Fisk till middag?

advertisement
fiskguide
Fisk till
middag?
WWFs konsumentguide för
mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter
Sjunde upplagan
Fisk till middag?
Fisk är nyttig mat och de flesta av oss skulle säkert
må bra av att äta mer fisk. Problemet är att 80 procent
av världens fiskbestånd är fullt ut­nyttjade eller hotas
av överfiskning.
Att vi måste återställa balansen är inte bara en fråga om människans
önskan att kunna äta fisk även i framtiden. Det är också viktigt för
ekosystemen och hela den biologiska mångfalden i våra sjöar och hav.
I Världsnaturfonden WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk- och skaldjursprodukter får du som konsument mer
information om fisk och skaldjur samt vägledning i hur du kan göra
för att välja rätt fisk med tanke på miljön.
I Sverige äter vi omkring 16 kg fisk per person och år. De mest populära
är lax, torsk och sill. Det kan vara svårt för oss konsumenter att välja
rätt fisk, eftersom även gul- och rödmärkta fiskar kan ligga i fiskdisken.
Så här gäller det att vara extra vaksam.
Innehållsförteckning
WWFs konsumentguide för fiskoch skaldjursprodukter
________________________________________________________________________________
EU och fisket
__________________________________________________________________________________________________________
Vi konsumenter kan göra skillnad
_______________________________________________
Allmänna tips för miljövänliga inköp
_________________________________________
6
12
14
17
Fisk är både gott och nyttigt
19
Abborre
20
________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Alaska pollock
Gädda
______________________________________________________________________________________________
Gös
______________________________________________________________________________________________________
Hajmal/pangasius, tilapia
Havskatt
____________________________________________________________________________________________________
Hälleflundra, liten hälleflundra
Kolja
Kungsfisk/uer
Lake
Makrill
___________________________
_________________________________________________________________________________________
23
24
25
26
27
28
29
30
_____________________________________________________________________________________________________
Lax, stillahavslax
Långa
____________
____________________________________________________________________________________
Kummel och kapkummel
22
_________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Hoki
21
________________________________________________________________________
31
32
__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
33
34
Marulk
_____________________________________________________________________________________________________________
Piggvar, slätvar
_____________________________________________________________________
Regnbåge, röding, öring
_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Sik
_________________________________________________________________________________________________________
Siklöja
Skarpsill
39
40
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Skrubbskädda
________________________________________________________________________
Tonfiskar, svärdfisk
Torsk
___________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tunga, bergtunga, rödtunga
Hajar och rockor
_________________________________________________________________________________
Skaldjur för vardag och fest
Blåmusslor och ostron
Havskräfta
Hummer
_________________________________________________________________
Sötvattenkräftor
Tropiska räkor
42
44
45
46
47
48
49
50
__________________________________________________
51
52
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Krabba, kungskrabba
Nordhavsräka
41
43
___________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
37
38
_______________________________________________________________________________________________________________
Sill och strömming
Ål
36
____________________________________________
Rödspätta/rödspotta
Sej
35
____________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________________
53
54
55
56
57
_________________________________________________________________________________________
Det här gör Världsnaturfonden WWF
_____________________________________
58
Trålfisket är en vanlig syn på Nordsjön. Trålar som släpas över havsbotten har direkt
negativa effekter på miljön och olika havsarter.
WWFs konsumentguide
för fisk- och skaldjurs­
produkter
Om vi ska kunna fortsätta äta fisk behöver
vi lära oss mer om hur vi ska nyttja haven
och sjöarna på ett sätt som behåller
balansen i ekosystemen och bevarar
den biologiska mångfalden.
Alltför länge har vi levt som om haven vore outtömliga, men i takt med att fiskefartygen blivit fler, större
och mer effektiva, så har tillgången på vildfångad fisk
fortsatt att bli allt sämre. Det går helt enkelt inte att
fiska hur mycket som helst – ändå fortsätter överfis6 | Fisk till middag?
Visste du att?
• Drygt 80 procent av den
fisk vi äter i Sverige är
importerad.
• Vi svenskar äter cirka 16 kg
fisk och 85 kg kött per person
och år enligt Jordbruksverket.
• Mest populära är lax, torsk
och sill.
• Insjöfisket svarar för 0,7
procent av Sveriges fisk­
fångs­ter men står för 6
procent av fiskets ekonomiska värde.
• Vanliga efterfrågade
sötvatten­arter är abborre,
gös och sötvattenkräfta.
Världsnaturfonden WWF
ket. En del i skulden har de bidragssystem som gör
att fiskefartygen kan fortsätta trots att själva fisket
inte lönar sig. Ett annat skäl är att de forskare, som
länge varnat för negativ utveckling, har fått tala för
döva öron men i vissa fall finns dock gehör.
WWFs uppgift är bland annat att arbeta för bevarandet av den biologiska mångfalden på vår jord. Med
det menas hela den komplicerade väv där alla djur- och
växtarter ingår. Om vi till exempel fiskar ut torsken,
så innebär det inte bara att vi människor förlorar en
god matfisk. Den ekologiska balansen i havet rubbas
och en mängd andra arter drabbas.
För att rädda det som räddas kan, bör fiske och
konsumtion av vissa fiskarter minska eller upphöra
en tid, så att de kan återhämta sig innan det är för
sent. Dröjer vi för länge kan skadorna bli omöjliga att
reparera under flera generationer framöver – om det
överhuvudtaget går.
Grönt, gult och rött vägleder
I den här fiskguiden har vi tagit upp några av våra
vanligaste matfiskar. Med ljussignalerna grönt, gult
och rött hjälper fiskguiden dig som är konsument att
göra kloka val. Grön signal betyder ”Smaklig måltid!”
gul står för ”Var försiktig med” och röd för ”Låt bli!”.
Det är viktigt att vi fortsätter äta fisk från de fiskbestånd som nyttjas på ett uthålligt sätt. Dels är fisk
nyttig mat, dels ska fiskerinäringen – inte minst den
småskaliga och kustnära – kunna leva vidare.
Ta reda på varifrån fisken kommer
WWFs fiskguide tar inte med alla fiskarter som finns
i svensk handel men den täcker in några av de vanliga och mest populära fiskarna och skaldjuren för
vardag och fest. Det dyker ständigt upp ”nya” fiskar
eller fisknamn i fiskdisken så fråga alltid om fiskens
vetenskapliga namn, var fisken kommer ifrån och om
den är hållbart fiskad eller odlad. Våga fråga!
Som konsument bör man alltid försöka ta reda på
så mycket som möjligt för att därmed visa intresse
Världsnaturfonden WWF
Det svenska fisket
Sverige är inte någon stor
fiskenation. Vi importerar
drygt 80 procent av den fisk
vi äter. Samtidigt exporteras
en stor del av den svenskfångade fisken, bland annat
gös, till länder som Frankrike, Tyskland och Holland.
• År 2008 fanns det totalt
1 145 aktiva svenska fartyg
som bedrev fiske till havs.
• Varje år fångas cirka
196 000 ton fisk och skaldjur
till ett försäljningsvärde runt
en miljard kronor.
• De kommersiellt viktigaste
arterna i saltvatten är sill/
strömming, torsk och räka.
• Det yrkesmässiga sötvattenfisket i Sverige uppgick
år 2009 till totalt 1 564 ton.
De ekonomiskt mest
betydelse­f ulla fiskarterna är
gös, sötvattenkräfta, siklöja
för löjrommen samt ål.
• Storleken på det svenska
vatttenbruket är blygsam.
Under 2009 odlades drygt
2 ton musslor och 7 000 ton
matfisk, varav nästan 90
procent är regnbåge.
Fisk till middag? | 7
för produkter som är producerade på ett uthålligt
sätt. Detta oavsett om de kommer från Sverige eller
är importerade.
Genom att göra medvetna val kan vi alla medverka
till att fiskerinäringen på ett mer varsamt sätt utnyttjar
havets värdefulla resurser. Då kan vi fortsätta att njuta
av havets läckerheter samtidigt som det bedrivs ett lönsamt fiske. Här kan alla vara med och dra åt rätt håll!
Fiskets miljöeffekter
Alla fiskemetoder har direkta eller indirekta effekter
på miljön. Ett exempel är det omfattande torskfisket
i Östersjön som har skapat en obalans i ekosystemet
som kan vara svår att komma till rätta med. Tack vare
en mer långsiktig förvaltning av torsken med begränsat
fiske och en rejäl minskning av det illegala fisket de
senaste fyra åren har situationen för torsken i Östersjön förbättrats. De positiva effekterna av naturligt
saltvatteninflöde genom höst och vårstormar har också
haft stor betydelse.
Oavsiktliga bifångster av till exempel småfisk,
tumlare, sköldpaddor och havsfåglar är också ett stort
problem. De fastnar i fiskeredskapen, och för vissa
arter är dödligheten så hög att den hotar deras överlevnad. Nya selektiva redskap behövs alltså.
Ytterligare ett bekymmer är att mängder av små,
unga individer fångas innan de hunnit fortplanta
sig. Dessutom har vissa fiskemetoder katastrofala
effekter på havens ekosystem. Trålar som släpas över
havsbotten kan skada bottnarna och de organismer
som lever där.
Svartfiske
Illegalt, icke rapporterat och oreglerat fiske (IUU
– Illegal, Unreported and Unregulated) är ett stort
regionalt och globalt problem. Fisket på öppet hav
är dåligt reglerat och svårt att bevaka och problemen
med till exempel bifångster och ödeläggelse av känsliga
havsbottnar är stora.
8 | Fisk till middag?
Visste du att?
• Nära 40 procent av det
globala fisket sker på
djuphavslevande arter.
• Fiskeredskap som tappats
från båtar fortsätter att
fånga fiskar, marina
däggdjur och fåglar under
många år i så kallat spökfiske.
• I Nordsjön kastas mellan
500 000 och 880 000 ton
fiskar och ryggradslösa djur
tillbaka i havet varje år.
• I hela världen kastas upp­skattningsvis drygt 7 miljo­ner ton tillbaka i havet
– ett gigantiskt slöseri med
resurser. Utkasten varierar
från väldigt lite i Norge där
det är förbjudet att kasta
tillbaka fisk överbord till så
mycket som 96 procent i
vissa fisken efter tropisk
räka.
• Flera fiskarter som fiskas
kommersiellt i svenska
vatten finns med på
Artdatabankens rödlista
över hotade arter, till
exempel ål och håbrand
(sillhaj). Totalt är 34 olika
fiskarter rödlistade av
Art­databanken.
Världsnaturfonden WWF
Sill är en av de mest populära fiskarterna hos svenskarna och bilden visar notfiske
öster om Island.
Omkring 30 procent av den totala globala fångsten
beräknas komma från illegalt fiske. Svartfisket har
en omfattande negativ inverkan på våra framtida
möjligheter att bedriva ett uthålligt fiske. Genom att vi
konsumenter ovetande köper dessa illegala produkter,
bidrar vi till att driva fiskarter mot utrotning. Därför
är det så viktigt med tydlig spårbarhet av den lagligt
fångade fisken – från fiskebåten, till hamnen och
hela vägen till livsmedelsbutiken eller restaurangen.
I Barents hav och Östersjön har det illegala fisket
minskat betydligt under de senaste åren.
Världsnaturfonden WWF
Fisk till middag? | 9
Djuphavsfiske
Djuphavsarter lever på mycket djupt vatten, från 400
meter och djupare. Många djuphavslevande fiskar
är särskilt känsliga för överfiske eftersom de växer
långsamt, blir könsmogna sent och inte förökar sig
varje år. Det kan därför ta 30 till 60 år för en fiskart
att återhämta sig från överfiske.
