reviderad: 2010‐10‐04/ Per Hörnblad
Definition av begrepp som används av it‐verksamheten vid UmU
Begrepp
Definition
Affärsarkitektur (Business Verksamhetsstrategi, styrning, organisation och viktiga affärsprocesser.
Architecture)
[Den övergripande planen för hela verksamheten eller den verksamhetsöverskridande samverkan (enl. tidigare definition]
ALM Användare
Application lifecycle management, omfattar förvaltningen av applikationer kring planering, byggande, drift, underhåll och marknadsföring (dvs. infrastruktur livscykel). Användare innefattar Umeå universitets anställda och studenter som nyttjar gemensamma IT‐system, IT‐infrastruktur samt arbetsplatsdatorer.
Application dependency En applikations koppling till andra applikationer. Förekommer på engelska i view
systemkarta.
Detaljerad vy över en applikations interna funktioner. Denna vy behöver inte Application detailjed view finnas om den inte tillför viktig information för förståelsen. Förekommer på engelska i systemkarta.
Application overview Application Technical view
Applikation
Översikt över befintliga applikationer. Förekommer på engelska i systemkarta.
Teknisk vy över applikationen. Förekommer på engelska i systemkarta.
En applikation är det gränsnitt som användaren använder för att interagera med ett IT‐system. Ett IT system kan ha flera applikationer.
Applikationsarkitektur En plan för den enskilda tillämpningens system som skall införas, deras (Application Architecture) samspel och deras relationer till kärnverksamheten processer i organisationen. Applikationsportfölj
En applikationsportfölj sammanställer och håller kontroll på uppgifter om alla IT‐system inom en organisation. Bland annat så lagras följande uppgifter om IT‐systemen:
‐Beskrivning
‐Systemägare
‐Teknisk förvaltare
‐Leverantör
‐Driftsorganisation
‐Kontaktpersoner
‐Finansering
Applikationstjänst
En applikationstjänst är en applikation som tillhandahålls i form av en molntjänst.
Datamodell Beskriver hur data representeras och hanteras
Enterprise Architecture (EA)
Organisationsövergripande arkitektur är en beskrivning av strukturen i en organisation, dess nedbrytning i delsystem, relationerna mellan delsystemen, relationerna med den yttre miljön, den terminologi som används, och de vägledande principerna för konstruktion och utveckling ett företag. Den beskriver även företagens mål, funktioner företag, affärsprocesser, roller, organisationsstrukturer, affärsinformation, programvara och datorsystem.
Fysisk Infrastruktur
Tillhandahåller gemensamma generella basresurser, som stöd för Logisk Infrastruktur, Infratjänster och Verksamhetstjänster. Infrastrukturen är en förutsättningar för att IT‐system ska kunna tillhandahålla Exempel på Infrastruktur är nätverk, servrar, routrar, switchar.
Förvaltningsmodell
Beskriver hur förvaltningen av de olika förvaltningsobjekten ska utföras. Ingår som en del i Verksamhetsmodellen
Det som förvaltas, verksamhetstöd och IT‐stöd.
En plan som beskriver hur förvaltningen skall bedrivas för ett identifierat objekt.
Omfattar förvaltningen av alla kärnprocesser kring planering, byggande, drift, underhåll och marknadsföring (dvs. infrastruktur livscykel).
Förvaltningsobjekt
Förvaltningsplan
ILM Informationsarkitektur (Data Architecture) Informationsmodell Infratjänster
Internuppdrag
IT‐arkitektur
ITIL
IT‐system
IT‐tjänst
Strukturen för en organisations logiska och fysiska data tillgångar och data resurser. Beskriver övergripande informationen i verksamheten och mellan intressenterna.
Tillhandahåller gemensamma generella funktioner, som stöd för Verksamhetstjänster. Använder infrastruktur för sin funktion. Exempel på Infratjänster är identitetstjänster, webbtjänster, dokumenthanteringstjänster
Ett internuppdrag är en överenskommelse som innehåller generella åtaganden och villkor mellan interna parter inom en organisation där en part är beställare (kund) och en är leverantör. Ett internuppdrag innefattar ett eller flera bifogade leveransavtal som specificerar detaljer i överenskommelsen mellan parterna.
Ett integrerat ramverk för system för att utveckla och vidmakthålla existerande och önskade framtida behov. IT‐arkitektur är sättet att organisera resurserna och komponenterna i ett datorsystem.
