High Performance Service Management

Adix har passion för kunderna
Vi på Adix har sedan starten 2006 varit involverade i en
rad olika projekt med lyckat resultat. Allt från att driva
ITIL projekt, agera mentor/bollplank till linjechefer,
format affärs- och IT-strategier, ledningssystem, till att
ta en roll som linjechef i en organisation.
Adix Management fokusområden:
•
•
•
•
•
Service Management
Projektledning
Förändringsledning
Verksamhetsutveckling och ledning
Utbildning
Adix står för: Analys, design, implementation. X:et står
för genuint engagemang och utveckling.
High Performance
Service Management
High Performance
Service Management
________________________________________
Adix
Phone: +46-31-98 70 00, www.adix.se, [email protected]
Kostnadsfri
Nulägesanalys
IT som jobbar för dig
SAMMANFÖR DIN VERKSAMHET MED DE IT-RESURSER SOM KRÄVS
För att IT-organisationen ska lyckas med
sina tjänsteleveranser måste denna
verksamhet fokusera kring tjänsten och inte
tekniken. En IT-tjänst består i praktiken av
tre parametrar, människa, process och
teknik. Dessa parametrar är lika viktiga och
det är av största vikt att dom samverkar.
Service Management handlar inte om
att skapa dokument, det handlar om att
ändra beteenden i organisationen.
Säkerställa styrning av processer och
att effektivisera dessa processer med
stöd av verktyg. Detta ställer krav på
implementationen som måste täcka in
analys, design och implementation
IT-organisationen ska leverera tjänster som
av effektiva processer;
resten av verksamheten vill ha! Det finns
inga genvägar till framgång!
Adix Verksamhetsutveckling
IT-Governance
Att vara konkurrenskraftig på dagens föränderliga marknad ställer stora
IT Governance är en del av
styrelsens och verkställande
krav på hela organisationen, det gäller inte minst IT-organisationen. Det är
Säkerställ att er organisation
förändrade kraven och behoven från verksamheten. Det finns inga verktyg
ledningens totala ansvar för
att styra organisationen. God
IT Governance innebär att
ledningen vet att IT uppfyller
levererar flexibla IT-tjänster
och förnuftigt samt att IT-
som klarar detta. Allt handlar om vårt arbetssätt.
Adix Projektledning
Balancing IT & Business
Goals
IT är den avdelningen som idag
För att lyckas med förändringsarbetet är det
avgör om företaget lyckas med
av största vikt att rätt kommunikationsplaner
sina affärsplaner.
hanterar de risker som IT-
finns framme, tydliga milstolpar längs vägen
Det var skillnad för 5-10 år
användningen medför.
samt ett konkret mått som visar på
sedan. Trots detta ses inte IT
förändringen. Vi på Adix bemannar ofta rollen
som den strategiska partnern.
som projektledare inom förändringsprojekt
Hur många gånger har inte en
som syftar till kostnadseffektivisering.
verksamhetsfråga blivit till en
ledningen på ett bra sätt
Vill ni veta mer kontakta oss:
Telefon: 031-98 70 00
Mail: [email protected]
som stödjer verksamheten
verksamhetsmålen, att ITresurserna används effektivt
ett absolut måste att IT-organisationen är flexibel för att möta de snabbt
Adix erbjuder nu en 1-dagars
övergripande analys av hur ITleveranserna i er verksamhet
fungerar. Detta gör vi utan att
debitera en krona!!
Ett tillfälle att få en
temperaturmätning på hur effektivt
IT-tjänsterna hanteras och där vi
belyser både starka och svaga sidor i
en presentation.
Hur väl IT-leveransen fungerar och
stöttar kärnverksamheten är en
väldigt viktigt faktor för alla företag
och organisationer idag. Leveransen
påverkar hur våra kunder uppfattar
oss, hur effektivt medarbetarna kan
arbeta samt hur mycket pengar som
förbrukas.
IT-fråga?
Adix Verksamhetsledning
Saknar ni någon ledare inom er ITorganisation hjälper vi Er gärna. Kanske är det
så att CIO, IT-chef, Kvalité- eller
Supportchefen är mamma- eller pappaledig
och Ni behöver en ersättare under tiden. Vi på
Adix har kompetensen att ta denna roll och
stötta Er organisation vid behov.
Adix hjälper många kunder i
projekt samt i mentorskap att
ITIL-utbildning på
kvällstid
Adix erbjuder idag ITIL
utbildning på kvällstid. Det finns
många företag som i spåren av
den lågkonjunktur som vi nu
befinner oss i vill utbilda sina
medarbetare, dock är det svårt
att genomföra utbildning dagtid
då medarbetare är upptagna i
leveranser. För mer information:
www.adix.se eller maila frågor
till: [email protected]
lyfta IT till en strategisk
frågeställning för resten av
företaget.
Ett flertal företag har köpt vår
strategiska workshop som
syftar till att möjligöra lyckade
affärer med IT som plattform
och möjliggörare.
IT is the Business. The Business is IT