Nära 40 procent av det globala fisket sker på djuphavslevande arter. De flesta djuphavsarterna fiskas
utanför säkra biologiska gränser, vilket innebär att
man tar upp fler fiskar än vad som hinner födas och
växa upp. Trots detta är fisket i stort sett oreglerat.
Djuphavsfiske hotar även andra sårbara arter och
viktiga livsmiljöer, bland annat genom bottentrålning
som kan förstöra bottnar och korallrev. Ögonkorallen,
Lophelia pertusa, lever i våra nordiska vatten på stora
djup och har tagit stor skada av fiske efter bottenlevande arter som liten hälleflundra och djuphavskungsfisk.
När korallreven en gång förstörts av trålning kan det
ta flera tusen år innan de är återställda. Ögonkorallen
växer endast cirka 6 mm om året och utanför norska
kusten har man hittat rev som är över 9 000 år gamla!
Genom att undvika att köpa djuphavsfiskar kan du
bidra till att trycket på dessa arter minskar!
Märkning visar ursprung
Det är den som saluför varan – till exempel fiskhandlare, butikskedjor och restauranger – som ansvarar
för varans egenskaper. Säljaren ska kunna ge den
information som behövs för att vi konsumenter ska
kunna göra ett bra miljö­val. Från den 1 januari 2002
gäller ett EU-direktiv som innebär att alla fisk- och
skaldjursprodukter som saluförs inom EU ska kunna
spåras med vetenskapligt namn, enligt det system
som Carl von Linné tog fram, och med vedertagna
handelsnamn. Märkningen ska även informera om var
fisken fångats – i sötvatten eller i havet – och i så fall
i vilket havsområde, alternativt var fisken har odlats.
Många EU-länder och handlare tar fortfarande inte de
10 | Fisk till middag?
Den atlantiska soldatfisken blir
könsmogen först kring 25 års
ålder och är mycket känslig för
överfiske.
Exempel på djuphavs­
fiskar i butiken är:
Lubb – Brosme brosme
Kungsfisk/uer – Sebastes
marinus, S. mentella
Skoläst – Coryphaenoides
rupestris
Långa – Molva molva
Moratorsk – Mora moro
Liten hälleflundra eller
blåkveite – Reinhardtius
hippoglossoides
Atlantisk soldatfisk
– Hoplostethus atlanticus
Världsnaturfonden WWF
Lophelia pertusa, kallvattenkorallen som lever i våra nordliga vatten, hotas av bottentrålning
efter djuphavslevande arter.
här reglerna på allvar. Fråga var fisken kommer ifrån
och hur den är fångad!
Misstänker du att en förpackning inte innehåller
den fisk som står på paketet, anmäl det till Konsumentverket eller till kommunens miljö- och hälso­
skyddsförvaltning, som ansvarar för livsmedelskon­t­rollen i butikerna. För att undvika oklarheter om vad
det egentligen är för fisk du köper kan du titta på den
så kallade Fisklistan, en förteckning över vedertagna
svenska och vetenskapliga fisknamn. Fisklistan finns
på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se.
Vill du veta mer om olika
fångstmetoder och fiske­
redskap, besök wwf.se
Världsnaturfonden WWF
Visste du att?
• Det finns cirka 31 000 kända
och beskrivna fiskarter i
världen.
• Bara 70 av Sveriges 250
fiskarter fiskas för konsumtion.
• Mellan 20 och 25 procent
av den totala världsfångsten
av fisk och skaldjur går till
produktion av fiskmjöl och
fiskolja, som huvudsakligen
används till djurfoder, bland
annat för fiskodling.
Fisk till middag? | 11
EU och fisket
Inom EU regleras fisket främst genom
den gemensamma fiskeripolitiken, GFP,
som ska reformeras och beslutas 2012.
Läget för de vilda fiskbestånden är
allvarligt och WWF arbetar för att
politiken ska förändras i grunden och
skydda både de vilda bestånden
och havens unika ekosystem.
Långsiktig förvaltning av alla bestånd med hänsyn till
ekosystemen och försiktighetsprincipen måste införas
senast år 2015. I dag har endast ett fåtal av EUs 96
kommersiella bestånd förvaltningsplaner. Det saknas
dessutom effektiv kontroll mot illegalt fiske och bifångster i många områden. Skadliga fiskesubventioner
måste upphöra. Enligt ny uppskattning kan EUs flotta i
dag fiska 2–3 gånger mer än vad haven kan producera. Trots överfisket har yrkesfiskare fått fortsatt stöd till
fiskebåtar och skattelättnader på bränsle.
I dag beslutas fångsterna inom EU genom politiska kvotförhandlingar mellan medlemsländerna.
Besluten följer sällan de råd Internationella Havsforskningsrådet (ICES) ger för hur mycket fisk som
kan fiskas utan negativ påverkan på bestånden.
Kohandeln med fiskekvoterna har lett till att över
70 procent av Europas kommersiella fiskbestånd är
överfiskade och att EU nu med sina 70 procent importerad fisk är världens största fiskimportör. Genom
att kortsiktiga ekonomiska och sociala intressen har
fått gå före bärkraftiga bestånd har fiskepolitiken haft
negativ påverkan på havens ekosystem och underminerat fiskets ekonomiska värde.
12 | Fisk till middag?
För att nå målen om hållbara
fiskbestånd är det nödvändigt
att ha lågsiktiga förvaltningsplaner. WWF arbetar för att
alla bestånd ska ha sådana
planer.
Världsnaturfonden WWF
WWF arbetar för att:
• EUs nya fiskepolitik ska slå
fast att alla kommersiella
bestånd ska förvaltas inom
långsiktiga, ekosystembaserade förvaltningsplaner
senast 2015
• fiskeflottan ska minskas
och anpassas till ett
balanserat uttag av fiskbestånden och att yrkesfisket
ska vara ekonomiskt och
miljömässigt hållbart
• subventioner ska bara ges
till miljöförbättrande
åtgärder som till exempel
redskap som minskar
bifångster
• bekämpa illegalt fiske
genom ökad fiskekontroll
och spårbarhet av fisk från
båt till tallrik
• europeiska fiskare som
fiskar utanför EUs vatten ska
följa europeisk lagstiftning
• öka miljöcertifieringen av
fiske och fiskprodukter.
Ansvar även utanför europeiska vatten
I takt med att fisken försvinner från Europas fiskevatten förflyttar sig europeiska fiskebåtar till Afrikas
kuster där förvaltning och kontroll ofta saknas. En
fjärdedel av den fisk som tas upp av fiskare från EU
fångas utanför Europa. WWF anser att även detta fiske
ska bedrivas på ett respektfullt och hållbart sätt så att
lokalbefolkningen garanteras god tillgång till matfisk.
Världsnaturfonden WWF
Våra hav är i kris. EUs
fiskelagar måste änd­
ras. Vi vill att EU ska:
• skydda våra hav
• stoppa överfisket och
skadliga fiskmetoder
• rädda fiskesamhällen
och framtida jobb.
Skriv på WWFs namn­
insamling på wwf.se
Fisk till middag? | 13
Vi konsumenter kan göra skillnad!
Som konsumenter kan vi bidra till en bättre havsmiljö
och ett mer uthålligt fiske genom att välja fisk som är
miljömärkt och fiskarter som inte är överfiskade.
Titta också på storleken på den fisk du köper; många
fiskar är så små att de inte har hunnit fortplanta sig.
Fråga efter miljömärkta fiskprodukter!
Miljömärkningen av varor gör det lättare för miljömedvetna konsumenter att välja lämpliga produkter. För
fisk och skaldjur finns det produkter märkta med MSC
och Krav som du kan fråga efter när du handlar. Under
2011 kommer även den internationella märkningen
ASC för odlade arter. För alla tre märkningarna är det
en oberoende part som genomför själva certifieringen.
MSC
MSC – Marine Stewardship Council – är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker fisk- och
skaldjursprodukter. De har tagit fram regler för hur
ett uthålligt fiske – som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i havet – ska
bedrivas. Bland annat måste bifångsterna minimeras
och goda arbetsförhållanden råda ombord. För att få
använda MSCs märke på fisk- och skaldjursprodukter
måste fisket ske enligt MSCs principer och kriterier.
Av olika fisken, stora och småskaliga runt om i världen,
är i dagsläget fler än 200 redan godkända eller undersöks för certifiering enligt MSC. Globalt finns mer än
11 000 MSC-märkta fiskprodukter. Se www.msc.org
WWF ger grönt ljus för MSCmärkt vildfångad Stillahavslax
från Alaska och för norsk Krav­
odlad lax som finns i svenska
butiker.
ASC
ASC – Aquaculture Stewardship Council – är en global
hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. ASC grundades 2009 och de första certifierade
produkterna kommer på marknaden under 2012.
14 | Fisk till middag?
Världsnaturfonden WWF
MSC-certifierat gösfiske bedrivs i Hjälmaren.
Bland arterna som kan komma att certifieras finns bland
annat lax, tilapia, tropisk räka och hajmal/pangasius.
ASC ställer bland annat krav på arbetsförhållanden, ett
ansvarsfullt användande av foderfisk och begränsningar
av övergödande näringsämnen.
Se www.ascworldwide.org
KRAV
Krav står för en hållbar livsmedelsproduktion och Kravmärkt fisk innebär att producenten följer organisationens regler. I slutet av 1990-talet utvecklade Krav och
dess norska systerorganisation Debio regler för odling av
laxfiskar. I dag kan man köpa Kravmärkt lax från Norge.
Krav har också regler för vildfångad fisk och skaldjur
som fokuserar på säkra metoder, hållbara bestånd, låg
klimatpåverkan och spårbarhet. Se www.krav.se
Världsnaturfonden WWF
Fisk till middag? | 15
Blåfenad tonfisk, Thunnus thynnus, är den mest kända i tonfisksläktet. Arten lever både
i östra och västra Atlanten och var vanlig längs svenska västkusten på 1940–1950-talet
men har under senare år inte påträffats alls i svenska vatten. Blåfenad tonfisk klassas
som akut utrotningshotad.
16 | Fisk till middag?
Världsnaturfonden WWF
Allmänna tips för miljövänliga inköp
• Köp miljömärkt fisk enligt MSC och Krav när det finns.
Kontrollera ursprunget på alla fiskprodukter.
• Köp rätt storlek på fisken. Det är viktigt att fiskarna
hinner fortplanta sig åtminstone en gång innan de fångas.
Fråga därför efter fisk som är större än minsta lek­
storleken (se storlekar i rekommendationerna).
• Fråga efter fisk och skaldjur som fångats med selektiva
redskap, det vill säga fiskfällor, burar för kräftor och
krabbor och trålar som inte fångar småfisk och annan
oönskad bifångst.
• Våga pröva något nytt! Variera inköpen i fiskdisken
så bidrar du till att trycket minskar på populära och
över­f iskade arter.
• Undvik djuphavslevande arter då de växer långsamt.
De är extra känsliga för överfiske och djuphavsfisket
är fortfarande i stort sett oreglerat.
• Köp inte fisk och skaldjur som finns med på Art­­­data­bankens lista över hotade arter, den så kallade
rödlistan, till exempel hälleflundra, ål, vissa hajar.
Se www.artdata.slu.se.
• Fråga efter lokalt fångad fisk eftersom det gynnar
småskaligt kustnära fiske eller fisket i sjöar nära dig.
Förhoppningsvis är också fisken färskare.
• Våga fråga – men bli inte nedslagen om du inte får
de svar du önskar. Många som säljer fisk och skaldjur
känner inte till fiskars biologi eller fiskets miljöeffekter.
Genom att ställa frågor kan du bidra till att öka intresset
för och påverka utvecklingen mot ett mer miljömässigt
hållbart fiske.