Information Technology Infrastructure Library ‐ är en uppsättning (ramverk) principer för att hantera IT‐infrastruktur. Se vidare http://www.itil‐officialsite.com/home/home.asp
Ett IT‐system utgörs av en eller flera tekniska utrustningar med tillhörande programvara som enskilt eller i samverkan samlar in, bearbetar, förmedlar, lagrar och/eller skriver ut informaiton. Förmåga att leverera teknisk eller kompetensrelaterat IT‐stöd som möjliggör en verksamhetsprocess samt fyller en eller flera behov hos kunden.
Konsulttjänst
Leveransavtal
Logisk Infrastruktur
MDM Metamodell Molntjänst
Nyckeltal
Objektfamilj
Objektmodell Standardpersondator
Systemförvaltning
Med konsulttjänst avses arbete som utförs av inhyrd tillfällig resurs och tillämpas vanligtvis när en beställare/kund saknar viss kompetens eller då befintliga resurser är för få för att tillgodose behovet. Kunsulttjänster anskaffas alltid enligt gällande upphandligsregler. Konsulttjänster är ofta knutna till ett leveransavtal eller projekt.
Ett leveransavtal är en specificering av ett IT‐system eller IT‐tjänst som beställts från leverantören. Ett typiskt leveransavtal innehåller, en tydlig beskrivning av IT‐systemet/IT‐tjänsten och servicenivå (SLA), kontaktpersoner, avgifter samt där tillämpbart nyckeltal, hårdvaruspecifikation (hur många fysiska respektive virtuella maskiner används) och för leveransen tillhörande förvaltningsplan. Mallen för leveransavtal bygger på ITIL's uppställning för SLA‐dokument.
Tillhandahåller gemensamma generella basresurser, som stöd för Infratjänster och Verksamhetstjänster. Infrastrukturen är en förutsättningar för att IT‐system ska kunna tillhandahålla Exempel på Infrastruktur är applikationsservrar, operativsystem, databaser.
Master Data Management, en disciplin inom IT som fokuserar på hantering av referensuppgifter eller masterdata som delas av flera olika IT‐system och grupper
Beskrivning av objekten i objektmodellen
En moln tjänst är tjänst som en tjänste leverantör erbjuder över ett nätverk. Tjänsterna kan vara i form av applikationstjänster, webbtjänster (SAAS) eller platformstjänster (PAAS). Nyckeltal är synonymt med den vedertagna benämningen KPI (Key Performance Indicator) dvs mått för effektivitet. Förvaltningsobjekt som ingår i samma förvaltningsorganisation bildar en gemensam objektfamilj.
Beskriver ingående objekt och deras inbördes beroenden och samverkan.Verksamhet: t ex ett system, en applikation.IT: Relationer mellan olika delar i ett system, applikation eller entiter.
Med standardpersondator avses stationär eller bärbar persondator av typerna PC (Windows) eller MAC (Mac OS X) samt basprogramvara som krävs för studier och arbete (till exempel Operativsystem, Office och Adobe Reader). Med systemförvaltning avses att ta hand om ett förvaltningsobjekt för att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsprodukter i syfte att säkerställa nyttan i objektsverksamheten. Teknisk arkitektur Den logiska mjukvarans och hårdvaras kapacitet som krävs för att stödja (Technology Architecture) utvecklingen av verksamheten, data och program. Detta omfattar IT‐
infrastruktur, middleware, nätverk, kommunikation, bearbetning och standarder. Webbtjänst
En webbtjänst är en mjukvara som identifieras med en URI (Unified Resource identifier) och som kommunicerar och sammarbetar med andra andra webbtjänster.
Verksamhetsarkitektur Verksamhetsmodell Verksamhetstjänster
Återställning av incident
Överenskommen servicenivå (SLA)
Den övergripande planen för hela verksamheten eller den verksamhetsöverskridande samverkan
Beskriver grunden för hur en organisation skapar, levererar, och fångar värde ‐ ekonomiska, sociala, eller andra former av värde
Tillhandahåller verksamhetsspecifika funktioner. Använder Infratjänster för sin funktion. Exempel på Verksamhetstjänster är administrativa system, samarbetsplattform.
Hitta en väg runt problemet, rätta ett fel eller genom att tillföra kunskap avhjälpa användarens upplevda problem/fråga.
En överenskommen servicenivå (ofta kallat Service Level Agreement ‐ SLA) är ett avtal mellan en beställare och en leverantör. I avtalstexten specificeras vilken nivå av service ett IT‐system eller IT‐tjänst innefattar. Detta sker i regel i kombination med ett antal nyckeltal (KPI’er) som genom mätning kan ge kvantifierbar information för i vilken grad leverantören uppfyller serviceavtalet. Överenskommen servicenivå är en del av ett leveransavtal och utgör således inget eget dokument.