samtliga medlemsländer. Ansökan granskas först av Office of Harmonization in the
Internal Market (OHIM) och sedan av de nationella registreringsmyndigheterna.
6) Ansökan skall ske genom en nationell ansökan
En nationell ansökan är lämplig om man bara vill ha skydd för sitt
varumärke i ett fåtal länder. Ansökan inlämnas till respektive registreringsmyndighet i de berörda länderna. I Sverige sker detta hos
Patent- och registreringsverket (PRV). Vill man göra en internationell
ansökan måste den baseras på en nationell ansökan eller registrering.
7) Ansökan skall ske genom en internationell ansökan enligt
Madridprotokollet
Tack vare Sveriges anslutning till Madridprotokollet kan du genom en
enda internationell ansökan få ditt varumärke registrerat i ett flertal
länder. En internationell ansökan måste baseras på en nationell ansökan eller registrering och skall således omfatta samma märke som basansökan/registreringen samt samma varor och/eller tjänster. I ansökan anger du i vilka av de länder som anslutit sig till samarbetet du
vill att registreringen skall gälla, s.k. designering.
8) Ansökan tidigare gjord i annat land Om du har ansökt om registrering av märket i annat land eller område, kan skyddet för den nya
ansökan börja gälla redan från dagen för den första ansökans inlämnande. Detta gäller dock endast om den ursprungliga ansökan inte är
äldre än sex månader när du lämnar in din ansökan i ett nytt land.
9) Vill du skydda ditt varumärke i andra länder Du kan inom 6
månader från ansökningsdagen utvidga skyddet genom att ansöka om
registrering av märket i andra länder. Du får då tillgodoräkna dig ansökningsdatum från den första ansökan. Om du vill att vi skall bevaka
denna sexmånadersfrist, ange detta i beställningen.
10) Kollektivmärke En förening eller sammanslutning av näringsidkare samt statliga och kommunala organ kan ansöka om registrering
av kollektivmärke. Ett kollektivmärke är till för att användas av
föreningens medlemmar eller på produkter, godkända av aktuell myndighet eller organisation.
11) Bevakning Skall vi bevaka ert varumärke mot andras försök att
registrera förväxlingsbara varumärken?
Aktiebolagstjänst erbjuder en sådan bevakning, s.k. watching, som
sker i de länder/områden ni önskar. Bevakningen sker med hjälp av
dataprogram. I vissa länder sker bevakning mot både nya varumärken
och nya firmor, i andra länder enbart mot nya varumärken. Då dataprogrammet får in en träff meddelar vi er detta. Beslutar ni er för att
göra en invändning mot annans registrering ombesörjer vi detta. Att
bevaka sina varumärken är enormt viktigt, eftersom man då får information om nya varumärken och har möjlighet att invända mot de som
inkräktar på det egna märkets skydd. Framförallt är bevakningen viktig om man registrerar sitt varumärke i länder där registreringsmyndigheterna beviljar registreringar av varumärken, även om de inkräktar på en tidigare rätt. Så är fallet t.ex. i Danmark.
För ytterligare information om varumärken, besök www.ab.se eller
beställ någon av våra olika trycksaker kring varumärken.
4) Varu- och/eller tjänsteslag Ett varumärke skyddas genom registrering inom vissa i ansökan angivna varu- och/eller tjänsteklasser. Ju
fler varor och/eller tjänster, desto svårare att uppnå registrering.
Registreringsmyndigheterna förfogar över ett varumärkesregister där
alla registrerade varumärken i respektive land finns införda. Detta register är enligt en internationell uppgörelse uppdelat i 34 st varuklas-
Ej fullföljt ärende debiteras.
Uppsala
Stockholm
BildaBolag - Aktiebolagstjänst
Bangårdsgatan 13, 753 20 Uppsala
Tel: 018-69 28 70, Fax: 018-14 50 20
E-post: [email protected]
Aktiebolagstjänst Leif Malmborg
Drottninggatan 104, Box 45088, 104 30 Stockholm
Tel: 08-24 83 40, Fax: 08-20 39 63
E-post: [email protected]
2011-02
www.ab.se