Världsnaturfonden WWF
Många av oss älskar ”Havets
frukter”, men det gäller att välja
rätt. På sidorna 50–57 presenteras musslor och skaldjur
närmare.
Fisk till middag? | 17
18 | Fisk till middag?
Världsnaturfonden WWF
Fisk är både gott och nyttigt
I den här guiden har vi listat några av våra vanligaste matfiskar.
Med ljussignalerna grönt, gult och rött ger den en vägledning
för oss konsumenter. Grön signal betyder ”Smaklig måltid!”,
gul står för ”Var försiktig med!” och röd signal för ”Låt bli!”.
Färgmärkningarna gäller de arter vi konsumerar här i Sverige.
I takt med att situationen för de olika arterna förändras, kan
rekommen­dationerna komma att ändras.
Fisk är nyttigt! Många av oss äter så pass lite fisk att
vi faktiskt skulle må bättre om vi åt mer, och det gäller
även fisk från Östersjön.
För sötvattenfisk gäller det för oss konsumenter
att försäkra oss om att fisken inte kommer från sjöar
med för höga kvicksilverhalter, dioxiner eller andra
miljögifter. Kommersiellt fiske förekommer oftast inte
i så kallade svartlistade sjöar. Hjälmaren, Mälaren
och alla näringsrika sjöar har inga besvärande halter
av kvicksilver. Dioxinhalterna ligger strax under EUs
gränsvärden när det gäller öring i Vänern och Vättern
och för röding i Vättern. För gös, abborre och gädda
i Mälaren ligger dioxinhalten på en hundradel av
Livsmedelsverkets gränsvärde.
Livsmedelsverket rekommenderar att gravida och
ammande kvinnor begränsar sin konsumtion av vissa
insjöfiskar och feta fiskar från Östersjön. Detta gäller
även kvinnor i fertil ålder som tänker skaffa barn senare i livet. Mer information om ”Kostråd för gravida”
hittar du på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se.
Världsnaturfonden WWF
Så hälsosam är fisken
Protein: 17–18 g per 100 g.
Fett: Feta fiskar som
makrill, sill, strömming och
lax innehåller 5–25 g fett per
100 g. Magra fiskar som torsk
och kolja har sitt fett lagrat
i levern. Köttet innehåller
därför ytterst lite fett,
0,3–0,5 g per 100 g fisk.
Vitaminer: Fisk innehåller
alla vitaminer utom vitamin
C. Feta fiskar är särskilt rika
på vitamin A, D och E.
Mineralämnen: Fisk
innehåller flertalet näringsmässigt viktiga mineraler,
särskilt selen och jod.
Fleromättat fett: En stor
andel omega-3-fettsyror,
som anses minska risken för
hjärt- och kärlsjukdomar,
finns i feta fiskar som sill,
strömming, makrill och lax.
Fisk till middag? | 19
Abborre
Perca fluviatilis
Abborren är en god matfisk. Förr använde man även ben
och fjäll till lim och utsmyckningar.
Abborren når sällan över tvåkilosstrecket,
men kan väga upp till runt 4 kg. Abborren
sägs nappa på allt och har därför länge
varit populär i mete och sportfiske.
Förekomst
Abborren lever i sjöar och floder i hela landet. Den finns också i det bräckta vattnet i
Östersjön och i åmynningar på Västkusten.
Fångstmetoder
Nät, mjärdar, fällor, ryssjor och krok.
Status
Längs kusten i Bottenhavet och Bottenviken är bestånden någorlunda stabila.
Längre söderut vid Östersjökusten är bestånden varierande och i vissa områden
minskar de. Minskningen är störst i norra
och egentliga Östersjön. I insjöarna är
bestånden ofta i gott skick.
20 | Fisk till middag?
Visste du att?
I sura och näringsfattiga sjöar eller skogstjärnar finns ofta stora mängder småvuxna abborrar, så kallade ”tusenbröder”.
I fritidsfisket fångas cirka nio gånger mer
abborre än i yrkesfisket.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Köp gärna abborre från insjöar eller från
småskaligt hållbart kustfiske.
Rekommendation: Gult ljus
Gäller för odlad abborre och abborre
från Östersjön.
Världsnaturfonden WWF
Alaska pollock
Theragra chalcogramma
Alaska pollock tillhör torskfamiljen och är med sina tre ryggfenor
och skäggtöm lik torsken.
Alaska pollock lever på grunt vatten, ned
till 200 meters djup, men vandrar mellan
botten och ytan. Det är en relativt snabbväxande fisk, som främst lever på krill,
andra små skaldjur och fisk.
Alaska pollock utgör basen för ett av
världens största fisken. Den fiskas framför
allt av Japan, Korea, USA och Ryssland.
Honorna tas ofta under parningsperioden
för rommens skull, medan fiskköttet används i fiskpinnar, filéer för snabbmat och
i imitation av krabbkött – surimi.
Förekomst
Alaska pollock är norra Stilla Havets
motsvarighet till vår egen torsk och lever
i de kalla vattnen utmed den amerikanska
västkusten och den asiatiska östkusten.
Fångstmetoder
Trålning. Mycket av fisken bereds direkt på
fartygen och landas som frysta produkter.
Status
Bestånden av Alaska pollock är relativt
stabila och några av bestånden förvaltas
så väl att de har blivit MSC-certifierade.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Fråga efter MSC-certifierad Alaska
pollock.
Rekommendation: Gult ljus
Gäller övriga fisken av Alaska pollock.
Världsnaturfonden WWF
Fisk till middag? | 21
Gädda
Esox lucius
Gäddan är en rovfisk som nästan uteslutande lever av annan fisk,
inte sällan av andra gäddor. Gäddan kan ta byten som är upp till
en tredjedel av dess egen vikt.
Gäddan kan bli 1,5 meter lång och väga
mer än 25 kg men sådana exemplar är
mycket ovanliga. Det svenska yrkes- och
husbehovsfisket efter gädda har minskat
och den har i dag störst betydelse inom
sportfisket. En del av den gädda som trots
allt fångas exporteras till Centraleuropa.
Förekomst
Gäddan finns i sjöar – men inte i fjällsjöar
– i åar och brackvatten längs Östersjökusten. Den håller gärna till i vassruggar och
på grunt vatten invid stränderna. Gäddan leker i mars–maj på översvämmade
strandängar och i grunda vikar.
Fångstmetoder
Nät, ryssjor, långrev och andra krokredskap.
Status
I insjöarna är bestånden av gädda ofta i
gott skick. Bestånden är relativt stabila,
22 | Fisk till middag?
men tillgänglig information visar att fisketrycket är relativt högt och att bestånden
av gädda i mindre skyddade kuststräckor
och ytterskärgårdar är svaga. Fångsterna
i egentliga Östersjön är i dag en femtedel
jämfört med mitten av nittiotalet.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Köp gärna gädda från insjöar eller från
småskaligt hållbart kustfiske.
Rekommendation: Gult ljus
Undvik gädda från kusten av egentliga
Östersjön. Köp inte gädda som är mind­re
än 40 cm eller större än 75 cm.
Världsnaturfonden WWF
Gös
Sander lucioperca
Gösen är i dag en av de viktigaste insjöarterna för yrkesfisket
och en uppskattad matfisk. Den trivs bäst i ganska grumliga, näringsrika
sjöar eller på djupare vatten.
Gösen är en rovfisk med synen anpassad
till jakt i mörkt eller grumligt vatten, då
den smyger sig på sitt byte. Den lever på
småfisk, framför allt nors. Gösar kan växa
sig mycket stora, över 1 meter och 15 kg i
vikt, men sådana exemplar är ovanliga.
Förekomst
Gösen lever framför allt i Mälarens och
Hjälmarens vattensystem, samt i de flesta
större och djupare insjöarna från Skåne
och upp till Mellansverige. Den förekommer också längs hela ostkusten.
Fångstmetoder
Ryssjor, mjärdar, nät och krokredskap.
Status
Mycket god status i Hjälmaren och en ökning i flera mindre och näringsrika sjöar.
Relativt stabila bestånd finns i Vänern
och Mälaren. Gösbestånden i Östersjön
varierar mycket i olika fiskeområden
Världsnaturfonden WWF
längs kusten. Vid Upplandskusten visar
gösbeståndet tecken på ett mycket högt
fisketryck. Antalet individer över minimi­
måttet har minskat med nästan 98 procent
de senaste tio åren.
Rekommendation: Grönt ljus
MSC-certifierat gösfiske finns bara i
Hjälmaren. Där är det endast tillåtet att
ta upp gös som klarar minimimåttet
45 cm, vilket har föreslagits för Mälaren
och även tillämpas i ett antal mindre
sjöar med gös. Alla gösbestånd bör
förvaltas på liknande sätt som det
i Hjälmaren.
Rekommendation: Gult ljus
All övrig gös från Europa.
Fisk till middag? | 23
Hajmal/pangasius
Pangasius hypophthalmus
Hajmal är handelsnamnet på en fiskart som ofta hittas i fiskdisken och på
restaurang. Men för att den ska låta mer attraktiv kallas den i handeln ofta
efter första delen av det vetenskapliga namnet, pangasius. Tilapia är en
annan tropisk fisk som tillhör ciklidfamiljen.
Hajmal är en tropisk sötvattenfisk som är
lätt att odla. Odlingen av hajmal har ökat
explosionsartat de senaste åren. En annan
tropisk odlad art är tilapia, Orechromis
niloticus, O. mossambicus, O. aureus.
Tilapia kommer ursprungligen från Afrika
och har odlats i över 3 000 år.
Förekomst
Hajmal härstammar från Mekongflodens
vattensystem i Sydostasien där den även
odlas. Den odlas i stora delar av Asien
liksom tilapia och de odlade fiskarna exporteras huvudsakligen till Europa.
Odlingsmetod
Traditionellt odlades hajmal i jorddammar
men det blir allt vanligare med flytande
nätkassar direkt i floderna. Tilapia odlas
ofta i dammar eller sjöar.
Status
Det finns ingen formell uppskattning för
bestånd av vild hajmal, men de anses inte
24 | Fisk till middag?
stora. Bristfällig förvaltning av odlingsenheterna och användning av kemikalier
förorenar närområdena. Uttag av foderfisk
i lokalt fiske utarmar andra fiskbestånd i
Asien. Foderfisk kommer också från andra
havsområden.
Rekommendation: NY KATEGORI
– ”PÅ VÄG MOT CERTIFIERING”
I december 2010 gjordes ett avtal mellan
WWF och Vietnams fiskeindustri där
certifierad hajmal successivt ska öka
från 0,5 procent till minst 75 procent år
2015. Genom överenskommelsen blir
hajmal utan färg i kategorin ”på väg mot
certifiering” till dess den är ASC-certifi­
erad, vilket delar av odlingen blir under
2012. ASC-certifiering ger grönt ljus.
Rekommendation: Rött ljus
Konventionellt odlad tilapia från Asien.
Världsnaturfonden WWF
Havskatt
Anarhichas lupus
Lupus, det vetenskapliga artnamnet, betyder varg och syftar på den
breda munnen med de kraftiga tänderna. Tänderna används för att
krossa tjockskaliga djur som musslor, krabbor och sjöborrar. Detta sliter
hårt på tänderna som byts ut varje vinter. Havskatten kallas också
havsvarg eller havskuse. I handeln kallas den ibland kotlettfisk.
Under vintern föredrar havskatten den
steniga och hårda bottnen på 20–500
meters djup medan den på sommaren
förflyttar sig till grundare vatten, på
20–60 meters djup. Vuxna havskatter är
enslingar som håller sig till klippskrevor.
I regel är den gråbrun med mörkare tvärband längs sidorna och en avrundad nos.
Havskatten har en ålliknande kroppsform
med en ryggfena som börjar vid huvudet
och slutar vid stjärtspolen. Den kan bli
upp till 125 cm lång och väga drygt 25 kg.
