Rollbeskrivning Leveransansvarig

advertisement
Leveransansvarig
Rollbeskrivning version 1.1
© Copyright 2016 OpenTRIM AB
1
Innehåll
Rollbeskrivning leveransansvarig ..................................................................................................... 3
Rollens kontext ............................................................................................................................. 3
Beskrivning ................................................................................................................................... 3
Ansvar ........................................................................................................................................... 3
Befogenhetsnivå ........................................................................................................................... 4
Kunskap och förmåga ................................................................................................................... 4
Utbildning och erfarenhet ............................................................................................................. 4
Nuvarande rollinnehavare ............................................................................................................ 4
© Copyright 2016 OpenTRIM AB
2
Rollbeskrivning Leveransansvarig
Rollens kontext
Leveransansvarig är ansvarig för en specifik stödjande IT-tjänst som kan bestå av en teknologi,
ett system eller ett område. Rollen hör hemma på taktisk nivå och ingår i funktionen
leveransansvar.
Beskrivning
En Leveransansvarig förvaltar en specifik tjänst som om det vore en egen produktionsenhet,
rollen är primär kontakt för tjänsten och representerar tjänsten i interna forum och processer.
Leveransansvarig är intressent i samtliga processer inom IT-avdelningen och fungerar som första
eskaleringskontakt på taktisk nivå.
Rollens primära fokus ligger på den interna effektiviteten med hantering av frågor som; håller vi
rätt kvalitet? Kan vi producera effektivare? Vad är nästa steg i utvecklingen?
Ansvar
Rollen agerar som leverantör till leveransansvariga och beställare gentemot IT-driften för tjänsten
med ansvar för den totala ekonomin, kvaliteten och att tjänsten produceras så effektivt som
möjligt.
Ansvaret omfattar att leverera tjänsten i nivå med gällande överenskommelser, så effektivt som
möjligt och till så låg kostnad som möjligt.
Rollen ansvarar även för att utveckla och sprida den kompetens som behövs för tjänsten internt
inom IT-organisationen, detta omfattar allt från ren utbildning till att underhålla och följa upp
dokumentation och rutiner för tjänsten.
Typiska aktiviteter:
 Förvalta dokumentationen för tjänsten
 Driva ett kompetensforum för tjänsten inom IT-organisationen
 Göra budget och följa upp ekonomin för tjänsten
 Bevaka utvecklingen på marknaden
 Delta i externa nätverk
 Föreslå förbättringar av tjänsten
 Räkna på och producera underlag för investeringar i tjänsten
 Genomföra avstämningsmöten med leveransansvariga och processansvariga
 Sammanställa statistik och producera rapporter
 Representera tjänsten på IT-interna möten. T.ex. CAB möten
 Representera tjänsten vid eskalering i IT-interna processer
© Copyright 2016 OpenTRIM AB
3
Befogenhetsnivå
Rollen är arbetsledande och styrande på operativ nivå, skall fungera som spindeln i nätet för
tjänsten och är den operativa eskaleringspunkten för alla ärenden relaterade till den specifika
tjänsten.
Rollen har befogenhet att representera tjänsten vid CAB möten och skall kunna prioritera och
omfördela arbete inom den specifika tjänsten.
Om produktionen av tjänsten är outsourcad så är leveransansvarig ansvarig beställare gentemot
den externa leverantören på operativ och taktisk nivå.
Kunskap och förmåga
Leveransansvarig har följande grundkompetens:







Lång erfarenhet av IT-verksamhet med teknisk eller applikatorisk bakgrund
God kännedom om IT-leveransen och dess beståndsdelar
God pedagogisk förmåga
Förståelse för det ekonomiska flödet inom organisationen
Kompetens att ta fram statistik och rapporter
God samarbetsförmåga
Ha en god struktur i sitt arbetssätt
Utbildning och erfarenhet
Leveransansvarig har följande utbildningar eller motsvarande erfarenhet:


ITIL Foundation 2011 edition
ITIL Practitioner
Nuvarande rollinnehavare
Namn
Tjänst
© Copyright 2016 OpenTRIM AB
4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards