Mind-map

advertisement
Studieteknik övningsuppgifter
Minnas ord
Testa om du fortfarande kan minnas de 10 ord som du satte upp på cykeln under föreläsningen.
Skriva över
Gör nu en egen lista på tio ord som du vill komma ihåg. Du ska fästa dem på samma cykel som förut.
Du kan antingen:
a) Skriva över de gamla orden (så att de nya bilderna tar de gamla bildernas platser).
Det här är till för att du ska lära dig att det inte är något problem att byta ut bilder
eller redigera din lista.
b) Eller lägga till dina nya bilder på de gamla. Om ditt första nya ord t.ex. är flygplan,
så kopplar du flygplanet till salladen. Detta är en mycket användbar fortsättning på
den teknik som du har lärt dig.
Ta anteckningar
Titta på detta youtube-klipp:
https://www.youtube.com/watch?v=XgMiaSjJfTk
Titta nu på youtubeklippet nedan och anteckna. Försök att anteckna på rätt sätt – genom att
summera med korta stödanteckningar. Återberätta sedan för dig själv vad som sades i klippet.
https://www.youtube.com/watch?v=F1jwQKMGXjM&index=2&list=PLA09CC1B5671827AD
Börja med din studiedagbok
Skriv ner dagens datum. Sammanfatta det du lärt dig på dagens föreläsning och skriv ner det.
Diskutera dina anteckningar med din bänkgranne, och kolla på hans/hennes också. Om din granne
kom ihåg något som du glömt, så skriver du ner det också. Sätt alarmet på din mobil så att den
påminner dig någon gång efter det att skolan slutat imorgon. Välj någon tid då du har en bra plats
och möjlighet att studera i lugn och ro.
När alarmet ringer imorgon tar du fram de anteckningar du nyss gjort och går igenom dem igen.
Försök att skaffa ett särskilt häfte eller en liten anteckningsbok och gör det till en daglig vana att gå
igenom dagens, gårdagens, förra veckans och förra månadens lektioner. Det ska inte ta lång tid, max
en halvtimma, men det gör att du minns det du lär dig mycket bättre!
Ställ nu mobilen på larm så att den påminner dig varje dag efter skolan om att du ska sammanfatta
dagen i studiedagboken.
Välj studierna när det är lektion
Fundera över vad du behöver ta med dig till varje lektion för att kunna anteckna och hålla fokus på
det som lärs ut. Prata med dina bänkgrannar om hur ni kan hjälpa varandra, både när det är lektion,
när ni repeterar och när ni pluggar inför ett prov. Prata om vad som oftast stör din koncentration på
lektionerna. Om det är något som du själv bestämmer över, som t.ex. din mobil, tänk då ut ett sätt
hur du kan ta kontrollen över den, så att den inte stör på lektionstid. Om det är något du inte själv
bestämmer över, t.ex. dina klasskamrater, fundera över hur du själv gör, och hur du kan föregå med
gott exempel. Dina klasskamrater kommer troligen inte att förändras om inte du gör det också.
Fundera också på vilka du väljer att sitta nära i klassrummet. Det ska vara dem som hjälper dig att
studera! Blir du effektivare i klassrummet, så får du ju mer tid över att umgås när du har rast och på
kvällen.
Läs och sammanfatta
Det här är en övning för hur du ska läsa en lärobok. Gör den på lektionen om du hinner, eller själv
hemma om du inte har tid på lektionen.
Läs texten nedan i tre steg:
1) Snabbt och översiktligt. Målet här är att du ska kunna känna igen några viktiga ord som står i
texten. Du behöver inte alls förstå texten.
2) Djupläsning. Ta dig mer tid att läsa för att förstå. Gör en sammanfattning av korta
stödanteckningar.
3) Repetera texten, men bara genom att titta på dina egna stödanteckningar och försök återge
vad som stod i texten.
När du senare ska läsa på inför en lektion, läser du som i punkt 1.
När du ska läsa på efter en lektion, läser du som i punkt 2.
När det är dags för prov behöver du bara läsa som i punkt 3.
Källa till texten: www.studieteknik.info
Mind-map
Innan man börjar anteckna bör man fråga sig vad anteckningen skall vara bra för. Skall
man lära in från den ? Nej, inlärning skall ju ske från böckerna och föreläsningen.
Anteckningens uppgift är att det skall vara lätt att repetera det inlärda.
Det vanligaste problemet med anteckningar är att man i skriver för mycket.
Att anteckna allt läraren säger, blir i princip bara en upprepning av boken.
Mind-map är en snabb och kreativ anteckning där man använder bägge hjärnhalvorna.
Resultatet blir bättre minne!
Grunder
Mind-mappen blir ofta en personlig anteckningsstil, men i början bör vissa
grundregler användas. Efter det att man gjort 15 - 20 mind-mappar och känner
de grundläggande reglerna kan man börja experimentera med egna varianter,
men som sagt, börja enligt de nedanstående tipsen:
1 - Mind-mappen skiljer sig från den vanliga anteckningen bl. a. genom att den inte är linjär.
D v s att man börjar inte uppe i vänstra hörnet utan i mitten av papperet.
2 - Här skriver eller ritar man det som illustrerar ämnet och utifrån detta nav drar man linjer.
Först en huvudlinje ut från centrum där ”huvudrubriken skrivs. Från denna linje dras sedan nya linjer där
”underrubrikerna” skrivs in och utifrån dessa i sin tur dras nya linjer beroende på hur detaljerad
anteckningen skall bli.
3 - På linjerna skriver man nyckelord. Här det är viktigt att tänka på att inte använda för många ord för
då blir det svårläst och därmed svårare att minnas.
4 - Lättläst text är lättare att minnas, dessutom är det mer sannolikt att man verkligen läser sin
anteckning om det går att göra det snabbt och enkelt så texta stort. Med stort avses inte versaler utan
tvärtom är det bra att använda stora och små bokstäver som man brukar. Detta blir lättare att läsa.
Skriv gärna så stort att det går att stå 1 - 2 meter ifrån papperet och läsa, då blir det inte plottrigt.
5 - Använd ett liggande papper. En fördel med mind-mappen är att det är enkelt att se helheten av sin
anteckning. För att detta skall vara möjligt bör texten vara näst intill horisontellt skriven. Om papperet
ligger ner blir det mer plats att breda ut sig på .
Använd gärna A 3 papper som är dubbelt så stora som ett A 4.
A3 papper är har också den fördelen att det oftast är enfärgat. Rutat och linjerat papper, hämmar den
kreativa processen och rutorna hjälper knappast till att lyfta fram texten utan ligger snarare som ett
maskeringsnät över orden.
6 - Använd färg. Formen och färgen i Mind-mappen gör att anteckningen blir unik. Den ena sidan är
aldrig den andra helt lik. Anteckningen blir en bild och det är lätt att minnas bilder.
4 färger är lagom att använda. Blanda inte för mycket utan låt huvudlinjen och de efterföljande ha
samma färg, risken är annars stor att mind-mappen blir ett enda stort brus för hjärnan.
7 - Använd bilder och symboler. Återigen: bilden är lätt att minnas. Använd vanliga symboler !, ?, +, $,
£, etc. Rita också enkla bilder , men var mån om att de skall vara relevanta och ha med ämnet att
göra.
8 - När anteckningen görs linjärt, är det lätt att den blir kladdig och plottrig för att man vill fylla i mer
information mellan raderna p.g.a. att föreläsaren återknyter till något han sagt tidigare.
I mind-mappen kan hänvisningar göras med hjälp av pilar. Använd pilar för att visa var fortsättningen
följer eller relationer mellan rubrikerna.
En första övning
För att känna på hur effektiv mind-mappen är för kreativiteten och hur enkelt det är att arbeta med
tekniken så kan du göra en enkel övning:
1 - Ta ett vitt papper och rita en fisk i mitten.
2 – Under två minuter skall du nu dra linjer ut från fisken. På linjerna skriver du ner nyckelord som du
kommer att tänka på. Självklara ord som krok, fenor m.m., men också kanske lite långsökta ord. Låt inte
logiken hindra dig utan kom ihåg att det bara är du som skall titta på denna bild. Sätt igång!
3 – Har du nu fått en stor mängd linjer och nyckelord ut från fisken? Bra!
Titta nu på varje nyckelord och dra en (eller flera) linje/r ut från slutpunkten på huvudnyckelordets linje.
På denna linje skriver du ett nyckelord som beskriver eller förklarar huvudnyckelordet.
Download