Förekomst
Nordatlanten från Spetsbergen till Amerikas nordöstra kust samt ner till Medelhavet och Biscayabukten. Finns även i
Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak och
ända in till Öresund. Odlas också i Norge.
Världsnaturfonden WWF
Fångstmetoder
Snurrevad och krok samt som bifångst i
annat trålfiske.
Status
Havskatt fiskas huvudsakligen som bifångst. På senare år har landningarna
minskat avsevärt – från 2 500 ton på
1980-talet till drygt 100 ton.
Rekommendation: Rött ljus
Havskatten är starkt hotad enligt Art­
databankens rödlista. Bristande kunskap
om beståndsstatus och ett oreglerat
fiske gör att havskatt bör undvikas.
Fisken har långsam återhämtnings­
förmåga efter överfiske.
Fisk till middag? | 25
Hoki
Macruronus novaezelandiae
Hokin tillhör kummelfamiljen och kan bli 120 cm lång. Det är
en lång, från sidorna ganska sammantryckt fisk, med blågrön rygg
och silverfärgad buk, samt med underbett och skarpa tänder.
Hokin bildar stora stim på djupare vatten,
från 400 till 1 000 meter. Den är ganska
snabbväxande och blir könsmogen redan
efter tre år, när den är cirka 60 cm lång.
Hoki fiskas framför allt av Japan, Korea,
Nya Zeeland, Australien och Ryssland.
Förekomst
Hoki finns i sydvästra Stilla Havet runt
Nya Zeeland, samt utanför västra och
södra Australien.
Fångstmetoder
Trålning på medeldjup och med botten­
trål. Fisket sker med stora fartyg som
kan fiska på djupt vatten och ta hand om
fångsten direkt ombord.
26 | Fisk till middag?
Status
Fiskebeståndet runt Nya Zeeland har ett
högt fisketryck. Bestånden av hoki är extra
sårbara för överfiske eftersom fiskarna
inte kan fortplanta sig varje år.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Välj bara MSC-märkt hoki då det innebär
bättre förvaltning för denna känsliga
djupvattenart.
Rekommendation: Rött ljus
Övrig hoki som ej är certifierad.
Världsnaturfonden WWF
Hälleflundra
Hippoglossus hippoglossus
Hälleflundran är ett glupskt rovdjur som tar torsk, kolja och andra fiskar.
En hälleflundra kan bli 3–4 meter lång och väga över 300 kg.
Förekomst
Grönland, Newfoundland, Irland, Skottland, Barents hav och norska kusten. Odlas
också i Norge.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Gäller MSC-märkt hälleflundra.
Fångstmetoder
Långrev, trål och hälleflundregarn.
Status
Hälleflundran är starkt hotad på grund av
långsam tillväxt och sen könsmognad, vilket gör den mycket känslig för utfiskning.
Nästan överallt har fisket gått kraftigt
tillbaka.
I butikerna säljs ofta ”hällefisk”. Det
är inte hälleflundra, utan blåkveite, eller
”liten hälleflundra”, Reinhardtius hippoglossoides. Den är betydligt mindre än hälleflundran och blir högst 120 cm lång och
45 kg tung. Även den mindre hälleflundran
är ofta överfiskad.
Världsnaturfonden WWF
Rekommendation: Gult ljus
Gäller odlad hälleflundra. Lin- eller
garnfiskad liten hälleflundra från västra
Grönland, Norska havet och nordöstra
Arktis.
Rekommendation: Rött ljus
Köp inte hälleflundra eller ”liten hälleflundra” eftersom de är kraftigt över­
fiskade. Hälleflundran är starkt hotad
enligt svenska Artdatabankens rödlista.
Fisk till middag? | 27
Kolja
Melanogrammus aeglefinus
Koljan är en torskfisk. Den livnär sig på bottendjur som ormstjärnor,
musslor och havsborstmaskar, men äter som äldre även andra fiskar.
En kolja kan bli en meter lång och väga hela
14 kg. Tillväxten varierar mycket, men när
koljan i Nordsjön är 30–40 cm lång och
3–4 år gammal blir den könsmogen.
Förekomst
De viktigaste och mer stabila bestånden
finns i Nordsjön, i Barents hav och kring
Island.
Fångstmetoder
Bottentrål, snurrevad och linor.
Status
Koljan anses nu ha stabila bestånd i Barents hav och i hela Nordsjön, i Skagerrak
och Kattegatt. Flera fisken är certifierade
enligt MSC i Danmark, Norge, Skottland
och Färöarna.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
För MSC- och Kravcertifierad kolja.
Rekommendation: Gult ljus
Fiskad med snurrevad kring Island eller
i Nordsjön. Undvik koljor som är mindre
än 35 cm eftersom de inte har hunnit
fortplanta sig. Köp helst inte kolja som
fiskats med bottentrål, eftersom fångstmetoden medför stora bifångster av
vitling och den redan kraftigt överfiskade
torsken i Nordsjön.
REKOMMENDATION: RÖTT LJUS
Övriga bestånd av kolja.
28 | Fisk till middag?
Världsnaturfonden WWF
Kummel & Kapkummel
Merluccius merluccius, M. capensis, M. paradoxus
Kummel och kapkummel är de vanligaste kummelfiskarna på den svenska
marknaden. I Sverige fångas kummeln främst som bifångst vid botten­
trålning.
Familjen kummelfiskar och familjen
torskfiskar är nära släkt. Kummel kan bli
upp till 140 cm lång, väga 15 kg och lever
på djup mellan 30 och 1 000 meter. Vuxen
kummel lever ovanför sand- eller dybotten under dagen men simmar högre upp
i vattenpelaren under natten för att jaga
bläckfisk och småfisk. Yngre individer
lever främst på små kräftdjur.
Förekomst
Kummel förekommer i östra Atlanten från
Kattegatt till vattnen utanför Nordafrika.
Kapkummel förekommer i Sydostatlanten,
främst utanför Sydafrikas kust.
Fångstmetoder
Bottentrål, nät, långrev.
Status
Vissa bestånd av kummel och kapkummel
är på uppgång igen efter överfiske under
1980- och 1990-talen men osäkerheten är
stor och vissa bestånd är på väg upp medan
andra fortfarande är överfiskade.
Världsnaturfonden WWF
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Köp gärna MSC-certifierad kapkummel
från Sydafrika.
REKOMMENDATION: GULT LJUS
Var försiktig med val av kummel från
norra Europa eftersom dessa bestånd
håller på att återhämta sig från överfiske.
Fråga efter garn- eller linfångad kummel.
REKOMMENDATION: RÖTT LJUS
Köp inte kummel från södra Europa eller
kummel som fångats med trål här i norr,
då trålfisket är förknippat med stora
mängder bifångst.
Fisk till middag? | 29
Kungsfisk/uer
Sebastes marinus och S. mentella
Kungsfiskar, som också kan kallas uer eller rödfisk, liknar till formen
en abborre men tillhör familjen drakhuvudfiskar. De är djuphavsfiskar
som håller sig i stora stim på 50 till 1 000 meters djup.
Den röda färgen gör den lätt att känna
igen, liksom de stora ögonen, munnens
underbett och den lilla fliken på under­
käken. Kroppen är komprimerad och
längden varierar beroende på art. Den
större kungsfisken, Sebastes marinus, kan
bli upp till en meter lång medan djuphavskungsfisken, Sebastes mentella, blir något
mindre. I svenska vatten förekommer en
liknande art, mindre kungsfisk, Sebastes
viviparus, som vanligen blir cirka 25 cm
lång.
Förekomst
Nordatlanten, från Spetsbergen till Nordamerikas kust. I Sverige förekommer den
huvudsakligen i Skagerrak och inne i Gullmarsfjorden, men är sällsynt i Kattegatt
och Öresund.
30 | Fisk till middag?
Fiskemetod
Riktad trålning och som bifångst i andra
trålfisken.
Status
Kungsfisken är i dag överfiskad. Den är
sällsynt och är därför inte utsatt för regelbundet fiske i svenska farvatten, men
i Norge har båda arterna stor ekonomisk
betydelse.
Rekommendation: Rött ljus
Undvik att köpa dessa djuphavsfiskar:
Sebastes marinus, Sebastes mentella,
Sebastes viviparus. Den långsamma tillväxten och den sena könsmognaden gör
artgruppen extra känslig för utfiskning.
Världsnaturfonden WWF
Lake
Lota lota
Lake lever mest i djupa sjöar och långsamt rinnande vatten
där vattnet är kallt och syrerikt. Stor lake hittas oftast på
riktigt djupt vatten, men söker föda på grunt vatten nattetid.
Mindre lake finns ofta mycket strandnära
där den lever på insektslarver, snäckor,
musslor, kräftor och så småningom fisk.
Lake har lång kroppsform och platt huvud med skäggtöm. Den andra ryggfenan
är sex gånger så lång som den första.
Färgen är gul, ljusbrun eller svartmarmorerad. En fullvuxen lake väger oftast
2–5 kg. Laken leker i januari-februari
på relativt grunt vatten med sand- eller
grusbotten.
Förekomst
Norra halvklotet. Den enda arten av torsk­-­
fiskar som förekommer i sötvatten. Förekommer i Sverige i Östersjöns kustområden
och i sötvatten från kusten till fjällen.
Saknas ofta i mindre vatten på Västkusten.
Fångstmetoder
Burar, ryssjor, nät, långrev.
Status
Det finns mycket liten kunskap om mängden lake i Östersjön och i de största svenska insjöarna återhämtar sig bestånden
fortfarande från tidigare hårt fiske. I dag
fiskas lake främst som bete för kräftfiske.
Världsnaturfonden WWF
Visste du att?
Lakens rom och lever har länge ansetts
vara delikatesser. Rommen innehåller
ovanligt mycket B- och C-vitamin, som
för länge sedan anses ha varit viktigt för
samerna vintertid. Nomader i Turkiet
använde förr regnkläder gjorda av skinn
från lake. I Sibirien har det sega skinnet
använts som fönster.
REKOMMENDATION: GULT LJUS
Fråga efter lake från svenska insjöar
eftersom situationen här ser något bättre
ut och laken endast fiskas i liten skala.
REKOMMENDATION: RÖTT LJUS
Köp inte lake från Östersjön då det finns
mycket lite kunskap om detta bestånd.
Laken tar lång tid på sig att bli köns­
mogen och är därför känslig för överfiske.
Lake är upptagen på Artdatabankens
rödlista som nära hotad.
Fisk till middag? | 31
Lax
Salmo salar
Laxen kan bli upp till 150 cm lång och väga 45 kg,
men exemplar över 20 kg är ovanliga.
Genom utbyggnaden av vattenkraften har
de naturliga förutsättningarna för laxens
reproduktion gått förlorade i nästan alla
Sveriges älvar. Överlevnaden av unglax
är bara 10–15 procent i Östersjön. I dag
finns endast livskraftiga bestånd i cirka en
fjärde­del av de ursprungligen 28 laxälv­
arna runt Östersjöns kuster. Praktiskt
taget all lax som säljs i Sverige är odlad i
Norge. En mindre del utgörs av vildfångad
lax från kraftverkens odlingar och naturligt lekande vildlax.
mot drivgarn infördes i Östersjön har planat ut. Östersjölaxen saknar i dag hållbar
långsiktig förvaltning.
Förekomst/Utbredning
Norra Atlanten, Östersjön, i vissa sjöar
i norra Europa och i nordöstra Nordamerika. Stillahavslax är en släkting.
Gäller konventionellt odlad lax från Nordeuropa. Odlingen av lax bidrar till hög
efterfrågan på foderfisk och ger upphov
till lokala föroreningar. I Norge sprider
rymlingar av odlad lax parasiten laxlus,
förödande för det vilda beståndet av lax.
Fångstmetoder
Laxlinor, laxfällor och nät. Drivgarnsfisket
stoppades den 1 januari 2008. I stället har
fisket flyttats närmare kusten och inriktas
nu på den kompensationsutsatta laxen.
Några av vildlaxbestånden är på väg att
återhämta sig i Bottenviken.
Status
Flera bestånd av vildlax i Östersjön är
svaga och återhämtningen sedan förbudet
32 | Fisk till middag?
Rekommendation: Grönt ljus
Gäller Kravodlad lax och för vildfångad
lax från Stilla havet som är MSC-märkt.
Rekommendation: Gult ljus
Rekommendation: Rött ljus
Gäller odlad lax från Chile och Turkiet
eftersom dessa odlingar har stor miljöpåverkan. Rött ljus även för vild lax från
hotade populationer, till exempel från
Västkusten, Vänern och för vild lax från
Östersjön och dess tillflöden. Beståndens storlek varierar beroende på plats.
Världsnaturfonden WWF
Långa
Molva molva
Långan tillhör familjen torskfiskar och lever mest på djupt vatten,
ofta på 100–400 meters djup. Den trivs vid steniga bottnar, gärna vid
klippor och skeppsvrak. I Sverige är långa kanske mest känd som lutfisk.
Långa har lång kropp med två ryggfenor
där den bakre löper längs med större delen av kroppen. Underkäken har en stor
skäggtöm. Färgen är brunaktig, på buken
ljusare. Längden kan vara upp till 2 meter
och vikten 45 kg. Livslängden är minst 25
år. Långan lever vanligen på hårdbotten
på 100–400 meters djup, ibland ner till
1 000 meter, ensam eller i glesa stim.
Yngre individer finns ofta på grundare vatten närmare kusten. Födan består av fisk,
krabbor, sjöstjärnor och bläckfisk. Leken
sker från april till juni på 60–300 meters
djup. De största honorna lägger upp till
60 miljoner ägg.
Förekomst
Nordöstra Atlanten till Öresund. Huvudsakliga utbredningsområdet ligger väster
om de Brittiska öarna.
Fångstmetoder
Långa fiskas med trål, främst som bifångst
vid torsk- och havskräftfiske.
Världsnaturfonden WWF
Status
Långa är känslig för fiske eftersom den
blir könsmogen vid hög ålder. Långan har
gynnats något av en förbättrad förvaltning
av torsken runt Island och i Barents hav,
men den saknar egen effektiv förvaltning
och de flesta bestånd är överfiskade.
Rekommendation: Gult ljus
Fråga i första hand efter långa fångad
med lina eller garn från Barents hav
eftersom bestånden där är något bättre.
Samma fiskemetoder gäller för Nordsjön.
Rekommendation: Rött ljus
Långa är en kommersiellt viktig djuphavsart, men bör undvikas då trålning
orsakar skador på havsbotten och leder
till höga bifångster. Artdatabankens rödlista klassar långa som ”starkt hotad”.
Fisk till middag? | 33
Makrill
Scomber scombrus
Makrillen är en snabb och uthållig simmare som drar fram nära
vattenytan på jakt efter djurplankton och småfisk som sill och skarpsill.
På jakt efter föda förflyttar sig makrill i
stim med perfekt synkroniserade riktningsförändringar. Eftersom den saknar
simblåsa hindras den inte av vattentrycksförändringar och kan göra blixtsnabba
dykningar och uppstigningar. Vintertid
vistas arten nära botten på 150–250 meters djup. Långa sträckor avverkas när
makrillen vandrar mellan olika vattenområden.
Makrillen blir könsmogen vid 3–4 års
ålder och är då cirka 30 cm lång. Livslängden uppskattas till maximalt 20 år.
Förekomst
Nordsjön ner till Medelhavet och södra
Svarta Havet, runt Island och utanför
Newfoundland. Sommartid är den vanlig
i Skagerrak och Kattegatt.
Fångstmetoder
Flyttrål, ringnot och dörj.
34 | Fisk till middag?
Status
I Nordostatlanten anses bestånden numera fiskas på ett uthålligt sätt med selektiva
metoder. En långsiktig förvaltningsplan
finns, men samordningen mellan EU,
Norge och Island är inte helt tillfredsställande.
Visste du att?
• Makrill kan fara fram i jättelika stim
med en frontvägg som är 100 meter hög
och 200 meter bred.
• Nästan varje sommar rapporteras att
späckhuggare siktats nära Västkusten när
de följer stim av makrill.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Gäller MSC-certifierad makrill från norra
Atlanten. Fråga också gärna efter makrill
som är lokalt fiskad.
Världsnaturfonden WWF
Marulk
Lophius piscatorius
Marulken är en trög bottenfisk som vistas på 20 till 1 000 meters djup.
Den kan bli upp till två meter lång.
Den främre fria ryggfenstrålen med sin
skinnflik används som ett vajande metspö
för att locka till sig byten. Marulken böjer
”agnet” ned mot munnen och bytet sugs
in i gapet med en kraftig vattenström när
det kommer tillräckligt nära. Födan består
främst av fisk och kräftdjur men sjöfåglar
har ibland hittats i magen på fisken.
Förekomst
Marulken förekommer längs hela Atlantkusten, i Medelhavet samt i Svarta havet
och utmed Afrikas västkust. I Norden
förekommer den i Skagerrak och Katte­
gatt men också tillfälligt i Öresund och
sydvästra Östersjön.
Fångstmetoder
Den är huvudsakligen fiskad som bifångst i
Världsnaturfonden WWF
fisk- och kräfttrål men på senare år har ett
mer riktat fiske etablerats för marulken.
Status
Kunskapen kring beståndens status och
utbredning är bristfällig. På grund av sin
runda och breda kroppsform fångas marulken ofta innan den hunnit fortplanta sig.
Rekommendation: rött ljus
Marulken har en långsam tillväxt och sen
könsmognad, vilket gör den känslig för
fiske. Eftersom kunskapen om bestånden och fångsterna är dåliga bör den
undvikas. Välj därför hellre andra arter
från fisken som du vet är väl förvaltade.
Fisk till middag? | 35
Piggvar
Psetta maxima
Piggvaren är en bottenlevande fisk som håller till på sand- och stenbottnar
på 20–70 meters djup. En vuxen piggvar kan bli en meter lång och väga
upp till 25 kg.
Piggvaren är inte särskilt vanlig någonstans, men det är en högt uppskattad matfisk och därför en värdefull bifångst. Den
fiskas huvudsakligen under lekperioden.
Då hanar sällan når upp till minimimåttet, 30 cm, så är nio av tio landade fiskar
honor.
Förekomst
Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, i Öster­
sjön upp till Ålands hav.
Fångstmetoder
Fiskas huvudsakligen med nät i Östersjön,
främst Hanöbukten, Öland och Gotland
samt i Nordsjön. Bifångst i bomtrål, bottentrål, snurrevad och långrev. Odlas också,
främst i Spanien.
Status
Piggvarsbestånden har minskat kraftigt
36 | Fisk till middag?
i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.
I Östersjön har en viss återväxt kunnat ses,
men fisketrycket är fortfarande för högt.
Stora individer är sällsynta.
Rekommendation: gult ljus
Välj i första hand odlad piggvar och
garnfiskad piggvar större än 30 cm från
hållbara bestånd. På lång sikt är odling
inte ett hållbart alternativ, eftersom
det bidrar till fiske av foderfisk i havet.
Försiktighetsprincipen bör även gälla för
slätvar, Scophthalmus rhombus.
Rekommendation: rött ljus
Trålfiskad piggvar.
Världsnaturfonden WWF
Regnbåge
Oncorhynchus mykiss
Regnbågen har sitt ursprung i västra Nordamerika och i Nordostasien,
men den infördes till Europa redan under 1880-talet. Det är en laxfisk
som även kallas regnbågslax.
Regnbågen har fått många olika namn
i handeln. Felaktigt kallas den ibland
”forell” då den på tyska heter ”Regenbogenforelle”. Regnbåge är en mycket
uppskattad sportfisk som planteras ut i
många sjöar över hela landet från Skåne
till Lappland. Den reproducerar sig nästan
aldrig i vårt land.
I regnbågens ursprungsområde finns
tre typer: de som lever i bäckar och åar, de
som lever i sjöar och de som lever i havet
men vandrar upp i sötvatten för att leka.
Regnbågen odlas i dammar och kassar, och är en av de vanligaste arterna i
svenskt vattenbruk. Röding, Salvelinus
alpinus, och öring, Salmo trutta, odlas
också på detta sätt. Den regnbåge som
ibland fångas längs kusterna har rymt
från odlingar.
Världsnaturfonden WWF
Odlingsmetoder
Odlas i nätkassar i bland annat Sverige,
Norge och Finland.
Rekommendation: Gult ljus
Konventionellt odlad regnbåge, röding
och öring. Odlingen av rovfisk har dock
nackdelar, bland annat hög efterfrågan
på foderfisk. En annan bieffekt är lokala
föroreningar.
Rekommendation: rött ljus
Köp inte vildfångad röding eller regn­
båge odlad i Chile eller Turkiet då dessa
odlingar i dag ej kontrolleras tillräckligt
bra vilket medför stor miljöpåverkan.
Fisk till middag? | 37
Rödspätta/rödspotta
Pleuronectes platessa
Rödspättan är en utpräglad kustfisk som håller till på öppna sandoch lerbottnar, från strandkanten ned till cirka 200 meters djup. Övergödning och föroreningar i våra kustområden har kraftigt försämrat rödspättornas uppväxtmiljöer under 1980- och
1990-talen.
Förekomst
Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön upp
till Gotland. Kring Island och längs hela
den europeiska västkusten och en bit in
i Medelhavet. De viktigaste lekplatserna
ligger utanför den holländska och belgiska
kusten.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUs
Välj MSC-certifierad rödspätta.
Rekommendation: Gult ljus
Från Östersjön och Nordsjön. Eftersom
rödspätta i flera bestånd håller på att
återhämta sig, rekommenderas försiktighet. Köp inte exemplar som är mindre
än 30 cm eftersom de inte har hunnit
fortplanta sig.
Fångstmetoder
Bomtrål, bottentrål, snurrevad och sättgarn.
Status
Rödspättan i Nordsjön är nu på väg att
långsamt återhämta sig. Beståndet i Öster­
sjön anses vara beroende av inflyttning
från Kattegatt.
38 | Fisk till middag?
Rekommendation: Rött ljus
Köp inte rödspätta som har fiskats med
bomtrål, ett redskap som gör stor skada
på havsbottnen och ger stora bifångster
som slängs överbord.
Världsnaturfonden WWF
Sej
Pollachius virens
Sej kallas också gråsej och är en torskfisk. Till skillnad från torsken
lever den i stim som mestadels rör sig i de övre vattenlagren.
Det är en utmärkt matfisk.
Sej är en snabb simmare och rör sig över
stora områden. Den jagar i stim genom
att omringa och tvinga upp sill och annan småfisk till ytan. Sej blir könsmogen
när den är mellan 40 och 70 cm lång.
Förekomst
De viktigaste bestånden av sej finns i
Nordsjön, i Barents hav och kring Island.
Fångstmetoder
Trål, snörpvad, nät och långrev.
Status
Sej har haft låg tillväxt i flera områden de
senaste åren.
Världsnaturfonden WWF
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Köp gärna sej som är MSC-certifierad
Fisken från Danmark, Norge, England
och Tyskland har MSC-certifierat sig.
Rekommendation: Gult ljus
För ej certifierad sej. Välj bort fiskar som
är mindre än 40 cm eftersom de ännu
inte har hunnit fortplanta sig. Undvik
därför filéer som är mindre än 30 cm.
Fisk till middag? | 39
Sik
Coregonus spp
Siken tillhör laxfiskarna och är en grupp bestående av olika arter
som är svåra att särskilja.
I Europa förekommer ett flertal olika arter,
varav sex finns i Sverige. Det finns stationära sikpopulationer i sjöar och rinnande
vattendrag men också vandrande fisk. Den
så kallade älvsiken som finns utmed Östersjökusten vandrar liksom andra laxfiskar
upp i älvmynningarna under lektiden.
Siken är en stimfisk som föredrar
kallt vatten och framför allt lever av olika
kräftdjur. Sikens rom används till kaviar.
Förekomst
I södra Sverige, främst i djupa sjöar, i
Norrland i något grundare sjöar och i
vattendrag samt i Bottenhavet och Bottenviken.
Fångstmetoder
Bottensatta kombifällor, nät, ryssjor och
krok.
40 | Fisk till middag?
Status
Bestånden har generellt sett minskat
längs Östersjökusten men det finns lokala
variationer med ökande bestånd. Tillståndet för beståndet av sik i Vättern är inte
längre kritiskt utan ökar något medan det i
Vänern är acceptabelt.
Rekommendation: gult ljus
Fråga efter sik från hållbara fisken
i insjöar och vattendrag.
Rekommendation: Rött ljus
Gäller för sik från Östersjön.
Världsnaturfonden WWF
Siklöja
Coregonus albula
Siklöjan är liksom siken en laxfisk, men den är betydligt mindre
och har ett tydligt underbett. Även siklöjan är en stimfisk som
föredrar de större insjöarna. Populationerna i norra Östersjön
går upp i rinnande vatten för att leka.
Siklöjan är den art inom siksläktet som har
haft störst ekonomisk betydelse tack vare
den eftertraktade löjrommen.
stora sjöar. I Bottenviken och Bottenhavet
varierar bestånden och här bör bara ett
varsamt fiske tillåtas.
Förekomst
Siklöjan förekommer i så gott som hela
landet, i södra Sverige främst i djupa vatten och i Norrland i något grundare sjöar
och vattendrag. Den finns också i Bottenhavet och Bottenviken.
Visste du att?
I Sverige förekommer också en annan
mycket närbesläktad art, vårsiklöjan,
Coregonus trybomi.
Fångstmetoder
Skötar, ryssjor eller trål.
Status
Siklöjan har exploaterats kraftigt och har
på senare år främst fiskats för rommens
skull. Siklöjebestånden är svaga i alla
Världsnaturfonden WWF
Rekommendation: gult ljus
Fråga efter siklöja och löjrom från uthålligt bedrivet fiske och en beredning som
tar tillvara hela fisken.
Fisk till middag? | 41
Sill/strömming
Clupea harengus
Sillen förekommer i stor mängd i bestånd med varierande
tillväxt, vandringsmönster och lektid.
Sillen i inre Östersjön och i Bottenhavet
kallas strömming, Clupea harengus membras, och räknas som en särskild underart.
Strömmingen är normalt betydligt mindre
och inte lika fet, den blir också könsmogen
tidigare.
Under många sekler var sillen en viktig
matfisk för oss i Norden. I dag är sill och
strömming fortfarande två av våra volymmässigt viktigaste fisken. En betydande
andel används för att tillverka fiskmjöl
och fiskolja.
Förekomst
De viktigaste bestånden är norsk och
isländsk vårlekande sill, sommarlekande
sill vid Island, höstlekande sill i Nordsjön
samt strömmingen i Östersjön.
Fångstmetoder
Trål, snörpvad, drivgarn, sättgarn, sill­
bottengarn och skötar.
Status
Strömming i egentliga Östersjön, i Finska
viken och i Bottenhavet är i relativt god
status men bör fiskas med försiktighet.
42 | Fisk till middag?
Sillen i Nordsjön och norra Atlanten har
goda bestånd men väster om Skottland
och Irland är den fortfarande överfiskad.
Visste du att?
• Även Nordsjösillen har överfiskats,
och 1977 infördes fiskeförbud. Återhämtningen tog cirka 10 år.
• Böckling är varmrökt sill eller strömming.
Rekommendation: grönt ljus
Köp mer sill och strömming! Fråga gärna
efter MSC- eller Kravmärkt sill. Ur resurssynpunkt är det bättre att fisken går direkt
till konsumtion än att den används för att
mata kycklingar och grisar.
Rekommendation: Gult ljus
Undvik strömming från västra Östersjön
eftersom tillväxten är dålig och fisketrycket för högt.
Världsnaturfonden WWF
Skarpsill
Sprattus sprattus
Skarpsillen liknar sillen, men är som fullvuxen mindre.
Skarpsillen i Östersjön blandar sig inte med skarpsillen i Västerhavet.
Precis som för sillen kan bestånden variera kraftigt i storlek.
Östersjöskarpsillen har lägre fetthalt och
en annan smak. Det styr både fisket och
vilka produkter som skarpsillen används
till. Fisket i Östersjön är mer storskaligt
och större delen av fisken används som
fiskfoder för tillverkning av fiskmjöl och
fiskolja. På Västkusten fångas skarpsillen
antingen med trål eller, inne i fjordarna,
med så kallad snörpvad. Av fångsten
tillverkas olika konserver som ”brissling”
och ”ansjovis”.
Förekomst
Skarpsillen är allmän längs hela den
svenska väst- och sydkusten. I Östersjön
går den upp till Ålands hav men kan även
förekomma i Bottenviken. Den finns även
i Nordsjön.
Världsnaturfonden WWF
Fångstmetoder
Flyttrål, bottentrål och snörpvad. Lysfisket
efter skarpsill på Västkusten kan ge höga
bifångster om det sker på grunt vatten –
mindre än 50 meters djup.
Status
Skarpsillen i Östersjön och i Nordsjön
anses för närvarande ha en någorlunda
god status. Långsiktiga förvaltningsplaner
bör dock tas fram.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Köp gärna skarpsill. Precis som för sill
och strömming är det bättre ur resurssynpunkt att äta fisken direkt. Undvik
skarpsill fiskad med lysfiske.
Fisk till middag? | 43
Skrubbskädda
Platichthys flesus
Skrubbskäddan, som även kallas
flundra eller skrubba, håller ofta till
där vattnet är bräckt.
Skrubbskäddan finns från strandkanten
och ner till cirka 100 meters djup på alla
sorters mjuka bottnar, såväl sandiga som
lösa och dyiga.
Skrubbskäddan är aktiv om natten och
ligger nedgrävd på dagen. Den livnär sig
på små kräftdjur, havsborstmaskar och
musslor. Vintertid slutar skrubbskäddan
nästan helt att äta och söker sig ut på djupare och saltare vatten.
Förekomst
Arten förekommer längs hela Europas kust
ända upp till Barents hav och Vita havet.
Den finns i hela Östersjön och är vanlig
i områden där åar och floder mynnar ut
i havet.
Fångstmetoder
Trål, ryssjor och sättgarn.
Status
Bestånden vid Skagerrak och Kattegatt
tycks vara stabila. Den relativt höga medel­
åldern talar för att skrubbskäddan inte är
överfiskad i Östersjön.
44 | Fisk till middag?
Visste du att?
• De flesta skrubbskäddor är högersidiga,
det vill säga när de omvandlas från rundfisk till plattfisk lägger de sig på vänster
sida med högersidan uppåt. Men upp till
30 procent är vänstersidiga.
• I områden där skrubbskäddan och rödspottan leker samtidigt kan arterna korsa
sig med varandra.
Rekommendation: grönt ljus
Köp gärna garnfångad skrubbskädda
Men köp inte skrubbskädda som är så
liten att den inte har hunnit fortplanta sig.
Den ska vara över 20 cm.
Rekommendation: Gult ljus
Gult ljus för trålfångad skrubbskädda då
denna fiskemetod innebär hög bifångst
av alltför unga fiskar.
Världsnaturfonden WWF
Tonfiskar
Blåfenad tonfisk
Thunnus thynnus
Den blåfenade tonfisken levde förr
i flockar om 50 till 1 000 individer.
Födan består av fiskyngel,
djurplankton och mindre stimfiskar
som sill, makrill och näbbgädda.
De största exemplaren av blåfenad tonfisk
som har fångats har vägt över 900 kg och
varit runt 5 meter långa. Så stora tonfiskar
har dock blivit allt mer sällsynta på grund
av det intensiva fisket. Numera fångas
sällan blåfenade tonfiskar som är större än
3 meter och tyngre än 300 kg.
Förekomst
Flera tonfiskarter finns i Atlanten, Medelhavet, Indiska Oceanen och Stilla Havet.
Fångstmetoder
Snörpvad, drivgarn, långrev och dröj.
Status
Den blåfenade tonfisken är utsatt för
mycket hårt fiske och är kraftigt över­
fiskad. Den gulfenade tonfisken är också
överfiskad.
Visste du att?
Tonfisken är ”varmblodig”. Tack vare den
snabba ämnesomsättningen och ett avancerat värmeväxlarsystem kan kroppen hålla
högre temperatur än det omgivande vattnet.
Den blåfenade tonfisken är en av de
snabbaste fiskarna och kan komma upp i
hastigheter på över 80 kilometer i timmen.
Världsnaturfonden WWF
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Grönt ljus för MSC-certifierad albacor
tonfisk, Thunnus alalunga, och skipjack,
Katsuwonus pelamis.
Rekommendation: Gult ljus
Gult ljus för skipjack som inte är MSCcertifierad och för ”pole and line”-fiskad
gulfenad tonfisk. Alla tonfiskarter utnyttjas maximalt och några är överfiskade.
I flera fall förekommer bifångster av
framför allt delfiner, men också andra
fiskarter och sköldpaddor beroende på
vilken fiskemetod som används. Vilken
sorts tonfisk ligger i konservburken eller
i fiskdisken där du handlar?
Rekommendation: Rött ljus
Köp inte blåfenad tonfisk, gulfenad tonfisk, Thunnus albacares, eller andra tonfisklika släktingar som svärdfisk, Xiphias
gladius, och marlin, Makaira indica, och
M. nigricans, eftersom de är överfiskade
och vissa av dem finns med på IUCNs
(Internationella naturvårdsunionen) internationella lista över hotade arter.
Fisk till middag? | 45
Torsk
Gadus morhua
Torsken håller till i kalla nordliga
vatten på 5 till 600 meters djup.
De stora bestånden i havet är vandringsfiskar som rör sig hundratals
kilometer mellan lekplatserna och
de områden där de söker föda.
Längs kusterna finns lokala bestånd. När
torsken blir könsmogen är den mellan
40 och 60 cm beroende på var den lever.
Torskfisket är Sveriges ekonomiskt
mest värdefulla fiske. Det motsvarar ungefär en tredjedel av det totala värdet av
det svenska fisket.
Förekomst
I alla svenska havsområden och i större
delen av norra Atlanten, från Barents hav
ned till Frankrikes västkust.
Fångstmetoder
Trål, snurrevad, sättgarn, bottengarn, linor
och ryssjor.
Status
Många torskbestånd är i dag överfiskade
och betraktas som starkt hotade. Situationen i Kattegatt, Skagerrak och stora delar
av Nordsjön är allvarlig och fisket kraftigt
begränsat. För Östersjön, framför allt
öster om Bornholm, har torskens situation
46 | Fisk till middag?
förbättrats de senaste åren. Det nordostarktiska torskbeståndet i Barents hav ligger inom säkra biologiska gränser medan
den norska kusttorsken är överfiskad.
REKOMMENDATION: GRÖNT LJUS
Välj i första hand MSC-certifierad eller
Kravmärkt torsk. Mycket av den nordostarktiska torsken i Barents hav och östra
Östersjön är MSC-certifierad.
Rekommendation: Gult ljus
Gult ljus för torsk från västra Östersjön
och Island, samt för odlad torsk.
Rekommendation: Rött ljus
Köp inte torsk från bestånd som är överfiskade. Undvik framför allt torsk från
Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak och den
norska kusttorsken. Torsk som är mindre
än 45–50 cm har inte hunnit fortplanta
sig! Köp därför inte filéer som är mindre
än 30 cm. Torsk fångas ibland med bottentrål som har direkt negativ effekt på
vissa havsmiljöer.
Världsnaturfonden WWF
Tunga
Solea solea
Tunga eller så kallad sjötunga
är en populär plattfisk som förekommer
i svenska fiskdiskar. Tungan kan bli mellan 50 och 60 cm lång.
Tungan har ett stort kommersiellt värde
i hela Europa. Den kan leva i över 20 år
men på senare år har det blivit sällsynt
med exemplar som är över 10 år gamla.
Förekomst
Tunga förekommer i Europa längst Atlantkusten, i Medelhavet, i sydvästra Svarta
havet och längs Afrikas västkust. I Sverige
finns den i Skagerrak och Kattegatt ned
till Öresund.
Fångstmetoder
Trål, snurrevad och nät.
man gå försiktigt fram. På grund av långsam tillväxt och sen könsmognad är den
mycket känslig för fiske. Samma gäller
bergtunga.
Rekommendation: Grönt ljus
Välj MSC-certifierad tunga.
Rekommendation: Gult ljus
Status
Flera bestånd av tunga har varit eller är
överfiskade och det är fortfarande viss osäkerhet med bestånden trots att situationen
i Nordsjön nu ser bättre ut.
Garnfiskad tunga från Nordsjön,
Skagerrak och Kattegatt får gult ljus.
Visste du att?
Rödtungan är en annan plattfisk som
ofta saluförs som ”sjötunga”. Den fiskas
med bottentrål och tas upp som bifångst
vid trålfiske efter räkor och havskräftor.
Eftersom kontrollen av fisket på rödtunga
är dålig och fisket har ökat markant, bör
Köp inte trålfiskad tunga! Fisket medför stora bifångster av små individer
som kastas överbord. Eftersom tungan
antingen är överfiskad i stora delar av
Europa och fiskas på ett ohållbart sätt
bör den undvikas. Rött ljus gäller även
för rödtunga, Glyptocephalus cynoglos­
sus, och bergtunga, Microstomus kitt.
Världsnaturfonden WWF
Rekommendation: rött ljus
Fisk till middag? | 47
Ål
Anguilla anguilla
Ålen har en fascinerande levnadsbana som vi fortfarande
har begränsad kunskap om. Den kan också leva mycket länge;
den äldsta ål som påträffats var minst 88 år gammal.
All europeisk ål leker i Sargassohavet och
det är ett och samma bestånd. Larverna
följer sedan med Golfströmmen till Europa. Vid cirka tre års ålder når de Europas
kuster och kallas då glasål. Honorna går
sedan upp i sött vatten medan hanarna
ofta stannar kvar vid kusten.
Efter 6 till 12 år startar hanarna vandringen till lekplatserna i Sargassohavet,
medan honorna får vänta flera år till
innan de blir könsmogna och kan ge sig
av. Honorna blir därför störst, upp till
drygt en meter, medan hanarna blir cirka
40 cm långa. Blankål kallas ålen när den
startar sin vandring, och under färden
tillbaka till Sargassohavet äter de vuxna
ålarna ingenting.
Förekomst
Ålen förekommer i norra Atlanten, i Öster­
sjön och i Medelhavet, där de vandrar upp
i olika vattendrag för att växa till sig.
48 | Fisk till middag?
Fångstmetoder
Ryssjor, tinor och krok. Kompensationsutsättning av ål sker regelbundet i de stora
sjöarna i Sydsverige. Glasål fångas i dag
huvudsakligen för att användas vid kompensationsutsättningar eller i odlingar.
Status
Beståndet av ål är starkt hotat och mängden glasål som når Europa har minskat
mycket kraftigt. Enligt IUCN och Art­
databankens lista över hotade arter är
den akut hotad. Förvaltningen av fisket
måste förbättras genom den gemensamma
process som pågår inom EU.
Rekommendation: Rött ljus
Låt bli att köpa all slags ål, odlad och
vildfångad, eftersom det rör sig om
individer från ett och samma bestånd.
Världsnaturfonden WWF
Hajar & rockor
Överfiske och hajfensfiske är de största hoten mot hajbeståndet, men
även bifångster är ett stort problem. Miljontals hajar dör när de fastnar
och drunknar i fiskenät som är avsedda för andra fiskar.
En del hajarter fiskas kommersiellt i världen och många arter landas som bifångst.
Det är numera förbjudet att fiska pigghaj,
Squalus acanthias, i Sverige. Men dessa
och arter som håbrand, Lamna nasus,
slätrocka, Dipturus batis och knagg­rocka,
Raja clavata, fås tyvärr fortfarande som
bifångst.
Både hajar och rockor fortplantar sig
långsamt och får endast några få ungar
varje år. Detta innebär att även ett begränsat fiske snabbt kan få negativa effekter
och många arter har blivit ganska sällsynta
i Nordsjön.
Förekomst
Det finns hajar och rockor i världens alla
hav. Vissa arter lever i sötvatten. Ett tiotal
arter förekommer utanför Västkusten.
Fångstmetoder
Drivgarn, långrev, bifångst i bottentrål och
bottensatta nät. Fisket efter haj och rocka i
tropiska vatten resulterar ofta i oönskade
bifångster av sköldpaddor, fåglar och
marina däggdjur.
Världsnaturfonden WWF
Status
Vi vet alldeles för lite om de flesta hajar och
rockor, men bestånden av håbrand/sillhaj
och pigghaj har minskat under senare år.
Visste du att?
• På rockorna används bara ”vingarna”
och ibland en del av stjärten. Resten går
till produktion av fiskmjöl och fiskolja.
• Hajfenor anses som en delikatess i vissa
delar av Asien. Omkring 100 miljoner hajar dör varje år på grund av hajfensfisket,
som både hotar hajbeståndet och är ett
enormt resursslöseri. Fisket medför ett
djupt lidande för hajarna som ofta dumpas
levande sedan fenorna skurits bort.
Rekommendation: Rött ljus
Köp inte haj och rocka eftersom de
flesta arterna är överfiskade och flera
är hotade.
Fisk till middag? | 49
Skaldjur för vardag och fest
Skaldjurens högtid är tidig höst med krabba, havskräfta
och sötvattenkräfta till festen. Allt fler äter dock skaldjur året
om, inte minst nordhavsräkor och blåmusslor. De senare går
dessutom alldeles utmärkt att plocka själv. Så har vi havets
svarta guld, hummern, det lyxigaste skaldjur man kan äta
och ofta förknippad med nyårsfirande liksom ostron för den
romantiska middagen. Innan du njuter ta reda på hur fångst
och odling går till!
WWF förespråkar ett fiske som bedrivs med så kallade selektiva redskap, det vill säga redskap
som i så liten utsträckning som möjligt orsakar bifångster. Bilden visar svensk, burfångad
havskräfta, ett skonsamt fiske.
50 | Fisk till middag?
Världsnaturfonden WWF
Blåmussla
Mytilus edulis
Blåmusslan lever i havet på stenar, klippbottnar och andra fasta
underlag ned till cirka 10 meters djup, helst i kraftigt strömmande
vatten. Ostron lever på likande sätt.
Längden hos en fullvuxen blåmussla är
vanligen under 10 cm. I Östersjön förekommer blåmusslor i rikliga mängder,
men de är så små att de inte är av kommersiellt intresse. Däremot är de viktig
föda för många fiskar och fåglar.
Musslor odlas också på en mängd olika
sätt, bland annat på pålar eller rep. Musslorna behöver då inte matas utan lever på
plankton som de filtrerar ur vattnet. En
blåmusselodling, liksom ostronodling, tar
alltså upp näringsämnen ur havet, vilket
är positivt.
Förekomst
Finns längs Atlantkusten och hela den
svenska kusten, från Skagerrak ända upp
i Bottenhavet.
Fångstmetoder
Vilda blåmusslor och ostron skördas ofta
med skrapor, vilket orsakar skador på
bottenmiljön och andra djur som lever
där.
Världsnaturfonden WWF
Visste du att?
• På Västkusten finns blåmusslor från
tidvattenzonen till tio meters djup. I Öster­
sjön finns de från lägsta vattennivån till
50 meters djup.
• Om musslan du äter har en grön kant
så kommer den inte från Europa utan från
Stilla Havet.
• Svenska ostron odlas vid Koster.
Rekommendation: Grönt ljus
Köp gärna MSC- eller Kravmärkta och
färska, odlade blåmusslor. De är både
uthålligt nyttjade och bra för miljön.
Grönt ljus även för odlade ostron,
Ostrea edulis.
Rekommendation. Rött ljus
Köp inte musslor eller ostron som tagits
upp med bottenskrapa eftersom det
skadar havsbotten.
Fisk till middag? | 51
Havskräfta
Nephrops norvegicus
Havskräftan håller mestadels till i tunnlar och hålor som den
gräver i mjuka sedimentbottnar på 30 till 250 meters djup.
På natten kommer havskräftan fram för att
leta mat. För att hitta bytesdjuren använder den luktsinnet som sitter på små borst
på antennerna. En fullvuxen hane kan
mäta 24 cm från panntagg till stjärtspets,
honorna är något mindre. Honorna lägger
ägg vartannat år.
Förekomst
Längs hela den europeiska Atlantkusten
från Norge till Portugal samt i Skagerrak
och Kattegatt.
Fångstmetoder
Bottentrål och kräftburar. På senare år
har fisket med kräftburar glädjande nog
ökat och står i dag för omkring 30 procent
av den svenska fångsten i Skagerrak. Ur
miljö­synpunkt är burar att föredra eftersom man slipper de bottenskador som
trålarna åstadkommer och bifångsterna
av fisk blir mindre.
52 | Fisk till middag?
Status
Havskräftan i norra Europa anses i dag
vara överfiskad i vissa områden som längs
Europas västkust i Biscayabukten och i
norra Portugal. Välj i första hand miljöcertifierad havskräfta.
Rekommendation: Grönt ljus
Gäller havskräfta certifierad enligt MSC
eller Krav samt burfångad havskräfta.
Rekommendation. Rött ljus
Bestånden av havskräfta har minskat
något på senare år och är kanske på
gränsen till överfiskade i vissa områden.
Det stora problemet är de omfattande bifångsterna i det vanliga bottentrålfisket.
Världsnaturfonden WWF
Hummer
Homarus gammarus
Hummern är ett kraftigt, blåsvart kräftdjur som blir klarröd
när den kokas. De två klorna är kraftiga och har olika funktioner
– den ena är en kraftig krossklo och den andra en klenare saxklo.
Hummern kan vara antingen höger- eller
vänsterhänt. Den lever på steniga bottnar
på grunt vatten, där den kan hitta en bo­
håla att gömma sig i under dagen. Hummern är framför allt aktiv på natten. Den
äter alla slags bottendjur, till exempel
musslor, snäckor och sjöborrar. Hummern är fredad under sommarhalvåret då
äggläggning och befruktning sker.
Förekomst
Hummern förekommer längs kusterna i
större delen av Europa, dock inte i Östersjön eller runt Island. Vid Nordamerikas
kust finns arten Homarus americanus.
Fångstmetoder
Hummer fångas i tinor, en skonsam fiske­
metod.
Världsnaturfonden WWF
Status
Kunskapen om de svenska bestånden
är dålig, men fredningsperioden och ett
minimimått på 22 cm med en huvudsköld
på minst 8 cm skyddar hummern mot
överfiske.
Rekommendation: Gult ljus
För burfångad amerikansk hummer,
Homarus americanus, från östra Kanada.
Rekommendation: grönt ljus
Köp gärna svensk hummer som är större
än minimimåttet på 22 cm. Fråga gärna
efter MSC-certifierad hummer.
Fisk till middag? | 53
Krabba
Cancer pagurus
Krabban, som också kallas
krabbtaska, lever på steniga och
klippiga bottnar från strandkanten
och ned till cirka 30 meters djup.
En ny art på marknaden är kungskrabban från Ryssland.
Den krabba som säljs färsk i Sverige kommer framför allt från Irland, Norge och
Storbritannien. I England har fångsterna
femfaldigats sedan 1960-talet, och forskarna där varnar nu för överfiske. För att
minska risken har man i vissa fiskeområden ökat minimistorleken på krabbor som
får fångas. Det svenska krabbfisket är än så
länge mycket blygsamt men kan eventuellt
komma att öka.
Förekomst
Krabbtaska finns vid norska kusten,
Skagerrak och Kattegatt, Nordsjökusten,
runt Gibraltar och inne i Medelhavet.
Kungskrabba finns vid Barents hav och
vid Kamtjatkaområdet i Ryssland.
Visste du att?
Kungskrabban, Paralithodes camtschaticus, är en av de största krabbarterna som
finns. De kan väga 10 kilo och bli nästan
en meter! Kungskrabban blev frisläppt
i Nordostatlanten av ryska forskare på
1960-talet, och har sedan spridit sig så
långt söderut som till Tromsö.
Rekommendation: Grönt ljus
Fråga efter burfångad svensk krabba.
Köp gärna kungskrabba fångad i Norge.
Rekommendation: Gult ljus
Försiktighetsprincipen förespråkar att vi
går varsamt fram med krabbtaskan eftersom osäkerheten för bestånden är stor.
Fångstmetoder
Tinor, ryssjor, nät och som bifångst i trål.
Status
I dag har man dålig kännedom om bestånden och fisket är oreglerat.
54 | Fisk till middag?
Rekommendation: Rött ljus
För kungskrabba från Kamtjatka, dess ursprungsområde, där den är starkt hotad.
Världsnaturfonden WWF
Nordhavsräka
Pandalus borealis
Nordhavsräkan lever på mjuka sedimentbottnar på 50 till 500 meters
djup. Räkorna parar sig på hösten och honan bär de befruktade äggen,
rommen, mellan benen hela vintern.
En fullvuxen nordhavsräka kan bli 16 till
17 cm lång.
Förekomst
I Nordsjön, Barents hav, Island, Grönland,
Newfoundland samt i norra Stilla Havet. I
svenska vatten främst i de djupare delar­na
av Skagerrak, Kosterfjorden och Gullmarsfjorden.
Fångstmetoder
Bottentrål. Bottentrålarna kan skada bottnarna och bottenlevande organismer, till
exempel koraller. Bifångsterna är ofta
höga, men det finns i dag fiskeredskap
som sorterar bort den största delen av
bi­fångsterna.
Status
Bestånden av nordhavsräka i Skagerrak
och Nordsjön anses relativt stabila.
Världsnaturfonden WWF
Rekommendation: grönt ljus
Köp gärna räkor som är certifierade
enligt MSC eller Krav.
Rekommendation: gult ljus
Var försiktig med nordhavsräka fiskad
med destruktiva metoder i övriga om­
råden i Nordostatlanten, Barents hav,
Skagerrak och Kattegatt.
Rekommendation: Rött ljus
Köp inte Nordhavsräka fångad i Skager­
rack, utanför västra Grönland och
Kanada eftersom de bestånden minskar
och fisket där delvis är förknippat med
stora mängder bifångst.
Fisk till middag? | 55
Sötvattenkräftor
Signalkräftan som introdu­cerades
i Sverige på 1960-talet har nästan
helt konkurrerat ut vår inhemska
flodkräfta. Flodkräftan är starkt
hotad av kräftpest, som sprids genom
illegala utsättningar av signalkräfta,
en kronisk bärare av sjukdomen.
Flodkräftan är vårt största naturligt före­
kommande sötvatten­levande kräftdjur och
kan bli upp till 20 cm lång. Signalkräftan
är lik flodkräftan men har ljusa fläckar i
”tumgreppet”. Vanligast på den svenska
marknaden är den turkiska smalklokräftan
och odlad kinesisk kräfta eller röd sumpkräfta som den egentligen heter.
Förekomst
Flodkräfta med goda bestånd finns främst i
västra Svealand och längs Norrlandskusten.
Signalkräftans ursprung är Nordamerika.
Den förekommer främst i södra Sverige
men finns även i andra delar av landet på
grund av illegala utsättningar med spridning av kräftpest som följd.
Fångstmetoder
Fångas med mjärde, en form av fångstbur.
Odling
Röd sumpkräfta från Nordamerika odlas
numera på många platser i världen, där­
ibland i Kina. Odling orsakar näringsläckage och spridning av sjukdomar till vilda
bestånd. Odling av flodkräfta i Sverige är
småskalig med få miljöeffekter och bidrar
till bevarande- och restaureringsarbetet.
56 | Fisk till middag?
Status
Svensk flodkräfta är akut hotad enligt
Artdatabankens rödlista. Största hotet är
illegal utsättning av signalkräfta smittad
med kräftpest. Det enda yrkesmässiga
fiske som sker i dag är på signalkräfta. I
Hjälmaren och Vättern finns bestånd som
är stora nog att fiskas.
REKOMMENDATION: GULt ljus
Tänk efter vid köp av signalkräftor, Paci­
fastacus leniusculus. Fråga efter signalkräftor från säkra bestånd som inte utgör
hot mot flodkräftan. Tänk också efter vid
köp av turkisk smalklokräfta, Astacus
leptodactylus och odlad importerad röd
sumpkräfta/kinesisk kräfta, Procamba­
rus clarkii, eftersom odling kan påverka
miljön negativt.
REKOMMENDATION: RÖtt ljus
Om du köper svensk flodkräfta, Asta­
cus astacus, välj den från väl vårdade
flodkräftvatten och odlingar som främjar
artens fortlevnad.
Världsnaturfonden WWF
Tropiska räkor
Ett flertal storväxta, tropiska arter av räkor finns på den svenska
marknaden. I handeln och på restauranger går de under namn
som scampi, tigerräkor, kungsräkor och jätteräkor.
Det finns både vildfångade och odlade
tropiska räkor, båda varianterna är förknippade med miljöproblem. Vildfångade
räkor fiskas oftast med trål, vilket skadar
bottnar, koraller och andra bottenlevande
organismer. Bifångsterna av fisk, havssköldpaddor och andra djur är också höga.
Räkodlingarna anses av många utgöra
ett av de största hoten mot mangroveskogar och andra känsliga kustmiljöer. Mangroveskogarna huggs ned för att ge plats
för odlingarna. Ofta sker exploateringen
med ett mycket kortsiktigt ekonomiskt
perspektiv och utan hänsyn till miljön.
Både märkning av de tropiska räkorna
och information om hur de är producerade
är oftast bristfällig eller obefintlig. Vissa
Världsnaturfonden WWF
produkter är dock märkta både med det
vetenskapliga namnet på arten och med
dess ursprungsland. WWF arbetar för
tydlig internationell spårbarhetsmärkning av mer hållbara fisken och odlingar
av tropisk räka.
Rekommendation: Rött ljus
Köp inte tropiska räkor som tillhör
familjen penaeid: Penaeus monodon,
P. vannamei, P. chinensis, P. merguien­
sis, Metapenaeus spp och Macro­
brachium rosenbergii. Fråga i stället
efter ”amaebi” (japanska för söt räka)
– okokta, stora nordhavsräkor som kan
användas i stället för tropiska jätteräkor.
Fisk till middag? | 57
Det här gör Världsnaturfonden WWF
Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella natur- och miljöorganisationer.
WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens
naturliga livs­miljöer och bygga en framtid där
människor lever i harmoni med naturen genom att:
•bevara världens biologiska mångfald
•verka för att förnybara naturresurser används
på ett hållbart sätt
•minska föroreningar och ohållbar konsumtion.
WWF bedriver ett aktivt naturvårdsarbete i fält med
räddningsprojekt och forskning. Vi arbetar också i
maktens korridorer och vid de internationella förhandlingsborden. WWF arbetar i dag i drygt 100 länder och
våra naturvårdsprojekt finansieras till största delen
med bidrag från allmänheten.
För mer information
Världsnaturfonden WWF
wwf.se
Utförliga uppgifter om MSC och de
miljömärkta fiskena finns på
www.msc.org
Besök Kravs hemsida
www.krav.se
ASC – en internationell certifiering
av odlad fisk
www.ascworldwide.org
ArtDatabanken
www.artdata.slu.se
Livsmedelsverket
www.slv.se
Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Havs- och vattenmyndigheten
www.havochvatten.se
Jordbruksverket
www.sjv.se
Internationella havsforskningsrådet
www.ices.dk
Foto: sid 1 (gaffel), sid 30, 33, 45: Håkan Flank. Illustration sid 2, 59: Lotta Odelius.
Foto sid 3, 35, 47: Christopher Wiken; sid 9: WWF-Canon / Quentin BATES; sid 10:
Richard Wilson, Rockhopper / WWF-Canon; sid 11: Erling Svensen / WWF-Canon;
sid 12: Stefan Rosengren; sid 14, 17: WWF Norge; sid 15: Mikael Johansson; sid 16, 60:
Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF; sid 18: Kivoart; sid 20, 22, 23, 28, 39, 40,
46, 48, 53: Anneli Svanström; sid 21: Dan Lamont, Courtesy of Genuine Alaska Pollock
Producers; sid 24: Jean-Francois Helias, Fishing Adventures Thailand; sid 25: David Shale /
naturepl.com; sid 26: MSC; sid 27, 32, 37, 44, 49, 54, 55, 57: Peter Harms-Ringdahl; sid 31:
Michel Roggo / naturepl.com; sid 1 (skärgård), 29, 34, 36, 38, 42, 51, 52, 56, 58: Germund
Sellgren; sid 41: Jan Fleischman; sid 43: Magnus Glans; sid 50: Friederike Ziegler.
Fiskbranschens Riksförbund
www.fiskbranschen.se
Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR)
www.yrkesfiskarna.se
Svensk Fisk
www.svenskfisk.se
DESIGN & PRODUKTION: odelius #19023, 2011
58 | Fisk till middag?
Världsnaturfonden WWF
smarta fiskeredskap
hållbart fiske
WWF arbetar för att minska
illegalt fiske och den mängd fisk
som dumpas överbord.
• FISK TILL MIDDAG? 2011
MIXED
SOURCES
WWF stödjer utvecklingen av
smarta fiskeredskap som minskar
onödiga bifångster.
eus gemensamma
fiskeripolitik
Why we are here
miljömärkt fisk
wwf.se
Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, 170 81 Solna. Telefon 08-624 74 00.
[email protected], plusgiro 90 1974-6, bankgiro 901-9746
ISBN: 978-91-89272-16-3
© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
Därför finns vi
Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer
och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.
wwf.se
ISBN: 978-91-89272-19-4
WWF jobbar för en fiskepolitik
To stop the degradation of the planet’s natural
environment
and
Genom
att välja miljömärkt
utan skadliga subventioner och
to build a future in which humans live in harmony
nature.
fisk kanand
du bidra
till eko­system
för hållbara förvaltningsplaner
i balans.
för alla fiskarter.
se
ar
Världsnaturfonden WWF
Download